Skoči do osrednje vsebine

Shema prispeva k poenostavitvi sistema tako za male kmete kot tudi za pristojne organe. Kljub temu mora nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vključen v shemo za male kmete, vsako leto oddati zbirno vlogo.

Upravičenci, pogoji in zahteve

Po letu 2015 vstop v shemo ni več mogoč, nosilci, ki so vključeni, pa lahko izstopijo. Za leto 2019 je bilo treba vlogo za izstop oddati do vključno 6. maja 2019.

V času sodelovanja v shemi za male kmete mora nosilec:

  • mora nosilec ohraniti vsaj tolikšno število hektarjev upravičenih kmetijskih površin, kolikor je število plačilnih pravic, ki so mu bile dodeljene na podlagi zbirne vloge za leto 2015. Lahko gre za druge hektarje, bistveno je, da so kmetijske površine upravičene (vsaj vzdrževane). V nasprotnem primeru nosilec kmetijskega gospodarstva izgubi celotno podporo za tekoče leto;
  • ne sme prenašati plačilnih pravic, kar velja tudi za spremembo nosilca kmetijskega gospodarstva. Izjema so le primeri dedovanja ali pričakovanega dedovanja, pod pogojem, da se pri tem prenesejo vse plačilne pravice. Za izjeme se zahteva dokazilo o dedovanju ali pričakovanjem dedovanju (sklep o dedovanju, pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja, pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku, darilna pogodba v skladu s predpisom, ki ureja obligacijska razmerja) in o številu tako prenesenih plačilnih pravic.

Kot prenos kmetijskega gospodarstva, ki sproži tudi prenos plačilnih pravic, se šteje tudi sprememba nosilca na kmetijskem gospodarstvu, pri čemer ostane KMG-MID številka nespremenjena. V tem primeru se kot vloga za prenos plačilnih pravic šteje vloga za spremembo nosilca, članov kmetije in zaposlenih na kmetiji.

Prednosti sheme

Nosilec kmetijskega gospodarstva ni zavezan izvajanju zelene komponente. Prav tako se ga ne preverja v okviru navzkrižne skladnosti (razen če uveljavlja ukrepe Programa razvoja podeželja na površino).

Višina podpore

Nosilec kmetijskega gospodarstva v času vključitve v shemo prejema podporo, ki: 

  • je seštevek dejanskih plačil, ki jih nosilec kmetijskega gospodarstva prejme v okviru "standardnih" shem (plačilne pravice, plačilo za zeleno komponento, plačilo za mlade kmete in/ali plačilo za sheme proizvodno vezanih plačil) na podlagi ugotovljenih upravičenih površin in števila živali za leto 2015 in če je ta seštevek presegel 1.050,00 EUR, je podpora omejena na 1.050 EUR;
  • ta seštevek je zamrznjen in se spreminja le toliko, da se prilagodi nižanju nacionalne ovojnice za neposredna plačila.