Skoči do osrednje vsebine

Pospešena izvedba pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji

Vlada je na podlagi Interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID–19 določila seznam pomembnih investicij (interventni zakon), ki se bodo lahko še dopolnjevale.

Na seznamu je 187 pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji. Gre za investicije, ki so ključne za zagon gospodarstva po prenehanju epidemije, interventni zakon pa daje osnovo, da se bodo investicije hitreje realizirale.

Z dopolnjenim seznamom pomembnih investicij do omilitve posledic gospodarske škode zaradi epidemije

Vlada je določila dodatnih 127 pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (covid-19) z dne 18. 6. 2020. Tako je na seznamu pomembnejših investicij sedaj skupno 314 projektov. Namen določitve pomembnih investicij je predvsem v koordinirani in s tem pospešeni obravnavi posameznih postopkov povezanih s temi investicijami, katerih namen je omiliti gospodarsko škodo, ki jo je pustila epidemija. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina in drugih. V seznam so vključeni vsi predlogi, ki imajo ocenjeno vrednost nad 5 milijonov evrov ter imajo predviden začetek izvedbe v letu 2020 oziroma 2021 ter vse predlagane investicije nad vrednostjo 25 milijonov evrov, ki imajo predviden začetek izvedbe poleti 2021.

Vsi resorji so bili pozvani k posredovanju morebitnih predlogov za uvrstitev na seznam Pomembnih investicij. Ministrstvo za okolje in prostor pa je pristojno za uskladitev tega seznama med resorji. Pomembne investicije so razdeljene po, statističnih regijah in na vsebine iz področij okolja, energetike, prometa in regionalnega razvoja. Projekti iz področja regionalnega razvoja so predvsem projekti, ki se nanašajo na gradnjo stanovanjskih sosesk, zdravstvenih domov, izobraževalnih ustanov in podobno. Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covid-19 določa, da vlada s sklepom na podlagi kriterijev, določenih v tem zakonu, na predlog ministra, pristojnega za okolje in prostor, določi pomembne investicije. S tem sklepom bo vlada dopolnila Seznam pomembnih investicij, ki so bile določene s sklepom vlade z dne 18. 6. 2020.

Namen določitve pomembnih investicij

Namen določitve pomembnih investicij je predvsem v koordinirani in s tem pospešeni obravnavi posameznih postopkov povezanih s temi investicijami, za katere verjamemo, da bodo omilile gospodarsko škodo, ki jo je pustila epidemija. Z zagonom investicij se bo povečala gospodarska rast v vseh sektorjih države, tako v gradbeništvu kot drugih panogah kot so prodaja, opremljanje prostorov, posredovanje, trgovina in drugih. 

Koordinacijska skupina

 • Interventni zakon ustanavlja koordinacijsko skupino, ki bo skrbela predvsem za časovno koordinirano izvajanje postopkov potrebnih za izvedbo pomembnih investicij. Koordinacijska skupina bo odgovorna za pospešeno in koordinirano izvedbo pomembnih investicij, kar bo pomenilo učinkovito delovanje. Torej gre za ukrep, ki je namenjen učinkovitejšim, hitrejšim postopkom, nikakor pa ne škodovanju okolja in narave.
  Dokumentacije | Ministrstvo za okolje in prostor

Kriteriji za določitev pomembnih investicij

Vsi resorji so bili pozvani k posredovanju morebitnih predlogov za uvrstitev na seznam Pomembnih investicij. Ministrstvo za okolje in prostor pa je bilo pristojno za uskladitev tega seznama med resorji.

Pomembne investicije so razdeljene po:

 • statističnih regijah in
 • na vsebine iz področij okolja, energetike, prometa in regionalnega razvoja:
  • s področja okolja je 22 pomembnih investicij,
  • s področja energetike 19,
  • s področja prometa 70 in
  • s področja regionalnega razvoja 76.

Projekti iz področja regionalnega razvoja so predvsem projekti, ki se nanašajo na:

 • gradnjo stanovanjskih sosesk,
 • zdravstvenih domov,
 • izobraževalnih ustanov in podobno.

V seznam so vključeni vsi predlogi, ki imajo ocenjeno vrednost nad 5 milijonov evrov ter imajo predviden začetek izvedbe v letu 2020 oziroma 2021 ter vse predlagane investicije nad vrednostjo 25 milijonov evrov, ki imajo predviden začetek izvedbe poleti 2021.

