Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb

Ukrepe za zajezitev širjenja okužb prilagajamo glede na epidemiološko situacijo v državi in širši regiji.

Zaradi prisotnosti novega koronavirusa moramo pri opravljanju vsakodnevnih opravil in izvajanju aktivnosti še posebej paziti, da se ne okužimo ali nevede prenesemo okužbo na ljudi okrog sebe.

Pomembno je, da dosledno upoštevamo preventivne ukrepe (nosimo masko, skrbimo za higieno rok in kašlja, upoštevamo varno medosebno razdaljo), v primeru slabega počutja oziroma bolezni pa ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo z osebnim zdravnikom.

Pri opravljanju dejavnosti moramo upoštevati priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Uporaba mask in razkuževanje

Nošenje mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza in razkuževanje je obvezno:

 • v vseh zaprtih javnih prostorih,
 • v javnem prometu,
 • v rdečih regijah je maska obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih.

 Uporaba mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pa ni potrebna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,
 • vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre,
 • posameznike ali osebe iz skupnega gospodinjstva pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medosebne razdalje, 
 • med prevozi z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Obvezna je tudi namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vzgojno - izobraževalne ustanove

Začasno so zaprti:

 • vrtci,
 • osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom,
 • glasbene šole,
 • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tisti, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • srednje šole,
 • višje strokovne šole,
 • domovi za učence,
 • dijaški domovi, razen za dijake in študente tujce, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnike brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito,
 • organizacije za izobraževanje odraslih,
 • študentski domovi, razen za študente, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentske družine ter študente tujce in gostujoče profesorje, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter
 • univerze in samostojni visokošolski zavodi.

Župani lahko sprejmejo sklep, s katerim določijo izjemo od zaprtja vrtcev in organizirajo delovanje vrtca v minimalnem obsegu, ki je namenjen samo staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok.

Delovna okolja

Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja covid-19, a le za čas trajanja okoliščin.

V okoliščinah, ko se izvajajo ukrepi zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni (upoštevanje karantene, samoizolacija in drugi posebni ukrepov), je možno začasno odrediti opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju, na primer na domu. 

Obveznost lahko traja le začasno, dokler trajajo take okoliščine oziroma dokler so podani pogoji po obstoječi zakonodaji in je sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna.

Ko delodajalec odredi delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je treba takoj, ko je to mogoče, obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo (prijave.irsd@gov.si). 

Javni potniški promet

Javni potniški promet bo s ponedeljkom, 26. oktobra 2020, deloval po tako imenovanem počitniškem voznem redu, kar pomeni, da bo voženj precej manj kot običajno.

Potniki morajo ves čas prevoza uporabljati zaščitno masko ali drugo zaščito, ki prekrije nos in usta. Pri tem morajo biti posebno previdni, da se maske v času nošenja ne dotikajo, saj bi tako lahko onesnažili roke in bi lahko prenesli morebitno okužbo na druge potnike in predmete v vozilu.

NIJZ je določil pravila oziroma higienska priporočila za varno uporabo vseh vrst javnega potniškega prometa.

Zdravstvene ustanove

Vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve oziroma obravnave se zagotavljajo le pod posebnimi pogoji. 

Pacient mora upoštevati osnovno pravilo: vsak obisk zdravstvenega doma mora napovedati s telefonskih klicem v zdravstveni dom, kjer medicinsko osebje bolniku natančno pojasni pravila, ki veljajo ob vstopanju in gibanju pacientov po ustanovi.

Medicinsko osebje v vseh javnih zdravstvenih zavodih osnovnega zdravstva in v bolnišnicah mora po posebnih navodilih obravnavati tudi osebe, za katere se sumi, da bi lahko bile okužene z novim koronavirusom.

V vseh zdravstvenih ustanovah po državi velja omejitev obiskov bolnikov oziroma varovancev.

Prekinitev izvajanja vseh preventivnih zdravstvenih storitev in nenujnih operativnih posegov

Da zagotavljamo neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, vključno s pacienti, obolelimi za nalezljivo boleznijo covid-19, se od 25. 10. naprej začasno prekine izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev ter nenujnih operativnih posegov, kadar njihova opustitev nima neposrednih negativnih posledic za pacienta. 

