Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb

Zaradi umirjanja epidemije se ukrepi za zajezitev širjenja okužb postopoma sproščajo, niso pa še v celoti odpravljeni.

Ravno zato določene omejitve veljajo tudi ob prestopanju državne meje oziroma vstopanju v Republiko Slovenijo.

Pri medsebojnih stikih posameznikov pa je potrebno ravnati kar najbolj odgovorno, da zaščitimo tako sebe kot najbližje in najranljivejše skupine posameznikov med nami. Še vedno so namreč še posebno ogroženi kronični bolniki, ljudje z oslabelim imunskim sistemom in posamezniki s pridruženimi boleznimi, ki imajo lahko zaradi okužbe s koronavirusom najhujše posledice. Omejevanje medsebojnih stikov in priporočeno gibanje po javnem prostoru z doslednim upoštevanjem zadostne telesne odmaknjenosti med ljudmi tako še vedno ostajata med ključnimi varovalnimi ukrepi, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju tveganja za okužbo. Enako velja za izvajanje vseh športnorekreativnih storitev na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi. 

Skrb za varno izvajanje vseh dejavnosti

Pri opravljanju vseh dejavnosti se morajo upoštevati vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom. Nacionalni inštitut za javno zdravje je ob postopnem odpravljanju sistemskih ukrepov za zamejitev širjenja virusa oblikoval navodila, priporočila, usmeritve in nekatere omejitve za varno izvajanje posameznih dejavnosti.

Vročanje odločbe o odrejeni karanteni

Posameznikom, ki so ali so bili v visoko tveganem tesnem stiku z okuženim ali obolelim za COVID-19, se odredi obvezna karantena. Enak ukrep pa je lahko odrejen tudi določenim potnikom, ki vstopajo v Slovenijo oziroma se vračajo iz držav z poslabšanimi epidemiološkimi razmerami. Karantena pomeni ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje zdravim osebam in ga odredi Ministrstvo za zdravje na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Osebe, ki jim bo ob prehodu meje odrejena karantena, lahko vstopajo v Slovenijo na kateremkoli mejnem prehodu ali kontrolni točki. Izdaja in vročanje odločb poteka na način, da policist od osebe, ki ji bo odrejena karantena, vzame podatke za izdajo odločbe in jih posreduje predstavniku Ministrstva za zdravje. Ta poskrbi za izdajo odločbe in jo vrne policistu na mejni prehod ali kontrolno točko, nato pa policist odločbo o karanteni vroči osebi in ji po vročitvi odločbe dovoli vstop v državo.


Posamezniku, ki v Republiki Sloveniji nima urejenega stalnega ali začasnega prebivališča ali iz utemeljenega razloga ne more prebivati na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, se karantena odredi na dejanskem naslovu, kjer bo nastanjen. Če tuji državljan, ki v Sloveniji nima stalnega ali začasnega prebivališča, ne more izkazati naslova bivanja, kjer bo prestajal karanteno, se mu vstop v Republiko Slovenijo ne dovoli.


Osebi, ki namerava opravljati delo v Sloveniji, se karantena odredi na naslovu, navedenem v potrdilu delodajalca, ki ga ob vstopu v Slovenijo predloži pri prestopu državne meje.

Druženja in zbiranja

Gibanje posameznikov na območju Republike Slovenije ni omejeno, vendar se vsem svetuje, da pri tem dosledno upoštevajo vse potrebne zaščitne ukrepe.

Omejena so vsa množičnejša zbiranja na javnih mestih

Od 20. marca velja začasna prepoved vseh množičnejših zbiranj ljudi na javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih dogodkih na javnih krajih v Sloveniji. 

Izjemoma je dovoljeno le druženje posameznih skupin z do največ 10 ljudmi hkrati na istem mestu, vendar le, če lahko pri tem zagotovijo zadostno medsebojno razdaljo, kar dopušča vladni odlok. Podobno velja tudi za druženje v nekaterih javnih ustanovah, kot so gledališča in kinodvorane, kjer so obiski posameznih prireditev dovoljeni do največ 500 osebam hkrati pod pogojem, da upoštevajo zadostno varnostno razdaljo in še druge zaščitne ukrepe. 