Seznam investicij

Zaporedna številka Področje Statistična regija Projekt Možen začetek izvedbe del do konca leta
1 Okolje Osrednjeslovenska regija Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice 2020
2 Okolje Gorenjska regija Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore - Železniki 2020
3 Okolje Podravska regija Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Območje Meže z Mislinjo 2020
4 Okolje Podravska regija Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Ptujska Drava 2020
5 Okolje Podravska regija Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave - Projekt Dravinja 2020
6 Okolje Osrednjeslovenska regija Ureditev Zadrževalnika Veliki potok in ureditev Grosupeljščice 2020
7 Okolje Savinjska regija Ureditev Savinje pod Laškim - II. Etapa 2020
8 Okolje Goriška regija Zmanjšanje poplavne ogroženosti porečja Vipave -I.faza: Zmanjšanje poplavne ogroženosti Bele in Vrtojbice 2020
9 Okolje Podravska regija Drava – Natura 2000, reka za prihodnost, Izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov rečnega in obrečnega pasu reke Drave 2020
10 Okolje Obalno - kraška regija Ureditev obstoječe vodne infrastrukture v območju solin Sečovlje in na vodotokih gorvodno od solin 2021
11 Okolje Osrednjeslovenska regija Zapornici Ambrožev trg in Grubarjev kanal 2021
12 Okolje Podravska regija Dopolnilni ukrepi - za projekt Meže z Mislinjo 2021
13 Okolje Savinjska regija Ureditev Merinščice, Podgrajščice in Cerknice do vtoka v Bolsko in Suhega zadrževalnika Merinščica 2021
14 Okolje Pomurska regija Obnovitev mokrotnih habitatov ob Muri - Mura natura 2021
15 Okolje Obalno - kraška regija Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja 2022 in kasneje
16 Okolje Savinjska regija Zmanšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje - II. Faza 2022 in kasneje
17 Okolje Pomurska regija Zmanšanje poplavne ogroženosti na porečju Mure - I. faza 2022 in kasneje
18 Okolje Gorenjska regija Krvavški vodovod 2020
19 Okolje Obalno - kraška regija Vodovodovod Ilirska Bistrica-Rodik 2020
20 Okolje Pomurska regija Vodovod Pomurje B 2021
21 Okolje Pomurska regija Vodovod Pomurje C 2021
22 Okolje Obalno - kraška regija Čiščenje odpadne vode na področju Obale 2020
23 Energetika Posavska regija Hidroeletrarna Mokrice 2020
24 Energetika Osrednjeslovenska regija Prenosni plinovod M5/R51 na odseku od Vodic do termoelektrarne toplarne Ljubljana 2020
25 Energetika Goriška regija Prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije 2020
26 Energetika Podravska in pomurska regija Daljnovod Cirkovce - Pince 2020
27 Energetika Obalno - kraška regija Daljnovod 2x110 kV Divača - Pivka - Ilirska Bistrica 2020
28 Energetika Gorenjska regija daljnovod 2x110 kV Kamnik - Visoko 2020
29 Energetika Osrednjeslovenska regija RTP LCL z vključitvijo 2021
30 Energetika Obalno - kraška regija kablovod v MO Koper 2021
31 Energetika Posavska regija Odlagališče za nizko in srednje radioaktivne odpadke 2021
32 Energetika Podravska in pomurska regija Dvosistemski daljnovod RTP Murska Sobota- RTP Mačkovci 2020
33 Energetika Pomurska regija Dvosistemski daljnovod Murska Sobota Lendava 2021
34 Energetika Podravska in pomurska regija Dvosistemski daljnovod Lenart Radenci 2021
35 Energetika Podravska in pomurska regija Prenosni plinovod R15/1 Pince - Kidričevo, prvi odsek Pince - Lendava, PCI interkonekcija z Madžarsko 2020
36 Energetika Osrednjeslovenska regija Prenosni plinovod R51C Kozarje - Vevče 2021
37 Energetika Podravska in pomurska regija Prenosni plinovod R15/1 Pince - Kidričevo, drugi odsek Lendava - Ljutomer, PCI interkonekcija z Madžarsko 2021
38 Energetika Podravska in pomurska regija Prenosni plinovod R15/1 Pince - Kidričevo, tretji odsek Ljutomer - Kidričevo, PCI interkonekcija z Madžarsko 2022
39 Energetika Posavska regija Suho skladišče za izrabljeno jedrsko gorivo 2020
40 Energetika Posavska regija Jedrska elektrarna 2027
41 Energetika Osrednjeslovenska regija Investicija PPE - TOL 2021
42 Promet Jugovzhodna Slovenija Izgradnja odseka 3. razvojna os jug, 1. in 2. etapa, od priključka NM vzhod do priključka Osredek. 2020
43 Promet Jugovzhodna Slovenija Izgradnja odseka 3. razvojna os - jug, 3. in 4. etapa,
(odsek Osredek - Maline)
2024
44 Promet Savinjska regija Izgradnja odseka 3. razvojna os sever, 1. odsek, od priključka Šentrupert do priključka Velenje jug 2021
45 Promet Savinjska in koroška regija Izgradnja odseka 3. razvojna os sever, 2. odsek, od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug 2020
46 Promet Osrednjeslovenska regija Razširitev AC odseka Koseze - Kozarje v 6 pasovnico predvidoma
2022/23
47 Promet Osrednjeslovenska regija Izgradnja priključka Dragomer 2021
48 Promet Gorenjska regija Sanacija 1. cevi predora Karavanke 2025
49 Promet Savinjska regija Gradnja nadomestnega viadukta Slatina (odsek Slovenske Konjice - Dramlje) 2021/22
50 Promet Gorenjska regija 85-0491 NOVO Hotemaže Britof 2021