Prekine se izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja, zdravstvenovzgojnih centrih in izvajanje preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante). 

Bolnišnice bodo prilagajale število specialističnih pregledov ter prekinile izvajanje operativnih posegov, razen tistih s stopnjo nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.

Izvajajo se lahko naslednje zdravstvene storitve: 

 • presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, 
 • preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev, 
 • preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti, 
 • preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa ter 
 • cepljenje in druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta. 

Izvajalci, ki izvajajo psihiatrično bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotavljajo zadostno število prostih zmogljivosti za potrebe nege covid-19 pacientov, ki se zdravijo pri njih. 

V delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti se lahko vključijo koncesionarji, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru dejavnosti in na območju, kjer opravlja koncesijsko dejavnost.

 

Upravne enote

Upravne enote so z 22. 10. 2020 uvedle naslednje ukrepe:

 • Za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev se mora stranka predhodno naročiti (po telefonu ali elektronsko na e-naslov upravne enote, lahko tudi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte).
 • Nenaročene stranke upravne enote sprejemajo zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na poznejši čas.
 • Plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko).
 • Obvezno je nošenje zaščitne maske, upoštevanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m) in razkuževanje rok.
 • Zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je omejeno (trenutno na največ do 6 ljudi).

Krajevna pristojnost

Številne upravne zadeve, za katere so postopki uvedeni na zahtevo stranke, lahko uredite na katerikoli upravni enoti v Sloveniji (ne nujno na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče). Med te spadajo:

 • izdaja listin  (osebne izkaznice, potni listi, vozniška dovoljenja, prometna dovoljenja in postopki odmere davka na promet rabljenih motornih vozil, naznanitve pogrešitev, izgub in tatvin osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj in prometnih dovoljenj),
 • izdaja potrdil iz centraliziranih in informatiziranih uradnih evidenc,
 • vpis v register pridelovalcev grozdja in vina v okviru vinorodnih dežel,
 • priglasitev in opustitev osebnega dopolnilnega dela ter pridobitev vrednotnice,
 • izdaja evropske kartice ugodnosti za invalide,
 • prijava stalnega prebivališča in stalnega naslova v tujini,
 • prijava začasnega prebivališča in prijava in odjava začasnega naslova v tujini ter sprememba naslova v tujini,
 • določitev naslova za vročanje.

Zavodi za prestajanje kazni zapora

Prizadevamo si za ohranjanje in zaščito zdravja zaprtih oseb in zaposlenih, zato skrbno spremljamo epidemiološke razmere tako v državi kot v posameznih lokalnih skupnostih.

Ob poslabšanju epidemiološke slike bomo sproti presojali ukrepe, ki so povezani na izvajanje obiskov v zavodih. Ukrepi se bodo izvajali postopoma glede na obseg bolezni v državi.

Stopnje in načini ukrepanja ob obiskih se stopnjujejo, in sicer tako:

 1. Obvezna uporaba zaščitnih mask. 
 2. Zmanjšanje števila obiskovalcev ob enem obisku na eno osebo. 
 3. Vsi obiski za stekleno pregrado. 
 4. Prepoved vseh obiskov.

V primeru stopnjevanja ukrepov (še posebej v primeru morebitne prepovedi obiskov) bomo zaprte osebe za ohranjanje stikov z zunanjim svetom spodbudili, da uporabijo različne alternativne možnosti (dopisovanje, telefonski stiki, video telefonski stiki).


Organizacija obiska je odvisna od prostorskih in drugih možnosti posameznega zavoda. Svetujemo, da pred obiskom po telefonu preverite navodila, ki jih je za obiskovalce pripravil določeni zavod.


Vse obiskovalce naprošamo, da upoštevate vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter da v primeru bolezenskih znakov ne prihajate na obisk v zavode za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom in s tem preprečite morebitne okužbe s koronavirusom.

Iskalnik