Skoči do osrednje vsebine

Šesti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP6)

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma #PKP6 je začel veljati 28. novembra 2020.

Glavni cilj zakona je omiliti in odpraviti posledice in vpliv nalezljive bolezni covid-19 na področje gospodarstva, dela in delovnih razmerij, socialnega varstva ter zdravstvenega varstva.

#PKP6 podaljšuje naslednje ukrepe:

Nadomestila plače za čas čakanja na delo doma 

#PKP6 podaljšuje nadomestilo plače za čas čakanja na delo do 31. 1. 2021. Hkrati zvišuje višino povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma za vloge od meseca novembra 2020 dalje.

Zakon določa, da 100 odstotno nadomestilo plače prejmejo vsa podjetja, ki še niso in tudi ne bodo presegla 800.000 evrov državnih pomoči, vsa ostala so upravičena do 80 odstotnega povračila s strani države. Delodajalec se sam odloči, v kakšni višini bo zahteval povračilo, podlaga pa bo njegova izjava, s katero bo izjavil, da iz naslova državnih pomoči še ni prejel 800.000 evrov. Ukrep velja od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021. 

Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil

Zakon omogoči nov odlog plačila obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb kot tudi na novo odobrenih kreditov, da se v kar največji meri omilijo negativne posledice druge epidemije covid-19 na gospodarstvo in še nekatere kategorije kreditojemalcev. 

Banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje do 31. 1. 2021. Kreditojemalec iz drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK naslovi na banko vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje do 31. 12. 2020. Vlada lahko s sklepom ukrep odloga podaljša še za obdobje 12 mesecev.

Finančno nadomestilo kmetom zaradi izpada dohodka

Nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Zakonom o kmetijstvu-1, ki ima zaradi posledic epidemije izpad dohodka, ki so zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje, je upravičen do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, če je sektor utrpel najmanj 30 odstotni izpad dohodka.

Oprostitev plačila vrtca, če ga otrok ne obiskuje

Starši, katerih otroci od 26. oktobra 2020, zaradi ukrepa vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah ter visokošolskih zavodih ne obiskujejo vrtca, so za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, oproščeni plačila.

Nadomestilo izpada plačil javnim in zasebnim vrtcem s koncesijo 

Javnim vrtcem in zasebnim vrtcem s koncesijo izpad plačil staršev krije državni proračun. Izpad plačil staršev se prizna za čas trajanja ukrepa o prepovedi zbiranja, za dneve odsotnosti, ko otroci niso obiskovali vrtca, v višini znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določeno v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo.

Sredstva v višini oprostitve plačila staršev za vrtce zagotavlja občina ustanoviteljica vrtca oziroma koncendetnka za vse vključene otroke v vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok. Ta sredstva se občinam povrnejo iz državnega proračuna.

Za zasebne vrtce, ki se financirajo v skladu z drugim odstavkom 34. člena Zakona o vrtcih, se iz državnega proračuna krije izpad plačil staršev. Zasebnim vrtcem se iz državnega proračuna za posameznega vključenega otroka krije tudi 15 % cene za posameznega otroka. Zasebni vrtci za dejavnost predšolske vzgoje, ki se financira iz javnih sredstev, ne morejo uveljavljati drugih interventnih ukrepov ter prihrankov zaradi neopravljenih storitev.

Kritje izpada prihodkov socialnovarstvenim zavodom zaradi nezasedenih kapacitet in najema dodatnih prostorov 

Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021 izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva krije izpad prihodkov v višini cene oskrbe I v standardni dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij za vse nezasedene kapacitete, ki so prazne zaradi zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s covid-19.

Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021 izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva krije izpad prihodkov v višini cene za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij, ki je najnižja med vsemi oblikovanimi cenami za kategorije oskrbe institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami, za vse nezasedene kapacitete, ki so prazne zaradi zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s covid-19.

#PKP6 uvaja nekatere nove ukrepe:

Delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem

Podjetja bodo lahko prejela sredstva za delno pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1. oktobra do konca leta 2020. Do sredstev so upravičene pravne in fizične osebe, ki so registrirane pred prvim septembrom 2020, in imajo vsaj enega zaposlenega ter samozaposleni in družbeniki-poslovodje. Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so jim prihodki od prodaje v upravičenem obdobju, to je zadnji kvartal 2020, padli za vsaj 30 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem v 2019.

Znesek, do katerega bodo podjetja upravičena, se bo izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019 preračunanim na kvartal. Podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra letos padli za 30 do 70 odstotkov, bodo prejeli 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Tista, ki jim bodo prihodki od prodaje padli za več kot 70 odstotkov, pa bodo prejela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje preračunanim na kvartal.

Dodatni pogoj je, da lahko pomoč po tem ukrepu znaša največ 1.000 evrov na zaposlenega na mesec za omenjeni kvartal. Pri tem so omejeni najvišji zneski, ki jih lahko prejmejo podjetja, in sicer do 3 milijone evrov oziroma do 800.000 evrov za tista podjetja, ki so ustanovljena od vključno 1. oktobra 2019 dalje.

Upravičenci na Finančno upravo predložijo izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov od prodaje v upravičenem obdobju in o ocenjeni izgubi v tem obdobju do konca leta 2020 in bodo nato 20. v mesecu dobili izplačilo.

Topel obrok za učence in dijake iz socialno ogroženih družin med šolanjem na daljavo

Učencem in dijakom lokalna skupnost, v kateri imajo stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, organizira brezplačni topli obrok za dneve, ko poteka izobraževanje na daljavo.