Obenem znova obratujejo nastanitveni objekti z več kot 30 sobami, prav tako bodo gostom na voljo nastanitveni objekti za potrebe zdraviliškega zdravljenja, središča za velnes in fitnes, bazeni ter vodne dejavnosti. Še naprej pa do nadaljnjega ostajajo zaprte diskoteke in nočni klubi.

Od 15. junija pa je znova dovoljeno, da gledalci obiščejo in spremljajo športna tekmovanja neposredno.

Vzgojno - izobraževalne ustanove

V vrtcih skrbijo za čim bolj varne stike med otroki

V vrtcih se z različnimi ukrepi poskuša čim bolj prilagoditi vzgojno-izobraževalni proces, zato da bi lahko omogočali in ohranjali čim bolj varne socialne stike med otroki.

Pravila, ki veljajo v vrtcih

 • Redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo.
 • Kjer voda in milo nista dostopna, si roke razkužimo z namenskim razkužilom za roke.
 • Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo od 60 do 80 %. Razkužilo za roke je
  namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje ali razkuževanje površin niso namenjena čiščenju ali razkuževanju kože.
 • Umivanje ali razkuževanje rok je potrebno pred jedjo, po jedi, po prihodu iz stranišča ali pred in po menjavi plenic, po prihodu iz sprehoda oziroma igranja zunaj, po vsakem prijemanju kljuk, denimo ob vstopanju v igralnice, po dotikanju ograje ali po dotikanju drugih površin.
 • Ne dotikajmo se obraza (oči, nosu in ust) z nečistimi oziroma neumitimi rokami.
 • Upoštevajmo zadostno medosebno razdaljo, vsaj 1,5 oziroma 2 metra.
 • Upoštevajmo pravilno higieno kašlja (preden zakašljamo ali kihnemo, si pokrijmo usta in nos s papirnatim robčkom ali zakašljajmo oziroma kihnimo v zgornji del rokava). Papirnat robček po vsaki uporabi odvrzimo med odpadke in si nato umijmo roke z milom ter vodo.
 • Zaprte prostore pred prihodom otrok in po njihovem odhodu ter večkrat dnevno temeljito prezračimo (okna naj bodo odprta na stežaj).
 • V vrtec naj vstopajo samo otroci in zaposleni ter starši, ki naj upoštevajo vse potrebne ukrepe, preostali le po potrebi in po predhodni najavi – tudi ti naj upoštevajo vse potrebne ukrepe (nošenje obrazne maske, higiena rok, kašlja).
 • Morebitne govorilne ure in pridobivanje informacij naj starši opravijo po telefonu ali prek računalniške povezave.
 • Tudi pri vseh sestankih prednostno svetujemo organiziranje video sestankov.
 • Če je mogoče, ne uporabljajmo javnega prevoza.
 • V zaprtih prostorih uporabljajmo obrazne maske v skladu s priporočili.

Delovna okolja

Ker še obstaja možnost okužbe med prebivalci v Sloveniji, so tudi vsi delodajalci dolžni svojim zaposlenim zagotavljati varno delovno okolje. Poskrbeti morajo za varne in zdrave razmere za delo ne glede na vrsto dela, delovno mesto ali kraj, kjer zaposleni opravlja delovne naloge.

Dolžnost za zagotavljanje varnega delovnega okolja

Če zaposlenemu ne morejo zagotoviti varnosti na delovnem mestu in bi bilo zaradi izjemnih okoliščin, razmer ob morebitnem ponovnem naglem širjenju okuženosti med prebivalci ogroženo življenje ljudi, njihovo zdravje ali premoženje delodajalca, lahko delodajalci odredijo zaposlenim drugo delo ali delo od doma, lahko tudi brez soglasja zaposlenega, vendar le v času trajanja izjemnih okoliščin.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo pojasnila in priporočila delodajalcem za odrejanje dela na domu in drugo delo v primeru izjemnih okoliščin.

