Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb

Ukrepe za zajezitev širjenja okužb prilagajamo glede na epidemiološko situacijo v državi in širši regiji.

Zaradi prisotnosti novega koronavirusa moramo pri opravljanju vsakodnevnih opravil in izvajanju aktivnosti še posebej paziti, da se ne okužimo ali nevede prenesemo okužbo na ljudi okrog sebe.

Pomembno je, da dosledno upoštevamo preventivne ukrepe (nosimo masko, skrbimo za higieno rok in kašlja, upoštevamo varno medosebno razdaljo), v primeru slabega počutja oziroma bolezni pa ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo z osebnim zdravnikom.

Pri opravljanju dejavnosti moramo upoštevati priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Uporaba mask in razkuževanje

Nošenje kirurške maske ali maske tipa FFP2 je obvezna:

 • pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih*
 • pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti najmanj 1,5 metra medosebne razdalje, in
 • v osebnih vozilih.

* Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, pokrit s streho in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten. Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Uporaba mask pa ni potrebna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah in na njihovih vajah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa,
 • učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 • goste (ob upoštevanju pogoja PCT), sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač,
 • med prevozi z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva,
 • na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če gre za člane istega gospodinjstva in je zagotovljena razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb
 • pri neposredni komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami (če je mogoče zagotoviti razdaljo najmanj 1,5 metra) ter pri tolmačih slovenskega znakovnega jezika.

Odlok, ki ureja obvezno nošenje mask.

Javni prevoz potnikov

Uporaba javnega prevoza potnikov je dovoljena osebam, ki izvajalcu predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT in ob uporabi zaščitne maske.

Od 10. januarja 2022 je pri javnih linijskih prevozih, posebnih linijskih prevozih, stalnih izvenlinijskih prevozih in občasnih prevozih, število potnikov omejeno na število registriranih potnikov v vozilu, zmanjšano za sedeže desno od voznika in vrsto sedežev neposredno za voznikom. Kjer se taki prevozi izvajajo z vozili za prevoz potnikov z največ osmimi sedeži poleg vozniškega sedeža, je lahko največ šest potnikov, pri čemer mora biti sedež desno od voznika prost.

V avtobusih mestnega linijskega prevoza potnikov se lahko uporabljajo tudi stojišča, vendar mora biti razdalja med potniki na stojiščih najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena. Pri prevozih potnikov se vstopa pri sprednjih vratih, preostala vrata avtobusa so namenjena izključno izstopu potnikov.

železniškem prometu je število potnikov omejeno na število sedišč. V potniških vagonih, ki imajo stojišča, se lahko uporabljajo tudi stojišča. Razdalja med potniki na stojiščih mora biti najmanj 1 meter, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. Stojišča morajo biti primerno označena.

Žičniške naprave

Obratovanje žičniških naprav se lahko izvaja v skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Uporaba žičniških naprav in njim pripadajočih smučarskih prog je dovoljena osebam, ki upravljavcu žičniških naprav ob nakupu vozovnice ali na smučišču predložijo dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Mlajši od 12 let so izjema od pogoja PCT.

V zaprtih žičniških napravah je za osebe, starejše od 6 let, obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2. V odprtih žičniških napravah je obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2, če med potniki ni prostega sedeža, razen, če gre za otroke, ki so mlajši od 6. leta starost in osebe s posebnimi potrebami. Okna kabin morajo biti ves čas, tudi med vožnjo, odprta,. Razdalja med uporabniki pri vožnji in nakupu vozovnic mora biti 1,5 metra. Upravljavec žičniških naprav je po zaključku obratovanja v zaprti žičniški napravi dolžan očistiti vse površine, s katerimi so bili uporabniki v stiku.

Delovna okolja

Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja covida-19.

Zaposleni in uporabniki storitev morajo izpolnjevati PCT pogoj.

V okoliščinah, ko se izvajajo ukrepi zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni (upoštevanje karantene, samoizolacija in drugi posebni ukrepov), je možno začasno odrediti opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju, na primer na domu. 

Obveznost lahko traja le začasno, dokler trajajo take okoliščine oziroma dokler so podani pogoji po obstoječi zakonodaji in je sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna.

Ko delodajalec odredi delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je treba takoj, ko je to mogoče, obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo (prijave.irsd@gov.si). 

 • Odreditev drugega dela in dela na domu

  Pojasnila ministrstva glede obveznosti opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju (na domu) zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni covid-19 na podlagi 169. člena Zakona o delovnih razmerjih.
  Navodila | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Upravne enote

Zaposleni in uporabniki storitev, ki so starejši od 12 let, morajo izpolnjevati PCT pogoj.

Na upravnih enotah se z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa izvajajo tudi naslednji ukrepi:

 • za obisk upravnih enot se morajo stranke praviloma predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte (seznam upravnih enot in njihovi kontakti);
 • nenaročene stranke se sprejema zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, ki jih ni mogoče odložiti na kasnejši čas;
 • v prostorih upravnih enot se morajo stranke gibati kontrolirano;
 • število prisotnih strank oz. obiskovalcev je omejeno;
 • plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko);
 • obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1,5 metra), obvezno je tudi razkuževanje rok;
 • zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je dovoljeno samo v skladu z veljavnimi odloki vlade in priporočili NIJZ;
 • prihode in izhode iz upravne stavbe nadzira in usmerja varnostna služba.

