Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb

Ukrepe za zajezitev širjenja okužb prilagajamo glede na epidemiološko situacijo v državi in širši regiji.

Zaradi prisotnosti novega koronavirusa moramo pri opravljanju vsakodnevnih opravil in izvajanju aktivnosti še posebej paziti, da se ne okužimo ali nevede prenesemo okužbo na ljudi okrog sebe.

Pomembno je, da dosledno upoštevamo preventivne ukrepe (nosimo masko, skrbimo za higieno rok in kašlja, upoštevamo varno medosebno razdaljo), v primeru slabega počutja oziroma bolezni pa ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo z osebnim zdravnikom.

Pri opravljanju dejavnosti moramo upoštevati priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19

Vlada je skupaj s strokovno skupino prenovila načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19. Razdelila ga je v pet skupin: črno, rdečo, oranžno, rumeno in zeleno. Glavna kriterija skupin sta sedemdnevno povprečje števila okuženih in število hospitaliziranih bolnikov s covid-19.

Črna faza

Črna faza je v uporabi, ko je v državi sedemdnevno povprečje števila okuženih nad 1350 in število hospitaliziranih bolnikov s covid-19 nad 1200. V črni fazi velja:

 • omejitev gibanja v nočnem času,
 • omejeno je delovanje javnega potniškega prometa,
 • obratujejo le nujne trgovine, lekarne, pošte, banke,
 • odprti so vrtci in šole za učence prve triade, za ostale poteka izobraževanje na daljavo,
 • izvajajo se lahko nujne laboratorijske vaje za študente,
 • treningi in tekmovanja le za vrhunske športnike oz. člane državnih reprezentanc,
 • dovoljena je brezkontaktna športna aktivnost na prostem in individualna vadba ter vadba družin.

Rdeča faza

Rdeča je faza, ko je v državi povprečno število okužb v zadnjih sedmih dnevih nižje kot 1350, število hospitaliziranih bolnikov s covid-19 pa je nižje od 1200. V tej fazi ukrepi dovoljujejo:

 • vrtci in osnovne šole so odprti v celoti, srednje šole po modelu C,
 • na fakultetah so dovoljeni izpiti in seminarji do 10 oseb,
 • odprti so muzeji, knjižnice, galerije,
 • dovoljene so brezkontaktne športne aktivnosti v skupini do 10 oseb,
 • odprte so nekatere servisne storitve, trgovine,
 • odprti so dijaški domovi, 
 • dovoljen je individualni pouk v glasbenih šolah, izvedba baleta ter sodobnega plesa,
 • dovoljeni so treningi in tekmovanja za kadete in mladince,
 • odprta so smučišča.

Oranžna faza

oranžni fazi je država takrat, ko je sedemdnevno povprečje manj kot 1000 okuženih in hospitaliziranih manj kot 1000 bolnikov s covid-19.  V tej fazi so:

 • pouk poteka tudi na fakultetah in višjih šolah,
 • dovoljeno zbiranje do 10 oseb,
 • v celoti odprte trgovine, delno sprostijo gostinske storitve (terase in vrtovi),
 • odprti so študentski domovi,
 • sprosti gibanje med regijami.

Rumena faza

V rumeni fazi je sedemdnevno povprečje manj kot 600 okuženih in hospitaliziranih manj kot 500 bolnikov s covid-19. V rumeni fazi: 

 • odprejo se turistične nastanitve,
 • pouk v srednjih šolah in na fakultetah poteka brez omejitev. 

Zelena faza

V zeleno fazo, v kateri se odpravijo omejitve po celotni državi razen obratovanja barov in diskotek, bo država vstopila, ko bo sedemdnevno povprečje okuženih nižje od 300.

Infografika: Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19

Načrt sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19

Uporaba mask in razkuževanje

Nošenje mask je obvezno:

 • pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih*
 • pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti najmanj 1,5 metra medosebne razdalje, in
 • v osebnih vozilih.

* Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, pokrit s streho in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten. Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

Uporaba mask pa ni potrebna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnemu oddelku,
 • učence in dijake pri pouku športne vzgoje in pouku športa,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre,
 • posameznike ali osebe iz skupnega gospodinjstva pri športni aktivnosti na zelenih površinah, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj 1,5 metra medosebne razdalje, 
 • med prevozi z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva,
 • pri neposredni komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami (če je mogoče zagotoviti razdaljo dveh metrov) ter pri tolmačih slovenskega znakovnega jezika.

