Skoči do osrednje vsebine

Zakoni o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije covid-19 so tudi na področju štipendiranja prinesli nekaj ukrepov, ki odstopajo od sicer veljavnih določb Zakona o štipendiranju.

Zoisove štipendije

Uveljavitev izjemnih dosežkov v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021

Zaradi načela enake obravnave različnih skupin vlagateljev in dejstva, da večina državnih tekmovanj v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 ni bila izvedena, izjemni dosežki iz tega šolskega oziroma študijskega leta niso upoštevani.

Izjemoma lahko vlagatelj vloge za dodelitev Zoisove štipendije pri prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 uveljavlja znanstvenoraziskovalno nalogo ali znanstveni prispevek v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, objavljeno v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 in v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020. Vlagatelj vloge za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije na isti ravni izobraževanja pa lahko uveljavlja znanstvenoraziskovalno nalogo ali znanstveni prispevek v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, objavljeno v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020. Priprava znanstvenoraziskovalnega dela je namreč dolgotrajno delo, da pride do končne objave pa celoten proces lahko traja več kot eno šolsko oziroma študijsko leto. 

Izjemni dosežek, ki ga lahko uveljavlja dijak/študent, ki prehaja na višjo raven izobraževanja

Vlagatelj vloge za dodelitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v šolskem oziroma študijskem letu 2017/2018 in v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019.

To konkretno pomeni, da lahko dijak, ki se bo vpisal v 1. letnik srednje šole, uveljavlja dosežek iz 7. in 8. razreda osnovne šole. Študent, ki se bo vpisal v 1. letnik visokošolskega izobraževanja, lahko uveljavlja dosežek iz 2. in 3. letnika srednje šole (v primeru štiriletnega srednješolskega programa). 

Izjemni dosežek, ki ga lahko uveljavlja dijak/študent na isti ravni izobraževanja

Vlagatelj vloge za dodelitev Zoisove štipendije na isti ravni izobraževanja lahko v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri čemer lahko ponovno uveljavlja izjemni dosežek, katerega bi lahko uveljavljal oziroma katerega je uveljavljal v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020.

To konkretno pomeni, da bo dijak/študent 2. letnika lahko uveljavljal dosežek iz šolskega oziroma študijskega leta 2017/2018 in šolskega oziroma študijskega leta 2018/2019, ker lahko dijak/študent ob prehodu med ravnmi izobraževanja uveljavlja izjemni dosežek iz zadnjih dveh šolskih ali študijskih let iz predhodne ravni izobraževanja. Dijak/študent 3. letnika bo lahko uveljavljal dosežek iz šolskega oziroma študijskega leta 2018/2019, dijak/študent 4. letnika pa bo lahko uveljavljal dosežek iz šolskega oziroma študijskega leta 2017/2018 in šolskega oziroma študijskega leta 2018/2019, ker lahko dijak/študent uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo.  

Uveljavitev izjemnega dosežka v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022

Tudi v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 zaradi načela enake obravnave različnih skupin vlagateljev in dejstva, da večina državnih tekmovanj v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 ni bila izvedena, izjemni dosežki iz tega šolskega oziroma študijskega leta niso upoštevni.

Izjemoma lahko v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 vlagatelj vloge za dodelitev Zoisove štipendije pri prehodu med ravnmi izobraževanja uveljavlja tudi znanstvenoraziskovalno nalogo ali znanstveni prispevek v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, objavljeno v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021. Vlagatelj vloge za dodelitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije na isti ravni izobraževanja lahko uveljavlja znanstvenoraziskovalno nalogo ali znanstveni prispevek v strokovni ali znanstveni publikaciji ali zborniku, objavljeno v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020. Priprava znanstvenoraziskovalnega dela je namreč dolgotrajno delo, da pride do končne objave pa celoten proces lahko traja več kot eno šolsko oziroma študijsko leto.

Izjemni dosežek, ki ga lahko uveljavlja dijak/študent, ki prehaja na višjo raven izobraževanja

Vlagatelj vloge za dodelitev Zoisove štipendije ob prehodu med ravnmi izobraževanja v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 lahko uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 in v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021.