Zdravstvene ustanove

Vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve oziroma obravnave se zagotavljajo le pod posebnimi pogoji. Zaposleni in uporabniki storitev morajo izpolnjevati PCT pogoj.

Pri dostopu do zdravstvenih storitev pa izjemoma ni treba izpolnjevati pogoja PCT naslednjim uporabnikom zdravstvenih storitev in njihovim spremljevalcem:

 • osebam, ki so mlajše od 12 let, in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji,
 • uporabnikom zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti covidu-19 ali testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2,
 • osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 12. leta (pri tem ne gre za sobivanje starša z otrokom, ki je hospitaliziran, in tudi ne za obisk) oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase,
 • v primerih nujnih zdravstvenih storitev,
 • zgolj pogoj testiranja s testi HAG morajo izpolnjevati osebe, ki se zaradi svojega zdravstvenega stanja ne smejo cepiti, kar dokazujejo s pisnim potrdilom zdravnika. 

Nujne zdravstvene storitve vključujejo na primer:

 • nujno medicinsko pomoč, nujno zobozdravstveno pomoč ali nujno zdravljenje in neodložljive zdravstvene in zobozdravstvene storitve,  
 • zdravstveno varstvo otrok (sem sodijo tudi vsi preventivni pregledi otrok, učencev, dijakov in študentov),
 • zdravstveno varstvo ogroženih skupin (sem sodijo tudi primeri storitve v katerikoli službi za duševno zdravje),
 • zdravstvene storitve s stopnjo nujnosti »nujno« in »zelo hitro«,
 • zdravstvene preglede žensk v zvezi z nosečnostjo,
 • zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti,
 • zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo in otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter otrok in mladostnikov z nezgodno poškodbo glave in okvaro možganov,
 • obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa,
 • zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem in izmenjavo tkiv in organov za presaditev drugim osebam, storitev v zvezi s presaditvijo organov,
 • patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v socialnovarstvenih zavodih,
 • radioterapija, dializa in drugi nujni najzahtevnejši diagnostični, terapevtski in rehabilitacijski posegi,
 • vsi reševalni prevozi,
 • storitve za zagotavljanje krvi, krvnih pripravkov in zdravil iz krvi, vključno s krvodajalci,
 • na primarni zdravstveni dejavnosti vse neodložljive zdravstvene storitve.

Uporabniki zdravstvenih storitev oziroma njihovi spremljevalci, ki predstavljajo izjemo v zgoraj navedenih primerih nujnih zdravstvenih storitev, morajo predhodno izpolniti epidemiološki vprašalnik. Epidemiološkega vprašalnika ni treba izpolniti v primeru izpolnjevanja PCT pogoja. 

Uporabnike zdravstvenih storitev bolnišnične zdravstvene dejavnosti je treba testirati ob sprejemu in tudi ob ponovni hospitalizaciji, če je odsotnost trajala več kot 48 ur ter prav tako v primeru izbruha okužbe na posameznem oddelku. Sredstva za testiranje pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije in jih ne plača uporabnik zdravstvenih storitev.

Delovanje sodišč

Zaposleni in vsi uporabniki storitev, razen mlajših od 12 let, morajo izpolnjevati PCT pogojPCT pogoj tako velja tudi za stranke oziroma druge udeležence v postopkih in za obiskovalce sodišč, kar so sodišča dolžna preverjati.

V prostorih sodišč bo še vedno obvezna tudi uporaba zaščitne maske. Izjema so sodniki pri vodenju glavne obravnave, če so za zaščitno pregrado, ter drugi govorniki na glavnih obravnavah, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metrov.

Kdor pogoja PCT ne izpolnjuje, ne more vstopiti v prostore sodišča.

Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, lahko na sodišče pridejo le v času uradnih ur ob predhodni najavi preko na spletni strani objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk in ob dogovorjenem terminu.

O procesnih posledicah neudeležbe stranke oziroma drugega udeleženca postopka pri izvedbi procesnega dejanja iz razloga zavrnitve vstopa zaradi neizpolnjevanja pogoja PCT, bo odločal sodnik v konkretni zadevi.

Dodatna pojasnila glede delovanja sodišč so na spletnih straneh Vrhovnega sodišča.

Zavodi za prestajanje kazni zapora

Prizadevamo si za ohranjanje in zaščito zdravja zaprtih oseb in zaposlenih, zato skrbno spremljamo epidemiološke razmere tako v državi kot v posameznih lokalnih skupnostih.

Svojce zaprtih oseb in druge obiskovalce obveščamo, da so po načelu sorazmernosti in postopnosti ter glede na prostorske in druge možnosti posameznega zavoda ukrepi in omejitve ob obiskih v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu trenutno naslednji:

 • obiski zaprtih oseb potekajo z obvezno uporabo zaščitnih mask in so omejeni na 1 odraslo osebo (ponekod zaprte osebe lahko obiščejo tudi otroci),
 • kjer arhitekturne možnosti to dopuščajo, se obiski izvajajo za stekleno pregrado,
 • v oddelkih s svobodnejšim režimom se obiski v čim večji meri izvajajo zunaj.

Obiski se praviloma izvajajo v terminih, določenih v hišnih in dnevnih redih zavodov in so objavljeni tudi na spletnih straneh zavodov.

Zaposleni in uporabniki storitev morajo izpolnjevati PCT pogoj.