Skoči do osrednje vsebine

Pospešena izvedba pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji

Vlada je na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19 določila seznam pomembnih investicij (interventni zakon), ki se bodo lahko še dopolnjevale.

Na seznamu je 187 pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji. Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije, interventni zakon pa daje osnovo, da se bodo investicije hitreje realizirale.

Namen določitve pomembnih investicij

Namen določitve pomembnih investicij je predvsem v koordinirani in s tem pospešeni obravnavi posameznih postopkov povezanih s temi investicijami, za katere verjamemo, da bodo omilile gospodarsko škodo, ki jo je pustila epidemija. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina in drugih. 

Koordinacijska skupina

 • Interventni zakon ustanavlja koordinacijsko skupino, ki bo skrbela predvsem za časovno koordinirano izvajanje postopkov potrebnih za izvedbo pomembnih investicij. Koordinacijska skupina bo odgovorna za pospešeno in koordinirano izvedbo pomembnih investicij, kar bo pomenilo učinkovito delovanje. Torej gre za ukrep, ki je namenjen učinkovitejšim, hitrejšim postopkom, nikakor pa ne škodovanju okolja in narave.
  Dokumentacije | Ministrstvo za okolje in prostor

Kriteriji za določitev pomembnih investicij

Vsi resorji so bili pozvani k posredovanju morebitnih predlogov za uvrstitev na seznam Pomembnih investicij. Ministrstvo za okolje in prostor pa je bilo pristojno za uskladitev tega seznama med resorji.

Pomembne investicije so razdeljene po:

 • statističnih regijah in
 • na vsebine iz področij okolja, energetike, prometa in regionalnega razvoja:
  • s področja okolja je 22 pomembnih investicij,
  • s področja energetike 19,
  • s področja prometa 70 in
  • s področja regionalnega razvoja 76.

Projekti iz področja regionalnega razvoja so predvsem projekti, ki se nanašajo na:

 • gradnjo stanovanjskih sosesk,
 • zdravstvenih domov,
 • izobraževalnih ustanov in podobno.

V seznam so vključeni vsi predlogi, ki imajo ocenjeno vrednost nad 5 milijonov evrov ter imajo predviden začetek izvedbe v letu 2020 oziroma 2021 ter vse predlagane investicije nad vrednostjo 25 milijonov evrov, ki imajo predviden začetek izvedbe poleti 2021.

