Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za zajezitev širjenja okužb

Ukrepe za zajezitev širjenja okužb prilagajamo glede na epidemiološko situacijo v državi in širši regiji.

Zaradi prisotnosti novega koronavirusa moramo pri opravljanju vsakodnevnih opravil in izvajanju aktivnosti še posebej paziti, da se ne okužimo ali nevede prenesemo okužbo na ljudi okrog sebe.

Pomembno je, da dosledno upoštevamo preventivne ukrepe (nosimo masko, skrbimo za higieno rok in kašlja, upoštevamo varno medosebno razdaljo), v primeru slabega počutja oziroma bolezni pa ostanemo doma in se po telefonu posvetujemo z osebnim zdravnikom.

Pri opravljanju dejavnosti moramo upoštevati priporočila in usmeritve Nacionalnega inštituta za javno zdravje.  

Uporaba mask in razkuževanje

Nošenje mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza in razkuževanje je obvezno:

 • v vseh zaprtih javnih prostorih,
 • v javnem prometu,
 • v rdečih regijah je maska obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih.

 Uporaba mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza pa ni potrebna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,
 • vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj tri metre,
 • posameznike ali osebe iz skupnega gospodinjstva pri sprehodih na zelenih površinah in športno-rekreacijski dejavnosti, pri kateri je mogoče do drugih posameznikov neprekinjeno vzdrževati najmanj tri metre medosebne razdalje, 
 • med prevozi z osebnimi vozili, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Obvezna je tudi namestitev razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

Vzgojno - izobraževalne ustanove

Začasno so zaprti:

 • vrtci,
 • osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom,
 • glasbene šole,
 • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, razen tisti, ki so ustanovljeni za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami,
 • srednje šole,
 • višje strokovne šole,
 • domovi za učence,
 • dijaški domovi, razen za dijake in študente tujce, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča, in mladoletnike brez spremstva s statusom prosilca mednarodne zaščite oziroma s priznano mednarodno zaščito,
 • organizacije za izobraževanje odraslih,
 • študentski domovi, razen za študente, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu in študentske družine ter študente tujce in gostujoče profesorje, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter
 • univerze in samostojni visokošolski zavodi.

Do 11. decembra 2020 bodo:

 • vrtci delovali omejeno,
 • v osnovnih, glasbenih in srednjih šolah pouk potekal na daljavo,
 • tudi na fakultetah izobraževanje izvajali na daljavo.

Vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih, srednjih in glasbenih šolah se bo izvedlo v enem ocenjevalnem obdobju (od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021, za učence 9. razreda pa do 15. junija 2021).

Starši, ki ostanejo doma zaradi varstva otrok (vključno do 5. razreda), imajo pravico do nadomestila plače v višini 80 odstotkov osnove, delodajalec pa lahko uveljavlja povračilo izplačanih nadomestil plače

Župani lahko sprejmejo sklep, s katerim določijo izjemo od zaprtja vrtcev in organizirajo delovanje vrtca v minimalnem obsegu, ki je namenjen samo staršem, ki nujno potrebujejo varstvo otrok.

Delovna okolja

Sistem urejanja delovnih razmerij delodajalcem omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izjemnih okoliščin. Ta ureditev se ne nanaša le na čas, ko je bila razglašena epidemija, temveč tudi za okoliščine, ko je treba izvajati ukrepe zaradi preprečitve širjenja covid-19, a le za čas trajanja okoliščin.

V okoliščinah, ko se izvajajo ukrepi zaradi preprečitve širjenja koronavirusne bolezni (upoštevanje karantene, samoizolacija in drugi posebni ukrepov), je možno začasno odrediti opravljanje drugega dela ali dela na drugem kraju, na primer na domu. 

Obveznost lahko traja le začasno, dokler trajajo take okoliščine oziroma dokler so podani pogoji po obstoječi zakonodaji in je sprememba vrste in/ali kraja opravljanja dela nujna in potrebna.

Ko delodajalec odredi delo na domu v primeru izjemnih okoliščin, je treba takoj, ko je to mogoče, obvestiti Inšpektorat Republike Slovenije za delo (prijave.irsd@gov.si). 

Javni potniški promet

16. novembra se je uveljavil Odlok o začasni prepovedi, omejitvah in načinu izvajanja prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije.

Z njim se začasno prepoveduje:

 • javni linijski prevoz potnikov,
 • stalni izvenlinijski prevoz potnikov,
 • občasen prevoz potnikov,
 • javni železniški prevoz potnikov v notranjem prometu in
 • prevoz oseb z nihalnimi žičnicami, vzpenjačo in krožno kabinskimi žičnicami.

Izjemoma so dovoljeni: posebni linijski prevoz potnikov, avtotaksi prevozi in uporaba osebnega vozila za prevoz na ali z dela skupini sodelavcev do največ šest oseb.

