Skoči do osrednje vsebine

Deseti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (#PKP10)

Deseti paket ukrepov za preprečevanje širjenja okužb, omilitev, obvladovanje in odpravo posledic covida-19 ob solidarnostnih dodatkih prinaša tudi odškodninska odgovornost za primer zapletov pri cepljenju ter povračilo stroškov hitrih testov podjetjem. Podaljšana je veljavnost turističnih bonov 2020.

Solidarnostni dodatek

Najbolj ranljivim skupinam se bo izplačal poseben dodatek.

Upokojenci

Višina dodatka je odvisna od višina pokojnine:

 • prejemniki pokojnin do 523 evrov: 300 evrov dodatka,
 • prejemniki pokojnin od 523,01 do 628 evrov: 230 evrov dodatka,
 • prejemniki pokojnin od 628,01 do 732 evrov: 130 evrov dodatka.

Solidarnostni dodatek za upokojence s stalnim prebivališčem v Sloveniji se izplača 14. januarja 2022. Upokojencem z začasnim prebivališčem v Sloveniji se bo dodatek izplačal pri izplačilu pokojnine za februar.

Kmetje

Zaradi izboljšanja socialnega položaja solidarnostni dodatek v višini 150 evrov prejmejo kmetje (stari nad 65 let, ki niso prejemniki pokojnin), z dohodki pod 591,2 evra.

Enkratni solidarnostni dodatek se izplača na podlagi vloge upravičenca, ki se vloži na ministrstvo za kmetijstvo, do 31. januarja 2022.

Naziv Datum objave Rok prijave
3. 1. 2022
31. 1. 2022

Posebej ranljive skupine

Zakon določa tudi dodatek v višini 150 evrov za:

 • vojne veterane, ki prejemajo veteranski dodatek,
 • vojne invalide, ki prejemajo invalidski ali družinski dodatek,
 • upravičence do nadomestila po 3. in 8. členu Zakona o socialnem vključevanju invalidov,
 • upravičence do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, ki imajo odločbo o nezaposljivosti zaradi invalidnosti. 

Enkratni solidarnostni dodatek se izplača do 31. marca 2022.

Novorojenci

Do enkratnega solidarnostnega dodatka za novorojence v višini 500 evrov je upravičen eden od staršev ali druga oseba ali posvojitelj za vsakega otroka s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, rojenega do 30. junija 2023. Izplačila centri za socialno delo izvajajo po uradni dolžnosti v treh mesecih po rojstvu, kar pomeni, da posebne vloge ni potrebno vlagati.

Dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve

Pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč, ter dijakom in študentom, ki so vključeni ali vpoklicani k opravljanju nalog pomoči pri celostni oskrbi bolnikov v zdravstvenih ali socialno-varstvenih ustanovah in pri izvajanju mobilnega testiranja in cepljenja, pripada dodatek za izpostavljenost nevarnosti in posebne obremenitve.

Dodatek znaša do 30 evrov na posamezen dan opravljanja navedenih nalog:

 • 10 evrov za opravljanje nalog do 4 ure,
 • 20 evrov za opravljanje nalog od 4 do 8 ur,
 • 30 evrov za opravljanje nalog več kot 8 ur.

Ukrep velja od 11. novembra 2021 do 30. junija 2022.

Za izplačilo dodatkov je pristojna Uprava za zaščito in reševanje (URSZR). Delodajalec mora mesečno do 5. v tekočem mesecu (prvi zahtevek za delo od 11. 11. 2021 do 31. 12. 2021 se URSZR predloži do 31. 1. 2022) na naslov krajevno pristojne izpostave posredovati zahtevek za izplačilo dodatka. Zahtevku mora za vsakega upravičenca posebej priložiti poročilo o delu z razvidnim datumom, trajanjem, vrsto opravljenega dela ter obračunanim zneskom. URSZR bo po potrditvi zahtevka nakazal sredstva na transakcijski račun delodajalca.

Do dodatka ni upravičen:

 • prostovoljec, ki ni pripadnik sil za zaščito, reševanje in pomoč oz. nima statusa dijaka ali študenta,
 • če je dijak ali študent opravljal naloge tehnične ali administrativne pomoči v drugih prostorih, ki nima zveze z neposredno celostno oskrbo bolnikov, cepljenjem ali testiranjem,
 • če je dijak ali študent zaradi opravljanja nalog ali dela prejel t. i. covid dodatek,
 • če je bil dijak ali študent za svoje delo plačan.

Podaljšanje veljavnosti turističnih bonov

Podaljša se veljavnost unovčitve turističnih bonov (bon20) do 30. junija 2022.

Dodatne informacije o bonih in načinu unovčevanja.

Kratkotrajna odsotnost zaradi bolezni

Zakon do 28. februarja 2022 podaljšuje možnost, da zaposleni koristi tri dni bolniške odsotnosti brez potrdila o upravičeni zadržanosti od dela, ki ga izda izbrani osebni zdravnik, in sicer največ enkrat v posameznem koledarskem letu. Vlada je s sklepom 24. februarja 2022 ukrep podaljšala do 31. maja 2022.

