Skoči do osrednje vsebine

Pripravljamo in pošiljamo pojasnila o slovenski knjižni normi, zapisani v sprejetih priročnikih. Dajemo informacije o možnostih jezikovnega izpopolnjevanja odraslih in učenju slovenščine kot tujega oziroma drugega jezika ter o jezikovnih pravicah državljanov Republike Slovenije in pravicah pripadnikov manjšin in priseljencev na območju Slovenije do učenja materinščine.

Bralna pismenost

Bralna pismenost je v mednarodni raziskavi PISA opredeljena kot posameznikova sposobnost razumevanja in uporabe napisanega besedila ter razmišljanja o njem za doseganje določenih namenov, razvijanje posameznikovega znanja in zmožnosti ter sodelovanje v družbi. Po večletnih podpovprečnih dosežkih slovenskih petnajstletnikov so bili rezultati raziskave PISA 2015 glede bralne pismenosti končno boljši. Slovenski šolarji so na tem področju dosegli 505 točk (povprečje država OECD je bilo 493 točk) oziroma 11. mesto med državami OECD, med vsemi 72 sodelujočimi državami pa 14. mesto.

Prav za izboljšanje bralne pismenosti otrok smo sofinancirali projekt V objemu besed, ki ga je Pedagoška fakulteta Univerze v Mariboru izvedla v sodelovanju z Bralno značko Slovenije. Projekt gradi na krepitvi sposobnosti staršev v skrbi za družinsko pismenost.  Več informacij o projektu družinske pismenosti je na spletni strani Društva Bralna značka Slovenije. Tu so na voljo tudi publikacije, ki so nastale v okviru projekta.

Finančno smo podprli tudi priredbo  klasičnega dela Frana Saleškega Finžgarja Pod svobodnim soncem v lahko berljivem jeziku za odrasle s posebnimi potrebami. Knjiga v e-obliki (v dveh zvezkih) je prosto dostopna na spletni strani Zavoda RISA, ki je izvedel priredbo.

Izobraževanje oseb s posebnimi potrebami

S podporo Evropskega socialnega sklada smo financirali projekta, ki bosta pripomogla k lažjemu opismenjevanju in razvijanju bralnih zmožnosti oseb s posebnimi potrebami:

Projekta sta bila končana v drugi polovici 2019, pri testiranju didaktičnih gradiv so sodelovali predstavniki ciljnih skupin. Za osebe, ki imajo ovire v komuniciranju, pa samo izobraževanje in usposabljanje ni dovolj, potrebne so hkratne prilagoditve informacij in gradiv. Zato sofinanciramo projekt Jezik pride naproti, ki ga  ga prav tako izvaja Zavod RISA.

Jezikovno izpopolnjevanje mladine in odraslih

Izsledki zadnje raziskave PIAAC so pokazali, da številni odrasli v Sloveniji dosegajo nizko raven bralne pismenosti. Tako sofinanciramo projekte, ki spodbujajo razvoj besedilnih spretnosti in bralne pismenosti predvsem odraslih: 

  • Naj pesem: natečaj za najboljšo pesem v izvedbi Beletrine
  • Jezikovna čajanka: jezikovne delavnice za razvijanje bralne pismenosti, besedilnih spretnosti in spoznavanje bralnih strategij, ki jih izvaja Jezikovna zadruga Soglasnik
  • Če nisi preveden, ne obstajaš: pomen specializiranih jezikovnih uporabnikov za bralno pismenost v Sloveniji, ki ga izvaja Društvo slovenskih književnih prevajalcev s partnerji

Tudi v preteklih letih smo finančno podprli projekte za promocijo slovenščine in jezikovno izpopolnjevanje govorcev slovenščine kot prvega jezika (mladine in odraslih):

  • Ditko – Moj jezik v digitalnem svetu (Univerza v Mariboru)
  • Igra besed – jezikovna igralna aplikacija za mobilne naprave (Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani)
  • Od skupnosti za skupnost – slovar sopomenk sodobne slovenščine (Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani)
  • Slovarji.si – Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov (Univerza na Primorskem, partner Amebis).

Informacije o jezikovnem izpopolnjevanju mladine in odraslih: