Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb

Ukrepe za zajezitev širjenja okužb prilagajamo glede na epidemiološko situacijo v državi in širši regiji.

Zaradi prisotnosti novega koronavirusa moramo pri opravljanju vsakodnevnih opravil in izvajanju aktivnosti še posebej paziti, da se ne okužimo ali nevede prenesemo okužbo na ljudi okrog sebe.

Pomembno je, da dosledno upoštevamo preventivne ukrepe (nosimo masko, skrbimo za higieno rok in kašlja, upoštevamo varno medosebno razdaljo), v primeru slabega počutja oziroma bolezni pa ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo z osebnim zdravnikom.

Pri opravljanju dejavnosti moramo upoštevati priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19

Vlada je skupaj s strokovno skupino pripravila načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19. Razdelila ga je v pet skupin: črno, rdečo, oranžno, rumeno in zeleno. Glavna kriterija skupin sta sedemdnevno povprečje števila okuženih in število hospitaliziranih bolnikov s covid-19. Glede na trenutno situacijo je večji del države v oranžni fazi, le Obalno-kraška statistična regija je v rdeči fazi

Črna

Črna skupina je skupina, ko je v državi sedemdnevno povprečje števila okuženih nad 1350 in število hospitaliziranih bolnikov s covid-19 nad 1200. V črni skupini veljajo vsi ukrepi za omejitev novega koronavirusa, od prepovedi prehajanja občinskih meja, do omejitve gibanja ter prodaje blaga in storitev končnemu potrošniku.

Rdeča

Rdeča skupina je skupina, ko je v državi povprečno število okužb v zadnjih sedmih dnevih nižje kot 1350, število hospitaliziranih bolnikov s covid-19 pa je nižje od 1200. V tej fazi se začne uporabljati tudi regijski pristop, ko se ukrepi sproščajo glede na stanje v posameznih regijah. V rdeči fazi se ob upoštevanju vseh priporočil za izvajanje posameznih dejavnosti sproščajo:

 • vrtci in šole 1. triade po programu C,
 • nujne laboratorijske vaje za študente,
 • muzeji, knjižnice, galerije,
 • brezkontaktne športne aktivnosti na prostem,
 • individualna vadba in vadba družin,
 • avtomehanične in podobne servisne dejavnosti,
 • smučišča,
 • nekatere trgovine. 

Oranžna

oranžni skupini je država takrat, ko je sedemdnevno povprečje manj kot 1000 okuženih in hospitaliziranih manj kot 1000 bolnikov s covid-19.  V tej fazi so:

 • v šoli preostali razredi osnovne šole in zaključni letniki srednje šole po programu C,
 • na fakultetah dovoljeni izpiti in seminarji do 10 ljudi,
 • odprte nekatere ostale servisne dejavnosti in trgovine,
 • dovoljeno zbiranje do 10 oseb,
 • sprosti prehajanje občinskih meja.

Rumena

V rumeni skupini je sedemdnevno povprečje manj kot 600 okuženih in hospitaliziranih manj kot 500 bolnikov s covid-19. V rumeni fazi:

 • prekinejo šolanje na daljavo ostali razredi srednjih šol,
 • pouk se odpre tudi na fakultetah,
 • za vse se odprejo dijaški in študentski domovi, 
 • sprostijo se preostale servisne dejavnosti
 • ukine pa se tudi prepoved gibanja v nočnem času v celi državi / po regijah. 

Zelena

V zeleno skupino, v kateri se odpravijo vse omejitve po vsej državi razen obratovanja barov in diskotek, bo država vstopila, ko bo sedemdnevno povprečje okuženih nižje od 300.

Infografika: Načrt sproščanja ukrepov ob pojenjanju epidemije COVID-19

Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19

Uporaba mask in razkuževanje

Nošenje mask je obvezno:

 • pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih*
 • pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra in
 • v osebnih vozilih.

* Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, pokrit s streho in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten. Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Uporaba mask pa ni potrebna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,
 • vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre,
 • posameznike ali osebe iz skupnega gospodinjstva pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medosebne razdalje, 
 • med prevozi z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva,
 • pri neposredni komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami (če je mogoče zagotoviti razdaljo 2m) ter pri tolmačih slovenskega znakovnega jezika.

