GOV.SI

Pridobitev državljanstva

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Posameznik lahko slovensko državljanstvo pridobi ob rojstvu ali z naturalizacijo, če predpisano časovno obdobje dejansko in neprekinjeno živi v Republiki Sloveniji ali prek izredne naturalizacije, ki omogoča pridobitev slovenskega državljanstva pod lažjimi pogoji, kadar to lahko koristi tudi državi – predvsem, kadar za to obstajajo utemeljeni znanstveni, gospodarski, kulturni, nacionalni ali podobni razlogi.

Državljanstvo ob rojstvu

V Sloveniji velja načelo krvne zveze, kar pomeni, da otrok pridobi državljanstvo ob rojstvu in prevzema državljanstvo po starših, ne glede na kraj rojstva. Novorojenci pridobijo državljanstvo Republike Slovenije, če je vsaj eden od staršev slovenski državljan. 

V Sloveniji veljajo trije načini pridobitve državljanstva po rodu: avtomatična, pridobitev slovenskega državljanstva s priglasitvijo in s posvojitvijo.

Avtomatična pridobitev državljanstva

Ob rojstvu pridobi otrok avtomatično slovensko državljanstvo:

  • če sta ob njegovem rojstvu oče in mati državljana Republike Slovenije,
  • če je ob njegovem rojstvu eden od staršev državljan Republike Slovenije, otrok pa je rojen v Republiki Sloveniji,
  • če je ob njegovem rojstvu eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi pa je neznan ali je neznanega državljanstva ali je brez njega, otrok pa je rojen v tujini.

Če je otrok rojen v Sloveniji, se evidentiranje državljanstva izvede po uradni dolžnosti.

Če je otrok rojen v tujini, se evidentiranje državljanstva izvede po uradni dolžnosti samo v primeru, če je z državo otrokovega rojstva sklenjen dogovor o medsebojnem obveščanju o rojstvih državljanov druge države pogodbenice na njenem ozemlju. Če take konvencije ni oziroma je država ne izvaja, se državljanstvo otroka evidentira na zahtevo staršev. Rok za vložitev take zahteve ni določen.

Pridobitev državljanstva s priglasitvijo

Če je otrok rojen v tujini in je ob tem samo eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi pa tuj državljan, lahko pridobi državljanstvo Republike Slovenije le, če ga starši priglasijo v slovensko državljanstvo. Starši morajo otroka priglasiti v slovensko državljanstvo do njegovega dopolnjenega 18. leta starosti. 

Če ste že polnoletni in rojeni v tujini, pa je bil ob tem samo eden od staršev državljan Republike Slovenije, drugi pa tuj državljan, in vas starši do 18. leta niso priglasili v slovensko državljanstvo, lahko pridobite državljanstvo Republike Slovenije, če do izpolnjenega 36. leta podate izjavo, da se priglašate kot državljan Republike Slovenije.

Izjavo o priglasitvi otroka ali polnoletne osebe podate pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, upravni enoti ali Ministrstvu za notranje zadeve.

Pridobitev državljanstva s posvojitvijo

Posvojeni otrok, ki je po rodu tujec, lahko slovensko državljanstvo pridobi avtomatično ali s priglasitvijo, če je vsaj en od njegovih posvojiteljev državljan Republike Slovenije in če se izvede popolna posvojitev, s čimer se med posvojiteljem in posvojencem vzpostavi enako razmerje, kot sicer velja med starši in otroki.

Pridobitev državljanstva z naturalizacijo

Slovensko državljanstvo lahko pridobite z naturalizacijo, pri čemer morate izpolnjevati pogoj dejanskega in neprekinjenega življenja v Republiki Sloveniji določeno obdobje in ostale zakonsko določene pogoje, če:

- najmanj deset let živite v Sloveniji, od tega neprekinjeno zadnjih pet let pred vložitvijo prošnje,

- ste že najmanj tri leta poročeni s slovenskim državljanom in dejansko živite v Sloveniji neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje,

- ste izgubili slovensko državljanstvo na podlagi odpusta ali odreka in dejansko živite v Sloveniji neprekinjeno vsaj šest mesecev pred vložitvijo prošnje,

- ste slovenski izseljenec ali njegov potomec do četrtega kolena v ravni črti in dejansko živite v Sloveniji vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje,

- ste brez državljanstva in kot apatrid dejansko živite v Sloveniji neprekinjeno pet let pred vložitvijo prošnje,

- imate priznan status begunca in dejansko živite v Sloveniji neprekinjeno pet let pred vložitvijo prošnje,

- ste v Sloveniji obiskovali in uspešno zaključili najmanj visokošolski študij in dejansko živite v Sloveniji najmanj sedem let, od tega neprekinjeno vsaj eno leto pred vložitvijo prošnje,

- ste rojeni in dejansko živite v Republiki Sloveniji od rojstva dalje,

- ste mladoletni, živite v Sloveniji in starša, ki sta pridobila državljanstvo Republike Slovenije, za vas vložita zahtevo za pridobitev slovenskega državljanstva.

Obstaja pa tudi možnost postopka izredne naturalizacije, ki omogoča pridobitev slovenskega državljanstva, če to prinaša državi koristi na določenem področju družbenega življenja: zaradi znanstvenih, gospodarskih, kulturnih, nacionalnih ali podobnih razlogov. Za pridobitev veljajo lažji pogoji, saj morate dokazati, da v Sloveniji dejansko bivate najmanj eno leto, imate urejen status tujca in ohranite lahko dosedanje državljanstvo.

Izjemoma lahko državljanstvo Republike Slovenije pridobite, če ne izpolnjujete pogoja neprekinjenega enoletnega bivanja v Sloveniji in urejenega statusa tujca, če se upošteva vaš izjemen prispevek k razvoju Republike Slovenije in povečanju mednarodnega ugleda oziroma prepoznavnosti Republike Slovenije. Obstoj razlogov za tovrstno pridobitev slovenskega državljanstva na podlagi mnenja pristojnega resornega organa predhodno ugotovi Vlada Republike Slovenije.

Če ste slovenski izseljenec oziroma potomec do drugega kolena v ravni vrsti ali pripadnik avtohtone slovenske narodne skupnosti v zamejstvu, in uveljavljate korist države iz nacionalnih razlogov, ni treba izpolnjevati pogojev neprekinjenega prebivanja v Sloveniji, zagotovljenih sredstev, in poravnanih davčnih obveznosti, če niste zavezanec za plačilo davkov v Republiki Sloveniji.

V postopku morate izkazati večletno osebno aktivno vez z Republiko Slovenijo in vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih v tujini ali drugih slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah ali pa ste bili iz slovenskega državljanstva odpuščeni zaradi razumljivih razlogov in ponovno prosite za sprejem v slovensko državljanstvo. Prošnji morate priložiti priporočila organizacij, ki potrjujejo vašo aktivno vez z Republiko Slovenijo in dokazila, s katerimi ustrezne organizacije potrjujejo vašo vsaj petletno delovanje. Če je to mogoče, predložite tudi v tujini izdane uradne listine, iz katerih je razvidna vaša opredelitev za slovensko narodnost.