Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb

Ukrepe za zajezitev širjenja okužb prilagajamo glede na epidemiološko situacijo v državi in širši regiji.

Zaradi prisotnosti novega koronavirusa moramo pri opravljanju vsakodnevnih opravil in izvajanju aktivnosti še posebej paziti, da se ne okužimo ali nevede prenesemo okužbo na ljudi okrog sebe.

Pomembno je, da dosledno upoštevamo preventivne ukrepe (nosimo masko, skrbimo za higieno rok in kašlja, upoštevamo varno medosebno razdaljo), v primeru slabega počutja oziroma bolezni pa ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo z osebnim zdravnikom.

Pri opravljanju dejavnosti moramo upoštevati priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Ukrepi po regijah

Širjenje novega koronavirusa skušamo zamejiti z novimi ukrepi. Statistične regije Slovenije smo razvrstili na rdeče in oranžne, uvrstitev regije v določeno skupino pa je odvisna od števila na novo okuženih v zadnjih 14 dneh.

Aktualne spremembe ukrepov

Ukrepi, ki se uveljavijo v petek, 23. 10. 2020:

 • Obalno-kraška regija se uvrsti na rdeči seznam regij.
 • Osebni prevzem jedi in pijač je dovoljen le v času od 6.00 do 21.00 ure.
 • Dodajata se dve novi izjemi v času omejitve gibanja med 21. in 6. uro:
  - Dovoli se dostava jedi in pijač, zdravil in osnovnih življenjskih potrebščin pravnim osebam in samostojnim podjetnikom.
  - Dovoli se tranzit oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom potovanja v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.
 • Omogoča se prehod med regijami tudi za tranzit oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom potovanja v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji.
 • Doda se uveljavljanje izjem tudi za člane skupnega gospodinjstva in ožje družinske člane osebe, kadar potujejo skupaj.

Ukrepi v prihodnjih dneh:

V želji, da bi ustavili širjenje novega koronavirusa med prebivalstvom, bomo začasno zaprli:

 • gostinske obrate, dovoljena bo le dostava jedi in pijač,
 • hotelske kapacitete, z izjemo nastanitev poslovnih delegacij, diplomatskih in športnih profesionalnih ekip,
 • trgovinske centre, razen živilskih trgovin, trgovin z gradbenim in tehničnim materialom, hrano za živali in kmetijske potrebščine,
 • frizerske in kozmetične salone,
 • vrtce, dijaške in študentske domove.

Javni potniški promet bo deloval omejeno.

Podrobnejše informacije in roki uveljavitve teh ukrepov bodo opredeljeni z vladnimi odloki, ki bodo objavljeni v uradnem listu.

Uporaba mask in razkuževanje

Nošenje mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza in razkuževanje je obvezno:

 • v vseh zaprtih javnih prostorih,
 • v javnem prometu,
 • v rdečih regijah je maska obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih.

 Uporaba mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pa ni potrebna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,
 • vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre,
 • med prevozi z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Obvezna je tudi namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vzgojno - izobraževalne ustanove

Vrtci

V vrtcih skušamo z različnimi ukrepi prilagoditi vzgojno-izobraževalni proces tako, da bi omogočali in ohranjali čim bolj varne socialne stike med otroki.

V vrtcih uporaba mask za otroke ni potrebna, prav tako je pri opravljanju neposrednega dela z otroki ne potrebujejo vzgojitelji predšolskih otrok in vzgojitelji predšolskih otrok-pomočniki.

Starši, ki vstopajo v vrtec, pa masko morajo uporabljati.

Osnovne in srednje šole

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s sklepom o začasnem in preventivnem ukrepu poteka vzgojno-izobraževalnega dela v času med 19. in 23. oktobrom 2020 določilo, da:

 • Učenci od 1. do 5. razreda osnovne šole pouk obiskujejo v šoli.
 • Za učence od 6. do 9. razreda osnovne šole in dijake poteka izobraževanje na daljavo.
 • Izobraževanje na daljavo poteka tudi v glasbenih šolah, na področju izobraževanja odraslih in višjih strokovnih šolah. 


Šolarji in dijaki morajo maske obvezno nositi v skupnih prostorih, ko vstopajo v šolo, na šolskih hodnikih, ko gredo v sanitarije, v jedilnico, v telovadnico… Maske nosijo tudi pri pouku, ko so v učilnici skupaj z učenci oz. dijaki iz drugih oddelkov (npr. pri izbirnih predmetih, nivojskem pouku, pripravi na maturo …), enako tudi pri obšolskih dejavnostih oziroma krožkih.

Uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza ni potrebna za:

 • učence v osnovni šoli ter dijake v srednji šoli, ko so v matičnem oddelku,
 • učitelje do vključno 3. razreda osnovne šole, pri opravljanju neposrednega dela z učenci in osebe, ki izvajajo organizirano športno vadbo.

Učitelji od 4. razreda osnovne šole dalje in učitelji srednjih šol masko uporabijo v primerih, ko pri izobraževalni dejavnosti ni možno zagotoviti vsaj 2 m medosebne razdalje.

Starši, ki vstopajo v šolo, morajo uporabljati masko.

NIJZ vsak petek objavi posodobljena priporočila glede uporabe mask, ki bodo veljala v prihajajočem tednu od ponedeljka do nedelje.

Visoko šolstvo in višje strokovno izobraževanje

Visokošolski zavodi za lažjo in konsistentno organizacijo dela v trenutnih epidemioloških razmerah sledijo smernicam za zimski semester študijskega leta 2020/21.

Osnovno izhodišče v zimskem semestru je izvedba študijskega procesa na fakultetah v vseh primerih, kjer se aktivnosti lahko izvedejo varno ob upoštevanju priporočil NIJZ. Kadar to ni izvedljivo, se priporoča kombinirano izvedbo študijske dejavnosti (hibridni model), izvedbo na daljavo pa le v izjemnih oziroma utemeljenih primerih.

Načini izvedbe semestra
Pri izvedbi študijskih programov v prostorih fakultet naj imajo prednost tisti deli učnih enot, pri katerih sodelujejo manjše skupine študentk in študentov in kjer prostorske kapacitete zagotavljajo pogoje za varno izvedbo v skladu s priporočili.

 • Hibridni model pomeni kombinirano izvedbo študijske dejavnosti z izvedbo 'v živo' in z izvajanjem na daljavo. Kjer je ob upoštevanju priporočil NIJZ mogoče organizirati študijsko dejavnost 'v živo', delitve skupin niso potrebne. V ostalih primerih se študentkam in študentom, ki se zaradi prostorskih omejitev v predavalnici ali zaradi osebnih zdravstvenih omejitev ali zaradi karantene oz. drugih z novim koronavirusom povezanih razlogov predavanj ne morejo udeležiti 'v živo', omogoči dostop (spremljanje in sodelovanje) na daljavo.
 • Prehod na študij na daljavo se izvede zgolj, kadar načrtovana izvedba 'v živo' ali kombinirana izvedba nista mogoči in kadar vodstvo visokošolskega zavoda presodi, da je takšna prilagoditev izvedbe potrebna in pedagoško ustrezna.

Smernice vključujejo NIJZ priporočila tudi za ostale oblike študija. Smernice posodabljamo glede na epidemiološke razmere in jih objavljamo na spletni strani Direktorata za visoko šolstvo.

Za čim bolj nemoten potek študijskega procesa je pomembno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov.

Višji in visokošolski učitelji maske ne uporabljajo, če predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala.

Gostinska dejavnost, prodaja blaga in storitev

Prepovedano je obratovanje vseh:

 • gostišč, restavracij, gostiln, kavarn, slaščičarn, okrepčevalnic in barov,
 • fitnes centrov in športnih objektov za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe,
 • diskotek in nočnih klubov,
 • kinematografov in kulturnih ustanov, razen galerij, muzejev, arhivov in knjižnic, kjer velja omejitev 1 oseba na 20 kvadratnih metrov.

V frizerskih in kozmetičnih salonih velja omejitev 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 kvadratnih metrov.

Izjeme / Opravljanje storitev po določenimi pogoji:

 • Opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač je dovoljeno le za goste, ki prenočujejo v nastanitvenih obratih in sicer od 6.00 do 22.30.
 • Ostali gostinski obrati lahko poslujejo le, če imajo možnost odvoza hrane ali osebnega prevzema hrane, in sicer med 6.00 in 21.00.

Delovna okolja

Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja covid-19, a le za čas trajanja okoliščin.

V okoliščinah, ko se izvajajo ukrepi zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni (upoštevanje karantene, samoizolacija in drugi posebni ukrepov), je možno začasno odrediti opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju, na primer na domu. 

Obveznost lahko traja le začasno, dokler trajajo take okoliščine oziroma dokler so podani pogoji po obstoječi zakonodaji in je sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna.

Ko delodajalec odredi delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je treba takoj, ko je to mogoče, obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo (prijave.irsd@gov.si). 