Odlok, ki ureja obvezno nošenje mask

Obvezna je tudi namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Športna vadba in rekreacija

Začasno smo omejili izvajanje športnih programov. Športna vadba je dovoljena določenim kategorijam športnikom, ravno tako je dovoljena rekreativna vadba do 10 vadečih. Več pojasnil lahko preberete na strani Omejitve pri izvajanju športne vadbe in rekreacije.

Delovna okolja

Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja covid-19, a le za čas trajanja okoliščin.

V okoliščinah, ko se izvajajo ukrepi zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni (upoštevanje karantene, samoizolacija in drugi posebni ukrepov), je možno začasno odrediti opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju, na primer na domu. 

Obveznost lahko traja le začasno, dokler trajajo take okoliščine oziroma dokler so podani pogoji po obstoječi zakonodaji in je sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna.

Ko delodajalec odredi delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je treba takoj, ko je to mogoče, obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo (prijave.irsd@gov.si). 

Zdravstvene ustanove

Vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve oziroma obravnave se zagotavljajo le pod posebnimi pogoji. 

Pacient mora upoštevati osnovno pravilo: vsak obisk zdravstvenega doma mora napovedati s telefonskih klicem v zdravstveni dom, kjer medicinsko osebje bolniku natančno pojasni pravila, ki veljajo ob vstopanju in gibanju pacientov po ustanovi.

Medicinsko osebje v vseh javnih zdravstvenih zavodih osnovnega zdravstva in v bolnišnicah mora po posebnih navodilih obravnavati tudi osebe, za katere se sumi, da bi lahko bile okužene z novim koronavirusom.

V vseh zdravstvenih ustanovah po državi velja omejitev obiskov bolnikov oziroma varovancev.

Prekinitev izvajanja vseh preventivnih zdravstvenih storitev in nenujnih operativnih posegov

Da zagotavljamo neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, vključno s pacienti, obolelimi za nalezljivo boleznijo covid-19, se od 25. 10. naprej začasno prekine izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev ter nenujnih operativnih posegov, kadar njihova opustitev nima neposrednih negativnih posledic za pacienta. 

Prekine se izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja, zdravstvenovzgojnih centrih in izvajanje preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante). 

Bolnišnice bodo prilagajale število specialističnih pregledov ter prekinile izvajanje operativnih posegov, razen tistih s stopnjo nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.

Izvajajo se lahko naslednje zdravstvene storitve: 

 • presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, 
 • preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev, 
 • preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti, 
 • preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa ter 
 • cepljenje in druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta. 

Izvajalci, ki izvajajo psihiatrično bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotavljajo zadostno število prostih zmogljivosti za potrebe nege covid-19 pacientov, ki se zdravijo pri njih. 

V delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti se lahko vključijo koncesionarji, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru dejavnosti in na območju, kjer opravlja koncesijsko dejavnost.

Upravne enote

Upravne enote so uvedle naslednje ukrepe:

 • Za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev se mora stranka predhodno naročiti (po telefonu ali elektronsko na e-naslov upravne enote, lahko tudi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte).
 • Nenaročene stranke upravne enote sprejemajo zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na poznejši čas.
 • Plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko).
 • Obvezno je nošenje zaščitne maske, upoštevanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m) in razkuževanje rok.

Krajevna pristojnost

Številne upravne zadeve, za katere so postopki uvedeni na zahtevo stranke, lahko uredite na katerikoli upravni enoti v Sloveniji (ne nujno na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče). Med te spadajo:

 • izdaja listin  (osebne izkaznice, potni listi, vozniška dovoljenja, prometna dovoljenja in postopki odmere davka na promet rabljenih motornih vozil, naznanitve pogrešitev, izgub in tatvin osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj in prometnih dovoljenj),
 • izdaja potrdil iz centraliziranih in informatiziranih uradnih evidenc,
 • vpis v register pridelovalcev grozdja in vina v okviru vinorodnih dežel,
 • priglasitev in opustitev osebnega dopolnilnega dela ter pridobitev vrednotnice,
 • izdaja evropske kartice ugodnosti za invalide,
 • prijava stalnega prebivališča in stalnega naslova v tujini,
 • prijava začasnega prebivališča in prijava in odjava začasnega naslova v tujini ter sprememba naslova v tujini,
 • določitev naslova za vročanje.

Sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

Na upravnih enotah je dovoljeno sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ tri osebe (to so bodoča zakonca oziroma partnerja ter matičar) oziroma največ štiri osebe (v koliko je potrebna prisotnost tolmača). Bodoči zakonci ter partnerji se morajo obrniti na tisto upravno enoto, na območju katere želijo skleniti zakonsko zvezo, kjer bodo prejeli vse nadaljnje informacije.

Spremembe v upravnih postopkih in odločanju v upravnih zadevah

Z namenom zmanjšanja števila kontaktov med uradnimi osebami in strankami smo v upravnih postopkih in odločanju v upravnih zadevah začasno uvedli nekatere spremembe:

 • omogoči se vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa; stranke se lahko identificirajo z EMŠO ali davčno številko,
 • omeji se možnost vlaganja (pisnih in ustnih) vlog neposredno pri pristojnem organu za sprejem vloge. Vložnik jih lahko pošlje po pošti ali po elektronski poti,
 • organ lahko iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja,
 • pregledovanje dokumentov upravne zadeve v prostorih organa se ne izvede, če je upravičeni osebi mogoče zagotoviti izvrševanje te pravice tako, da se ji pošlje (fizično ali elektronsko) kopijo dokumentov zadeve,
 • vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov se lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal,
 • izjemoma se dovoljuje podaljšanje roka za izpolnitev (materialne) obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom (odločbo ali sklepom), če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno utemelji, da obveznosti ne more pravočasno izpolniti zaradi tveganja okužbe ali preprečevanja širjenja nalezljive bolezni.

Delovanje sodišč

Vsa sodišča od ponedeljka, 1. februarja 2021, znova opravljajo naroke in druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure v vseh zadevah. S tem dnem se nadaljuje tek procesnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih.

Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, lahko pridejo na sodišče samo v času uradnih ur ob predhodni najavi preko elektronske pošte ali telefona ob dogovorjenem terminu.

Stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe lahko vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno. Za komunikacijo s sodišči naj še naprej uporabljajo elektronsko pošto ali telefon v času uradnih ur.

Protokole delovanja objavljajo tudi posamezna sodišča. Dodatna pojasnila glede delovanja sodišč so na straneh Vrhovnega sodišča.

Zavodi za prestajanje kazni zapora

Prizadevamo si za ohranjanje in zaščito zdravja zaprtih oseb in zaposlenih, zato skrbno spremljamo epidemiološke razmere tako v državi kot v posameznih lokalnih skupnostih.

Svojce zaprtih oseb in druge obiskovalce obveščamo, da so po načelu sorazmernosti in postopnosti ter glede na prostorske in druge možnosti posameznega zavoda ukrepi in omejitve ob obiskih v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu trenutno naslednji:

 • obiski zaprtih oseb potekajo z obvezno uporabo zaščitnih mask in so omejeni na 1 odraslo osebo (ponekod zaprte osebe lahko obiščejo tudi otroci),
 • kjer arhitekturne možnosti to dopuščajo, se obiski izvajajo za stekleno pregrado,
 • v oddelkih s svobodnejšim režimom se obiski v čim večji meri izvajajo zunaj,
 • do preklica se ne izvajajo obiski na naslednji lokaciji: 
  - Oddelek Murska Sobota

Obiski se praviloma izvajajo v terminih, določenih v hišnih in dnevnih redih zavodov in so objavljeni tudi na spletni strani. Obisk se izvede v trajanju, kot ga določajo predpisi: najmanj 30 minut za pripornike ter 60 minut za obsojence in mladoletnike v prevzgojnem domu. Na nekaterih lokacijah prinašanje paketov na obiske ni dovoljeno. Za natančnejša navodila prosimo predhodno pokličite v zavod.

Zaprte osebe so za ohranjanje stikov z zunanjim svetom spodbujene k uporabi različnih drugih možnosti. 

Vse obiskovalce naprošamo, da upoštevate vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter da v primeru bolezenskih znakov ne prihajate na obisk v zavode za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom in s tem preprečite morebitne okužbe s koronavirusom.

Omejeno izvajanje verskih obredov

Verski obredi so dovoljeni, pri čemer je potrebno zagotoviti naslednje:

 • minimalni možni stik med člani,
 • redno prezračevanje verskih objektov,
 • obvezno nošenje zaščitne maske,
 • razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz verskih objektov.

Število oseb v verskem objektu se omeji na 30 kvadratnih metrov na posameznega udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, ki lahko sedijo skupaj. Osebe morajo ohranjati razdaljo 1,5 metra, razen če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.