51 Promet Savinjska regija Nadgradnja žel. proge Zidani Most-Celje 2016
52 Promet Podravska regija Nadgradnja vozlišča Pragersko 2020
53 Promet Gorenjska regija Modernizacija obst. žel. tunela Karavanke 2020
54 Promet Podravska regija Nadgradnja proge Maribor- Šentilj 2018
55 Promet Gorenjska regija Nadgradnja glavne železniške proge št. 20 Ljubljana–Jesenice–d.m. 2020
56 Promet Osrednjeslovenska regija Nadgradnja žel. proge Ljubljana–Divača 2021
57 Promet Posavska regija Nadgradnja železniške postaje Krško 2022
58 Promet Osrednjeslovenska regija Nadgradnja železniške postaje Grosuplje 2021
59 Promet Osrednjeslovenska regija Nadgradnja železniške postaje Domžale 2021
60 Promet Podravska regija Izvedba podvoza Ledina in novega železniškega postajališča Ledina na glavni železniški progi št. 30 Zidani most–Šentilj–d.m. 2021
61 Promet Posavska regija Nadgradnja žel. vozlišča Zidani Most 2026
62 Promet Osrednjeslovenska regija Nadgradnja železniških postaj ljubljanskega območja 2022
63 Promet Osrednjeslovenska in gorenjska regija Nova proga Ljubljana–Kranj–Jesenice 2023
64 Promet Osrednjeslovenska in jugovzhodna regija Dvotirnost dolenjske železniške proge 2021
65 Promet Obalno - kraška regija II.tir Divača - Koper 2018
66 Promet Obalno - kraška regija III.tir Divača Koper 2027
67 Promet Osrednjeslovenska regija Tivolski lok 2024
68 Promet Osrednjeslovenska, jugovzhodna, savinjska in podravska regija Uvedba daljinskega vodenja prometa (Dobova–Ljubljana in Zidani Most–Šentilj) 2019
69 Promet Obalno - kraška regija Nadgradnja žel. proge Divača- Sežana-d.m. 2022
70 Promet Podravska regija Nadgradnja železniških prog v območju urbanega vozlišča Maribor 2023
71 Promet Osrednjeslovenska regija Potniški center Ljubljana 2023
72 Promet Savinjska regija Izgradnja regionalne kolesarske povezave Celje - Štore - Šentjur za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti 2021
73 Promet Podravska regija Obvoznica Kidričevo 2020
74 Promet Savinjska in koroška regija Izgradnja regionalne kolesarske povezave Huda Luknja med velenjem in Mislinje za zagotavljanje dnevne in trajnostne mobilnosti 2021
75 Promet Goriška regija Rekonstrukcija Sp. Idrija s kolesarsko stezo 2021
76 Promet Savinjska regija Navezovalna cesta Dramlje-Šentjur 2023
77 Promet Posavska regija novogradnja ceste Zidani Most-Hrastnik (ostale etape) 2023
78 Promet Goriška regija Obvoznica Tolmin 2021
79 Promet Podravska regija Obvoznica Maribor-zahod 2022
80 Promet Pomurska regija Obvoznica Murska Sobota - vzhod 2022
81 Promet Obalno - kraška regija obvoznica Hrpelje-Kozina 2021
82 Promet Gorenjska regija Sanacija zidov in brežin Trebija-Sovodenj na cesti R1-210/1112 (Trebija - Sovodenj) od km 1,060 do km 2,500 2020
83 Promet Podravska regija 1. etapa novogradnje Zahodne obvoznice MB od Lackove do Kardeljeve 2021
84 Promet Posavska regija rekonstrukcija Dobova Brežice 2021
85 Promet Posavska regija vzhodna obvoznica Brežic 2021
86 Promet Primorsko notranjska regija obvoznica Travnik 2020
87 Promet Osrednjeslovenska regija obvoznica Vrhnika 2020
88 Promet Pomurska regija rekonstrukcija MS - Gederovci 2021
89 Promet Osrednjeslovenska regija Vzpostavitev 3. pasu na primorski in štajerski vpadnici v Ljubljano 2021
90 Promet Koroška regija RO, odsek Slovenj Gradec - Dravograd 2022 in kasneje
91 Promet Koroška regija RO, odsek Otiški vrh - Holmec 2022 in kasneje
92 Promet Primorsko - notranjska in osrednje - kraška regija AC Postojna / Divača - Jelšane 2022 in kasneje
93 Promet Obalno - kraška regija HC Koper - Dragonja 2022 in kasneje
94 Promet Podravska regija GC Ptuj - Markovci 2022 in kasneje
95 Promet Osrednjeslovenska regija Ureditev Ljubljanskega cestnega obroča in vpadnih AC 2022 in kasneje
96 Promet Obalno - kraška regija Poglabljanje vplovne poti v kanal II 2023
97 Promet Obalno - kraška regija ureditev Ankaranskega obrobnega kanala, ureditev nadomestnih habitatov ter gradnja kaset na Ankaranski bonifiki 2020
98 Promet Obalno - kraška regija premostitveni objekt preko prelivnega kanala Škocjanskega zatoka (3 faze) 2020
99 Promet Obalno - kraška regija izgradnja 12. veza in Ro-Ro veza na pomolu II 2020
100 Promet Obalno - kraška regija skladišče 54 2020
101 Promet Obalno - kraška regija zunanji kamionski terminal po DPN 2020
102 Promet Obalno - kraška regija kaseta na čelu pomola I 2021
103 Promet Obalno - kraška regija kaseta na čelu pomola II 2021
104 Promet Obalno - kraška regija primarno cestno omrežje 2021
105 Promet Obalno - kraška regija podaljšanje pomola I - skladiščne in manipulativne površine (severni del) 2023
106 Promet Obalno - kraška regija podaljšanje 7. veza proti vzhodu z nadgradnjo 5. veza z Ro-Ro rampo 2027
107 Promet Obalno - kraška regija izgradnja novega priveznega mesta za tankerje zahodno od zaključka pomola II 2026
108 Promet Obalno - kraška regija odstranitev in novogradnja obale za silos (13. vez) 2027
109 Promet Gorenjska regija gradnje novega objekta - prizidka k objektu ATCC z razširitvijo podzemnega dela ATCC 2020