Seznam investicij

ZAP.ŠT. PODROČJE Obalno - kraška regijaRAJŠAVA ZA STATISTIČNO REGIJO PROJEKT MOŽEN ZAČETEK IZVEDBE DEL do konca leta
1 Okolje Osrednjeslovenska regija Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice 2020
2 Okolje Gorenjska regija Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore - Železniki 2020
3 Okolje Podravska regija Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Območje Meže z Mislinjo 2020
4 Okolje Podravska regija Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Ptujska Drava 2020
5 Okolje Podravska regija Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Projekt Dravinja 2020
6 Okolje Osrednjeslovenska regija Ureditev Zadrževalnika Veliki potok in ureditev Grosupeljščice 2020
7 Okolje Savinjska regija Ureditev Savinje pod Laškim - II. Etapa 2020
8 Okolje Goriška regija Zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave -I.faza: Zmanjšanje poplavne ogroženosti Bele in Vrtojbice 2020
9 Okolje Podravska regija Drava – Natura 2000, reka za prihodnost, Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave 2020
10 Okolje Obalno - kraška regija Ureditev obstoječe vodne infrastrukture v območju solin Sečovlje in na vodotokih gorvodno od solin 2021
11 Okolje Osrednjeslovenska regija Zapornici Ambrožev trg in Grubarjev kanal 2021
12 Okolje Podravska regija Dopolnilni ukrepi - za projekt Meže z Mislinjo 2021
13 Okolje Savinjska regija Ureditev Merinščice, Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko in Suhega zadrževalnika Merinščica 2021
14 Okolje Pomurska regija Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Mura natura 2021
15 Okolje Obalno - kraška regija Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja 2022 in kasneje
16 Okolje Savinjska regija Zmanšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje - II. Faza 2022 in kasneje
17 Okolje Pomurska regija Zmanšanje poplavne ogroženosti na porečju Mure - I. faza 2022 in kasneje
18 Okolje Gorenjska regija Krvavški vodovod 2020
19 Okolje Obalno - kraška regija Vodovodovod Ilirska Bistrica-Rodik 2020
20 Okolje Pomurska regija Vodovod Pomurje B 2021
21 Okolje Pomurska regija Vodovod Pomurje C 2021
22 Okolje Obalno - kraška regija Čiščenje odpadne vode na področju Obale 2020
23 Energetika Posavska regija Hidroeletrarna Mokrice 2020
24 Energetika Osrednjeslovenska regija Prenosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic do termoelektrarne toplarne Ljubljana 2020
25 Energetika Goriška regija Prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije 2020
26 Energetika Podravska regija in Pomurska regija Daljnovod Cirkovce - Pince 2020
27 Energetika Obalno - kraška regija Daljnovod 2x110 kV Divača - Pivka - Ilirska Bistrica 2020
28 Energetika Gorenjska regija daljnovod 2x110 kV Kamnik - Visoko 2020
29 Energetika Osrednjeslovenska regija RTP LCL z vključitvijo 2021
30 Energetika Obalno - kraška regija kablovod v MO Koper 2021
31 Energetika Posavska regija Odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke 2021
32 Energetika Podravska regija in Pomurska regija Dvosistemski daljnovod RTP Murska Sobota- RTP Mačkovci 2020
33 Energetika Pomurska regija Dvosistemski daljnovod Murska Sobota Lendava 2021
34 Energetika Podravska regija in Pomurska regija Dvosistemski daljnovod Lenart Radenci 2021
35 Energetika Podravska regija in Pomurska regija Prenosni plinovod R15/1 Pince - Kidričevo, prvi odsek Pince - Lendava, PCI interkonekcija z Madžarsko 2020
36 Energetika Osrednjeslovenska regija Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče 2021
37 Energetika Podravska regija in Pomurska regija Prenosni plinovod R15/1 Pince - Kidričevo, drugi odsek Lendava - Ljutomer, PCI interkonekcija z Madžarsko 2021
38 Energetika Podravska regija in Pomurska regija Prenosni plinovod R15/1 Pince - Kidričevo, tretji odsek Ljutomer - Kidričevo, PCI interkonekcija z Madžarsko 2022
39 Energetika Posavska regija Suho skladišče za izrabljeno jedrsko gorivo 2020
40 Energetika Posavska regija Jedrska elektrarna 2027
41 Energetika Investicija PPE - TOL 2021
42 Promet Jugovzhodna Slovenija Izgradnja odseka 3. razvojna os jug, 1. in 2. etapa, od priključka NM vzhod do priključka Osredek. 2020
43 Promet Jugovzhodna Slovenija Izgradnja odseka 3. razvojna os - jug, 3. in 4. etapa,
(odsek Osredek - Maline)
2024
44 Promet Savinjska regija Izgradnja odseka 3. razvojna os sever, 1. odsek, od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug 2021
45 Promet Savinjska regija, Koroška regija Izgradnja odseka 3. razvojna os sever, 2. odsek, od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug 2020
46 Promet Osrednjeslovenska regija Razširitev AC odseka Koseze - Kozarje v 6 pasovnico predvidoma
2022/23
47 Promet Osrednjeslovenska regija Izgradnja priključka Dragomer 2021
48 Promet Gorenjska regija Sanacija 1. cevi predora Karavanke 2025
49 Promet Savinjska regija Gradnja nadomestnega viadukta Slatina (odsek Slovenske Konjice - Dramlje) 2021/22
50 Promet Gorenjska regija 85-0491 NOVO Hotemež Britof 2021
51 Promet Savinjska regija Nadgradnja žel. proge Zidani Most-Celje 2016
52 Promet Podravska regija Nadgradnja vozlišča Pragersko 2020
53 Promet Gorenjska regija Modernizacija obst. žel. tunela Karavanke 2020
54 Promet Podravska regija Nadgradnja proge Maribor- Šentilj 2018
55 Promet Gorenjska regija Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. 2020
56 Promet Osrednjeslovenska regija Nadgradnja žel. proge Ljubljana–Divača 2021
57 Promet Posavska regija Nadgradnja železniške postaje Krško 2022
58 Promet Osrednjeslovenska regija Nadgradnja železniške postaje Grosuplje 2021
59 Promet Osrednjeslovenska regija Nadgradnja železniške postaje Domžale 2021
60 Promet Podravska regija Izvedba podvoza Ledina in novega železniškega postajališča Ledina na glavni železniški progi št. 30 Zidani most–Šentilj–d.m. 2021
61 Promet Posavska regija Nadgradnja žel. vozlišča Zidani Most 2026
62 Promet Osrednjeslovenska regija Nadgradnja železniških postaj ljubljanskega območja 2022
63 Promet Osrednjeslovenska regija, Gorenjska regija Nova proga Ljubljana–Kranj–Jesenice 2023
64 Promet Osrednjeslovenska regija, Jugovzhodna Slovenija Dvotirnost dolenjske železniške proge 2021
65 Promet Obalno - kraška regija II.tir Divača - Koper 2018
66 Promet Obalno - kraška regija III.tir Divača Koper 2027
67 Promet Osrednjeslovenska regija Tivolski lok 2024
68 Promet Osrednjeslovenska regija, Jugovzhodna Slovenija, Savinjska regija, Podravska regija Uvedba daljinskega vodenja prometa (Dobova–Ljubljana in Zidani Most–Šentilj) 2019
69 Promet Obalno - kraška regija Nadgradnja žel. proge Divača- Sežana-d.m. 2022
70 Promet Podravska regija Nadgradnja železniških prog v območju urbanega vozlišča Maribor 2023
71 Promet Osrednjeslovenska regija Potniški center Ljubljana 2023
72 Promet Savinjska regija Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti 2021
73 Promet Podravska regija Obvoznica Kidričevo 2020
74 Promet Savinjska regija, Koroška regija Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda Luknja med velenjem in Mislinje za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti 2021
75 Promet Goriška regija Rekonstrukcija Sp. Idrija s kolesarsko stezo 2021
76 Promet Savinjska regija Navezovalna cesta Dramlje-Šentjur 2023
77 Promet Posavska regija novogradnja ceste Zidani Most-Hrastnik (ostale etape) 2023
78 Promet Goriška regija Obvoznica Tolmin 2021
79 Promet Podravska regija Obvoznica Maribor-zahod 2022
80 Promet Pomurska regija Obvoznica Murska Sobota - vzhod 2022
81 Promet Obalno - kraška regija obvoznica Hrpelje-Kozina 2021
82 Promet Gorenjska regija Sanacija zidov in brežin Trebija-Sovodenj na cesti R1-210/1112 (Trebija - Sovodenj) od km 1,060 do km 2,500 2020
83 Promet Podravska regija 1. etapa novogradnje Zahodne obvoznice MB od Lackove do Kardeljeve 2021
84 Promet Posavska regija rekonstrukcija Dobova Brežice 2021
85 Promet Posavska regija vzhodna obvoznica Brežic 2021
86 Promet Primorsko - notranjska obvoznica Travnik 2020
87 Promet Osrednjeslovenska regija obvoznica Vrhnika 2020
88 Promet Pomurska regija rekonstrukcija MS - Gederovci 2021
89 Promet Osrednjeslovenska regija Vzpostavitev 3. pasu na primorski in štajerski vpadnici v Ljubljano - izvedbena faza za odsek Domžale - Zadobrova 2021
90 Promet Koroška regija RO, odsek Slovenj Gradec - Dravograd 2022 in kasneje
91 Promet Koroška regija RO, odsek Otiški vrh - Holmec 2022 in kasneje
92 Promet Primorsko - notranjska, Obalno - kraška regija AC Postojna / Divača - Jelšane 2022 in kasneje
93 Promet Obalno - kraška regija HC Koper - Dragonja 2022 in kasneje
94 Promet Podravska regija GC Ptuj - Markovci 2022 in kasneje
95 Promet Osrednjeslovenska regija Ureditev Ljubljanskega cestnega obroča in vpadnih AC 2022 in kasneje
96 Promet Obalno - kraška regija Poglabljanje vplovne poti v kanal II 2023
97 Promet Obalno - kraška regija ureditev Ankaranskega obrobnega kanala, ureditev nadomestnih habitatov ter gradnja kaset na Ankaranski bonifiki, 2020
98 Promet Obalno - kraška regija premostitveni objekt preko prelivnega kanala Škocjanskega zatoka (3 faze) 2020
