Skoči do osrednje vsebine

Peti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP5)

Peti paket ukrepov v ospredje postavlja zaščito delovnih mest, skrb za starejše in preprečevanje širjenja okužb s covid-19. Zajema ukrepe na področju zdravstva, dela, socialnega varstva, gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva, gospodarstva in prehrane ter infrastrukture.

Peti paket ukrepov za omilitev posledic pandemije (#PKP5) je postal veljaven 24. oktobra 2020.

Zaščitni ukrepi za trg dela in gospodarstvo

Podaljšanje subvencioniranja čakanja

 • ukrep subvencioniranja čakanja na delu doma je podaljšan do konca leta 2020 za vse panoge, ki izkazujejo upad prihodkov za vsaj 20 odstotkov glede na leto 2019.

Cilj je zaščititi čim več delovnih mest.

Samozaposleni, družbeniki in kmetje

Pomembno: ukrepi za samozaposlene, družbenike in kmete so podaljšani do konca marca 2021

 • samozaposlenim, družbenikom, ki so poslovodne osebe in kmetom se zagotovi mesečni temeljni dohodek in povračilo delnega nadomestila za čas karantene
 • oba ukrepa bosta trajala od 1. 10. do 31. 12. 2020, z možnostjo podaljšanja za obdobje največ šestih mesecev.
 • višina mesečnega temeljnega dohodka bo znašala 1.100 evrov mesečno za oktober, november in december 2020.
 • Pogoj za mesečni temeljni dohodek bo upad prihodkov upravičenca v letu 2020 zaradi posledic epidemije za več kot 20 odstotkov glede na leto 2019.
 • Če upravičenec ni posloval v letu 2019, je do pomoči upravičen, če so se mu povprečni mesečni prihodki v leti 2020 znižali za več kot 20 odstotkov glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. 8. 2020.
 • V višini 250 evrov se jim povrne tudi izgubljeni dohodek v primeru odrejene karantene.

Prevozniki

Tudi ukrepi s področja infrastrukture so namenjeni ohranitvi delovnih mest.

 • Izvajalci prevozov občasnega in mestnega prevoza bodo upravičeni do nadomestila stroškov, ker od 16.3 do 11.5. 2020 niso mogli izvajati prevozov.

Nadomestilo plače zaradi varstva otroka (višja sila)

 • Od 1. septembra 2020 dalje bo mogoče uveljavljati višje, 80 odstotno nadomestilo v primeru odsotnosti z dela zaradi višje sile, ki je posledica obveznosti varstva otroka zaradi otroku odrejene karantene do vključno 5. razreda osnovne šole.
 • Nadomestilo se zagotavlja tudi v primeru varstva otrok s posebnimi potrebami, ki potrebujejo stalno varstvo.
 • V okvir obveznosti varstva zaradi višje sile zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine se zajema tudi oseba, ki neguje in varuje otroka na podlagi veljavnega izvršilnega naslova v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja (rejništvo).

Povračilo izplačanih nadomestil plač bo lahko uveljavljal vsak delodajalec.

Tabelarni pregled odsotnosti in višine nadomestil po 1. juliju 2021

Situacija Plača/Nadomestilo Plačnik
Delavec v karanteni na domu, ki dela na domu 100 % plača Delodajalec
Delavec, ki mu delodajalec zaradi izjemnih okoliščin odredi delo na domu ali drugo delo 100 % plača Delodajalec
Delavec v karanteni na domu po stiku ali sumu stika z okuženo osebo, ki svojega dela ne more opravljati na domu Nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača (ZNUPZ) Država povrne izplačano nadomestilo plače upravičenemu delodajalcu
Delavec v karanteni na domu po stiku z okuženo osebo v okviru opravljanja dela za delodajalca in dela ne more opravljati na domu 100 % nadomestilo plače (ZNUPZ) Država povrne izplačano nadomestilo plače upravičenemu delodajalcu
Delavec v karanteni na domu, ki je posledica prehoda meje Ni upravičen do nadomestila plače po ZNUPZ. Z delodajalcem dogovori ustrezno podlago odsotnosti z dela (npr. izraba letnega dopusta).
Delavec, ki ne more opravljati dela zaradi višje sile zaradi varstva otroka, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej Nadomestilo v višini 80 % plače zadnjih treh mesecev in ne manjše kot minimalna plača (ZNUPZ) Država povrne izplačano nadomestilo plače upravičenemu delodajalcu
Delavec v izolaciji Nadomestilo v višini 90 % od osnove Zavod za zdravstveno zavarovanje (že od prvega dne zadržanosti od dela)

Zaščitni ukrepi na področja socialnega varstva

Cilj je skrb za starejše in ostale ranljive skupine

Kadrovske okrepitve in nagrajevanje zaposlenih

 • Začasna razporeditev zaposlenih na mesta, kjer je povečan obseg dela zaradi COVID-19.
 • Vsi začasno razporejeni bodo upravičeni do 20 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega.
 • Uvaja se tudi dodatek za neposredno delo z uporabniki pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev v sivih in rdečih conah, in sicer v višini 30 odstotkov urne postavke osnovne plače zaposlenega.

Ohranjanje cen oskrbnin

Podaljšujejo in uvajajo se novi ukrepi, ki ohranjajo cene oskrbnin v domovih za starejše. Oskrbnine trenutno ne zadostujejo za kritje nastalih stroškov povezanih z izvajanjem ukrepov za omejevanja okužbe s COVID-19, zato se bo iz slovenskega proračuna financiralo enomesečne obvezne strateške zaloge osebne varovalne opreme, sofinanciralo osebne varovalne opreme za zaposlene in izvajalce na področju socialnega varstva ter krilo izpade prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet in umika v domačo oskrbo.

Zaščitni ukrepi za zdravstvo

PKP5 uvaja številne pomembne in zaščitne ukrepe na področju zdravstva, med njimi

 • izvedbo nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnost do zdravstvenih storitev,
 • brezplačno prostovoljno cepljenje proti sezonski gripi
 • možnost odsotnosti z dela zaradi bolezni brez potrdila osebnega zdravnika do tri dni
 • zagotavlja se enkratno pokritje stroškov za vzpostavitev enomesečne strateške zaloge osebne varovalne opreme v javnih zdravstvenih zavodih ter sofinanciranje nakupa medicinske opreme za izvajanje ukrepov preprečevanje širjenja ter za zdravljenje okužbe z COVID-19.

Poenostavlja tudi postopek izdaje karantenske odločbe, podrobneje ureja institut karantene na domu ter ukrepe za učinkovitejše zagotavljanje spoštovanja vladnih ukrepov za omejevanje in preprečevanje širjenja COVID-19.

Vzgoja in izobraževanje

#PKP5 tudi na področju vzgoje in izobraževanja odgovarja na realne potrebe iz terena.

 • V primeru odrejene karantene otroku bodo starši za dneve odsotnosti otroka oproščeni plačila vrtca.
 • Ureja vzgojno izobraževalno delo na daljavo.
 • Zagotavlja financiranje zaščitne opreme in sredstev za dezinfekcijo prostorov.