Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi državne pomoči za podporo gospodarstvu ob epidemiji covid-19

Izbruh covid-19 prinaša velike izzive na področju javnega zdravja za državljane in družbo, prizadel je podjetja, delovna mesta in gospodinjstva ter pomeni velik šok za gospodarstvo. Učinki tega šoka ne bodo omejeni na posamezno državo članico ampak bodo negativno vplivali na gospodarstvo Evropske unije (EU) kot celote in svetovno gospodarstvo. Zato so se države članice EU odločile sprejeti nekatere ukrepe pomoči za državljane in podjetja. Nekateri od teh ukrepov lahko predstavljajo državno pomoč, kot jo opredeljuje Pogodba o delovanju EU, zato je treba zagotoviti, da so upravičeni in združljivi z notranjim trgom EU.

Začasni okvir za ukrepe državne pomoči

Evropska komisija je zaradi poenostavitve postopkov in razširitve možnosti uporabe pravil o državnih pomočeh 19. marca 2020 sprejela nov Začasni okvir za ukrepe državne pomoči za podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19 (v nadaljevanju: začasni okvir). Začasni okvir omogoča državam članicam, da sprejmejo usklajene nacionalne ukrepe pomoči za ublažitev socialnoekonomskih učinkov epidemije covid-19 in predpisuje posebne pogoje za dodeljevanje različnih oblik pomoči:

  • omejenih zneskov pomoči v obliki neposrednih nepovratnih sredstev, davčnih in plačilnih ugodnosti;
  • pomoči v obliki poroštev za posojila, pomoči v obliki subvencioniranih obrestnih mer za posojila;
  • pomoči v obliki plačnih subvencij za zaposlene za preprečevanje odpuščanja med izbruhom covid-19 in podobno.

Veljavne sheme pomoči

Na podlagi začasnega okvira, drugih pravil na področju državnih pomoči in interventnih zakonov za ublažitev gospodarskih posledic smo za Slovenijo pri Evropski komisiji priglasili sheme državnih pomoči, ki zagotavljajo skladnost ukrepov s pravili EU. Evropska komisija je sheme potrdila.

Objava informacij o podeljenih pomočeh posameznim prejemnikom

Skladno z začasnim okvirom morajo države članice pomembne informacije o vsaki posamezni pomoči prejemnikom, ki presega 100.000 evrov (oziroma presega 10.000 evrov v kmetijskem in ribiškem sektorju) in je odobrena na podlagi začasnega okvira, javno objaviti v 12 mesecih od odobritve pomoči, razen v primeru pomoči v obliki odlogov plačila davkov oziroma prispevkov za socialno varnost ter pomoči v obliki plačnih subvencij za zaposlene za preprečevanje odpuščanja med izbruhom covid-19. Pomembne informacije o vsaki posamezni dokapitalizaciji se morajo javno objaviti v 3 mesecih po dokapitalizaciji.

Objava večjih prejemnikov pomoči in preglednost

Pojasnila na temo izvajanja ukrepov iz 1. poglavja 20.a člena ZIUZEOP

  • Navodila | Ministrstvo za finance