To konkretno pomeni, da lahko dijak, ki se bo v 1. letnik srednje šole, uveljavlja dosežek iz 7. in 9. razreda osnovne šole. Študent, ki se bo vpisal v 1. letnik visokošolskega izobraževanja, pa lahko uveljavlja dosežek iz 2. in 4. letnika srednje šole (v primeru štiriletnega srednješolskega programa). Študent lahko tudi ponovno uveljavlja dosežek, katerega je uveljavljal za pridobitev ali nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije v šolskem letu 2019/2020 (torej lahko ponovno uveljavlja dosežek, katerega je dosegel v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019).

Izjemni dosežek, ki ga lahko uveljavlja dijak/študent na isti ravni izobraževanja

Vlagatelj vloge za dodelitev Zoisove štipendije na isti ravni izobraževanja lahko v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo, pri čemer se posamezni dosežek lahko uveljavlja le enkrat.

Ob upoštevanju, da izjemni dosežki iz šolskega oziroma študijskega leta 2019/2020 niso upoštevni, to konkretno pomeni, da bo dijak/študent 2. letnika lahko uveljavljal dosežek iz šolskega oziroma študijskega leta 2020/2021, dijak/študent 3. letnika bo lahko uveljavljal dosežek iz šolskega oziroma študijskega leta 2020/2021, dijak/študent 4. letnika pa bo lahko uveljavljal dosežek iz šolskega oziroma študijskega leta 2018/2019 in iz šolskega oziroma študijskega leta 2020/2021, ker lahko dijak ali študent uveljavlja izjemni dosežek, ki ga je dosegel v času izobraževanja na ravni izobraževanja, za katero uveljavlja Zoisovo štipendijo.

 • Zoisove štipendije

  Zoisove štipendije so spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti. Posebni pogoj za pridobitev je izkazan vsaj en izjemen dosežek in hkrati ustrezen šolski ali študijski uspeh. Podeljuje jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, ki sprejema vloge v skladu z javnim pozivom. Zoisova štipendija ni združljiva z državno štipendijo.

Državne štipendije

Mirovanje štipendijskega razmerja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021

Vsem dijakom/študentom, ki zaradi posledic epidemije v navedenem šolskem oziroma študijskem letu ne bodo napredovali v višji letnik, bo štipendijsko razmerje v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 mirovalo, štipendija pa se ne bo izplačevala. Če štipendist tudi v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 ne bo napredoval v višji letnik, bo moral vrniti prejeto štipendijo za letnik, katerega ni uspešno opravil.

Prav tako bo štipendijsko razmerje v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 mirovalo vsem dijakom/študentom, ki zaradi posledic epidemije v navedenem šolskem oziroma študijskem letu ne bodo zaključili izobraževalnega programa: maturirali, opravili zaključni izpiti, diplomirali oziroma magistrirali. To pomeni, da se rok za zaključek izobraževalnega programa brez obveznosti vračila štipendije podaljšuje do 30. septembra 2021. Če štipendist do 30. septembra 2021 ne bo zaključil izobraževalnega programa, bo moral vrniti štipendije, prejete za zaključni letnik izobraževalnega programa ali za dodatno študijsko leto po izteku izobraževalnega programa, če je bil v dodatnem letu upravičen do štipendije.

Podaljšanje roka za zaključek izobraževanja do 30. septembra 2021 velja tudi za vse dijake/študente, ki jim je bila izdana odločba s pogojnim dolgom z obveznostjo zaključka izobraževanja do 30. septembra 2020.

Mirovanje na podlagi interventnih ukrepov nastopi po samem zakonu, kar pomeni, da štipendistom ni potrebno vlagati posebne vloge ali dokazovati nezmožnosti izpolnitve obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, povezanih s Covid-19. Poleg tega se to leto mirovanja ne všteva v siceršnja leta mirovanja, zato ni ovire, če je imel štipendist štipendijsko razmerje v mirovanju v katerem od preteklih šolskih oziroma študijskih let. 

Podaljšanje sklenjenih dogovorov o odlogu vračila ali obročnem vračanju štipendije

Če se izkaže, da po preteku odloga vračila, dijak/študent štipendije ne more vrniti zaradi izjemne okoliščine epidemije Covid-19 ali da je ne more vračati v dogovorjenem mesečnem znesku zaradi izjemne okoliščine epidemije, se lahko sklenjeni dogovor o odlogu vračila ali obročnem vračanju štipendije podaljša za eno leto.

