Skoči do osrednje vsebine

Ob jedrski nesreči se sprostijo radioaktivne snovi pretežno v ozračje in se razširjajo v obliki radioaktivnega oblaka v širše okolje. Stopnja ogroženosti ob jedrski nesreči zaradi radioaktivnega onesnaženja okolja je odvisna od vrste in od količine izpuščene aktivnosti posameznih skupin radionuklidov. Prenos in razširjanje sta odvisna od vremenskih razmer.

Radioaktivno sevanje prihaja do človeka po treh prenosnih poteh:

 • z vdihavanjem radioaktivnih zračnih delcev,
 • zaužitjem z vodo in hrano ter
 • neposrednim zunanjim obsevanjem iz radioaktivnega oblaka ali iz onesnaženih tal.

Katere jedrske in radiološke nesreče se lahko zgodijo v Sloveniji?

Slovenijo lahko prizadenejo jedrske in radiološke nesreče:

 • v jedrskih objektih NEK, TRIGA, CSRAO,
 • s stacionarnimi in premičnimi radioaktivnimi viri,
 • pri prevozu radioaktivnih snovi,
 • zaradi padca satelita na jedrski pogon ali satelita, ki ima na krovu jedrske snovi,
 • v tujini s posledicami na območju Republike Slovenije.

Najhujše so posledice jedrskih nesreč. Jedrska nesreča v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) je zelo malo verjetna, saj ima elektrarna vgrajeno visoko stopnjo aktivne in pasivne varnosti.

Radiološke nesreče se lahko zgodijo kjerkoli. Do nesreče lahko pride z nenadzorovanimi visoko radioaktivnimi viri, ki so lahko tudi življenjsko nevarni, če so nezaščiteni oziroma je zaščita poškodovana. Viri so lahko:

 • izgubljeni, ko lastnik pogreša vir,
 • najdeni, ko naključna oseba najde vir, pri čemer ne ve da gre za radioaktivni vir,
 • ukradeni, ko tat ne ve da gre za radioaktivni vir, poškodovani v požaru.

Huda jedrska nesreča v jedrskih elektrarnah v tujini znotraj 1000 kilometrskega območja lahko prizadene tudi Slovenijo, kot tudi uporaba jedrskega orožja v vojni.

Zato so gospodarske družbe, lokalne skupnosti, regije in država izdelale načrte zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, s katerimi med drugim zagotavljajo pravočasno odkrivanje nevarnosti, obveščanje ogroženega prebivalstva in izvajanje potrebnih zaščitnih ukrepov.

Obveščanje ob nesreči v NEK

O nevarnosti boste  prebivalci, ki živite v okolici NEK obveščeni z alarmnim znakom neposredna nevarnost. Takoj po alarmiranju bodo pristojni organi, po radiu in televiziji, posredovali informacije o tem, kaj se je zgodilo in navodila za izvajanje zaščitnih ukrepov. Informacije bodo posredovali nacionalni radio in televizija ter lokalne radijske in televizijske postaje.

Kaj storiti ob jedrski ali radiološki nesreči?

Zaklanjanje

Zaklanjanje je zadrževanje ljudi in živali v zaprtih prostorih ob jedrski ali radiološki nesreči, da se izognejo dozam zaradi zunanje obsevanosti in vnosa. Zaprti prostor je lahko zaklonišče in tudi običajna zgradba z zaprtimi okni in izklopljeno ventilacijo. Zaklanjanje traja do 24 ur.

 • Ob razglasitvi ukrepa zaklanjanja se umaknite v hišo ali drugo zgradbo. Izogibajte se daljšemu zadrževanju pred okni. Zadržujte se v prostoru, ki ima malo oken.
 • Zaprite okna in vrata in jih dodatno zatesnite s samolepilnim trakom.
 • Izklopite ventilacijo in zatesnite s priročnimi sredstvi prezračevalne odprtine.
 • Uporabljajte hrano in pijačo, ki jo imate v hiši.
 • Lahko pijete in uporabljate vodo iz vodovoda, razen če je to prepovedano.

Če ste ob razglasitvi zaklanjanja na prostem, uporabite priročna zaščitna sredstva (kot so robec, brisača, ogrinjalo) in se čim prej umaknite v zgradbo ali v zaklonišče. Upoštevajte navodila intervencijskega osebja.

Zaužitje tablet kalijevega jodida (KI)

Ob jedrski nesreči se lahko v okolje sprosti radioaktivni izotop joda, ki utegne povzročiti notranje obsevanje telesa zaradi vdihavanja. Zaužitje tablet KI neposredno pred ali med prehodom radioaktivnih snovi preprečuje, da bi se radioaktivni jod, ki bi ga vdihnili, kopičil v žlezi ščitnici. Tablete KI imajo prebivalci naselij v polmeru 10 km okrog NEK doma. Tablete so imajo tudi vse organizacije v tem območju, v katerih se dnevno zadržuje več kot 50 oseb (gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije). Tako šole, vrtci in druge izobraževalne ustanove razpolagajo z zadostnimi količinami tablet za vse varovance, učence in dijake. Tablete kalijevega jodida ima tudi intervencijsko osebje na celotnem območju RS, ki bo posredovalo v primeru jedrske ali radiološke nesreče (gasilci, policisti in reševalci). Za ostale prebivalce v Sloveniji se zaloge tablet kalijevega jodida hranijo v bolnišnicah. Tablete bodo upravičencem do dopolnjenega 40. leta starosti pravočasno razdelili v občinah.