Tudi na podlagi tega pa lahko delodajalec zaposlenim poda ustrezna navodila z napotki, kako naj sami poskrbijo za zagotavljanje varnega in zdravega dela od doma. 

Posledice epidemije se že močno odražajo tudi v gospodarstvu v Sloveniji, zato je vlada sprejela obsežen nabor ukrepov za pomoč prebivalcem in gospodarstvu.

Javni promet

Trenutno v Sloveniji tudi sistem javnega prometa deluje tako, da so zmanjšana morebitna tveganja za prenašanje okužb med potniki.

Previdnost in spoštovanje zaščitnih ukrepov zapovedana tudi pri uporabi javnega prometa

Tako morajo potniki med drugim ves čas prevoza obvezno uporabljati zaščitno masko ali drugo zaščito, ki prekrije nos in usta. Pri tem pa morajo biti posebno previdni, da se maske v času nošenja ne dotikajo, saj bi tako lahko onesnažili roke in bi lahko prenesli morebitno okužbo na druge potnike in predmete v vozilu. Potniki z veljavno vozovnico vstopijo na avtobus skozi druga oziroma zadnja vrata, že pri vstopu obvezno nosijo masko in razkužijo roke ter upoštevajo, da so od sopotnikov ves čas oddaljeni vsaj 1,5 metra.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je določil pravila oziroma higienska priporočila za čim varnejšo souporabo avtobusnega in železniškega prometa brez širjenja okužb v Sloveniji.

Enako velja tudi pri izvajanju javnega linijskega prevoza potnikov, tranzitnega linijskega prevoza potnikov, posebnih linijskih prevozov, občasnega prevoza potnikov, prevoza potnikov v mednarodnem cestnem prometu z izmeničnimi vožnjami ter javnega železniškega prevoza potnikov v mednarodnem prometu

Ogrožena območja

Zaradi naraščanja števila okužb v državi, veljajo zdravstveni, socialni zavodi in ostale vzgojno-varstvene institucije za ogrožena območja, kjer veljajo posebne omejitve ali prepovedi.

Zdravstvene ustanove

Nevarnosti epidemije novega koronavirusa je prilagojeno delovanje vseh zdravstvenih ustanov na vseh ravneh. Vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve oziroma obravnave na primarni, sekundarni in terciarni ravni se zagotavljajo le pod posebnimi pogoji, torej med drugim le osebam, ki ne kažejo kliničnih znakov okužbe dihal.

V zdravstvene ustanove lahko prihajajo izključno zdravi

Pacient mora ob vsakem obisku zdravstvenih ustanov upoštevati spremenjena pravila. Za vsak obisk zdravstvenih domov zaradi zdravstvene obravnave na primarni ravni se je treba napovedati s telefonskih klicem v zdravstveni dom, kjer medicinsko osebje bolnikom natančno pojasni pravila, ki veljajo ob vstopanju in gibanju pacientov po ustanovi.

Nacionalni inštitut za javno zdravje je namreč za zdravstveno osebje in epidemiologe pripravil natančna navodila za ravnanje. Prav tako so podana navodila za epidemiološko spremljanje obolelih in spremljanje oseb, ki so bile v stiku z osebo s potrjeno okužbo. Medicinsko osebje v vseh javnih zdravstvenih zavodih osnovnega zdravstva in v bolnišnicah mora po posebnih navodilih obravnavati tudi osebe, za katere se sumi, da bi lahko bile okužene z novim koronavirusom.

V vseh zdravstvenih ustanovah po državi velja omejitev obiskov bolnikov oziroma varovancev. V bolnišnicah se, da bi lahko zagotovili varen sprejem obiskovalcev, samostojno odločajo, kdaj in kako bodo odpirali vrata obiskom. Pri tem je priporočljivo, da obiski potekajo po posebnem dogovoru z bolnišničnimi oddelki in njihovimi predstojniki ter da se obiski izvajajo posamično, s čimer bi enega bolnika obiskal le po en zdrav obiskovalec z omejenim časom obiska. 