Štipendist mora prošnjo skupaj z izjavo, da svoje obveznosti iz obstoječega dogovora zaradi izjemnih okoliščin v zvezi z epidemijo ne more izpolniti oziroma ne more izpolniti v roku, podati pred iztekom roka za plačilo, vendar najkasneje do 31. 12. 2020.

 • Državna štipendija

  Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja. Z državno štipendijo želimo spodbuditi izobraževanje in doseganje višje izobrazbene ravni upravičencev. Dodeljujejo jo pristojni centri za socialno delo tako za študij v Republiki Sloveniji kot za študij v tujini na javno veljavnem izobraževalnem programu in izobraževalni ustanovi.

Kadrovske štipendije

Ukrepi na področju sofinanciranih kadrovskih štipendij veljajo do konca šolskega oziroma študijskega leta 2020/2021.

Prilagoditev obveznosti delodajalca in kadrovskega štipendista v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi pred iztekom pogodbenih obveznosti

Delodajalcu, ki je zaradi izjemne okoliščine epidemije Covid-19 štipendistu, za katerega je prejemal sofinanciranje kadrovske štipendije, odpovedal pogodbo o zaposlitvi pred iztekom pogodbenih obveznosti (po veljavnem zakonu je to 1 leto, po prej veljavnem pa toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo), ni treba vrniti celotnega zneska prejetega sofinanciranja kadrovske štipendije, če v roku enega leta po prenehanju pogodbe o zaposlitvi štipendistu ponudi novo pogodbo o zaposlitvi za ustrezno delovno mesto. Nova pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena za toliko časa, da skupen čas trajanja obeh pogodb o zaposlitvi ni krajši od enega leta/od časa prejemanja štipendije.

Delodajalec je torej prost obveznosti vračila, če izjavi, da je prvotno pogodbo o zaposlitvi odpovedal zaradi izjemne okoliščine epidemije Covid-19 in v roku enega leta štipendistu ponudi novo ustrezno pogodbo o zaposlitvi.

Če štipendist ne sprejme nove ponujene pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delovno mesto, ker se je zaposlil pri drugem delodajalcu, delodajalec to izkaže s pisno izjavo štipendista in ponujeno pogodbo o zaposlitvi za ustrezno delovno mesto ter mu v tem primeru ni treba vrniti prejetih sofinanciranih zneskov kadrovske štipendije.

Če delodajalec v enem letu po odpovedi pogodbe o zaposlitvi štipendistu ne ponudi nove pogodbe o zaposlitvi za ustrezno delovno mesto ali pogodbo o zaposlitvi sklene za čas, katere trajanje skupaj s trajanjem odpovedane pogodbe o zaposlitvi je krajši od enega leta/od časa prejemanja štipendije, se ponovno vzpostavi obveznost delodajalca, da mora vrniti celoten znesek prejetega sofinanciranja kadrovske štipendije za tega štipendista. 

Oprostitev obveznosti vračila delodajalca v primeru zaprtja podjetja

Če delodajalec zapre podjetje oziroma preneha poslovati zaradi izjemne okoliščine epidemije Covid-19, je prost obveznosti zaposlitve kadrovskega štipendista. V tem primeru mu tudi ni treba vrniti zneskov sofinancirane kadrovske štipendije.

Podaljšanje roka za zaključek izobraževanja kadrovskega štipendista

Pri nekaterih štipendistih se je rok šestih mesecev za zaključek izobraževanja v primeru predčasne zaposlitve pri delodajalcu iztekel v času, ko šola ali fakulteta ni omogočala opravljanja šolskih oziroma študijskih obveznosti. Takim štipendistom se rok za zaključek izobraževanja podaljša do konca šolskega oziroma študijskega leta 2020/2021. S tem se na konec šolskega oziroma študijskega leta 2020/2021 prestavi tudi morebitno obveznost delodajalca, da vrne celotni znesek prejetega sofinanciranja kadrovske štipendije. 

Oprostitev obveznosti opravljanja enomesečne delovne prakse

Če delodajalec zaradi izjemne okoliščine epidemije Covid-19 kadrovskemu štipendistu ni mogel omogočiti enomesečne delovne prakse, ni dolžan vrniti prejetega zneska sofinanciranja kadrovske štipendije za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020, če izjavi, da obveznosti ni mogel izpolniti zaradi izjemne okoliščine epidemije. Enako velja, če štipendist izjavi, da enomesečne delovne prakse ni mogel opraviti zaradi izjemne okoliščine epidemije.

