GOV.SI

Osebna izkaznica

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Osebna izkaznica je javna listina, s katero kot državljan Republike Slovenije izkazujete svojo istovetnost in državljanstvo in s katero lahko potujete v določene države.

 

Z veljavno osebno izkaznico lahko potujete v Albanijo, Avstrijo, Andoro, Belgijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino, Ciper, Češko, Črno goro, Dansko, Estonijo, Finsko, Francijo, Grčijo, Hrvaško, Irsko, Islandijo, Italijo, Latvijo, Litvo, Lihtenštajn, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Nemčijo, Nizozemsko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Severno Makedonijo, Slovaško, Srbijo, Španijo, Švedsko, Švico in Veliko Britanijo.


Svetujemo vam, da pred potovanjem pregledate še spletne strani Ministrstva za zunanje zadeve, kjer med drugim objavljajo tudi informacije o pogojih vstopa v posamezne države.

 

Kako dobite osebno izkaznico?

Za osebno izkaznico lahko zaprosite le osebno na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji.

Če stalno ali začasno prebivate in ste v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne morete vrniti v Slovenijo, lahko vložite vlogo tudi na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini. (link na DKP)

 

V nujnih primerih, kot so zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki, jo lahko dobite tudi na Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.

 

Ob vložitvi vloge morate:

- izkazati svojo istovetnost s staro osebno izkaznico, potnim listom, vozniškim dovoljenjem ali drugo javno listino, ki jo je izdal državni organ in je opremljena s fotografijo,

- priložiti eno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati vašo pravo podobo oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e- fotografiji.

 

Osebna izkaznica je praviloma izdelana v štirih delovnih dneh od prejema vloge. Ob vlogi lahko zaprosite za prednostno izdelavo osebne izkaznice. Ob tem doplačate višjo upravno takso.

 

Osebna izkaznica za otroka

 

Vlogo za osebno izkaznico za otroka lahko vloži njegov starš oziroma zakoniti zastopnik na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji. Kot zakoniti zastopnik morate izkazati svojo istovetnost z veljavnim identifikacijskim dokumentom (osebna izkaznica, potni list ali druga javna listina). Uradna oseba zahteva soglasje drugega od staršev, če dvomi, da starša izvršujeta roditeljsko pravico sporazumno.

 

Na vlogo za izdajo osebne izkaznice za otroka se podpiše tudi otrok, če to zna. Otrok, ki je starejši od 8 let in se praviloma že zna podpisati, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti in zaradi podpisa navzoč ob vložitvi vloge.

 

Veljavnost in cene izdelave nove osebne izkaznice

 

Osebna izkaznica se polnoletnemu državljanu izda z veljavnostjo desetih let, državljanu, staremu od treh do 18 let, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo petih let, državljanu, staremu do tri leta, pa se izda osebna izkaznica z veljavnostjo treh let. Po dopolnjenem 70. letu starosti se izda državljanu osebna izkaznica s trajno veljavnostjo. Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dve ali več osebnih izkaznic, pri čemer se izkaže, da ni skrbno ravnal z njo, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta. Če državljan, ki mu je bila odtujena osebna izkaznica, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo in če je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje, to ne velja.

 

Ste osebno izkaznico izgubili ali so vam jo ukradli?


Če ste pogrešili ali izgubili svojo osebno izkaznico ali so vam osebno izkaznico ukradli, morate to v osmih dneh naznaniti na katerikoli upravni enoti na območju Republike Slovenije. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča.

 

Če se to zgodi v tujini, morate naznanitev izvesti:

- v roku osmih dni po prihodu v Republiko Slovenijo ali

- v roku 30 dni v tujini na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije.

 

Kaj morate storiti z dokumenti ob smrti imetnika

 

S smrtjo preneha pravna in poslovna sposobnost. Osebni dokumenti (potna listina, osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, obmejna prepustnica, orožni list, potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna) umrlega tako niso več uporabni in jih je treba uničiti.

Svojci umrlega lahko predložite njegove identifikacijske dokumente v uničenje na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji, ki bo identifikacijske dokumente fizično uničila (preluknja, prereže) in vam jih vrnila.