110 Promet Gorenjska regija Obnova TWY 2021
111 Promet Gorenjska regija Razširitev terminala (TE 2.2) 2019
112 Regionalni razvoj Podravska regija Stanovanjska soseska pod Pekrsko gorco; 2. faza, les + beton 2020 (beton) / 2021 (les)
113 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Stanovanjska soseska Rakova Jelša II 2020
114 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija NUK 2 2021
115 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Nova sodna stavba Ljubljana 2023
116 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ig na obstoječi lokaciji tega zavoda 2020
117 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana na lokaciji OPPN MOL 147 2021
118 Regionalni razvoj Gorenjska regija Gradnja najemnih stanovanj Kranj, Ob Savi 2021
119 Regionalni razvoj Podravska regija Gradnja najemnih stanovanj Maribor Novo Pobrežje 2023
120 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gradnja najemnih stanovanj Ljubljana Podutik - Glince 2022
121 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gradnja najemnih stanovanj Zelena jama 2021
122 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gradnja najemnih stanovanj Litijska - Pesarska 2021
123 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gradnja najemnih stanovanj Dolgi most Ljubljana 2020
124 Regionalni razvoj Obalno - kraška regija Gradnja najemnih stanovanj Nad Dolinsko 3 Koper 2020
125 Regionalni razvoj Gorenjska regija Gradnja najemnih stanovanj Lukovica 2021
126 Regionalni razvoj Gorenjska regija Gradnja najemnih stanovanj Jesenice, Partizan 2021
127 Regionalni razvoj Jugovzhodna Slovenija Gradnja najemnih stanovanj Novo mesto, Brdo Drage 2021
128 Regionalni razvoj Obalno - kraška regija Gradnja najemnih stanovanj Nova Gorica, Rožna dolina 2022
129 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gradnja najemnih stanovanj Ivančna Gorica 2022
130 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gradnja najemnih stanovanj Dragomelj, Škotin 2023
131 Regionalni razvoj Podravska regija Center Rotovž 2021
132 Regionalni razvoj Podravska regija Zdravstveni dom Tezno 2021
133 Regionalni razvoj Gorenjska regija Obnova pripadajoče infrastrukture poslovno - kongresnega centra Brdo 2020
134 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Prenova infekcijske klinike UKC Ljubljana 2021
135 Regionalni razvoj Podravska regija Nadomestna novogradnja infekcijske klinike UKC Maribor 2021
136 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Ureditev prostorov za pridobitev dodatnih kapacitet negovalne bolnišnice Ljubljana 2021
137 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Nova klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana 2022
138 Regionalni razvoj Podravska regija Preselitev oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor 2020
139 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Dokončanje projekta UKC Ljubljana, DTS in HB 2020
140 Regionalni razvoj Savinjska regija 2. in 3. faza nadomestne novogradnje SB Celje 2022
141 Regionalni razvoj Jugovzhodna Slovenija Novogradnja OŠ Loka Črnomelj 2021
142 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola, rekonstrukcija, dozidava 2021
143 Regionalni razvoj Gorenjska regija Rekonstrukcija in dozidava Srednje šole Jesenice 2021
144 Regionalni razvoj Obalno - kraška regija Osnovna šolo Pier Paolo Vergerio il Vecchio, Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper 2021
145 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Projekt Reševanje prostorske problematike ALUO, SŠOF in ŠDL na območju Roška 2022
146 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Projekt izgradnje Centra znanosti kot demonstracijskega objekta 2021
147 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Projekt izgradnje prostorov KIS na območju Jablje 2022
148 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Projekt Center novih tehnologij 2021
149 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Projekt novogradnje UL Veterinarske fakultete 2021
150 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Projekt novogradnje UL Fakultete za strojništvo 2022
151 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Projekt novogradnje UL Fakultete za farmacijo 2022
152 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Biotehnološko stičišče NIB 2021
153 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Izgradnja študentskega doma na lokaciji Litostroj 2021
154 Regionalni razvoj Posavska regija Ureditev prostorov Fakultete za turizem v Brežicah 2021
155 Regionalni razvoj Podravska regija 1 (izgradnja večnamenske šp. Dvorane ob OŠ Gornja Radgona) 2020
156 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Izgradnja Centra odličnosti na Vrazovem trgu 1
157 Regionalni razvoj Podravska regija Center za medgeneracijsko druženje - Dom starejših občanov Markovci 2021
158 Regionalni razvoj Koroška regija "Vzpostavitev stanovanjskih skupin " Črna na Koroškem 2020
