Skoči do osrednje vsebine

Prvi paket ukrepov za omilitev posledic epidemije

Z 11. aprilom 2020 je postal veljaven 3 milijarde evrov vreden paket ukrepov, namenjen omilitvi posledic epidemije.

Dopolnitve prvega paketa, ki veljajo od 1. maja 2020 so zbrane in predstavljene tukaj.

Tako so postali veljavni začasni ukrepi za omilitev posledic epidemije iz prvega protikoronskega paketa, in sicer na področju dela in plačevanja prispevkov za socialno varnost, socialnega varstva, pravic iz javnih sredstev in uveljavljanja pravic iz naslova starševskega varstva, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, davkov, javnih financ, plač v javnem sektorju in gospodarskih družbah v neposredni in posredni večinski državni lasti, kmetijstva, gozdarstva in prehrane, upravljanja z vodami, varstva okolja, kulture, znanosti in raziskovanja, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, zavarovalništva in trga finančnih instrumentov, javnega naročanja, pogodbenih kazni, izvršbe in osebnega stečaja, izvajanja javnih storitev, finančnega poslovanja podjetij, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, oprostitev plačila storitev RTV signala in dodatnih pooblastil policije.

Ključni ukrepi na področju dela, družine in socialnih zadev

Država bo delavcem in delodajalcem priskočila na pomoč z nadomestili za čakanja na delo in z oprostitvijo plačila prispevkov za socialno varnost za delavce, ki so napoteni na začasno čakanje na delo ali zaradi višje sile ne morejo opravljati dela. 

328.780 upokojencev z nizkimi pokojninami bo prejelo enkratni solidarnostni dodatek, ki bo izplačan v treh različnih višinah (300, 230 in 130 evrov) v odvisnosti od višine pokojnine. Podaljšujemo rok za vlaganje vlog za priznanje pravic po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih in za uveljavljanje pravic iz javni sredstev. Veljavnost vseh pravic iz javnih sredstev (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek in druge, ki iztečejo 31. marca ali kasneje) se mesečno podaljšuje za en mesec. Dodatek za veliko družino bo višji.  

 • Ukrepi s področja dela, družine in socialnih zadev

  Pristojno ministrstvo je pripravilo pregled ključnih ukrepov, ki lahko omilijo posledice epidemije delodajalcem, zaposlenim, družinam in upokojencem.
  Analize in raziskave | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Ključni ukrepi na davčnem področju

Vsa pojasnila v zvezi z ukrepi na področju davkov, socialnih prispevkov in drugih pristojnosti Finančne uprave so zbrana: 

Priporočamo pa tudi ogled posnetkov tiskovne konference.

Ključni ukrepi na gospodarskem področju

 • Delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od. 13. marca do 31. maja 2020 za tiste zaposlene, ki delajo. Prispevke v celoti pokrije država.
 • Vsakemu zaposlenemu, katerega zadnja izplačana plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplača delodajalec mesečni krizni dodatek v višini 200 evrov. Dodatek bo povsem oproščen plačila davkov in prispevkov.
 • Država bo v celoti (100 %) pokrila znesek nadomestila čakanja na delo za delavce, to je 80 % delavčeve plače in nadomestilo plače delavcu, ki zaradi višje sile ne more opravljati dela.
 • Delodajalci so oproščeni plačila prispevkov za socialno varnost za delavce, ki so napoteni na začasno čakanje na delo ali zaradi višje sile ne morejo opravljati dela.
 • Odlog plačila obveznosti za 12 mesecev se lahko odobri za dolžnike kreditnih ali drugih obveznosti, sklenjene na podlagi zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah. Tudi za kreditojemalce, ki najamejo kredit pri javnem skladu, lahko velja odlog plačila za 12 mesecev (SPS, SRRS).
 • Kadar je upnik javni organ se plačilni rok lahko podaljša za 60 dni; Navedeni rok za plačilo ostane v veljavi še eno leto po razglasitvi konca epidemije. Plačilni rok za proračunske uporabnike za plačila zasebnim subjektom se skrajša na osem dni.
 • Zagotovitev sredstev integralnega proračuna Republike Slovenije za spodbujanje naložb, iz sredstev Evropskega socialnega sklada (ESS) in sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
 • Obroka predhodne akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, kot tudi obrokov akontacije davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020, ki dospejo v plačilo do 31. maja, se ne plača
 • Državno poroštvo za določen delež odloženih plačil obveznosti po zakonu o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev. Banke v času odloga na odloženi del glavnice obračunavajo dogovorjeno obrestno mero.

Ukrepi, specifični za posamezne skupine

Družine

 • Podaljšanje roka za vlaganje vlog za priznanje pravic po zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih na junij. V primeru izteka pravic v mesecu juniju se lahko vloga vloži v mesecu pozneje.
 • Povišanje dodatka za veliko družini za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki.

Samozaposleni, družbeniki, verski uslužbenci, kmetje

 • Izplačilo mesečnega temeljnega dohodka v višini 350 evrov za marec ter po 700 evrov za april in maj.
 • Oprostitev plačila socialnih prispevkov od 13. marca do 31. maja 2020.

Pogoj: Upravičenci morajo Finančni upravi predložiti izjavo o vsaj 25. odstotnem zmanjšanju prihodkov v marcu v primerjavi s februarjem ali vsaj 50. odstotnem zmanjšanju prihodkov v aprilu ali maju v primerjavi s februarjem.

Več informacij o ukrepih za kmetijstvo.

Študenti

 • Možnost prenosa študentskega statusa v naslednje študijsko leto, če študentom zaradi posledic krize ne bo uspelo izpolniti študijskih obveznosti.
 • Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov za študente s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka.

Samozaposleni v kulturi

 • Samozaposleni v kulturi, ki se jim pravica do plačila prispevkov za socialno varnost na podlagi zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo izteče do 30. junija, ohranijo to pravico do 31. avgusta. Enako velja za tiste, ki jim je pravica že prenehala, a o vlogi za ponovno podelitev še ni bilo odločeno.

Uporabniki javnih storitev

 • Za storitve, javnih služb, ki se v času epidemije ne izvajajo, ne bodo izdani računi.