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice oziroma kosila ne presega 382,82 evrov (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. dohodkovni razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotovijo iz državnega proračuna.

Oprostitev plačila storitev študentskih domov med razglašeno epidemijo

Študentski domovi, ki v času trajanja epidemije ne izvajajo storitev, teh uporabnikom ne zaračunavajo. Vsi stroški tekočega delovanja, zmanjšani za prejeta javna sredstva in sredstva, pridobljena iz naslova ukrepov, določenih v tem zakonu, se študentskim domovom iz prejšnjega odstavka krijejo iz proračuna Republike Slovenije.

Financiranje zaščitne opreme za dijake in študente s področja zdravstva in socialne varnosti

Zaradi izvajanja ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 se iz sredstev proračuna Republike Slovenije ali iz sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije, zagotavlja financiranje zaščitne opreme za dijake in študente s področja zdravstva in socialne varnosti, ki jo ti potrebujejo pri opravljanju izobraževalnih ali študijskih obveznosti po študijskih programih javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov. 

Omogočanje zaposlitev za določen čas zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije

Delodajalec lahko zaradi nujnih delovnih potreb sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez javne objave prostega delovnega mesta. V tem primeru se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas, vendar najdalj za obdobje do 31. 8. 2021.

Pogodba o zaposlitvi se tako lahko sklene tudi s strokovnim delavcem, ki še nima opravljenega strokovnega izpita s področja vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta v programu, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan v razvid kot izvajalec javnoveljavnih programov.

Poenostavljene postopke prijave dela na domu za lažje organiziranje dela med razglašeno epidemijo

Vsebina, ki jo morajo delodajalci posredovati Inšpektoratu Republike Slovenije za delo v okviru obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu pred začetkom dela delavca na domu, se poenostavlja. Delodajalci lahko obrazec vlagajo elektronsko, preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom (SPOT).

Poenostavljeno oddajanje vlog za socialne transferje in druge pravice iz javnih sredstev

Zaradi narave pravic iz javnih sredstev in pravic mora biti v času razglašene epidemije odločanje o le-teh čim hitrejše, zato je treba omogočiti čim bolj enostavno oddajo vloge. S predlogom #PKP6 se predlaga, da se vloge v času razglašene epidemije lahko vložijo tudi po elektronski pošti, z ali brez elektronskega podpisa ali s fizičnim podpisom in skeniranjem.

Generirano izdajanje potrdil o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika

Generirano izdajanje potrdil o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika oziroma generirano izdajanje potrdil NIJZ za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva oseb, ki ostanejo v karanteni na domu zaradi tvegane stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, v primeru, ko je epidemiološka situacija v državi takšna, da se dnevno število okuženih tako poveča, da NIJZ ne more več opravljati epidemiološke preiskave (ne more poiskati vseh visoko tveganih stikov in jih napotiti v karanteno na domu). 

Dodatke za delo v sivi in rdeči coni (30 odstotkov osnove plače) ne glede na razglasitev epidemije

Dodatek za delo v sivi in rdeči coni (30 odstotkov osnove plače) velja ne glede na razglašeno karanteno. Na ta način se zaposlene dodatno nagradi za delo v rdeči in sivi coni, neodvisno od določb kolektivne pogodbe, ki v času epidemije zagotavlja osebam dodatek v višini do 65 odstotkov.

Oprostitev najemnin (najemojemalci), če je lastnik država ali lokalna skupnost

#PKP6 ureja področje najemnin, in sicer se najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije covid-19 na območju Republike Slovenije oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje, pod določenimi pogoji ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

Omogočamo sodelovanje javnosti na daljavo z uporabo IKT v postopkih priprave prostorskih aktov, tudi izvajanje virtualnih skupščin ter sej organov nadzora v gospodarstvu

Ker ukrepi omejevanja stikov številnim podjetjem povzročajo težave pri izvedbi skupščin in sej organov nadzora, bomo omogočili njihovo virtualno izvajanje s pomočjo elektronskih sredstev.

Odlog in obročno plačilo DDV

#PKP6 poslovnim subjektom določa milejše pogoje za obročno plačilo in odlog plačila davkov. Ukrep je Vlada podaljša še za obdobje treh mesecev. Obrazec je na voljo v eDavkih. Davčni organ odobri odlog ali obročno odplačilo davka za vse davčne obveznosti, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, ne glede na to, v kakšni obliki se plačujejo (kot končni davek, akontacije davka ali davčni odtegljaj). Prav tako se plačilna ugodnost lahko odobri tudi za neplačane prispevke (za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za zaposlovanje in za starševsko varstvo). 

Zahtevek za izplačilo sredstev

Zakon o kmetijstvu že v osnovi določa, da lahko upravičenci za ukrepe iz Programa razvoja podeželja dvakrat vložijo obrazložen zahtevek za spremembo svojih obveznosti. Z novim ukrepom v #PKP6 pa bo dodatno omogočeno, da upravičenci poleg prej navedenih dveh zahtevkov vložijo še dodatna dva zahtevka za spremembo svojih obveznosti, če so razlogi povezavi s posledicami covid-19. Upravičenci bodo lahko tudi podaljšali rok za dokončanje naložb, če le teh niso mogli izvesti zaradi objektivnih razlogov, povezanih s posledicami covid-19.

Povezljivost aplikacije #OstaniZdrav z drugimi podobnimi aplikacijami

S #PKP6 se ureja povezljivost (interoperabilnost) aplikacije #OstaniZdrav. Cilj te rešitve je povezava aplikacije #OstaniZdrav z drugimi podobnimi aplikacijami v državah članicah EU.