159 Regionalni razvoj Obalno - kraška in goriška regija "Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu" 2020
160 Regionalni razvoj vse regije Deinstitucionalizacija - vzpostavitev stanovanjskih skupin 2021
161 Regionalni razvoj vse regije Izgradnja petih domov za starejše občane 2021
162 Regionalni razvoj vse regije Prevzem in dokončanje večstanovanjskega kompleksa za starejše v Vrtojbi 2020
163 Regionalni razvoj vse regije Izgradnja domov za starejše občane / investicije v infrastrukturo namenjeno izvajanju dnevnih oblik varstva oz.začasnih namestitev za starejše / vzpostavitev stanovanjskih skupin 2022
164 Regionalni razvoj Podravska regija Obnova športne dvorane Bistrica z izgradnjo plezalnega centra 2020
165 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Celovita prenova SNG Drama Ljubljana 2021
166 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Prenova severnega trakta objekta Arhiva Republike Slovenije na Poljanski 40 2020
167 Regionalni razvoj Pomurska regija Muralist (Pokrajinski arhiv Maribor - izpostava Murska Sobota) 2020
168 Regionalni razvoj Podravska regija 4 bazeni (Radovljica, Nova Gorica, Slovenj Gradec in Ribnica) 2020
169 Regionalni razvoj Podravska regija Zdraviliški Resort Terme Gaja 2020/2021
170 Regionalni razvoj Podravska regija Medobčinska logistično poslovna cona 2024
171 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Posodobitev vojaškega kompleksa VEP Ljubljana 2021
172 Regionalni razvoj Podravska regija Posodobitev vojaškega kompleksa VGM Maribor 2021
173 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Vzpostavitev Centra za spremljanje, pripravljenost in odziv na nesreče 2020
174 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Nadaljevanje prenove sistema javnega alarmiranja z integracijo infrastrukture za sprejem klicev v sili na 112 2020
175 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Digitalno radijsko omrežje državnih organov DRO - DMR 2020
176 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Izgradnja objekta za potrebe PU Ljubljana / PP Ljubljana Center 2022
177 Regionalni razvoj Podravska regija Projekt Magne Steyr 2020
178 Regionalni razvoj Posavska regija Projekt Sinteza 2 2020
179 Regionalni razvoj Koroška regija Proizvodna linija za iverne plošče 2020
180 Regionalni razvoj Savinjska regija Lesno predelovalni center 2020
181 Regionalni razvoj Primorsko notranjska regija Lesno predelovalni center v Loški dolini 2020
182 Regionalni razvoj Koroška regija Center na Koroškem - Center za zbiranje lesa ter proizvodnjo križno lepljenega lesa 2021
183 Regionalni razvoj Koroška regija Žaga Otiški vrh – proizvodnja konstrukcijskega lesa za gradbeništvo 2020
184 Regionalni razvoj Primorsko notranjska regija Center na Notranjskem - Center za zbiranje lesa ter proizvodnja lepljenega lameliranega lesa 2021
185 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Ekonomsko poslovna cona Zalog z industrijsko cesto 2021
186 Regionalni razvoj Jugovzhodna Slovenija Center na Kočevskem - Posodobitev obrata na lokaciji Snežnik - proizvodnja žaganega lesa, lepljenih profilov 2020
187 Regionalni razvoj Goriška regija Izgradnja poslovno ekonomske cone Nova Gorica - Kromberk 2021
188 Okolje Osrednjeslovenska regija Energetska izraba odpadkov (objekt energetske izrabe goriva iz odpadkov - OEIO) 2021
189 Okolje Obalno - kraška regija »Čisto za Koper in Ankaran« - gradnja kanalizacijskega omrežja 2020
190 Okolje Obalno - kraška regija Oskrba s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja 2022
191 Okolje Podravska regija Celovita obnova vodovodnega sistema Spodnje podravje 2021
192 Okolje Posavska regija Novi center za ravnanje z odpadki Spodnji Stari Grad Krško 2021
193 Okolje Osrednjeslovenska regija Odvajanje in čiščenje odpadne vode v aglomeracijah < 2000PE 2020
194 Okolje Osrednjeslovenska regija Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice - Občina Brezovica 2021
195 Okolje Osrednjeslovenska regija Rekonstrukcija ČN Dobrova, gradnja ČN in črpališča Stranska vas s povezovalnimi kanali, kanaliziranje naselij Selo, Gabrje, pločnik Horjul, Razori, Draževnik, Komarija 2020
196 Okolje Osrednjeslovenska regija Kanalizacijsko omrežje s ČN naselja: Srednja vas, Dolenja vas, Dvor, Babna gora in Podreber, kanalizacija Polhov Gradec III. faza, naselja Briše in Praproče 2020
197 Okolje Osrednjeslovenska regija Obnova in rekonstrucija ter nadgradnja vodovodnih sistemov v Občini Dobrova - Polhov Gradec 2020
198 Okolje Osrednjeslovenska regija Izgradnja kanalizacije in čistilnih naprav nad 50 PE v aglomeracijah v Občini Kamnik 2021
199 Okolje Osrednjeslovenska regija Prevzem in nadgradnja vaških vodovodov 2021
200 Okolje Osrednjeslovenska regija Komunalna ureditev Velike planine 2021
201 Okolje Osrednjeslovenska regija Protipotresna obnova večstanovanjskih in javnih zgradb 2020
202 Okolje Osrednjeslovenska regija Gradnja komunalne infrastrukture (vodovod) in poplavna ureditev 2021
