Skoči do osrednje vsebine

Reja perutnine je visoko specializirana, organizirana kot kooperacijska reja pri zasebnikih. Je strokovno in tehnološko zahtevna reja industrijskega tipa, ki jo vodijo perutninska podjetja. Na kmetijah je perutninarstvo predvsem dopolnilna, storitvena dejavnost. Reja kokoši nesnic je reja v obogatenih kletkah in hlevska (talna) reja, malo je pašne in ekološke reje.

Perutninsko meso v številkah

Prireja perutninskega mesa dosega okoli 8 % skupne vrednosti kmetijstva oz. 17 % vrednosti živinorejske proizvodnje.
 
V Sloveniji je domača prireja mesa v letu 2017  znašala 70.000 ton klavne mase. Poraba perutninskega mesa se je od devetdesetih let povečevala, v letu 2017 je na prebivalca znašala 31 kg.
 
Proizvodnja perutninskega mesa v Sloveniji je med vsemi vrstami mesa najbolj izvozno usmerjena. V letu 2017 je izvoz perutninskega mesa in izdelkov obsegal  28.300 ton. V desetletju pred tem se je gibal od 7.000 ton v 2002 do 14.000 ton v 2006. V zunanji trgovini prevladuje perutninsko meso, čeprav je od leta 2000 opazno povečanje deleža perutninskih izdelkov (II. stopnja predelave) pri uvozu.
 
Slovenija ima pri perutninskem mesu stalne presežke. Stopnja samooskrbe se je v prvih letih po osamosvojitvi zmanjševala, ko se je prireja intenzivno prilagajala spremenjenim razmeram na trgu. Po letu 1997 pa niha med 103 in 117 %. V letu 2017 je znašala 109,5 %.

Proizvodnja jajc v številkah

Prireja jajc k skupni kmetijski proizvodnji v zadnjih letih prispeva okoli 3 %, k vrednosti živinoreje pa okoli 6 % (leta 2017 6,8 %).
 
V letu 2017 je bilo znesenih 397 milijonov jajc, kar je največja količina po letu 1991. Odkup oz. evidentirana prodaja, ki pomeni okoli 40 % prodaje, se je povečala za 15 %. Domača prireja je znašala 23.800 ton.

V letu 2017 je samooskrba znašala 90,5 %, poraba jajc na prebivalca pa 11,5 kg. Samooskrba se od leta 1994, ko je bila 103 %, v zadnjem desetletju giblje med 90 in 96 %. Poraba jajc je bila v letu 2017 26.300 ton oziroma za 13 % presega povprečje obdobja 2012-2016.

V letu 2017 je izvoz jajc obsegal 2.033 ton, kar je najvišja vrednost do sedaj, uvoz jajc pa je obsegal  4.534 ton, tako da Slovenija v zadnjem desetletju še vedno ostaja neto uvoznica jajc.

Tržna poročila za perutninsko meso in jajca

Tržno informacijski sistem obsega zbiranje, obdelavo, objavljanje in poročanje podatkov o količinah in cenah določenih kmetijskih pridelkov ali živil na reprezentativnih trgih, ki ga izvaja Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki podatke tedensko poroča Evropski Komisiji.

Iskalnik