Skoči do osrednje vsebine

Strokovni izpiti ter usposabljanja strokovnih delavcev in koordinatorjev

Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu mora opraviti tista oseba, ki želi izvajati strokovne naloge na področju varnosti pri delu. Strokovni delavci, ki opravljajo strokovne naloge na področju varnosti pri delu, se morajo stalno strokovno usposabljati. Stalno strokovno usposabljanje je eden izmed pogojev za obnovitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu.

Programi usposabljanja strokovnih delavcev

Z novim pravilnikom se vzpostavlja in ureja način, po katerem se strokovnim delavcem, ki opravljajo naloge varnosti pri delu, omogoča stalno strokovno usposabljanje, kakor tudi prilagojeno usposabljanje delodajalcev, ki sami prevzamejo strokovne naloge (delodajalci kot strokovni delavci). Pravilnik na novo ureja tudi vrste programov usposabljanja, potrditev in točkovanje programov ter izdajo potrdil o usposabljanju.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potrjuje programe usposabljanja strokovnih delavcev in delodajalcev kot strokovnih delavcev na podlagi vloge izvajalcev programov. Prav tako pa ministrstvo na podlagi vloge strokovnih delavcev potrjuje objave strokovnih člankov s področja varnosti in zdravja pri delu po COBISS tipologiji.

Izvajalci programov morajo, skladno s pogoji pravilnika, ob prijavi programov navesti vse potrebne podatke o programih, na podlagi katerih ministrstvo te programe potrjuje. Izvajalci programov morajo programe izvajati na način, kot so to navedli v vlogi.

Trenutno so s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potrjeni naslednji programi usposabljanja, namenjeni strokovnim delavcem.

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za leto 2021 še ni potrjenih programov usposabljanja, namenjenih delodajalcem kot strokovnim delavcem. (30.člen ZVZD-1).

_____________________________________________________________________________________

 • Dne 20. 12. 2019 je v Uradnem listu RS št. 77/19 izšel Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu, ki spreminja obstoječi Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu.

Spremenjeni pravilnik določa, da se mora strokovni delavec, ki pri delodajalcu opravlja strokovne naloge varnosti pri delu, vsaj enkrat letno udeležiti usposabljanja po predpisih, ki urejajo stalno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev.

Strokovni izpit na področju varnosti in zdravja pri delu

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Preizkusi znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev

Pogoji za opravljanje nalog koordinatorjev

Osebe, ki želijo opravljati naloge koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu morajo izpolnjevati pogoje predpisane v 4. členu Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Poleg predpisanih delovnih izkušenj in opravljenih strokovnih izpitov morajo imeti opravljeno tudi prvo usposabljanje in prvi preizkus strokovne usposobljenosti v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Z novim pravilnikom je usposabljanje ločeno na prvo in obdobno usposabljanje.

Prvo usposabljanje

Prvo usposabljanje koordinatorjev izvajajo izvajalci, ki so pridobili dovoljenje s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Izvajalec usposabljanja mora najkasneje 15 dni pred izvedbo le tega na inšpektorat javiti kraj in čas usposabljanja.

V letu 2021 je izvajanje prvih usposabljanj koordinatorjev na osnovi podanih prijav s strani izvajalcev teh usposabljanj predvideno v določenih terminih.

Predvidena usposabljanja:

 • ZVD Ljubljana (oktober 2021)

V letu 2021 so bila izvedena naslednja prva usposabljanja: 

 • CIVIS Maribor (23. 3. 2021, 1. 4. 2021)

Prvi preizkusi znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev

Kandidati za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu opravljajo prvi preizkus pred strokovno komisijo na Inšpektoratu za delo. Kandidata za opravljanje prvega preizkusa prijavi inšpektoratu izvajalec usposabljanja s prijavnico (obrazec 1). Poleg prijavnice je v skladu s pravilnikom potrebno predložiti:

 • varnostni načrt
 • dokumentacijo iz tretje alineje 7. člena uredbe in
 • naročilnico za plačilo stroškov preizkusa (obrazec 2).

