GOV.SI

Inšpekcijski nadzor v javnem sektroju

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Inšpekcijski nadzor v javnem sektorju izvaja Inšpektorat za javni sektor. Izvaja notranji nadzor nad uporabo predpisov, ki urejajo upravni postopek in upravno poslovanje, ter predpisov, ki urejajo plače v javnem sektorju in uslužbenska razmerja. Večinoma gre za nadzor nad izvajanjem predpisov, ki so v pristojnosti Ministrstva za javno upravo, v nekaterih primerih pa pristojnost za nadzor opredeli tudi kakšen drug predpis.

Nadzor izvajajo v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, pri nosilcih javnih pooblastil in drugih pravnih in fizičnih osebah (kadar odločajo o upravnih zadevah oziroma opravljajo upravne naloge) ter pri drugih pravnih osebah javnega sektorja (javne agencije, javni skladi, javni zavodi, javni gospodarski zavodi in druge osebe javnega prava), če so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalnih skupnosti in morajo izvajati navedene predpise.

Nadzore izvajajo po uradni dolžnosti, na podlagi prejetih pobud ali drugih informacij, ki kažejo na morebitne nepravilnosti, in na podlagi lastne določitve sistemskih nadzorov, če ocenijo, da pri določenih uporabnikih proračuna obstaja večje tveganje za kršitev veljavnih predpisov.

Rezultat njihovega nadzora so poročila, usmeritve, zapisniki in mnenja.

Nadzori s področja vodenja upravnih postopkov in upravnega poslovanja

Nadzor na Inšpektoratu za okolje in prostor

Sistemskski nadzor izvajanja Zakona o tujcih na upravnih enotah in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

Nadzor samoupravnih lokalnih skupnosti na podlagi določb Zakona o gostinstvu

Nadzor javnih zavodov s področja socialnega zavarovanja

Nadzori na centrih za socialno delo

Nadzori v javnih agencijah

Nadzori s področja sistemiziranja delovnih mest

Nadzori s področja izplačil

Nadzor s področja delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Nadzor s področja izplačil dodatkov za stalno pripravljenost

Nadzori s področja izplačil za povečan obseg dela

Nadzori s področja izplačil za delo v času dežurstva v zdravstvu

Nadzori s področja sistemiziranja delovnih mest

Nadzori s področja dvojezičnosti