Skoči do osrednje vsebine

Pripravljamo in pošiljamo pojasnila o slovenski knjižni normi, zapisani v sprejetih priročnikih. Dajemo informacije o možnostih jezikovnega izpopolnjevanja odraslih in učenju slovenščine kot tujega oziroma drugega jezika ter o jezikovnih pravicah državljanov Republike Slovenije in pravicah pripadnikov manjšin in priseljencev na območju Slovenije do učenja materinščine.

Bralna pismenost

Bralna pismenost je v mednarodni raziskavi PISA, program mednarodne primerjave dosežkov učencev, angleško Programme for International Student Assessment (PISA), opredeljena kot posameznikova sposobnost razumevanja in uporabe napisanega besedila ter razmišljanja o njem za doseganje določenih namenov, razvijanje posameznikovega znanja in zmožnosti ter sodelovanje v družbi. Po večletnih podpovprečnih dosežkih slovenskih petnajstletnikov so bili rezultati raziskave PISA 2015 glede bralne pismenosti končno boljši. Slovenski šolarji so na tem področju dosegli 505 točk (povprečje država OECD je bilo 493 točk) oziroma 11. mesto med državami OECD, med vsemi 72 sodelujočimi državami pa 14. mesto.

Prav za izboljšanje bralne pismenosti otrok smo sofinancirali projekt V objemu besed, ki ga je Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru izvedla v sodelovanju z Bralno značko Slovenije. Projekt gradi na krepitvi sposobnosti staršev v skrbi za družinsko pismenost. Podrobnejše informacije o projektu družinske pismenosti so na strani Društva Bralna značka Slovenije, kjer so na voljo tudi publikacije, ki so nastale v okviru projekta.

Finančno smo podprli tudi priredbo  klasičnega dela Frana Saleškega Finžgarja Pod svobodnim soncem v lahko berljivem jeziku za odrasle s posebnimi potrebami. Knjiga v e-obliki (v dveh zvezkih) je prosto dostopna na spletni strani Zavoda RISA, ki je izvedel priredbo.

Izobraževanje oseb s posebnimi potrebami

S podporo Evropskega socialnega sklada smo financirali projekta, ki bosta pripomogla k lažjemu opismenjevanju in razvijanju bralnih zmožnosti oseb s posebnimi potrebami:

Projekta sta bila končana v drugi polovici 2019, pri testiranju didaktičnih gradiv so sodelovali predstavniki ciljnih skupin. Za osebe, ki imajo ovire v komuniciranju, pa samo izobraževanje in usposabljanje ni dovolj, potrebne so hkratne prilagoditve informacij in gradiv. Zato sofinanciramo projekt Jezik pride naproti, ki ga  ga prav tako izvaja Zavod RISA.

Jezikovno izpopolnjevanje mladine in odraslih

Izsledki zadnje mednarodne raziskave o stanju in uporabi kompetenc odraslih (program za mednarodno ocenjevanje kompetenc odraslih, angleško Programme for the International Assessment of Adult Competences, PIAAC) so pokazali, da številni odrasli v Sloveniji dosegajo nizko raven bralne pismenosti. Tako sofinanciramo projekte, ki spodbujajo razvoj besedilnih spretnosti in bralne pismenosti predvsem odraslih: 

Tudi v preteklih letih smo finančno podprli projekte za promocijo slovenščine in jezikovno izpopolnjevanje govorcev slovenščine kot prvega jezika:

  • Ditko; Moj jezik v digitalnem svetu (Univerza v Mariboru).
  • Igra besed; jezikovna igralna aplikacija za mobilne naprave (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani).
  • Od skupnosti za skupnost;slovar sopomenk sodobne slovenščine (Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani).
  • Slovarji.si; Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov (Univerza na Primorskem, partner Amebis).