Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije je v okviru ukrepov za blažitev posledic epidemije sprejela ukrepe, ki prinašajo obsežne spremembe in olajšave za kmetijski sektor, ribištvo, gozdarstvo in živilsko industrijo. Sektorski ukrepi iz prvega in drugega paketa ukrepov so bili usmerjeni v omilitev posledic epidemije in zagotavljanje stabilnosti sektorja preskrbe s hrano. Tretji paket vključuje ukrepe, ki so namenjeni povečevanju likvidnosti in zagonu novih naložb.

Sprejeti ukrepi

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka

Kmetje, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, so upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka, in sicer 350 evrov za marec ter 700 evrov za april in maj (v primeru podaljšanja ukrepov pa tudi za junij). Pogoja sta opravljanje dejavnosti na dan uveljavitve zakona ter vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali 5. odstavka 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Do mesečnega temeljnega dohodka so v sorazmernem deležu upravičeni tudi kmetje, ki delajo za krajši delovni čas.

Oprostitev plačila prispevkov

Kmetje, ki so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena, so za obdobje veljavnosti ukrepov oproščeni plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja. Do oprostitve plačila socialnih prispevkov so v sorazmernem deležu upravičeni tudi kmetje, ki delajo za krajši delovni čas. Zakon poleg tega omogoča tudi odlog plačila prispevkov za kmete.

Enkratni solidarnostni dodatek

Člani kmetij, starejši od 65 let, ki niso upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za upokojence, so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 150 evrov. 

Finančna pomoč zaradi bolezni

Kmet, potrjeno okužen z virusom COVID-19, je upravičen do finančne pomoči za čas trajanja nezmožnosti za delo. Pogoj je vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Višina mesečne pomoči je enaka dejanskemu strošku v  zvezi z nadomestitvijo dela na kmetiji, vendar največ 80 % minimalne plače.

Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka

Nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, fizična oseba, ki je lastnik gozda, in imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov, ki imajo zaradi posledic epidemije izpad dohodka, so upravičeni do finančnega nadomestila, če je sektor utrpel najmanj 20  % izpad dohodka.

Finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšala glede na hektar zemljišča oziroma glave velike živine glede na povprečje zadnjih treh let, pri dopolnilnih dejavnostih na kmetiji glede na povprečje dohodkov zadnjega leta, pri fizičnih osebah ribičih pa na podlagi povprečne količine ulova, zabeleženega v ladijskih dnevnikih za obdobje zadnjih treh let.

Do tega finančnega nadomestila ni upravičena oseba, ki uveljavlja izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka.

Začasno ali občasno delo v kmetijstvu

Izvajalec začasnega ali občasnega dela v kmetijstvu do konca leta 2020 lahko opravlja delo prekinjeno ali neprekinjeno brez omejitve števila dni. Delavca, ki je na začasnem čakanju na delo zaradi epidemije, Zavod za zaposlovanje obvesti o nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki izrazi potrebo po začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu. Osebam se nadomestilo za brezposelnost zniža, če dohodek za začasno ali občasno delo v kmetijstvu preseže 400 evrov.

Nadomestilo plačila priveza v ribiških pristaniščih

Imetniki dovoljenj za gospodarski ribolov so za ribiška plovila za letošnje leto upravičeni do nadomestila plačila priveza v ribiških pristaniščih v višini 40  % celotnega zneska.

Znižanje vodnega povračila za gojenje vodnih organizmov

Imetniki vodne pravice za posebno rabo vode za gojenje sladkovodnih in morskih organizmov, ki so ali bodo utrpeli škodo zaradi epidemije, so oproščeni plačila vodnega povračila za obdobje od 16. marca do 31. maja 2020.

Naročanje kmetijskih pridelkov in živil v javnih zavodih

V pomoč kmetijskemu sektorju morajo javni zavodi nabaviti najmanj 50 % v Sloveniji pridelanih in predelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil. To velja za vsa javna naročila, ki na letni ravni ne presegajo vrednosti, od katere dalje je treba objaviti povabilo k sodelovanju v Uradnem listu EU.

Katastrski dohodek

Za leto 2020 se davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo na zemljiščih določi v višini 50  % katastrskega dohodka, kot je ugotovljen na 30. junij 2020, in davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov za pridelavo v panjih v višini 35  % pavšalne ocene dohodka na panj.

Postavitev rastlinjakov na kmetijskih zemljiščih z nižjo boniteto

Poenostavljajo se pogoji za postavitev rastlinjakov na kmetijskih zemljiščih z boniteto pod 35. S tem je omogočeno, da se objekti za kmetijsko pridelavo (rastlinjaki) postavijo brez spremembe prostorskih aktov ali namenske rabe prostora. Rastlinjaki se štejejo med enostavne objekte, zato se zanje komunalni prispevek ne plača. Uporabljati se morajo le v kmetijske namene oziroma za pridelavo hrane, ukrep pa velja do konca leta 2020. Ukrep za posebno rabo vode omogoča izkoriščanje geotermalne energije v rastlinjakih.

Namakanje in postavitev objektov za kmetijsko pridelavo

Vloge za uvedbo (lokalnega ali zasebnega) namakalnega sistema, postavitev naprav in opreme za trajne nasade ali postavitev rastlinjaka prefabrikata se obravnavajo prednostno. Posebni poudarek se daje izdaji vodnega dovoljenja in vodnih soglasij, saj sta ta dva dokumenta nujna za neposredno rabo vode za potrebe namakanja. Ti ukrepi veljajo do konca leta 2020.

Odpis nadomestila za stavbno pravico, znižanje cen zakupnin kmetijskih zemljišč

Zaradi prizadetosti kmetijskega sektorja je ukrep znižanja zakupnin za leto 2020 v višini 20 % namenjen lažjemu premagovanju finančnih obremenitev, ki jih je povzročila epidemija Covid 19. Za vsa zemljišča, s katerimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, za katera bi se zaračunala stavbna pravica od uveljavitve tega zakona do konca leta 2020, se ta ne zaračuna. 

Brezplačen zakup zaraščenih zemljišč

Možnost brezplačnega desetletnega zakupa kmetijskih zemljišč, ki jih upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS in ki so bila na dan 1. januarja 2020 v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč opredeljena kot kmetijsko zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje ali kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem. Z brezplačnim zakupom se bo kompenzirala vrednost vlaganj zakupnikov v vzpostavitev kvalitetnejših kmetijskih zemljišč. Ukrep velja do konca leta 2020.

Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane

29. 3. je bil uveljavljen zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, ki zajema:

  • ukrepe na trgu kmetijskih pridelkov, živil in živali,
  • ukrepe na trgu gozdno lesnih sortimentov,
  • ukrepe na področju veterinarstva,
  • ukrepe na področju fitofarmacevtskih sredstev,
  • ukrepe na področju semenskega materiala kmetijskih rastlin. 

Ukrepi so veljavni do preklica oziroma najdlje do 1. septembra 2020

Iskalnik