Na osnovi podanega predhodnega soglasja Vlade in zakonodaje stroški prvega preizkusa znanja strokovne usposobljenosti na posameznega kandidata znašajo 278,80 evrov.

Termini prvih preizkusov znanja

Termini prvih preizkusov znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev bodo objavljeni, ko bodo izvajalci prvega usposabljanja koordinatorjev skladno z določilom 18. člena Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih kandidate prijavili na Inšpektorat za delo.

Predvideni termini: 

 • 21. 10. 2021 (15.00, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana)

V letu 2021 so bili izvedeni naslednji prvi preizkusi znanja: /

Obdobno usposabljanje in obdobni preizkusi znanja koordinatorjev

Koordinatorji se morajo tudi po opravljenem prvem preizkusu znanja še naprej stalno strokovno usposabljati, za kar se šteje udeležba na strokovnih seminarjih, posvetih in konferencah s področja zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na gradbiščih. Ti seminarji, posveti in konference morajo trajati vsaj 4 šolske ure, izvajalec tega usposabljanja pa mora najkasneje 30 dni pred izvedbo na inšpektorat javiti datum, kraj in program usposabljanja ter seznam predavateljev. Program mora obsegati najmanj novosti na področju zakonodaje, ki ureja zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in eno od aktualnih tematik na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

Koordinator mora vsakih 5 let obnoviti znanje o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Koordinator je obnovil znanje, če se je najmanj dvakrat  v tekočem letu udeležil obdobnega usposabljanja, ki je bilo predhodno prijavljeno Inšpektoratu za delo. Koordinator, ki se je stalno strokovno usposabljal, mora vsakih 5 let na inšpektorat vložiti zahtevo za izdajo potrdila (obrazec 3). Koordinatorji, ki ne bodo vložili vloge za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih pred pretekom roka že predhodno pridobljenega potrdila, jim bo veljavnost izdanega potrdila prenehala z dnem veljavnosti le tega in bodo morali ponovno opravljati prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja usposobljenosti.

Če se koordinator ni udeležil vsaj 2 usposabljanj vsako tekoče leto, mora pred iztekom 5 letnega obdobja opraviti obdobni preizkus znanja. Obdobni preizkus znanja se opravlja v pisni obliki in obsega poznavanje veljavne zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Koordinator se k preizkusu prijavi na inšpektorat (obrazec 4) z obrazcem. Na osnovi podanega predhodnega soglasja Vlade in zakonodaji stroški obdobnega preizkusa znanja strokovne usposobljenosti na posameznega kandidata znašajo 152,45 EUR.  

Koordinatorji, ki se k obdobnem preizkusu znanja ne bodo prijavili pred pretekom roka veljavnosti potrdila o opravljenem prvem preizkusu znanja, jim bo veljavnost izdanega potrdila prenehala z dnevom veljavnosti le tega in bodo morali ponovno opraviti prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja usposobljenosti.

Zahteva za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih

Kandidate, ki oddajo vlogo za izdajo potrdila za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih o udeležbi na obdobnih usposabljanjih skladno z zahtevami Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev, obveščamo, da na podlagi predhodnega soglasja Vlade in zakonodaje stroški postopka preverjanja in potrjevanja dokazil znašajo 128,61 EUR. 

Stroške je treba poravnati s plačilnim nalogom, za kar je treba vnesti naslednje podatke: 

 • številka vplačilnega računa: 01100-6300109972 (lastnik računa RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana) 
 • model:  11
 • polje sklicevanja: 261399 - 7130 - 10513
 • koda namena: OTHR
 • namen plačila: Plačilo stroškov postopka izdaje potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih.  

Kandidat prejme novo potrdilo potem, ko imenovana komisija ugotovi udeležbo kandidata na obdobnih usposabljanjih ter po plačilu prejetega računa. 