203 Okolje Osrednjeslovenska regija Izgradnja kanalizacije in obnova vodovodnega omrežja na območju Zbilje - Smlednik - Valburga - Hraše 2021
204 Okolje Osrednjeslovenska regija Kanalizacija Studenec - Moravče 2021
205 Okolje Osrednjeslovenska regija Gradnja kanalizacije v naselju Pijava Gorica 2020
206 Okolje Osrednjeslovenska in gorenjska regija Zmanjšanje poplavne ogroženosti na povodju Kamniške Bistrice 2021
207 Energetika Osrednjeslovenska in zasavska regija Hidroelektrarne na srednji Savi 2023
208 Energetika Savinjska regija Polje vetrnih elektrarn Rogatec 2024
209 Energetika Savinjska regija Polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak 2024
210 Energetika Savinjska regija Polje vetrnih elektrarn Plešivec 2025
211 Energetika Osrednjeslovenska regija Energetska izraba Ljubljanice ob istočasni vzpostavitvi krožne plovne poti 2021
212 Promet Obalno - kraška regija Gradnja bertoške vpadnice 2021
213 Promet Obalno - kraška regija Gradnja Serminske vpadnice 2021
214 Promet Jugovzhodna Slovenija URED R2-448: Ukrepi na bivši H1 Pluska - Hrastje (2415-11-0016) in KOLE daljinska kolesarska povezava v Trebnjem (H1) 2020
215 Promet Gorenjska regija Nadgradnja želežniške postaje Jesenice 2025
216 Promet Osrednjeslovenska regija investicija izvedbe obvoznice Ižanska cesta - Staje 2020
217 Promet Osrednjeslovenska regija Nadgradnja železniške proge Ljubljana - Kamnik 2023
218 Promet Osrednjeslovenska regija Obnova lokalnih cest v Občini Kamnik 2020
219 Promet Osrednjeslovenska regija Izgradnja glavne ceste Želodnik – Mengeš – Vodice, odsek Žeje Vodice 2021
220 Promet Osrednjeslovenska regija Ureditev regionalne ceste skozi Skaručno 2021
221 Promet Podravska regija GC Markovci - Gorišnica - Ormož 2021
222 Promet Posavska regija Nadgradnja železniške postaje Sevnica 2023
223 Promet Jugovzhodna Slovenija Nadgradnja postaj na dolenjski železniški progi 2025
224 Promet Podravska regija Nadgradnja železniške proge Maribor - Prevalje - d.m. 2023
225 Promet Obalno - kraška regija HC Jagodje - Lucija 2025
226 Promet Gorenjska regija Hangar za letala - Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 2021
227 Promet Gorenjska regija Izgradnja južne razbremenilne ceste Bleda 2021
228 Promet Posavska regija R3-679/3909 Breg - Sevnica - Brestanica Most čez Savo na Logu 2021
229 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Postavitev novega servisno vzdrževalnega centra na obstoječi lokaciji LPP (izvedba v IV. fazah) 2022
230 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Bežigrajski športni park 2021
231 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Prenova osrednje tržnice 2021
232 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gospodarsko razstavišče - novi kongresni center z glavno dvorano površine 3.000 m2 - ter prenova in dograditev Baragovega semenišča 2021
233 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Ilirija - novi športno - plezalni center 2021
234 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Kopališče Vevče - celovita novogradnja 2021
235 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Izgradnja atletskega stadiona 2021
236 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Stanovanjska soseska Novo Brdo E1 2021
237 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Stanovanjska soseska Jesihov štradon (OPN) 2021
238 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Stanovanjska soseska Komunalna cona Povšetova (OPPN Novi center) 2021
239 Regionalni razvoj Obalno - kraška regija Parkirna hiša P+R Sonce 2020
240 Regionalni razvoj Obalno - kraška regija OŠ Oskarja Kovačiča Škofije 2021
241 Regionalni razvoj Obalno - kraška regija Zdravstveni dom Koper (centralizacija dejavnosti, skladno s prostorskimi normativi) 2021
242 Regionalni razvoj Obalno - kraška regija Parkirna hiša pod Muzejskim trgom v Kopru v teku
243 Regionalni razvoj Jugovzhodna Slovenija Kulturni center Trebnje 2021
244 Regionalni razvoj Jugovzhodna Slovenija Prizidava podružnične osnovne šole Dolenja Nemška vas 2021
245 Regionalni razvoj Jugovzhodna Slovenija Obnova in dozidava Osnovne šole Veliki Gaber z izgradnjo večnamenske športne dvorane 2021
246 Regionalni razvoj Koroška regija Širitev in prenova koroškega športnega parka Ravne (Občina Ravne na Koroškem) 2020
247 Regionalni razvoj Goriška regija Obnova športnega centra Šempeter - Vrtojba (Občina Šempeter - Vrtojba) 2021
248 Regionalni razvoj Savinjska regija Športna dvorana Šentjur pri Celju (Občina Šentjur pri Celju) 2021
249 Regionalni razvoj Primorsko notranjska regija Izgradnja večnamenske športne dvorane ob OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica 2021
250 Regionalni razvoj Goriška regija Športna dvorana Bovec (Občina Bovec) 2021
251 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Večnamenske športne dvorane v Vodicah (Občina Vodice) 2021
252 Regionalni razvoj Koroška regija Športni kompleks "Koroški plezalni center in Park jezero" (Občina Prevalje) 2021