Od 14. marca so določene najvišje dovoljene cene varovalne, zaščitne in druge zdravstvene opreme.

Domovi za starostnike

Potem ko je bila v času epidemije zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirusom v Sloveniji izključno zaradi varovanja zdravja stanovalcev v domovih za starejše začasno uvedena popolna prepoved obiskov, so zdaj obiski starostnikov v teh domovih dovoljeni le ob vnaprejšnji najavi obiskovalcev. 

Starostnike lahko obiskujete le ob vnaprejšnji najavi

žPotem ko je bila v času epidemije zaradi naraščajočega števila okuženih s koronavirusom v Sloveniji izključno zaradi varovanja zdravja stanovalcev v domovih za starejše začasno uvedena popolna prepoved obiskov, so zdaj obiski starostnikov v teh domovih dovoljeni le ob vnaprejšnji najavi obiskovalcev. 

Ob obiskih se pričakuje, da bodo obiskovalci upoštevali vse predvidene zaščitne ukrepe, ki veljajo v domovih, in s tem pripomogli k zaščiti zdravja vseh oskrbovancev.  

Zaradi umirjanja epidemiološke situacije glede COVID-19 v Sloveniji, se s 25. majem, pod posebnimi pogoji postopno za nove sprejeme odpirajo domovi za starejše občane, varstveno delovni centri in zavodi za usposabljanje.

Zavodi za prestajanje kazni zapora

Zaradi zaščite življenja in zdravja zaprtih oseb v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu, njihovih obiskovalcev ter zaposlenih je trenutno omejeno tudi obiskovanje zaprtih oseb, zato da bi se čim bolj omejile možnosti okužbe. 

Zaprte osebe lahko obišče ena zdrava oseba

Zaprte osebe lahko obiskuje po ena odrasla oseba brez znakov okužbe ali bolezenskih znakov, torej bodisi svojci bodisi drugi obiskovalci, ki si jih izbere zaprta oseba. Mladoletni otroci za zdaj zaradi varnosti ne smejo na obisk, izjemoma je to dovoljeno varovankam v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig, torej v ženskem zaporu, kjer srečanja zaprtih z mladoletnimi otroki potekajo za zaščitnim steklom. 

Obiskovalci so v zavod dolžni vstopati samo z zaščitno masko ali drugo obliko zaščite ustnega in nosnega predela. Obisk obsojenca lahko traja največ eno uro, pripornika pa pol ure. 

Izmenjava predmetov med obiskovalcem in zaprto osebo ni dovoljena. Zaprte osebe pakete iz varnostnih razlogov še vedno lahko prejemajo le po pošti.

Upravni in sodni organi

Državljani lahko upravne, sodne ter druge javnopravne storitve in opravila znova urejajo neposredno na pristojnih upravnih, sodnih in drugih organih.

Za upravne storitve se je treba še naprej najavljati

Tudi v prihodnje pa bo pri urejanju vseh upravnih storitev treba dosledno upoštevati zaščitne ukrepe, kot so zagotavljanje čim bolj individualne obravnave strank, s tem pa preprečevanje preveč strank hkrati v stavbi, kjer organ opravlja upravno-administrativne naloge, vzpostavitev neprekinjenega sistema naročanja strank, predvsem pa nošenje zaščitnih mask in vzdrževanje primerne varnostne razdalje, še posebno če bi bilo nemogoče omejiti število strank.

Vsem potrebnim zaščitnim ukrepom pa bo še naprej prav tako potrebno slediti pri poslovanju sodišč in notarskih pisarn s strankami, ki za varovanje zdravja in življenja ljudi ter preprečevanje širjenja virusne okužbe.

Od 20. aprila je dovoljeno opravljanje tehničnih pregledov in drugih postopkov za registracijo motornih vozil.

Iskalnik