Pojasnilo MDDSZ glede ukinitve javnega prevoza in s tem povezanim vprašanjem nemožnosti prihoda na delo delavca

Zdravstvene ustanove

Vse zdravstvene in zobozdravstvene storitve oziroma obravnave se zagotavljajo le pod posebnimi pogoji. 

Pacient mora upoštevati osnovno pravilo: vsak obisk zdravstvenega doma mora napovedati s telefonskih klicem v zdravstveni dom, kjer medicinsko osebje bolniku natančno pojasni pravila, ki veljajo ob vstopanju in gibanju pacientov po ustanovi.

Medicinsko osebje v vseh javnih zdravstvenih zavodih osnovnega zdravstva in v bolnišnicah mora po posebnih navodilih obravnavati tudi osebe, za katere se sumi, da bi lahko bile okužene z novim koronavirusom.

V vseh zdravstvenih ustanovah po državi velja omejitev obiskov bolnikov oziroma varovancev.

Prekinitev izvajanja vseh preventivnih zdravstvenih storitev in nenujnih operativnih posegov

Da zagotavljamo neodložljive zdravstvene obravnave pacientov, vključno s pacienti, obolelimi za nalezljivo boleznijo covid-19, se od 25. 10. naprej začasno prekine izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev ter nenujnih operativnih posegov, kadar njihova opustitev nima neposrednih negativnih posledic za pacienta. 

Prekine se izvajanje vseh preventivnih zdravstvenih storitev, vključno z zdravstvenimi storitvami v centrih za krepitev zdravja, zdravstvenovzgojnih centrih in izvajanje preventivnih storitev v ambulantah družinske medicine (referenčne ambulante). 

Bolnišnice bodo prilagajale število specialističnih pregledov ter prekinile izvajanje operativnih posegov, razen tistih s stopnjo nujno in zelo hitro, onkoloških storitev ter obravnav nosečnic, porodnic in novorojencev.

Izvajajo se lahko naslednje zdravstvene storitve: 

 • presejalni programi za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, 
 • preventivna obravnava nosečnic, porodnic in novorojencev, 
 • preventivni pregledi otrok do dopolnjenega prvega leta starosti, 
 • preventivne storitve na področju medicine dela, prometa in športa ter 
 • cepljenje in druge preventivne zdravstvene storitve, katerih opustitev bi lahko imela neposredne negativne posledice za zdravje pacienta. 

Izvajalci, ki izvajajo psihiatrično bolnišnično zdravstveno dejavnost, dnevno zagotavljajo zadostno število prostih zmogljivosti za potrebe nege covid-19 pacientov, ki se zdravijo pri njih. 

V delo izvajalcev zdravstvene dejavnosti se lahko vključijo koncesionarji, ki izvajajo bolnišnično zdravstveno dejavnost, v okviru dejavnosti in na območju, kjer opravlja koncesijsko dejavnost.

Upravne enote

Upravne enote so uvedle naslednje ukrepe:

 • Za obisk upravne enote z namenom urejanja upravnih zadev se mora stranka predhodno naročiti (po telefonu ali elektronsko na e-naslov upravne enote, lahko tudi s posredovanjem naročila v obliki klasične pošte).
 • Nenaročene stranke upravne enote sprejemajo zgolj v primeru urejanja nujnih zadev, katerih ureditev ni mogoče odložiti na poznejši čas.
 • Plačilni promet (na primer plačilo upravne takse) se prioritetno izvaja z uporabo plačilnih ali kreditnih kartic (brezgotovinsko).
 • Obvezno je nošenje zaščitne maske, upoštevanje primerne varnostne razdalje (najmanj 1.5 m) in razkuževanje rok.

Krajevna pristojnost

Številne upravne zadeve, za katere so postopki uvedeni na zahtevo stranke, lahko uredite na katerikoli upravni enoti v Sloveniji (ne nujno na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče). Med te spadajo:

 • izdaja listin  (osebne izkaznice, potni listi, vozniška dovoljenja, prometna dovoljenja in postopki odmere davka na promet rabljenih motornih vozil, naznanitve pogrešitev, izgub in tatvin osebnih izkaznic, potnih listin, vozniških dovoljenj in prometnih dovoljenj),
 • izdaja potrdil iz centraliziranih in informatiziranih uradnih evidenc,
 • vpis v register pridelovalcev grozdja in vina v okviru vinorodnih dežel,
 • priglasitev in opustitev osebnega dopolnilnega dela ter pridobitev vrednotnice,
 • izdaja evropske kartice ugodnosti za invalide,
 • prijava stalnega prebivališča in stalnega naslova v tujini,
 • prijava začasnega prebivališča in prijava in odjava začasnega naslova v tujini ter sprememba naslova v tujini,
 • določitev naslova za vročanje.

