Skoči do osrednje vsebine

Radioaktivni odpadki nastanejo kot odpadek sevalnih dejavnosti ali intervencijskih ukrepov v primeru izrednega dogodka. Mednje štejemo materiale v plinasti, tekoči ali trdni obliki, za katere ni predvidena ali načrtovana nadaljnja uporaba in so pod upravnim nadzorom.

Splošno

Ločimo več vrst radioaktivnih odpadkov:

  • prehodno radioaktivni odpadki,
  • zelo nizko radioaktivni odpadki,
  • nizko in srednje radioaktivni odpadki,
  • visoko radioaktivni odpadki in
  • radioaktivni odpadki z naravnimi radionuklidi.

Imetnik, ki shranjuje, skladišči, obdeluje ali odlaga radioaktivne odpadke, mora vsako leto poročati v centralno evidenco radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva.

Prevzem radioaktivnih odpadkov

Prevzemanje, zbiranje, prevažanje, predhodna obdelava in skladiščenje pred odlaganjem ter odlaganje radioaktivnih odpadkov malih povzročiteljev je obvezna državna gospodarska javna služba. Obvezno državno gospodarsko javno službo izvaja javni gospodarski zavod Agencija za radioaktivne odpadke, ki prevzete radioaktivne odpadke uskladišči v obstoječem skladišču nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Brinje 40, Dol pri Ljubljani.

Stroške ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom plača povzročitelj radioaktivnih odpadkov oziroma njihov imetnik, če jih je od povzročitelja prevzel ali pridobil na kakršen koli drug način. Če povzročitelj radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva ni znan, prevzame odgovornost za ravnanje z radioaktivnimi odpadki država.

Vlada Republike Slovenije je sprejela cenik, ki določa način oblikovanja cene ter ceno storitev opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki, ki nastajajo na območju Republike Slovenije, in jo morajo plačati uporabniki storitev.