Skoči do osrednje vsebine

Sedmi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP7)

Sedmi protikoronski zakon (#PKP7) ob dodatni pomoči za gospodarstvo vnovič prinaša enkratni krizni dodatek najbolj ranljivim skupinam prebivalstva ter dodatno pomoč zdravstvu, turizmu, prevoznikom, socialnim in zdravstvenim delavcem. Zakon je v veljavo stopil 31. decembra 2020.

Izboljšujemo položaj širšega kroga upravičencev

Krizni dodatek bodo dobili upokojenci, študenti, prejemniki otroškega dodatka, starši z več otroki, starejši kmetje in zaposleni, ki prejemajo prejemke v višini do dveh minimalnih plač.

Upokojenci

Upokojenci s pokojninami do 714 evrov bodo prejeli dodatek, kot so ga že v prvem valu epidemije. Dodatek bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije izplačal 11. januarja 2021 vsem upokojencem s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če prejemajo pokojnino, ki jo izplačuje zavod, in katerih pokojnina znaša v višini 714,00 evrov ali manj, in sicer v treh različnih višinah:

 • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini do 510 evrov: 300 evrov,
 • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 510,01 in 612 evri: 230 evrov ter
 • za tiste, ki prejemajo pokojnino v višini med 612,01 in 714 evri: 130 evrov.

Do dodatka so upravičeni tudi prejemniki invalidskih nadomestil, ki so brezposelne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, če njihovo nadomestilo znaša 714,00 evrov ali manj. Do solidarnostnega dodatka so ob upoštevanju zneskov upravičeni tudi uživalci poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Zaposleni z nizkimi dohodki

Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200 evrov. Od kriznega dodatka se ne plačajo davki in prispevki.

Ukrep se ne uporablja za zaposlene pri neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna Republike Slovenije in občinskih proračunov ter tujih diplomatskih predstavništvih in konzulatih, mednarodnih organizacijah, predstavništvih mednarodnih organizacij ter institucijah, organih in agencijah Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Za povračilo izplačanega tovrstnega dodatka delodajalec preko informacijskega sistema FURS najpozneje do konca februarja 2021 predloži izjavo, s katero izjavlja, da je zaposlenemu izplačal krizni dodatek. FURS izplača povračilo kriznega dodatka najpozneje do 20. marca 2021.

Ministrstvo za finance je pripravilo dodatna pojasnila glede kriznega dodatka.

Osebe, ki so izgubile zaposlitev iz poslovnega razloga

Za osebe, ki ne izpolnjujejo pogoja za pridobitev denarnega nadomestila za brezposelnost po Zakonu o urejanju trga dela in jim je od 18. oktobra 2020 dalje prenehala pogodba o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali pogodba o zaposlitvi, sklenjena za določen čas, zakon uvaja začasno denarno nadomestilo plače zaradi izgube zaposlitve v višini 513,64 evrov bruto na mesec, za čas trajanja razglašene epidemije.

Družine z otroki

 • Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke: prejeme ga eden od staršev oz. rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji.
  Izplačila:
  - do 31. januarja 2021 bo izvedeno izplačilo za tiste starše, ki prejemajo otroški dodatek in za rejnike otrok starih do 18 let,
  - izplačilo za tiste, ki ne prejemajo otroškega dodatka bo odvisno od časa oddaja vloge. Starši morajo oddati vlogo do 31. januarja 2021. Vloga je dostopna na e-upravi: vloga brez uporabe e-identitete in vloga z uporabo e-identitete.
  .
 • Višji dodatek za nego otroka: znesek dodatka za nego otroka na podlagi zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih se poveča za 100 evrov.
  Izplačila:
  - poračun višjega dodatka upravičencem za oktober, november in december 2020 v višini 300 evrov se izvede do 31. januarja 2021,
  - od januarja 2021 bo izplačilo višjega dodatka vsak mesec do konca epidemije.
 • Povečan dodatek za velike družine: znesek letnega dodatka za velike družine se za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.
  Izplačilo:
  - za obstoječe upravičence do dodatka za veliko družino se izplačilo v višini 100 oz. 200 evrov izvede do 31. 1. 2021. Redni dodatek za veliko družino se izplača kot običajno v mesecu aprilu,
  -  vsem, ki bodo pridobili pravico do rednega dodatka za veliko družino kasneje v času epidemije se izplačilo povečanega dodatka izvede po pridobitvi pravice do rednega dodatka za veliko družino.
 • Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence: eden od staršev oz. posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije, bo prejel enkratni solidarnostni dodatek za novorojencev višini 500 evrov. Izplačilo:
  - izplačilo za otroke, ki so se rodili do 31. 12. 2020, bo izvedeno do 31. 3. 2021,
  - za otroke, ki bodo rojeni po uveljavitvi zakona (po 31. 12. 2020), bo znesek izplačan v treh mesecih po rojstvu.

  Izplačilo bo izvedeno po uradni dolžnosti za vse upravičence do pomoči ob rojstvu otroka, posebne vloge ni potrebno vlagati.

  Enkratni solidarnostni dodatek za novorojence se ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev, razen pri izredni denarni socialni pomoči.

Starejši kmetje z nizkimi prejemki

Kmetje z nizkimi prejemki, ki so starejši od 65 let, dobijo dodatek v višini 150 evrov.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravičene osebe, ki so na dan 31. 12. 2020:

 • dopolnile 65 let starosti,
 • nosilci oziroma člani kmetije, skladno z zakonom, ki ureja kmetijstvo,
 • imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji,
 • niso prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence v skladu z 92. členom zakona in
 • katerih obdavčljivi dohodki po zakonu, ki ureja dohodnino za leto 2019, preračunano na mesec, niso presegli zneska 591,20 evrov.

