Skoči do osrednje vsebine

Posebno pozornost pri omilitvi posledic epidemije in ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa Vlada Republike Slovenije namenja prebivalstvu. Sprejetih je bilo že kar nekaj ukrepov, ki posameznikom vsaj začasno lajšajo vsakdan, precej pa jih je še v pripravi.

Tu so objavljeni ukrepi sprejeti pred uveljavitvijo prvega paketa ukrepov za omilitev posledic epidemije. Ukrepi sprejeti kasneje so tukaj in tukaj.

Sprejeti ukrepi

  • Pravnim in fizičnim osebam možnost odloga plačevanja posojil za 12 mesecev

Z uveljavitvijo zakona o interventnem ukrepu odloga plačil obveznosti kreditojemalcev bodo lahko banke in hranilnice za obdobje 12 mesecev odložile plačilo posojil širokemu krogu upravičencev; gospodarske družbe, samostojni podjetniki, kmetje, društva, zadruge in ustanove, pa tudi samozaposleni in fizične osebe, če so državljani Slovenije. Subjektom, ki jim je bilo z odlokom onemogočeno poslovanje, morajo banke to obvezno odobriti. Način odloga je stvar dogovora med banko in posojilojemalcem. 

  • Zakon o interventnem ukrepu na področju plač in prispevkov

Zaposleni bodo v času čakanja, ki bo lahko trajalo največ tri mesece, prejemali 80 odstotkov nadomestila plače, ki znaša povprečje plač v zadnjih treh mesecih, pri čemer bodo delodajalci zagotovili 60 odstotkov tega plačila, država pa 40 odstotkov.

Do 80 odstotkov nadomestila plače bodo upravičeni tudi delavci, ki bodo morali biti po odločbi ministra za zdravje v karanteni, bo pa v tem primeru plačilo v celoti krila država.

Zakon vključuje samozaposlene ter jim omogoča odlog plačila socialnih prispevkov za april, maj in junij letos za dve leti. Odložene prispevke bodo dolžni poravnati najpozneje do 31. marca 2022.

Tabelarni pregled odsotnosti in višine nadomestil

Situacija Plača/Nadomestilo Plačnik
Zdravi delavec, ki po dogovoru z delodajalcem preventivno ostane doma 100 % plača delodajalec
Zdravi delavec, ki mu delodajalec iz poslovnih razlogov odredi čakanje na domu nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača država povrne nadomestilo in prispevke do višine povprečne plače
Zdravi delavec, ki mu delodajalec zaradi izjemnih okoliščin odredi delo na domu ali drugo delo 100 % plača delodajalec
Zdravi delavec v karanteni z odločbo ministra za zdravje, ki dela na domu 100 % plača delodajalec
Zdravi delavec v karanteni z odločbo ministra za zdravje, ki svojega dela ne more opravljati na domu nadomestilo v višini 80 % plače v celoti država
Zboleli in potrjeno okuženi delavec 90 % bolniško nadomestilo prvih 90 dni, nato 100 % od prvega dne v breme ZZZS
Delavec, ki bo ostal doma zaradi varstva otrok, ustavitve javnega prevoza, zaprtja državnih meja nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača država povrne nadomestilo in prispevke do višine povprečne plače
  • Prilagoditve pri opravljanju dela

Že v okviru zakona o delovnih razmerjih je zaposlenim po dogovoru z delodajalcem omogočena tudi določena fleksibilnost pri opravljanju dela, naprimer opravljanje dela na domu.

 

  • Nižji računi za elektriko za gospodinjske odjemalce in male poslovne odjemalce

Sprejet je bil odlok o začasnem neplačevanju prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za male poslovne odjemalce in gospodinjske odjemalce električne energije. Po ocenah bo to znižalo račun za električno energijo za povprečno gospodinjstvo za okrog 20 odstotkov.

 

  • Začasni ukrepi na področju sodnih, upravnih in drugih javnopravnih zadev

Namen zakona, ki naslavlja problematiko odzivanja pravosodja in organov upravnega poslovanja na širjenje koronavirusa, je zajezitev širjenja, s tem pa tudi zavarovanje zdravja in življenja ljudi. Hkrati pa želimo omogočiti delovanje sodnih in upravnih organov ter nosilcev javnih pooblastil v nujnih zadevah. Zakon naslavlja tudi težave s pravočasnim uveljavljanjem pravic in obveznosti, s katerimi se soočajo mnogi državljani v tem obdobju.

Iskalnik