Možnost zamika izplačila kadrovskih štipendij zaradi težav z likvidnostjo

Delodajalec in kadrovski štipendist se z aneksom k pogodbi o štipendiranju lahko dogovorita o zamiku izplačila štipendij za največ šest mesecev, če delodajalec izjavi, da štipendije ne more izplačati v roku zaradi izjemne okoliščine epidemije Covid-19. Zamik plačila za največ šest mesecev pomeni, da mora delodajalec po dogovorjenem zamiku poleg štipendije za pretekli mesec izplačati tudi štipendijo, ki jo v času zamrznitve izplačevanja ni plačeval (v praksi to pomeni izplačilo dveh štipendij v enem mesecu) ali da po preteku šestih mesecev delodajalec v enkratnem znesku poravna vse zamujene obveznosti za nazaj, kar pomeni enkratno izplačilo šestih štipendij. 

Možnost zamika zaposlitve kadrovskega štipendista

Ker se je zaradi izjemnih okoliščin epidemije delovni proces pri delodajalcih znatno spremenil, zaradi česar lahko pride do nezmožnosti zaposlitve štipendista s strani delodajalca, delodajalcu ni treba vrniti celotnega zneska prejetega sofinanciranja kadrovske štipendije, če v enem letu po preteku dvomesečnega roka po zaključku izobraževanja štipendistu ponudi pogodbo o zaposlitvi za ustrezno delovno mesto. Pri tem mora izjaviti, da pogodbe o zaposlitvi s štipendistom v roku ni sklenil zaradi izjemne okoliščine epidemije Covid-19.

Štipendist, ki je ob ponudbi pogodbe o zaposlitvi že zaposlen ali nadaljuje izobraževanje, lahko ponujeno pogodbo o zaposlitvi s pisno izjavo zavrne. Delodajalec navedeno izkazuje s pisno izjavo štipendista in priloženo ponujeno pogodbo o zaposlitvi za ustrezno delovno mesto.

Če delodajalec ne ravna v skladu z navedeno obveznostjo, velja obveznost vračila celotnega prejetega sofinanciranja kadrovske štipendije za štipendista.

Delodajalec, ki bo uveljavil navedeni ukrep, s katerim je oproščen obveznosti zaposlitve štipendista, se ne more z istim štipendistom prijaviti na nadaljnje javne razpise za izbor projektov sofinanciranja kadrovskih štipendij delodajalcem, na katerih bi uveljavljal sofinanciranje kadrovske štipendije za tega štipendista za višjo raven izobraževanja.

 • Kadrovske štipendije

  S kadrovskimi štipendijami se dijakom in študentom pomaga priti do ustreznega poklica oziroma izobrazbe ter do njihove prve zaposlitve. Delodajalec jo dodeli za izobraževalni program na podlagi svojih potreb.

Povezane vsebine

 • Štipendije

  Kadrovska, državna, Zoisova, Štipendija Ad futura, štipendija za deficitarne poklice, sodnike, državne tožilce, odvetnike, štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, štipendije tujih vlad

Interventni ukrepi, ki spreminjajo področje štipendiranja

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 80/20) v določbah 57. do 60. člena ureja:

 • uveljavitev izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 ob upoštevanju načela enake obravnave vseh vlagateljev;
 • mirovanje štipendijskega razmerja v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 vsem štipendistom, ki zaradi posledic epidemije Covid-19 (v nadaljnjem besedilu: epidemija) ne bodo napredovali v višji letnik oziroma ne bodo pravočasno zaključili izobraževanja;
 • dogovor o daljšem odlogu vračila oziroma obročnem vračanju štipendije;
 • možnost prilagoditve obveznosti iz naslova sofinanciranih kadrovskih štipendij tako v korist štipendistov kot delodajalcev.

Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list RS, št. 98/20 in 152/20 – ZZUOOP) v 43. členu ureja:

 • dodatno prilagoditev glede obveznosti zaposlitve štipendista iz naslova sofinanciranih kadrovskih štipendij.

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20) v določbah 79. in 80. člena nadalje ureja:

 • varovalko glede uveljavljanja ponovnega sofinanciranja kadrovskih štipendij;
 • uveljavitev izjemnih dosežkov za pridobitev Zoisove štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 ob upoštevanju načela enake obravnave vseh vlagateljev.