Skoči do osrednje vsebine

Investicije na področju izobraževanja, znanosti in športa

Sektor oblikuje investicijsko politiko na področju visokega šolstva, znanosti in športa. Poleg neposrednih vlaganj v visokošolsko in znanstveno infrastrukturo, naloge obsegajo tudi zagotavljanje trajnih prostorskih rešitev in s tem kakovostnih delovnih pogojev za delovanje javnih zavodov na področju visokega šolstva in znanosti (univerze, študentski domovi, inštituti itd.).

Postopek vrednotenje izobraževanja

V postopku vrednotenja izobraževanja ENIC-NARIC center  izda mnenje o posameznih elementih izobraževanja, in sicer najkasneje v dveh mesecih od prejema popolne vloge. Postopek je podrobneje opisan na portalu eUprava. (Link na https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/vrednotenje-izobrazevanja.html)

V kolikor se prosilec z izdanim mnenjem ne strinja, lahko pri ENIC-NARIC centru v petnajstih dneh od njegove vročitve poda pisni ugovor z obrazložitvijo in morebitnimi novimi dokazili.

Stroški vrednotenja izobraževanja znašajo 50 EUR in se jih lahko poravna na naslednje načine:

- osebno v glavni pisarni Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana

- z gotovinskim plačilom

- z bančno kartico (Karanta, MasterCard, Visa, BA, Maestro)

- z univerzalnim plačilnim nalogom - UPN, kjer je potrebno navesti:

  • namen plačila: MIZS-stroški za vrednotenje
  • naziv in naslov prejemnika: Drugi nedavčni prihodki države, Ljubljana
  • številka računa-IBAN: SI56 01100 1000621284
  • referenca: 11 33308-7141009-12345678
  • SWIFT koda-za plačilo iz tujine:  BSLJSI2X Banka Slovenije.

Stroškov se ne zaračunava pravnim osebam javnega prava.

Stroškov so oproščeni prejemniki socialne pomoči, varstvenega dodatka, nadomestila za invalidnost, iskalci zaposlitve, ki to dokažejo z ustreznimi dokazili, kot so:

- pravnomočna odločba pristojnega organa za pravne osebe javnega prava

- potrdilo Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, da se oseba vodi v evidenci brezposelnih oseb, ki ne sme biti starejše od 14 dni.

Stroškov vrednotenja izobraževanja so oproščeni tudi prosilci, ki želijo vrednotiti izobraževanje na podlagi slovenske listine o izobraževanju, ki je bila izdana pred 12. 7. 2016. Sem sodijo slovenske listine o izobraževanju (diplome, spričevala, priloge k diplomi…), izdane pred 12. 7. 2016, na katerih še ni razvidna informacija o ravni izobraževanja po slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK), evropskem ogrodju kvalifikacij (EOK) in evropskem ogrodju visokošolskih kvalifikacij (EOVK).

Seznanitev delodajalcev glede oblike akta

Mnenje, ki ga v postopku vrednotenja izobraževanja izda ENIC-NARIC center služi kot pomoč pri prepoznavanju in umeščanju tako tujih kot slovenskih listin o izobraževanju.

Z mnenjem se ne podeljujejo pravice ali obveznosti, ker je te imetnik listine o izobraževanju že pridobil z zaključenim izobraževanjem. Gre za prenos pravic iz ene države v drugo.

Mnenje vsebuje naslednje informacije:

- o listini o izobraževanju,
- o statusu izobraževalne institucije in izobraževalnega programa,
- o opravljenem izobraževanju, področju oziroma smeri in njegovi umeščenosti v državi izvora,
- o pridobljenem naslovu, nazivu v državi izvora,
- o pravicah, ki iz izobraževanja izhajajo v državi izvora,
- kratek opis sistema izobraževanja v državi izvora in
- o primerljivosti izobraževanja s slovenskim izobraževalnim sistemom.

Za primerjavo tujega in slovenskega izobraževanja je pomembna informacija o umeščenosti tujega izobraževanja v izobraževalni sistem v državi izvora. Ne gre za vsebinsko presojo izobraževanja, pač pa bo ENIC-NARIC center podal informacijo o primerljivosti izhajajoč iz informacij, ki jih je mogoče razbrati iz posameznikove vloge, informacij ENIC-NARIC centra o tujih šolskih sistemih v povezavi s slovenskim šolskim sistemom.

Končno odločitev glede zaposlitve sprejme delodajalec, ki določa pogoje za zaposlitev in poleg formalne izobrazbe (ki predstavlja le en del usposobljenosti posameznika) upošteva tudi kompetence, veščine, dodatna znanja kandidata. V primeru reguliranega poklica sprejme končno odločitev tisti nacionalni regulator, ki določa zakonske pogoje za opravljanje takega poklica (resor, zbornica, združenje). Izobraževanje se izkazuje z izvirnikom listine, mnenje služi kot »prevajalnik«. Ključna pa je listina o izobraževanju.

Če gre za tuje javne listine (tudi diplome, spričevala…), se le te uporabljajo v pravnem prometu RS, če so ustrezno legalizirane, razen v primeru, ko področna zakonodaja legalizacije ne zahteva. Za več informacij v zvezi z legalizacijo tujih javnih listin v postopki pred drugimi organi se lahko organ obrne na Ministrstvo za pravosodje RS.

 

Države podpisnice Haaške konvencije v skladu z Zakonom o ratifikaciji Konvencije: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.status&cid=41

Tabela

2014 2015 2016 2017
Red 10,4 23,2 11,5 8,8
Blue 12,1 4,5 10,3 11,2
Green 10,6 9,6 9,2 12,7
TOTAL 33,1 37,3 31,0 32,7

SEZNAM

slika iz izobraževanja | Avtor fotorgraf

Iskalnik