Seznam obdobnih usposabljanj koordinatorjev

Izvajalci morajo izvedbo obdobnih usposabljanj koordinatorjev javiti na Inšpektorat za delo. Z udeležbo koordinatorjev najmanj dvakrat v tekočem letu na predhodno omenjenih usposabljanjih pa se šteje, da je koordinator obnovil znanje in da je stalno strokovno usposobljen za opravljanje strokovnih nalog. Na osnovi pridobljenih dokazil o udeležbi le na takšnih obdobnih usposabljanjih se lahko pridobi potrdilo.

Predvidena usposabljanja: 

 • Zbornica VZD (30. 9. 2021)
 • Kova Celje (5. 10. 2021)

V letu 2021 so že bila izvedena naslednja usposabljanja:

 • MDVI Novo mesto (19. 1. 2021)
 • KOVA Celje (3. 3. 2021)
 • CIVIS Maribor (11. 3. 2021)
 • DVI Velenje (2. 9. 2021)
 • CIVIS Maribor (16. 9. 2021)

Vsi koordinatorji, ki ne bodo pravočasno vložili vloge za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih na osnovi dokazil svoje udeležbe na usposabljanjih, javljenih Inšpektoratu za delo, v predpisanem številu, bodo morali opraviti obdobni preizkus znanja. Na obdobni preizkus znanja se je potrebno prijaviti pred prenehanjem veljavnosti izdanega potrdila.

Obdobni preizkusi znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev

V letu 2021 bodo organizirani obdobni preizkusi znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev v primerih, ko se posamezni koordinatorji iz kakršnihkoli razlogov niso mogli udeležiti obdobnih usposabljanj. Za predhodno prijavo se pred iztekom veljavnosti že izdanega potrdila uporabi obrazec 4.

Predvideni preizkusi znanja: 

 • 21. 10. 2021 (15. uri, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana) 

V letu 2021 so bili že izvedeni naslednji obdobni preizkusi znanja: /

Naziv storitve Institucija
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
 • Seznam obdobnih usposabljanj koordinatorjev (2008 - 2020)

  Na Inšpektorat za delo so javili naslednja obdobna usposabljanja, udeležba katerih se bo upoštevala pri izdaji potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih od datuma uveljavitve:
  Poročila | Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Seznam izvajalcev usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

Številka vpisa Ime izvajalca  Naslov izvajalca Številka in datum odločbe
1   VARint Goran Humar s.p. Šolska ul. 5, 5250 Solkan  001/2002 z dne 20.11.2002
2    CIVIS, center za izobraževanje, varnost, inženiring in svetovanje d.o.o. Radvanjska c. 87, 2000 Maribor 002/2002 z dne 20.11.2002
3   ZVD, Zavod za varstvo pri delu d.d. Chengdujska c. 25, 1000 Ljubljana  003/2002 z dne 28.11.2002
4   IVD, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p.o. Valvasorjeva 73, 2000 Maribor  004/2002 z dne 06.12.2002
5   KOVA d.o.o. Teharska 4, 3000 Celje  005/2002 z dne 23.12.2002
6   SINT d.o.o. Medlog 7b, 3000 Celje  006/2002 z dne 28.01.2003
V.P.D. Varnost pri delu in požarna varnost Anton Kapus s.p.  Kamna Gorica 106, 4246 Kamna Gorica  007/2003 z dne 24.03.2003
SINET d.d., podjetje za storitve in proizvodnjo  Grajska pot 8, 1430 Hrastnik  008/2003 z dne 09.10.2003
9   Ekosystem, Zavod za ekološki in varstveni inženiring Špelina ulica 1, 2000 Maribor 0009/2004 z dne 29.03.2004
10   AQS – Tehnično svetovanje d.o.o. Meljska c. 48, 2000 Maribor 10202-6/2004 z dne 8.11.2004