Odlok, ki ureja obvezno nošenje mask

Obvezna je tudi namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Delovna okolja

Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja covid-19, a le za čas trajanja okoliščin.

V okoliščinah, ko se izvajajo ukrepi zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni (upoštevanje karantene, samoizolacija in drugi posebni ukrepov), je možno začasno odrediti opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju, na primer na domu. 

Obveznost lahko traja le začasno, dokler trajajo take okoliščine oziroma dokler so podani pogoji po obstoječi zakonodaji in je sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna.

Ko delodajalec odredi delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je treba takoj, ko je to mogoče, obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo (prijave.irsd@gov.si). 

Poslovanje organov državne uprave

V času epidemije smo upravne postopke prilagodili: 

 1. Pisne in ustne vloge lahko stranke vlagajo neposredno pri organih samo ob predhodni najavi in ob uporabi zaščitne opreme v skladu s strokovnimi priporočili. V ta namen organi na javno dostopnem mestu in na spletni strani objavijo postopek naročanja, telefonske številke in elektronske naslove.
 2. Vloge v elektronski obliki se lahko vlagajo brez kvalificiranega elektronskega podpisa. Stranka se v teh primerih identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden kvalificiranemu (na primer naprednim elektronskim podpisom), z uradno dodeljeno identifikacijsko številko ali drugih identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ. 
 3. Organ lahko odloči, da zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni covid-19 izključi javnost iz ustne obravnave. Če javnost ni izključena, je obvezna uporaba zaščitne opreme. 
 4. Pravica do pregledovanja dokumentov se, razen če to ni mogoče, izvaja tako, da se upravičeni osebi pošljejo kopije dokumentov po pošti. Pri pregledovanju dokumentov v prostorih organa je obvezna uporaba zaščitne opreme. 
 5. Organi lahko poslujejo s strankami v elektronski obliki preko navadnega elektronskega predala, če je stranka sporočila naslov predala.

Upravne enote

Delo Upravnih enot od 13. aprila 2021 ni več omejeno zgolj na nujne zadeve.

Zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa pa se na upravnih enotah do preklica izvajajo naslednji ukrepi:

 • za obisk upravnih enot se morajo stranke praviloma predhodno naročiti bodisi po telefonu ali elektronsko, bodisi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte (kar še zlasti velja za velike upravne enote oziroma Upravno enoto Ljubljana);
 • nenaročene stranke se sprejema zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, ki jih ni mogoče odložiti na kasnejši čas;
 • v prostorih upravnih enot se morajo stranke gibati kontrolirano;
 • število prisotnih strank oz. obiskovalcev je omejeno;
 • plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko);
 • obvezno je nošenje zaščitnih mask, spoštovanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1,5 metra), obvezno je tudi razkuževanje rok;
 • zadrževanje in zbiranje večjega števila oseb pred poslovno zgradbo je dovoljeno samo v skladu z veljavnimi odloki vlade in priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), glede na epidemiološko stanje na posameznem območju Slovenije;
 • prihode in izhode iz upravne stavbe nadzira in usmerja varnostna služba.

Zdravstvene ustanove

Vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve oziroma obravnave se zagotavljajo le pod posebnimi pogoji. 

Pacient mora upoštevati osnovno pravilo: vsak obisk zdravstvenega doma mora napovedati s telefonskih klicem v zdravstveni dom, kjer medicinsko osebje bolniku natančno pojasni pravila, ki veljajo ob vstopanju in gibanju pacientov po ustanovi.

Medicinsko osebje v vseh javnih zdravstvenih zavodih osnovnega zdravstva in v bolnišnicah mora po posebnih navodilih obravnavati tudi osebe, za katere se sumi, da bi lahko bile okužene z novim koronavirusom.

V vseh zdravstvenih ustanovah po državi velja omejitev obiskov bolnikov oziroma varovancev.

