Skoči do osrednje vsebine

Projekti, podprti z evropskimi kohezijskimi sredstvi

Evropska kohezijska sredstva namenjamo izboljšanju zdravstvenega sistema, javnega zdravja in dolgotrajne oskrbe. Na Ministrstvu za zdravje se z izvajanjem svojih vsebin vključujemo v četrto (Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja) in deveto (Socialna vključenost in zmanjšanje tveganja revščine) prednostno os Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020.

Pretekla finančna perspektiva evropske kohezijske politike

Ministrstvo za zdravje je v pretekli finančni perspektivi evropske kohezijske politike, ki je potekala do leta 2017, s pomočjo evropskih sredstev zgradila deset urgentnih centrov po Sloveniji.

Poleg izgradnje urgentnih centrov je ministrstvo za zdravje v isti finančni perspektivi izvedlo projekt eZdravje. V okviru projekta smo razvili e-storitve, ki so namenjene vsem koristnikom zdravstvenega sistema v Sloveniji, in energetsko sanirali petnajst javnih zdravstvenih zavodov.

Projekti so pretežno namenjeni za krepitev zdravja prebivalcev Slovenije in preprečevanju bolezni ter testiranju novih rešitev v okviru dolgotrajne oskrbe za vzpostavitev potrebnega sistema dolgotrajne oskrbe, ki je ena izmed prioritet Republike Slovenije.

Zdravstveni dom Brežice je s svojim projektom "Krepitev zdravja za vse" na natečaju EU projekt, moj projekt v letu 2019 prejel nagrado za najboljši EU projekt v Sloveniji. Gre za enega ključnih projektov ministrstva za zdravje, saj se je s pomočjo evropskih sredstev nadgradilo preventivne programe v 25. zdravstvenih domovih in obenem vzpostavilo centre za krepitev zdravja, ki pomembno prispevajo h krepitvi zdravja prebivalcev Slovenije.

Poleg prispevka v nove načine dela, pa ministrstvo za zdravje z investicijskim vlaganjem v javne zdravstvene zavode z evropskimi sredstvi zagotavlja tudi nemoteno izvajanje različnih zdravstvenih dejavnost.

Evropska kohezijska politika 2014–2020

Cilj kohezijske politike v obdobju 2014–2020 je spodbujanje celostnih strategij za trajnostni razvoj mest in zagotavljanje sinergij med naložbami, za katere se dodeli podpora iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (ESI).

Ministrstvo za zdravje se z izvajanjem svojih vsebin vključuje v četrto in deveto prednostno os Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014–2020. Za izvajanje projekta tehnične pomoči pa je vključeno v štirinajsto prednostno os.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

4. prednostna os: Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja

Energetska prenova stavb širšega javnega sektorja v lasti države

Naziv operacije Skupna višina odobrenih javnih sredstev
Energetska sanacija treh stavb Splošne bolnišnice Trbovlje  2.407.805,29 EUR, od tega EU del 523.800,38 EUR in SLO del 92.435,36 EUR. Ostala sredstva zagotovita bolnica in ministrstvo (Odločitev o podpori z dne 25.08.2017).
Energetska sanacija dveh stavb Splošne bolnišnice Novo mesto 1.323.883,00 EUR, od tega EU del 180.388,94 EUR in SLO del 31.833,35 EUR. Ostala sredstva zagotovita bolnica in ministrstvo (Odločitev o podpori z dne 26.04.2018).
Energetska sanacija objektov Splošne bolnišnice Jesenice 6.836.669,60 EUR, od tega EU del 1.677.682,60 EUR in SLO del 296.061,64 EUR. Ostala sredstva zagotovita bolnica in ministrstvo (Odločitev o podpori z dne 17.4.2019)
Energetska prenova stavbe Centralni bolniški objekt nove bolnišnice Celje 7.390.437,34 EUR, od tega EU del 1.812.439,78 EUR in SLO del 319.842,31 EUR. Ostala sredstva zagotovita bolnica in ministrstvo (Odločitev o podpori z dne 26.4.2019).
 • Namen in cilj operacije je implementacija potrebnih ukrepov za celovito energetsko prenovo ter vzpostavitev učinkovitega energetskega upravljanja v Splošni bolnišnici Trbovlje, z namenom funkcionalnega izboljšanja in povečanja energetske učinkovitosti, zmanjšanja stroškov energije in vzdrževanja oziroma upravljanja objektov ter zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

 • Namen investicije je z ukrepi energetske sanacije bistveno zmanjšati toplotne izgube in s tem obratovalne stroške stavb. Z energetsko prenovo bodo izboljšani delovni pogoji v objektih, izboljšana kakovost zraka, doseženo večje toplotno oziroma klimatsko ugodje. Načrtovana je prenova sistemov ogrevanja, hlajenja in razsvetljave ter izboljšava ovoja stavbe.

 • Cilj sanacije je odpraviti tehnične pomanjkljivosti obstoječega stanja ovoja in instalacijskih sistemov stavb: stavba specialnih ambulant; glavna bolnišnična stavba (stavba A); stavba za dializo in rentgen (stavba B).

Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanje trgu dela

Naziv operacije Način izbora Skupna višina odobrenih javnih sredstev
Uspešno vključevanje Romov v okolje – zdrav življenjski slog Neposredna potrditev operacije 60.000,00 EUR (Odločitev o podpori z dne 5.8.2016)
Vzpostavitev projektne pisarne in organizacija ter izvajanje izobraževanj ter usposabljanj za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog Neposredna potrditev operacije 456.501,07 EUR (Odločitev o podpori z dne 9.2.2017)
"SOPA" Vzpostavitev interdisciplinarnega celostnega pristopa k odkrivanju in podpori pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola med odraslimi prebivalci Neposredna potrditev operacije 6.000.000,00 EUR (Odločitev o podpori z dne 29.9.2017)
Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog Javni razpis 2.396.822,93 EUR (Odločitev o podpori z dne 24.8.2017)

Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju

Naziv operacije Način izbora Skupna višina odobrenih javnih sredstev
Celostna zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in njihovih družin ter krepitev kompetenc strokovnih delavcev Javni razpis 1.921.000,00 EUR (Odločitev o podpori z dne 11.1.2017)
Dvig zdravstvene pismenosti Javni razpis Odločitve o podpori še ni
Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih Javni razpis 11.261.294,39 EUR (Odločitev o podpori z dne 6. 10. 2017, spremenjena odločitev z dne 27. 10. 2017 in z dne 14. 11. 2017)
MOST - Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalni skupnosti Neposredna potrditev operacije 2.986.273,00 EUR (Odločitev o podpori z dne 1.6.2018)
Naziv operacije Način izbora Skupna višina odobrenih javnih sredstev
Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi Javni razpis 6.100.000,00 EUR (Odločitev o podpori z dne 5.4.2018)
Prilagoditev in preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše Javni razpis Odločitve o podpori še ni
Informacijska podpora za izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe Neposredna potrditev operacije Odločitve o podpori še ni
Model dolgotrajne oskrbe v skupnosti Neposredna potrditev operacije 2.000.000,00 EUR (Odločitev o podpori z dne 27.9.2017, spremenjena Odločitev o podpori z dne 10. 7. 2019)
 • Cilj pilotnega projekta je testirati nove rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18. let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči. Projekt poteka v treh pilotnih okoljih: Celju, Krškem in Dravogradu.

 • Namen projekta je razvoj integriranih skupnostnih oblik socialnih in zdravstvenih storitev dolgotrajne oskrbe ter razvoj in uveljavitev učinkovitih modelov posodobitve socialnih in zdravstvenih storitev za starejše.

  V okviru projekta »Preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše« se od decembra 2019 izvajajo projekti Skupaj za starejše v Mestni občini Koper, Usmerjena integrirana oskrba DOMA (UIOD) (Maribor) in Implementacija modela integrirane oskrbe starejših v skupnosti, razvoj novih storitev, krepitev preventive ter zagotavljanje kontinuitete obravnave v javni mreži občine Tržič.

  V okviru projekta se izvajata tudi Projekt DOM – DOMA (Poljčane) in Sodobna oskrba starejši (SOS) (Ptuj).

 • Glavni namen projekta je razvoj modela skupnostnih oblik storitev dolgotrajne oskrbe za vse starostne skupine.

Izboljšanje kakovosti skupnostnih storitev oskrbe

Naziv operacije Način izbora Skupna višina odobrenih javnih sredstev
Modernizacija mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog Neposredna potrditev operacije 400.000,00 EUR (Odločitev o podpori z dne 20.6.2017)
Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti - investicijski del Javni razpis 4.327.721,20 EUR (Javni razpis Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih, objavljen v Ur. l. RS, št. 56/2017 z dne 13. 10. 2017) 
Novogradnja Oddelka za invalidno mladino in rehabilitacijo - ZIM Stara Gora Neposredna potrditev operacije 4.804.941,55 EUR: od tega EU del 2.000.000,00 EUR in SLO del 500.000,00 EUR. Ostala sredstva zagotovita bolnica in ministrstvo (Odločitev o podpori z dne 7.9.2017 in spremenjena odločitev o podpori z dne 19. 2. 2018).
 • Namen projekta je povečevanje dostopnosti programov zmanjševanja povpraševanja po drogah, zmanjševanje regionalnih razlik in razlik med spoloma ter delo z obrobnimi skupinami prebivalstva. Glavni cilj izvajanja programa pa je zmanjševanje škode (predvsem zdravstvenih in socialnih posledic) pri osebah, ki uporabljajo prepovedane droge. Program omogoča tudi vzpostavitev stika z večjim številom uporabnikov prepovedanih drog, predvsem s tistimi, ki niso vključeni v nobeno obliko zdravljenja ali pomoči (skrita populacija uporabnikov prepovedanih drog). Na podlagi javnega naročila je Ministrstvo za zdravje nabavilo 10 mobilnih enot in jih v uporabo posredovalo izvajalcem projekta »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov zmanjševanja škode na področju prepovedanih drog«.

 • Namen projekta je pridobitev ustreznih kapacitet za izvajanje preventivne dejavnosti v primarnem zdravstvu. Prostori bodo namenjeni dejavnostim na področju odvisnosti, telesne dejavnosti in mentalnega zdravja. Prostori bi potrebovali tudi garderobe in sanitarni blok, ločeno za ženske in moške. Potrebno bi bilo tudi nabaviti ustrezno opremo za te prostore.

 • Namen projekta je ustvariti kakovostno prostorsko osnovo in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki se odvija na Oddelku za invalidno mladino tako za daljši in krajši hospitalni del kot za dnevni center.