253 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Obnova kopališča Domžale (Občina Domžale) 2021
254 Regionalni razvoj Gorenjska regija Športna dvorana Preddvor (Občina Preddvor) 2021
255 Regionalni razvoj Savinjska regija Novi stadion ob velenjskem jezeru, spremljevalni prostori in pokrito atletsko stezo (MO Velenje) 2024
256 Regionalni razvoj Pomurska regija Športno rekreacijski cenhter Fazanarija (MO Murska Sobota) 2022
257 Regionalni razvoj Pomurska regija Novogradnja večnamenske šp. dvorane (Občina Tišina) 2021
258 Regionalni razvoj Zasavska regija CENTRALA - center za kakovost življenja (Občina Zagorje ob Savi) 2020
259 Regionalni razvoj Savinjska regija Športni kompleks Dobrna (Občina Dobrna) 2021
260 Regionalni razvoj Savinjska regija Vodni park "Hopslandia" (Občina Žalec) 2021
261 Regionalni razvoj Savinjska regija Izgradnja trening in tekmovalne steze ob Savinji (MO Celje) 2021
262 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija OŠ Frana Albrehta s športno halo in knjižnico (Občina Kamnik) 2021
263 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Obnova športnega parka Vrhnika (Občina Vrhnika) 2020
264 Regionalni razvoj Podravska regija Reševanje prostorske stiske SŠ in VZ na lokaciji Park mladih v Mariboru 2022
265 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Rekonstrukcija in dozidava ŠC Ljubljana 2022
266 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Nadomestna gradnja SIC Ljubljana 2022
267 Regionalni razvoj Jugovzhodna Slovenija Mreža SŠ Novo mesto 2022
268 Regionalni razvoj Goriška regija ŠC NG 2022
269 Regionalni razvoj Podravska regija Projekt prenove tehniških fakultet (FS, FKKT,FGPA, FERI) 2021-2027
270 Regionalni razvoj Podravska regija Projekt prenove Filozofske, Pedagoške fakultete in Fakultete za naravosovlje in matematiko 2021-2024
271 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Slovenski center za protonsko terapijo (SIPTC) 2022
272 Regionalni razvoj Gorenjska regija Klinika Golnik - izolacijski oddelek 2021
273 Regionalni razvoj Podravska regija 2. faza urgentnega centra UKC Maribor 2021
274 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Onkološki inštitut - izgradnja objekta ob stavbi H nad obstoječim uvozom v podzemno garažo 2021
275 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Onkološki inštitut - nadzidava stavbe H z dodatno etažo 2021
276 Regionalni razvoj Zasavska regija Izgradnja stanovanjskega bloka in komunalna opremljenost območij 2021
277 Regionalni razvoj Obalno - kraška regija Tedi Logistic Sežana 2021
278 Regionalni razvoj Podravska regija Factory outlet center Šentilj 2020
279 Regionalni razvoj Zasavska regija Steklarna Hrastnik 2020
280 Regionalni razvoj Podravska regija Paloma d.d. Sladki Vrh 2021
281 Regionalni razvoj Primorsko notranjska regija Pet pak d.o.o. 2020
282 Regionalni razvoj Goriška regija Eta d.o.o. Cerkno 2020
283 Regionalni razvoj Podravska regija Rekonstrukcija Športnega centra Tabor (MO Maribor) 2021
284 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Nov objekt Geriatrične klinike UPK Ljubljana 2021
285 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Športna dvorana Brezovica 2021
286 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Gradnja medgeneracijskega kulturnega središča - Center Emila Adamiča skupaj z rekonstrukcijo ceste 2020
287 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Ureditev zaščitenega vaškega jedra Polhovega Gradca (obvoznica Polhov Gradec, rekonstrukcija državne ceste, avtobusna postaja, rekonstrukcija grajske pristave) 2020
288 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Širitev Zdravstvenega doma Domžale z gradnjo podzemne garaže 2021
289 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Izgradnja Kulturno upravnega centra s knjižnico - KUC Ivančna Gorica 2021
290 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Izgradnja Narodnega doma in Knjižnice Logatec 2020
291 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Varne občinske poti (Log - Dragomer) 2020
292 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Nadomestna gradnja nove osnovne šole Preska, Medvode (potresno nevaren objekt) 2021
293 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija OŠ JV Moravče + telovadnica 2021
294 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Dom starejših občanov -1 Moravče 2020
295 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Dom starejših občanov -2 Moravče 2021
296 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Optika - Občina Moravče 2020
297 Regionalni razvoj Podravska regija Ureditev prostorov za namen negovalne bolnišnice UKC Maribor 2021
298 Regionalni razvoj Posavska regija Projekt prenove Fakultete za energetiko 2021
299 Regionalni razvoj Podravska regija Projekt dozidave Fakultete za zdravstvene vede 2021
300 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Projekt prenove Fakultetete za varnostne vede 2021