Javni potniški promet

Tudi sistem javnega potniškega prometa deluje tako, da se zmanjša morebitna tveganja za prenašanje okužb med potniki.

Potniki morajo ves čas prevoza uporabljati zaščitno masko ali drugo zaščito, ki prekrije nos in usta. Pri tem morajo biti posebno previdni, da se maske v času nošenja ne dotikajo, saj bi tako lahko onesnažili roke in bi lahko prenesli morebitno okužbo na druge potnike in predmete v vozilu.

NIJZ je določil pravila oziroma higienska priporočila za varno uporabo vseh vrst javnega potniškega prometa.

Zdravstvene ustanove

Vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve oziroma obravnave se zagotavljajo le pod posebnimi pogoji. 

Pacient mora upoštevati osnovno pravilo: vsak obisk zdravstvenega doma mora napovedati s telefonskih klicem v zdravstveni dom, kjer medicinsko osebje bolniku natančno pojasni pravila, ki veljajo ob vstopanju in gibanju pacientov po ustanovi.

Medicinsko osebje v vseh javnih zdravstvenih zavodih osnovnega zdravstva in v bolnišnicah mora po posebnih navodilih obravnavati tudi osebe, za katere se sumi, da bi lahko bile okužene z novim koronavirusom.

V vseh zdravstvenih ustanovah po državi velja omejitev obiskov bolnikov oziroma varovancev.

 

Postopno zmanjševanje zdravstvenih programov

Z začasnimi ukrepi bomo postopoma zmanjševali zdravstvene programe glede na potrebe po prostih kapacitetah za obravnavo covid-19 in drugih bolnikov.

Izvajalci zdravstvene dejavnosti morajo dnevno zagotavljati zadostno število prostih zmogljivosti za potrebe zdravljenja covid-19 bolnikov, kar velja tudi za izvajalce psihiatrične bolnišnične dejavnosti. V zdravstveno dejavnost, ki jo izvajajo bolnišnice, se vključujejo tudi koncesionarji, in sicer v okviru dejavnosti in na območju opravljanja koncesionarske dejavnosti. 

V zdravstvenih domovih morajo izvajalci z organizacijskim ukrepi zagotoviti zadostne zmogljivosti za pravočasno obravnavo covid-19 bolnikov in vstopno točko za odvzem brisov za ugotavljanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. Za zagotavljanje izvedbe zdravstvenih storitev se lahko izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni med seboj povežejo. To velja tudi za koncesionarje, ki se vključujejo v delo zdravstvenega doma na območje, kjer opravljajo koncesijsko dejavnost.

Ukinjajo se preventivne zdravstvene storitve z nekaterimi izjemami. Med zdravstvene storitve, ki se ne bodo prenehale izvajati, sodijo:

 • preventivni pregledi otrok in mladostnikov,
 • preventivne storitve pri nosečnicah,
 • preventivni pregledi delavcev,
 • nujni pregledi operativnih gasilcev,
 • presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka ter
 • druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela negativne posledice za zdravje pacienta.

Zavodi za prestajanje kazni zapora

Prizadevamo si za ohranjanje in zaščito zdravja zaprtih oseb in zaposlenih, zato skrbno spremljamo epidemiološke razmere tako v državi kot v posameznih lokalnih skupnostih.

Ob poslabšanju epidemiološke slike bomo sproti presojali ukrepe, ki so povezani na izvajanje obiskov v zavodih. Ukrepi se bodo izvajali postopoma glede na obseg bolezni v državi.

Stopnje in načini ukrepanja ob obiskih se stopnjujejo, in sicer tako:

 1. Obvezna uporaba zaščitnih mask. 
 2. Zmanjšanje števila obiskovalcev ob enem obisku na eno osebo. 
 3. Vsi obiski za stekleno pregrado. 
 4. Prepoved vseh obiskov.

V primeru stopnjevanja ukrepov (še posebej v primeru morebitne prepovedi obiskov) bomo zaprte osebe za ohranjanje stikov z zunanjim svetom spodbudili, da uporabijo različne alternativne možnosti (dopisovanje, telefonski stiki, video telefonski stiki).


Organizacija obiska je odvisna od prostorskih in drugih možnosti posameznega zavoda. Svetujemo, da pred obiskom po telefonu preverite navodila, ki jih je za obiskovalce pripravil določeni zavod.


Vse obiskovalce naprošamo, da upoštevate vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter da v primeru bolezenskih znakov ne prihajate na obisk v zavode za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom in s tem preprečite morebitne okužbe s koronavirusom.

Iskalnik