99 Promet Obalno - kraška regija izgradnja 12. veza in Ro-Ro veza na pomolu II 2020
100 Promet Obalno - kraška regija skladišče 54 2020
101 Promet Obalno - kraška regija zunanji kamionski terminal po DPN 2020
102 Promet Obalno - kraška regija kaseta na čelu pomola I 2021
103 Promet Obalno - kraška regija kaseta na čelu pomola II 2021
104 Promet Obalno - kraška regija primarno cestno omrežje 2021
105 Promet Obalno - kraška regija podaljšanje pomola I - skladiščne in manipulativne površine (severni del) 2023
106 Promet Obalno - kraška regija podaljšanje 7. veza proti vzhodu z nadgradnjo 5. veza z Ro-Ro rampo 2027
107 Promet Obalno - kraška regija izgradnja novega priveznega mesta za tankerje zahodno od zaključka pomola II 2026
108 Promet Obalno - kraška regija odstranitev in novogradnja obale za silos (13. vez) 2027
109 Promet Gorenjska regija gradnje novega objekta - prizidka k objektu ATCC z razširitvijo podzemnega dela ATCC 2020
110 Promet Gorenjska regija Obnova TWY: 2021
111 Promet Gorenjska regija Razširitev terminala (TE 2.2): 2019
112 Regionalni razvoj Podravska regija Stanovanjska soseska pod Pekrsko gorco; 2. faza, les + beton 2020 (beton) / 2021 (les)
113 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Stanovanjska soseska Rakova Jelša II 2020
114 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija NUK 2 2021
115 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Nova sodna stavba Ljubljana 2023
116 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig na obstoječi lokaciji tega zavoda 2020
117 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 2021
118 Regionalni razvoj Gorenjska regija Gradnja najemnih stanovanj Kranj, Ob Savi 2021
119 Regionalni razvoj Podravska regija Gradnja najemnih stanovanj Maribor Novo Pobrežje 2023
120 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gradnja najemnih stanovanj Ljubljana Podutik - Glince 2022
121 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gradnja najemnih stanovanj Zelena jama 2021
122 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gradnja najemnih stanovanj Litijska - Pesarska 2021
123 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gradnja najemnih stanovanj Dolgi most Ljubljana 2020
124 Regionalni razvoj Obalno - kraška regija Gradnja najemnih stanovanj Nad Dolinsko 3 Koper 2020
125 Regionalni razvoj Gorenjska regija Gradnja najemnih stanovanj Lukovica 2021
126 Regionalni razvoj Gorenjska regija Gradnja najemnih stanovanj Jesenice, Partizan 2021
127 Regionalni razvoj Jugovzhodna Slovenija Gradnja najemnih stanovanj Novo mesto, Brdo Drage 2021
128 Regionalni razvoj Obalno - kraška regija Gradnja najemnih stanovanj Nova Gorica, Rožna dolina 2022
129 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gradnja najemnih stanovanj Ivančna Gorica 2022
130 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gradnja najemnih stanovanj Dragomelj, Škotin 2023
131 Regionalni razvoj Podravska regija Center Rotovž 2021
132 Regionalni razvoj Podravska regija Zdravstveni dom Tezno 2021
133 Regionalni razvoj Gorenjska regija Obnova pripadajoče infrastrukture poslovno - kongresnega centra Brdo 2020
134 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Prenova infekcijske klinike UKC Ljubljana 2021
135 Regionalni razvoj Podravska regija Nadomestna novogradnja infekcijske klinike UKC Maribor 2021
136 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet negovalne bolnišnice Ljubljana 2021
137 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Nova klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana 2022
138 Regionalni razvoj Podravska regija Preselitev oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor 2020
139 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Dokončanje projekta UKC Ljubljana, DTS in HB 2020
140 Regionalni razvoj Savinjska regija 2. in 3. faza nadomestne novogradnje SB Celje 2022
141 Regionalni razvoj Jugovzhodna Slovenija Novogradnja OŠ Loka Črnomelj 2021
142 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola, rekonstrukcija, dozidava 2021
143 Regionalni razvoj Gorenjska regija Rekonstrukcija in dozidava Srednje šole Jesenice 2021
144 Regionalni razvoj Obalno - kraška regija Osnovna šolo Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper 2021
145 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Projekt Reševanje prostorske problematike ALUO, SŠOF in ŠDL na območju Roška 2022
146 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Projekt izgradnje Centra znanosti kot demonstracijskega objekta 2021
147 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Projekt izgradnje prostorov KIS na območju Jablje 2022
148 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Projekt Center novih tehnologij 2021
149 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Projekt novogradnje UL Veterinarske fakultete 2021
150 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Projekt novogradnje UL Fakultete za strojništvo 2022
151 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Projekt novogradnje UL Fakultete za farmacijo 2022
152 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Biotehnološko stičišče NIB 2021
153 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Izgradnja študentskega doma na lokaciji Litostroj 2021
154 Regionalni razvoj Posavska regija Ureditev prostorov Fakultete za turizem v Brežicah 2021
155 Regionalni razvoj Podravska regija 1 (izgradnja večnamenske šp. Dvorane ob OŠ Gornja Radgona) 2020
156 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Izgradnja Centra odličnosti na Vrazovem trgu 1
157 Regionalni razvoj Podravska regija Center za medgeneracijsko druženje - Dom starejših občanov Markovci 2021
158 Regionalni razvoj Koroška regija "Vzpostavitev stanovanjskih skupin " Črna na Koroškem 2020
159 Regionalni razvoj Obalno-kraška in Goriška "Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu" 2020
160 Regionalni razvoj KRVS (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska, Zasavska, Spodnjeposavska, Jugovzhodna Slovenija, Primorsko-notranjska) Deinstitucionalizacija - vzpostavitev stanovanjskih skupin 2021
161 Regionalni razvoj cela SLO Izgradnja petih domov za starejše občane 2021
162 Regionalni razvoj cela SLO Prevzem in dokončanje večstanovanjskega kompleksa za starejše v Vrtojbi 2020
163 Regionalni razvoj cela SLO Izgradnja domov za starejše občane / investicije v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva oz.začasnih namestitev za starejše / vzpostavitev stanovanjskih skupin 2022
164 Regionalni razvoj Podravska regija Obnova športne dvorane Bistrica z izgradnjo plezalnega centra 2020
165 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Celovita prenova SNG Drama Ljubljana 2021
166 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Prenova severnega trakta objekta Arhiva Republike Slovenije na Poljanski 40 2020
167 Regionalni razvoj Pomurska regija Muralist (Pokrajinski arhiv Maribor - izpostava Murska Sobota) 2020
168 Regionalni razvoj Podravska regija 3 (bazen) 2020
169 Regionalni razvoj Podravska regija Zdraviliški Resort Terme Gaja 2020/2021
170 Regionalni razvoj Podravska regija Medobčinska logistično poslovna cona 2024
171 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Posodobitev vojaškega kompleksa VEP Ljubljana 2021
172 Regionalni razvoj Podravska regija Posodobitev vojaškega kompleksa VGM Maribor 2021
173 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Vzpostavitev Centra za spremljanje, pripravljenost in odziv na nesreče 2020
174 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Nadaljevanje prenove sistema javnega alarmiranja z integracijo infrastrukture za sprejem klicev v sili na 112 2020
175 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Digitalno radijsko omrežje državnih organov DRO - DMR 2020
176 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Izgradnja objekta za potrebe PU Ljubljana v skupnem objektu državne uprave Parmova 2022
177 Regionalni razvoj Podravska regija Projekt Magne Steyr 2020
178 Regionalni razvoj Posavska regija Projekt Sinteza 2 2020
179 Regionalni razvoj Koroška regija Proizvodna linija za iverne plošče 2020
180 Regionalni razvoj Savinjska regija Lesno predelovalni center 2020
181 Regionalni razvoj Primorsko - notranjska Lesno predelovalni center v Loški dolini 2020
182 Regionalni razvoj Koroška regija Center na Koroškem - Center za zbiranje lesa ter proizvodnjo križno lepljenega lesa 2021
183 Regionalni razvoj Koroška regija Žaga Otiški vrh – proizvodnja konstrukcijskega lesa za gradbeništvo 2020
184 Regionalni razvoj Primorsko - notranjska Center na Notranjskem - Center za zbiranje lesa ter proizvodnja lepljenega lameliranega lesa 2021
185 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Ekonomsko poslovna cona Zalog z industrijsko cesto 2021
186 Regionalni razvoj Jugovzhodna Slovenija Center na Kočevskem - Posodobitev obrata na lokaciji Snežnik - proizvodnja žaganega lesa, lepljenih profilov 2020
187 Regionalni razvoj Goriška regija Izgradnja poslovno ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk 2021
Iskalnik