Sklepanje zakonskih in partnerskih zvez

Na upravnih enotah je dovoljeno sklepanje zakonskih in partnerskih zvez, ob pogoju, da so pri sklenitvi prisotne največ tri osebe  (tj. bodoča zakonca oziroma partnerja ter matičar). Bodoči zakonci ter partnerji se morajo obrniti na tisto upravno enoto, na območju katere želijo skleniti zakonsko zvezo, kjer bodo prejeli vse nadaljnje informacije.

Delovanje sodišč

Vsa sodišča od 16. 11. 2020 poslujejo v omejenem obsegu, v neomejenem obsegu pa poslujejo v kazenskih zadevah, v katerih bi kazenski pregon zastaral v šestih mesecih od uveljavitve odredbe.

V nujnih zadevah sodišča razpisujejo naroke in opravljajo druga procesna dejanja, odločajo, vročajo sodna pisanja in izvajajo uradne ure, v skladu z omejitvami, kot izhajajo iz strokovnih priporočil NIJZ.

V nenujnih zadevah sodišča odločajo in vročajo sodna pisanja, ne izvajajo pa narokov in ne opravljajo drugih procesnih dejanj, ki neizogibno terjajo fizično prisotnost strank ali drugih udeležencev sodnega postopka in ne izvajajo uradnih ur. Procesni roki v nenujnih zadevah ne tečejo.

Dostop do sodišča

Sodišča določijo vstopno točko v sodno stavbo za stranke, njihove pooblaščence in druge uporabnike sodnih storitev ter posebno vstopno točko za sodnike in sodno osebje.

Razen v nujnih zadevah in zadevah, v katerih sodišče posluje v neomejenem obsegu, stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe:

 1. vloge vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo,
 2. za komunikacijo s sodišči uporabljajo objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur.

Na sodišče lahko pridejo stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki niso vabljene, samo v času uradnih ur ob predhodni najavi, ki se dogovori preko objavljenih elektronskih naslovov ali telefonskih številk.

Naroki, seje in zaslišanja

Naroki, seje in zaslišanja se lahko izvedejo videokonferenčno.

Na narokih, sejah in zaslišanjih, ki se ne izvedejo videokonferenčno, mora biti razdalja med sodniki, sodnim osebjem, strankami, njihovimi pooblaščenci in drugimi osebami, ki niso iz istega gospodinjstva, vsaj 1,5 metra, vsi morajo nositi zaščitno opremo, prostor pa mora biti razkužen in prezračen, skladno s strokovnimi priporočili. Vodijo se seznami prisotnosti s kontaktnimi podatki vseh prisotnih.

Naroki v nenujnih zadevah so preklicani, razen če so sklicani videokonferenčno.

Javnost glavne obravnave

Sodnik oziroma predsednik senata lahko začasno omeji javnost celotne glavne obravnave ali njenega dela.

Vlada je s sklepom tudi določila, da roki za uveljavljanje pravic strank v sodnih postopkih, določeni z zakonom, ne tečejo.

Dodatna pojasnila glede delovanja sodišč so na straneh Vrhovnega sodišča.

Zavodi za prestajanje kazni zapora

Prizadevamo si za ohranjanje in zaščito zdravja zaprtih oseb in zaposlenih, zato skrbno spremljamo epidemiološke razmere tako v državi kot v posameznih lokalnih skupnostih.

Svojce zaprtih oseb in druge obiskovalce obveščamo, da so po načelu sorazmernosti in postopnosti ter glede na prostorske in druge možnosti posameznega zavoda ukrepi in omejitve ob obiskih v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu trenutno naslednji:

 • obiski zaprtih oseb potekajo z obvezno uporabo zaščitnih mask in so omejeni na 1 odraslo osebo (ponekod zaprte osebe lahko obiščejo tudi otroci),
 • kjer arhitekturne možnosti to dopuščajo, se obiski izvajajo za stekleno pregrado,
 • v oddelkih s svobodnejšim režimom se obiski v čim večji meri izvajajo zunaj,
 • do preklica se ne izvajajo obiski na naslednjih lokacijah: Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni, Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, Prevzgojni dom Radeče, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje (od 19. 10. 2020 dalje), Polodprti oddelek Slovenska vas in Odprti Oddelek Puščava (od 24. 10. 2020 dalje), Zavod za prestajanje kazni zapora Koper (od 30. 10. 2020 dalje)

Zaprte osebe so za ohranjanje stikov z zunanjim svetom spodbujene k uporabi različnih drugih možnosti.
Organizacija obiska je odvisna od prostorskih in drugih možnosti posameznega zavoda. Svetujemo, da pred obiskom po telefonu preverite navodila, ki jih je za obiskovalce pripravil določeni zavod.
Vse obiskovalce naprošamo, da upoštevate vsa priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter da v primeru bolezenskih znakov ne prihajate na obisk v zavode za prestajanje kazni zapora in prevzgojni dom in s tem preprečite morebitne okužbe s koronavirusom.