Skoči do osrednje vsebine

Strokovno izobraženi in usposobljeni delavci v športu

Strokovno delo v športu predstavlja delo na področju naslednjih športnih programov: prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami, obštudijska športna dejavnost, športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kakovostni šport, vrhunski šport, šport invalidov, športna rekreacija in šport starejših.

Strokovni delavec v športu

Strokovni delavec v športu je posameznik, ki opravlja strokovno delo v športu, kar obsega načrtovanje, organiziranje, izvajanje, spremljanje in vrednotenje procesa športne vadbe. Strokovno delo v športu je tudi individualno poučevanje in poučevanje na tečajih v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem.

Strokovno delo v športu lahko opravlja strokovni delavec, ki ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost v skladu z Zakonom o športu in je vpisan v razvid strokovno izobraženih in usposobljenih delavcev v športu.

Pri strokovnem delu v športnih panogah, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem, lahko sodelujejo kot izvajalci dopolnilnega strokovnega dela tudi tisti posamezniki, ki ne izpolnjujejo predhodno navedenih pogojev za strokovno delo, vendar so nujni za trenažni proces kot na primer: strokovno delo psihologov, fizioterapevtov, dietetikov, koreografov, kondicijskih trenerjev in drugih, ki predstavljajo pomemben dejavnik za doseganje vrhunskih rezultatov. Vsi, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo, morajo biti ustrezno izobraženi, usposobljeni ali licencirani v skladu s predpisi za svoje strokovno področje dela. To pomeni, da morajo imeti – če na njihovem strokovnem področju obstaja akreditiran visokošolski program – zaključen tak študij in pridobljeno strokovno izobrazbo. Če na posameznem področju akreditirani visokošolski programi ne obstajajo, mora imeti posameznik najvišjo stopnjo usposobljenosti na tistem strokovnem področju, s katerim bo sodeloval pri procesu športne vadbe.

Za delo pri prostočasni športni vzgoji otrok in mladine delovnega razmerja ne morejo skleniti oziroma opravljati dela na kakšni drugi pravni podlagi osebe, ki so bile pravnomočno obsojene.

Ustrezna strokovna izobrazba

Osebe, ki opravljajo strokovno delo v športu morajo izpolnjevati pogoje, da lahko delo opravljajo. Imeti morajo ustrezno strokovno izobrazbo ali ustrezno strokovno usposobljenost, da so vpisani v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu.

Strokovno izobraženi delavci so tisti, ki imajo zaključen javnoveljavni višješolski študijski program ali javnoveljavni študijski program prve ali druge stopnje ustrezne smeri, oziroma izobrazbo, katere raven  ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje, ki daje kompetence na področju športa v skladu z merili, ki jih določi minister.

Strokovno izobraženi delavci z ustrezno višješolsko izobrazbo načrtujejo, organizirajo, izvajajo in spremljajo proces športne vadbe.

Strokovno izobraženi delavci z ustrezno izobrazbo prve ali druge stopnje lahko tudi vrednotijo proces športne vadbe.

Ustrezna strokovna usposobljenost

Strokovno usposobljeni delavci so stari najmanj 18 let, imajo najmanj srednjo poklicno izobrazbo in strokovno usposobljenost prve ali druge stopnje za športno treniranje, športno rekreacijo, šport invalidov ali šport starejših po javnoveljavnih programih usposabljanja. 

Strokovno usposobljeni delavci, ki imajo strokovno usposobljenost prve stopnje, lahko izvajajo in spremljajo proces športne vadbe.

Vrhunski športniki, ki imajo strokovno usposobljenost prve stopnje v športni panogi, v kateri so si pridobili naziv vrhunskega športnika, lahko v programih kakovostni in vrhunski šport tudi načrtujejo in organizirajo proces športne vadbe.

Strokovno usposobljeni delavci, ki imajo strokovno usposobljenost druge stopnje, lahko načrtujejo, organizirajo, izvajajo in spremljajo proces športne vadbe.

Posamezniki morajo imeti ustrezno strokovno usposobljenost, pridobljeno v skladu z javnoveljavnim programom usposabljanja, ki ga je sprejel minister na predlog pristojnega predlagatelja in po pridobljenem mnenju Komisije za akreditacijo programov usposabljanj na področju športa. Sprejeti program usposabljanja vpišemo v razvid javnoveljavnih programov usposabljanj.. Z vpisom v razvid program pridobi javno veljavnost.

Javnoveljavni programi so tudi programi usposabljanj strokovnih delavcev v športu druge in tretje stopnje, ki jih je na podlagi določb »starega« Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA; v nadaljnjem besedilu: ZSpo) določil Strokovni svet Republike Slovenije za šport in so bili veljavni v času uveljavitve ZŠpo-1. Veljavnost teh programov preneha v roku štirih let po njihovi določitvi oziroma najkasneje dve leti po uveljavitvi ZŠpo-1 (23. 6. 2019). Izvajanje teh »starih« programov usposabljanj poteka v skladu z določbami Pravil o usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 12. redni seji dne 19. novembra 2013.

Dokumenti

Iskalnik