301 Regionalni razvoj Savinjska regija Projekt prenove Fakultete za logistiko 2021
302 Regionalni razvoj Obalno - kraška regija Projekt novogradnje Fakultete za vede o zdravju 2021
303 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Izobraževalno in športno središče Križe 2021
304 Regionalni razvoj Jugovzhodna Slovenija Bazenski kompleks Češča vas 2021
305 Regionalni razvoj Jugovzhodna Slovenija Medgeneracijski športni kompleks Ribnica 2021
306 Regionalni razvoj Goriška regija Športna dvorana Ajdovščina 2021
307 Regionalni razvoj Jugovzhodna Slovenija Ureditev prostorov za namen negovalne bolnišnice - preureditev starega internega oddelka v SB Novo mesto 2021
308 Regionalni razvoj Koroška regija Novogradnja kirurškega bloka SB Slovenj Gradec 2022
309 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Energetska sanacija Glavne stavbe - Hospital UKC Ljubljana 2021
310 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Energetska sanacija infekcijske in gastroenterološke klinike UKC Ljubljana 2021
311 Regionalni razvoj Goriška regija Energetska sanacija SB Nova Gorica 2021
312 Regionalni razvoj Elpro Križnič d.o.o. 2020
313 Regionalni razvoj Eurokovinar d.o.o. 2020
314 Regionalni razvoj vse regije Projekt TETRA (Digitalno radijsko omrežje državnih organov po sistemu Tetra) 2021
315 Okolje Osrednjeslovenska regija Predelava komunalnih muljev z MHS tehnologijo 2020
316 Okolje obalno kraška regija Rižana - Ureditev ankaranskega obrobnega kanala in gradnja nadomestnih habitatov 2020
317 Energetika Podravska Vetrni park Slovenska Bistrica s 122,5 MW 2021
318 Energetika Podravska Vetrni park Slovenska Bistrica VGP 1 2021
319 Energetika Podravska Vetrni park Slovenska Bistrica VPG 2 2021
320 Energetika Podravska Vetrni park Slovenska Bistrica VPG 3 2021
321 Energetika Podravska Vetrni park Slovenska Bistrica VPG 4 2021
322 Energetika Podravska Vetrni park Slovenska Bistrica VPG 5 2021
323 Energetika Podravska Vetrni park Slovenska Bistrica VPG 6 2021
324 Energetika Podravska Vetrni park Slovenska Bistrica VPG 7 2021
325 Energetika Podravska Vetrni park Slovenska Bistrica VPG 8 2021
326 Energetika Podravska Vetrni park Slovenska Bistrica VPG 9 2021
327 Energetika Podravska Vetrni park Slovenska Bistrica VPG 10 2021
328 Energetika Podravska Vetrni park Slovenska Bistrica VPG 11 2021
329 Energetika Koroška in podravska Vetrni park Pohorje 2021
330 Energetika obalno kraška regija Izgradnja razdelilne transformatorske postaje RTP Luke Koper (110/20 kV), izgradnja 20 kV elektro omrežja znotraj pristanišča ter postavitev priključnih mest za ladje 2023
331 promet Osrednjeslovenska regija Dvotirnost kamniške železniške proge (Lj. Šiška - Kamnik - Graben) 2021
332 promet Osrednjeslovenska regija Železniška povezava kamniške žel. proge do letališča Brnik 2021
333 promet savinjska regija Nadgradnja velenjske železniške proge 2021
334 promet obalno kraška regija Podaljšanje pomola I - izgradnja novih priveznih mest 7F in 7G se že izvaja
335 Regionalni razvoj Zasavska Gradnja novega doma starejših Hrastnik 2021
336 Regionalni razvoj Podravska Ureditev Dravske promenade 2021
337 Regionalni razvoj Podravska Ureditev negovalnega oddelka Splošne bolnišnice Murska Sobota 2021
338 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Energetska sanacija dveh stavb URI SOČA 2021
339 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Novogradnja objekta CZBO Šentvid pri Stični 2021
340 Regionalni razvoj posavska Siliko d.o.o. (Nove proizvodne kapacitete kompleksa Siliko d.o.o. v Boštanju v prostoru ob Tariškem dvorcu) 2021/2022
341 Regionalni razvoj jugovzhodna Slovenija Atlantic Droga Kolinska d.o.o. (Nove proizvodne kapacitete za proizvodnjo produkta Smoki kot tudi za nove produkte, ki se bodo proizvajali v Občini Mirna) 2021
342 Regionalni razvoj obalno kraška regija Izvedba novogradnje proizvodne stavbe za vgradnjo visoko zmogljive stiskalnice družbe AK Automotive d.o.o. Koper 2021
343 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Trojni kampus (kampus Vrazov trg, Zaloška in Korytkova) Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani 2023 - 2027
344 Regionalni razvoj podravska regija Prenova dijaških in študentskih domov v Mariboru (za OFEM 2023) 2021
345 Regionalni razvoj Koroška Ustanovitev podjetja TAB Haidi d.o.o. - Vzpostavitev proizvodnje Li-ion celic (tehnologija LFP in NMC) 2021
346 Regionalni razvoj vse regije Celovita rešitev prostorske problematike Ministrstva za notranje zadeve, Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve 2022
347 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Izgradnja objekta za potrebe državne uprave Parmova 2022
348 Regionalni razvoj Osrednjeslovenska regija Celovita rešitev prostorske problematike Muzeja slovenske osamosvojitve 2021
349 Regionalni razvoj obalno kraška regija Celovita rešitev prostorske problematike Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica 2021