Prekinitev izvajanja vseh preventivnih zdravstvenih storitev in nenujnih operativnih posegov

Da zagotavljamo neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, vključno s pacienti, obolelimi za nalezljivo boleznijo covid-19, se od 25. 10. naprej začasno prekine izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev ter nenujnih operativnih posegov, kadar njihova opustitev nima neposrednih negativnih posledic za pacienta. 

Prekine se izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja, zdravstvenovzgojnih centrih in izvajanje preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante). 

Bolnišnice bodo prilagajale število specialističnih pregledov ter prekinile izvajanje operativnih posegov, razen tistih s stopnjo nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.

Izvajajo se lahko naslednje zdravstvene storitve: 

 • presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, 
 • preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev, 
 • preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti, 
 • preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa ter 
 • cepljenje in druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta. 

Izvajalci, ki izvajajo psihiatrično bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotavljajo zadostno število prostih zmogljivosti za potrebe nege covid-19 pacientov, ki se zdravijo pri njih. 

V delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti se lahko vključijo koncesionarji, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru dejavnosti in na območju, kjer opravlja koncesijsko dejavnost.

Delovanje sodišč

V obdobju zaustavitve javnega življenja bodo na sodiščih opravljali le naroke v nujnih zadevah. Naroki, sklicani med 1. in 9. aprilom v zadevah, ki v skladu s tretjim odstavkom 83. člena Zakona o sodiščih niso nujne, se štejejo za preklicane.

Sodišča bodo preklic teh narokov objavila na svojih spletnih straneh.

Tek procesnih rokov in rokov za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih ne bo ustavljen. 

Dodatna pojasnila glede delovanja sodišč so na straneh Vrhovnega sodišča.

Še vedno v veljavi ostaja tudi določilo, da razen v nujnih zadevah, ki jih določa 83. člen Zakona o sodiščih, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno ter za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur. Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk in ob dogovorjenem terminu.

Zavodi za prestajanje kazni zapora

Prizadevamo si za ohranjanje in zaščito zdravja zaprtih oseb in zaposlenih, zato skrbno spremljamo epidemiološke razmere tako v državi kot v posameznih lokalnih skupnostih.

Svojce zaprtih oseb in druge obiskovalce obveščamo, da so po načelu sorazmernosti in postopnosti ter glede na prostorske in druge možnosti posameznega zavoda ukrepi in omejitve ob obiskih v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu trenutno naslednji:

 • obiski zaprtih oseb potekajo z obvezno uporabo zaščitnih mask in so omejeni na 1 odraslo osebo (ponekod zaprte osebe lahko obiščejo tudi otroci),
 • kjer arhitekturne možnosti to dopuščajo, se obiski izvajajo za stekleno pregrado,
 • v oddelkih s svobodnejšim režimom se obiski v čim večji meri izvajajo zunaj,
 • do preklica se ne izvajajo obiski na naslednji lokaciji: 
  - Oddelek Murska Sobota

Obiski se praviloma izvajajo v terminih, določenih v hišnih in dnevnih redih zavodov in so objavljeni tudi na spletni strani. Obisk se izvede v trajanju, kot ga določajo predpisi: najmanj 30 minut za pripornike ter 60 minut za obsojence in mladoletnike v prevzgojnem domu. Na nekaterih lokacijah prinašanje paketov na obiske ni dovoljeno. Za natančnejša navodila prosimo predhodno pokličite v zavod.

Zaprte osebe so za ohranjanje stikov z zunanjim svetom spodbujene k uporabi različnih drugih možnosti. 

Vse obiskovalce naprošamo, da upoštevate vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter da v primeru bolezenskih znakov ne prihajate na obisk v zavode za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom in s tem preprečite morebitne okužbe s koronavirusom.

Omejeno izvajanje verskih obredov

Verski obredi so dovoljeni, pri čemer je potrebno zagotoviti naslednje:

 • minimalni možni stik med člani,
 • redno prezračevanje verskih objektov,
 • obvezno nošenje zaščitne maske,
 • razkuževanje rok ob vstopu in izstopu iz verskih objektov.

Število oseb v verskem objektu se omeji na 20 kvadratnih metrov na posameznega udeleženca oziroma več udeležencev, če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva, ki lahko sedijo skupaj. Osebe morajo ohranjati razdaljo 1,5 metra, razen če gre za osebe iz skupnega gospodinjstva.