Za pridobitev enkratnega solidarnostnega dodatka morajo posamezniki izpolniti vlogo in jo do 31. 1. 2021 poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Naziv Datum objave Rok prijave
31. 12. 2020
31. 1. 2021

Študenti

Študenti bodo dobili 150 evrov dodatka.

Dodatek se do 31. januarja 2021 izplača študentom s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih in na dan 19. oktober 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Dodatek je oproščen plačila dohodnine.

Za pridobitev dodatka morajo študenti do 31. januarja 2021 oddati vlogo preko elektronskega obrazca na eUpravi.

Verski uslužbenci

Verskim uslužbencem zakon prinaša mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov na mesec za oktober, november in december 2020.

Do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je upravičen verski uslužbenec registrirane cerkve ali druge verske skupnosti, ki je na dan 1. oktobra 2020 vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ima pravico do namenske državne finančne pomoči iz državnega proračuna za pokritje prispevkov za socialno varnost in ki dejavnosti zaradi posledic epidemije covid-19 ne more opravljati ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu.

Verskim uslužbencem, ki bodo vložili izjavo preko eDavkov od 1. januarja do 31. januarja 2021  bo Finančna uprava temeljni dohodek nakazala do 10. februarja 2021.

Ukrepi na področju zdravstva

Zvišanje urne postavke zaposlenim v bolnišnicah in domovih za starejše

Do dodatka za delo v rizičnih razmerah v višini 65 odstotkov urne postavke zaposlenega za ure dela v nevarnih pogojih (86. člen PKP7) so upravičene osebe, ki opravljajo delo preko zunanjega izvajalca (5. odstavek 33. člena PKP7) in osebe, vključene v javna dela.

Sredstva za množično cepljenje proti covidu-19

Sredstva za izvedbo množičnega testiranja na prisotnost covid-19 se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev, pridobljenih iz proračuna Evropske unije.

Oprostitev plačila DDV za medicinske pripomočke

Medicinski pripomočki, ki so potrebni v boju proti covid-19, bodo oproščeni plačila DDV (najdlje do 31. decembra 2022).

Ukrepi za podjetja

Zakon zagotavlja dodatne ukrepe za podjetja, ki jih je prizadela epidemija covida-19.

Kritje fiksnih stroškov

Pri delnem kritju fiksnih stroškov podjetij je višina povračila:

 • 1000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za 30 do vključno 70 odstotkov in
 • 2000 evrov mesečno na zaposlenega, če so podjetju prihodki od prodaje upadli za več kot 70 odstotkov.

Popravek izjave in oddaja prve izjave na podlagi sprememb iz PKP7 bosta na eDavkih mogoči predvidoma po 5. 1. 2021. Rok za njuno oddajo je 15. 1. 2021. Dodatno pojasnilo na spletni strani Finančne uprave.

Sredstva za garancije za bančne kredite

Tista podjetja, ki jih je sedanja kriza najbolj prizadela, bodo lahko tudi koristila posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom.

Pomoč za izvedbo hitrih testov

Pravne osebe, ki so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge so upravičeni do pomoči za izvedbo hitrih testov v višini 40 evrov na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Vlogo je treba vložiti prek eDavkov najpozneje do konca januarja 2021. FURS izplača pomoč v enkratnem znesku.

Pomoč za nakup hitrih testov in PCR testov se zagotavlja tudi za:

 • športnike, ki se udeležujejo uradnih tekmovanj pod okriljem mednarodnih športnih zvez,
 • športnike, ki nastopajo na najvišjih ravneh tekmovanj pod okriljem nacionalnih panožnih zvez, ter
 • trenersko in drugo tekmovalno osebje, ki se udeležuje navedenih tekmovanj.

Upravičenec do izplačila pomoči so nacionalne panožne športne zveze, ki organizirajo tekmovanja oziroma nacionalne panožne športne zveze, katerih tekmovalci se udeležujejo tekmovanj. Za izplačilo tovrstne pomoči mora upravičenec preko eDavkov vložiti vlogo najpozneje do konca januarja 2021.

Pomoč prevoznikom

Zakon predvideva nadomestilo stroškov za izvajalce prevozov (šolski, železniški, avtobusni, občasni prevozi).

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo vloge za povrnitev dela stroškov. Izpolnjena in podpisana vloga se odda na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1000 Ljubljana ali po e. pošti: gp.mzi@gov.si.

Vloge morajo upravičenci posredovati do 25. februarja 2021.

Pomoč gasilcem 

Sedmi protikoronski zakon zagotavlja nadomestilo izpada sredstev prostovoljnim gasilskim društvom za nakup osebne zaščitne opreme, skupne opreme in gasilskih vozil, in sicer:

 • za prostovoljna gasilska društva 1. kategorije 2000 evrov, 
 • za prostovoljna gasilska društva 2. kategorije 3000 evrov,
 • za prostovoljna gasilska društva 3. kategorije 3500 evrov,
 • za prostovoljna gasilska društva 4. kategorije 4000 evrov,
 • za prostovoljna gasilska društva 5. kategorije 4500 evrov.

Prostovoljna gasilska društva s statusom osrednje enote bodo prejela še dodatnih 1000 evrov.

Postopke za izplačilo bo izvedlo Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Za nemoteno opravljanje operativnih nalog v prostovoljnih gasilskih društvih se podaljša tudi veljavnost zdravniških spričeval operativnih gasilcev, katerih veljavnost poteče leta 2020, in sicer do 30. septembra 2021.