Evakuacija

Evakuacija je organiziran umik ljudi z ogroženega območja. Na območjih, kjer je evakuacija odrejena, se morajo prebivalci preseliti v določen kraj v času in na način, kot je to določeno v načrtu zaščite in reševanja.

V primeru jedrske nesreče se evakuacija odredi pred izpustom radioaktivnih snovi v ozračje ali po prehodu radioaktivnega oblaka, če ni bilo časa za evakuacijo in je bilo predhodno odrejeno zaklanjanje. Enako se ukrepa ob radiološki nesreči z izpustom radioaktivnih snovi v zrak oz. na podlagi meritev na terenu, če gre za kontaminacijo tal (na primer izlitje radioaktivne tekočine).

Izvedba evakuacije za prebivalce v okolici NEK je vnaprej načrtovana. Če ste predvideni za evakuacijo, se nanjo pripravite in ukrepajte v skladu z navodili, ki ste jih dobili od pristojnih organov. Obvestila o izvajanju evakuacije bodo posredovana tudi preko sredstev javnega obveščanja. V obvestilih bodo navedena naselja, katerih prebivalci se bodo morali evakuirati, naštete bodo evakuacijske poti, po katerih se bo izvajala evakuacija in evakuacijska sprejemališča, kjer bo zagotovljen sprejem evakuiranih prebivalcev. Evakuacija se bo izvajala z lastnimi prevoznimi sredstvi, za prebivalce, ki nimajo lastnih prevoznih sredstev bo prevoz organiziran, poskrbljeno bo tudi za osebe, ki potrebujejo pomoč ob evakuaciji.

Za otroke, ki bodo ob razglasitvi evakuacije v šolah in vrtcih, ter za osebe, ki bodo v bolnišnicah, domovih za starejše bodo poskrbeli zaposleni v ustanovah in jih bodo evakuirali v kraje, kamor se bodo evakuirali prebivalci iz kraja, kjer je sedež ustanove.

Ob evakuaciji vzemite s seboj le najnujnejše stvari:

 • osebne dokumente in denar,
 • pribor za osebno higieno,
 • zdravila in recepte in nujne medicinske pripomočke,
 • druge nujne življenjske potrebščine.

S seboj lahko vzamete tudi malo hišno žival.

Pred odhodom:

 • izključite gospodinjske stroje in naprave,
 • zaprite vodo in plin,
 • zaprite okna in vrata,
 • ugasnite luči,
 • zaklenite prostore.

Živino pustite v hlevu in jo oskrbite s krmo za dva dni. Zaprite okna in vrata in zatesnite ostale odprtine. Za živino bodo skrbele skupine občanov ali pripadnikov Civilne zaščite oziroma tako kot je predvideno v načrtih zaščite in reševanja.

Po določeni evakuacijski poti se odpeljite do evakuacijskega sprejemališča. Vozite previdno in strpno, ter upoštevajte navodila, ki vam jih bodo posredovali pristojni organi, oziroma preko sredstev javnega obveščanja.

V evakuacijskem sprejemališču vas bodo napotili v kraj, kjer se boste začasno nastanili. Če bo evakuacija izvedena po izpustu nevarnih snovi, boste radiološko pregledani in po potrebi dekontaminirani. Poskrbljeno bo, da bodo družine čimprej združene.

Ukrepi za zaščito hrane, vode in krme

Radioaktivne snovi lahko pridejo v naše telo tudi z uživanjem kontaminirane hrane in vode.

Zato upoštevajte navodila pristojnih organov glede:

 • prepoved uporabe kontaminirane hrane in krme,
 • prepoved uporabe (pitne) vode in prepoved ali omejitev uživanja določenih živil, predvsem poljščin, sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov,
 • zaščita živali in krme (zadrževanje živali v hlevih, prepoved paše in krmljenja živali s svežo krmo),
 • omejitev nabiranja in uporabe poljskih pridelkov in gozdnih sadežev,
 • omejitve paše,
 • omejitev oziroma prepoved uporabe mesa uplenjene divjadi,
 • zaščiti virov pitne vode in
 • zagotavljanja nadomestne neoporečne hrane, vode in krme.

Podrobnejše informacije v zvezi z radioaktivnostjo v živilih, dobite na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje, kjer je objavljena brošura Varnost živil v izrednih razmerah, v poglavju Radiološke in jedrske nesreče.

Vir: Besedilo je pripravljeno na podlagi določb predpisov, standardov, priporočil in drugih vsebin objavljenih na spletnih straneh ministrstev, služb, organizacij:

Tiskovine