Skoči do osrednje vsebine

Splošna in poklicna matura

Ob zaključku srednješolskega izobraževanja s splošno ali poklicno maturo preverjamo doseganje standardov znanj, določenih s cilji izobraževalnega programa.

Splošna matura

Splošna matura je izpit za dokončanje gimnazije in nadaljevanje študija na univerzi, zato je hkrati končni in nadaljevalni izpit, ki ureja prehod med gimnazijo in univerzo. Uspešno opravljena splošna matura omogoča vpis v univerzitetni študij.

Kandidat lahko izbere tudi šesti maturitetni predmet, ki ga izbere iz izbirnega dela.

Splošna matura se opravlja iz petih predmetov, in sicer:

• treh obveznih predmetov, ki so slovenščina, matematika in tuji jezik,
• dveh izbirnih predmetov s seznama maturitetnih predmetov.

Kandidat lahko izbere iz izbirnega dela tudi šesti maturitetni predmet.

Na državni ravni vodi strokovno pripravo splošne mature in spremlja njeno izvedbo Državna komisija za splošno maturo, ki jo imenuje pristojni minister za izobraževanje. Na posameznih šolah jo vodijo maturitetne komisije, ki jim predsedujejo ravnateljice oziroma ravnatelji. Tehnične in strokovne naloge pri pripravi izpitnega gradiva in izvedbi ocenjevanja opravlja Državni izpitni center.

Poklicna matura

Poklicna matura kot zaključek omogoča pridobitev srednje strokovne izobrazbe in obenem kvalificirano zaposlitev. S poklicno maturo se je mogoče vpisati v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja. Za vpis v posamezni univerzitetni študij mora kandidat po poklicni maturi uspešno opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature, vendar to možnost kot pogoj za vpis določajo fakultete samostojno.

Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov:

  • obvezni del, ki ga sestavljata slovenščina in strokovno-teoretičnei predmet,
  • izbirni del, ki ga sestavlja tuji jezik ali matematika ter seminarska naloga ali izdelek oziroma storitev z zagovorom ali izpitni nastop in zagovor.

Dijaki poklicno maturo opravljajo pred šolsko izpitno komisijo, v kateri lahko poleg učiteljev sodelujejo tudi zunanji člani kot predstavniki delodajalcev.

Iskalnik