Skoči do osrednje vsebine

Informacije o kemijskih zmeseh na trgu

Z zbiranjem in vodenjem informacij proizvajalcev kemijskih zmesi, ki so v uporabi na trgu RS, omogočamo zaposlenim centra za zastrupitve v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana, da v primeru akutne zastrupitve človeka v najkrajšem času določijo način protiukrepanja in posledično umilijo/preprečijo posledice zastrupitve.

Predložitev informacij

Z namenom zaščite uporabnikov kemijskih izdelkov pred zdravstvenimi tveganji so določeni proizvajalci in trgovci zavezani predložiti informacije o nevarnih kemikalijah Uradu RS za kemikalije kot imenovanemu nacionalnemu organu. Na področju informacij o kemijskih zmeseh za potrebe ukrepanja pri akutnih zastrupitvah ljudi pa tudi za preventivne ukrepe, je Komisija z izdajo uredbe v letu 2017 poenotila postopke za predložitev informacij s strani uvoznikov in nadaljnjih uporabnikov zmesi z namenom poenostaviti postopke za predložitve in izenačiti stopnjo zaščite v vseh državah članicah. Zaveza predložitve poenotenih informacij se uvaja postopno in sicer za:

- zmesi za potrošniško uporabo 1.1.2020,

- zmesi za strokovno (profesionalno) uporabo 1.1.2021, in

- zmesi za industrijsko uporabo 1.1.2024.

V RS se informacije o zmeseh predložijo uradu kot imenovanemu nacionalnemu organu. Urad naprej omogoča dostop do teh infomacij nacionalnemu centru za zastrupitve v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKCL).

Evropska kemijska agencija (ECHA) je v sodelovanju s Komisijo za države članice, ki to želijo, pripravila celovito podporo postopkom predložitve informacij. Za zmesi, ki se dajejo v promet na trgu RS, se predložitve informacij uradu tako s strani predlagateljev iz RS kot iz drugih držav članic izvajajo izključno preko ECHA Poison Centres Notification (PCN) portala. Pričetek predložitve informacij in uporabe PCN portala s strani predlagateljev informacij (industrije) se načrtuje v drugem trimesečju leta 2019. Vse na temo predložitve informacij najdete na spletni strani ECHE Poison Centres.

Priporočila za industrijo, kako se pripraviti na predložitev informacij, so na voljo na spletni strani ECHE Koraki za industrijo

Poročanje podatkov o kemikalijah z uporabo spletne aplikacije ISK na podlagi 35. člena zakona o kemikalijah, ki se sedaj uporabljajo tudi s strani nacionalnega centra za zastrupitve v UKCL, ostaja nespremenjeno.

 

Zakonodaja in smernice

- 45. člen uredbe CLP (Imenovanje organov, odgovornih za prejemanje informacij v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči):

1.   Države članice imenujejo organ ali organe, ki so odgovorni za prejemanje informacij od uvoznikov in nadaljnjih uporabnikov zlasti za pripravo preventivnih in kurativnih ukrepov, predvsem v primeru zagotavljanja nujne zdravstvene pomoči, zaradi dajanja zmesi v promet. Te informacije vključujejo informacije o kemijski sestavi zmesi, ki se dajo v promet in razvrstijo kot nevarne zaradi učinka na zdravje ali njihovih fizikalnih učinkov, ter kemijski identiteti snovi v zmeseh, za katere je Agencija v skladu s členom 24 ugodila prošnji za uporabo alternativnega kemijskega imena.

2.   Imenovani organi poskrbijo za vsa potrebna jamstva za varovanje tajnosti prejetih informacij. Takšne informacije se smejo uporabiti samo:

(a) v zdravstvene namene pri oblikovanju preventivnih in kurativnih ukrepov, zlasti v nujnih primerih, ter

(b) če zanje zaprosi država članica, da bi opravila statistično analizo in ugotovila, ali so potrebni boljši ukrepi za obvladovanje tveganja.

Informacije se ne uporabijo za druge namene.

3.   Imenovani organi prejmejo od dobavitelja in nadaljnjih uporabnikov, odgovornih za trženje, vse informacije, ki jih potrebujejo za izvajanje nalog, za katere so pristojni.

4.   Komisija do 20. januarja 2012 na podlagi pregleda oceni možnosti za uskladitev informacij iz odstavka 1, pri čemer tudi določi obliko, v kateri morajo uvozniki in nadaljnji uporabniki imenovanim organom predložiti informacije. Komisija lahko na podlagi pregleda in po posvetovanju z zadevnimi interesnimi skupinami, npr. Evropskim združenjem centrov za zastrupitve in kliničnih toksikologov (EAPCCT), sprejme uredbo, s katero se tej uredbi doda priloga.

Navedeni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 54(3).

- Uredba Komisije (EU) 2017/542 z dne 22. marca 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, z dodajanjem priloge o usklajenih informacijah v zvezi z zagotavljanjem nujne zdravstvene pomoči

 - Smernice za usklajene informacije v zvezi z nujno zdravstveno pomočjo

 

Kontaktni osebi

Iskalnik