Sofinanciranje nabave hitrih testov za gospodarstvo

Pomoč pripada npr. podjetjem, samostojnim podjetnikom, zavodom, društvom, samozaposlenim in znaša 92,5 evrov na delavca ali na osebo, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu, in ki se mora samotestirati.

Upravičenec mora preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki predložiti izjavo, in sicer:

 • za obdobje od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022 najpozneje do 15. februarja 2022,
 • za obdobje od 1. do 28. februarja pa najkasneje do 15. marca 2022.

Vlada je ukrep s sklepom podaljšala do 28. februarja 2022 in določila, da je znesek pomoči za februar 2022 na delavca 30 evrov.

Do sofinanciranja nabave HAG testov so upravičeni tudi v dejavnosti zdravstva, socialnega varstva ali vzgoje in izobraževanja, in sicer od 19. januarja 2022 v znesku "strošek testa x število dni testiranja".

Podaljšanje obdobja izrabe letnega dopusta

Zakon ureja podaljšanje obdobja izrabe še neizrabljenega dopusta. S tem se omogoča delavcem, ki v letu 2021 zaradi vseh podanih okoliščin niso mogli izrabiti vsega preostalega dopusta iz leta 2020, da ta dopust izrabijo najkasneje do 1. aprila 2022. Zakon določa tudi pravico, da delavec letni dopust za leto 2021 izrabi do 31. decembra 2022.

Takšna možnost je povezana s pogojem, da delavec zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije covida-19, ni mogel izrabiti letnega dopusta za leto 2021 skladno z roki ZDR-1.

Ukrepi na področju zdravstva

Zakon navaja tudi ukrepe na področju zdravstva, ki so pomembni za zagotavljanje nemotenega upravljanja epidemije tudi v četrtem valu. Ukrepi so:

 • Podaljšanje ukrepa začasnega prerazporejanja do 30. junija 2022.
  Za lažje prerazporejanje kadra ima ministrstvo za zdravje možnost, da lahko vsem delodajalcem v mreži javne zdravstvene službe odredi prednostno razporejanje kadra glede na izkazane potrebe.
 • Sprememba nacionalnega razpisa za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev, in sicer tako, da se upošteva čakalni seznam čakajočih nad dopustno čakalno dobo še v šestih oziroma devetih mesecih po izvedbi razpisa. Tako se bo izboljšala učinkovitost izvajanega razpisa in zagotovile večjo dostopnost do zdravstvenih storitev.
 • Podaljšanje financiranja telemedicinske obravnave, ki je strokovno upravičena in potrebna tudi pri pacientih, pozitivnih na covid-19 do 30. junija 2022.

Uvedba odškodninske odgovornosti in odškodnin brez krivde

Upravičenec, ki ima pravico do denarne odškodnine po tem zakonu, je:

 • oseba, ki je bila v Sloveniji cepljena proti covidu-19 ali zdravljena z zdravilom za zdravljenje covida-19, in ji je nastala škoda na zdravju, ki se kaže v resnem in trajnem zmanjšanju življenjskih funkcij,
 • v primeru smrti osebe, ki je bila v Sloveniji cepljena proti covidu-19 ali zdravljena z zdravilom za zdravljenje covida-19, njen zakonec oziroma partner, s katerim je ta oseba živela v zunajzakonski skupnosti, in starši pod pogojem, da je bila umrla oseba otrok do 18. leta starosti ali otrok nad 18. letom starosti, če so ga bili starši dolžni preživljati ali je z njimi živel v trajnejši življenjski skupnosti,
 • v primeru smrti osebe, ki je bila v Sloveniji cepljena proti covidu-19 ali zdravljena z zdravilom za zdravljenje covida-19, njeni otroci do 18. leta starosti ali otroci nad 18. letom starosti, ki jih je bila ta oseba dolžna preživljati ali so z njo živeli v trajnejši življenjski skupnosti.

O načinu in postopku za uveljavljanje pravice do odškodnine in višini odškodnine se uporablja predpis, ki ureja odškodninsko odgovornost za škodo, ki nastane osebi zaradi obveznega cepljenja.

Preden se vloži vloga, mora:

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ovrednoti škodo na zdravju ali smrt kot resen neželeni učinek cepiva, o čemer mora obvestiti upravičenca, ali
 • Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) oceniti škodo na zdravju ali smrt kot resen neželeni učinek zdravila, o čemer mora obvestiti upravičenca.

Uvedba odškodninske odgovornosti in s tem sistema odškodnin brez krivde je ključna pri ohranjanju zaupanja v varnost in kakovost cepiv ter zagotavljanju učinkovitega in celovitega izvajanja nacionalnega programa cepljenja proti covidu-19.