GOV.SI

Strokovni izpiti ter usposabljanja strokovnih delavcev in koordinatorjev

Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu mora opraviti tista oseba, ki želi izvajati strokovne naloge na področju varnosti pri delu. Strokovni delavci, ki opravljajo strokovne naloge na področju varnosti pri delu, se morajo stalno strokovno usposabljati. Stalno strokovno usposabljanje je eden izmed pogojev za obnovitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu.

Programi usposabljanja strokovnih delavcev

Z veljavnim Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju se vzpostavlja in ureja način, po katerem se strokovnim delavcem, ki opravljajo naloge varnosti pri delu, omogoča stalno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje, kakor tudi prilagojeno usposabljanje delodajalcev, ki sami prevzamejo strokovne naloge (delodajalci kot strokovni delavci). Pravilnik ureja tudi vrste programov izpopolnjevanja in usposabljanja, potrditev in točkovanje programov ter izdajo potrdil o izpopolnjevanju in usposabljanju.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti potrjuje programe usposabljanja strokovnih delavcev in delodajalcev kot strokovnih delavcev na podlagi razpisa po programskih sklopih, ki ga ministrstvo, po posvetovanju s Svetom za varnost in zdravje pri delu, objavi vsako leto. Prav tako pa ministrstvo potrjuje programe tudi na podlagi vloge izvajalca ali udeleženca programa.

Izvajalci programov morajo, skladno s pogoji pravilnika, ob prijavi programov navesti vse potrebne podatke o programih, na podlagi katerih ministrstvo te programe potrjuje. Izvajalci programov morajo programe izvajati na način, kot so to navedli v razpisu, oziroma vlogi.

Usposabljanje strokovnih delavcev na področju varnosti in zdravja pri delu bo v letu 2019 potekalo na podlagi vloge.

Za leto 2019 je ministrstvo objavilo le razpis za usposabljanje delodajalcev kot strokovnih delavcev. 

Ministrstvo je na podlagi razpisa v letu 2019 potrdilo programe za usposabljanje delodajalcev kot strokovnih delavcev posameznim ponudnikom.

Ministrstvo ob tem opozarja tako izvajalce, kot tudi udeležence programov, da ne bo priznalo točk za tiste programe, za katere se izkaže, da niso izvedeni na način, kot je naveden  v razpisu, oziroma vlogi. To velja predvsem, kadar se izkaže, da:

 • je bil program izveden po pošti,
 • da program ni bil izveden na način, ki je bil naveden v potrjenem razpisu ali vlogi,
 • kadar podatki na potrdilu udeleženca programa ne odražajo dejanskega stanja, kar pomeni, da se vsebina programa ali datum izvedbe programa na potrdilu ne ujemata s podatki izvajalca programa, ki jih je ta posredoval v vlogi za potrditev programa,
 • kadar izvajalec programa na ministrstvo ne bo posredoval števila udeležencev programa usposabljanja.

Vse izvajalce programov pozivamo, da programe usposabljanja dosledno izvajajo na način, kot so ga navedli v razpisu ali vlogi in je bil potrjen na ministrstvu.

Strokovni izpit na področju varnosti in zdravja pri delu

Naziv Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Preizkusi znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev

Pogoji za opravljanje nalog koordinatorjev

Osebe, ki želijo opravljati naloge koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu morajo izpolnjevati pogoje predpisane v 4.členu Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Poleg predpisanih delovnih izkušenj in opravljenih strokovnih izpitov morajo imeti opravljeno tudi prvo usposabljanje in prvi preizkus strokovne usposobljenosti v skladu s Pravilnikom o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Z novim pravilnikom je usposabljanje ločeno na prvo in obdobno usposabljanje.

Prvo usposabljanje

Prvo usposabljanje koordinatorjev izvajajo izvajalci, ki so pridobili dovoljenje s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Izvajalec usposabljanja mora najkasneje 15 dni pred izvedbo le tega na inšpektorat javiti kraj in čas usposabljanja.

V letu 2019 je izvajanje prvih usposabljanj koordinatorjev na osnovi podanih prijav s strani izvajalcev teh usposabljanj predvideno v določenih terminih.

V letu 2019 sta že bili izvedeni dve usposabljanji:

 1. CIVIS Maribor (22.1.2019 - 31.1.2019)
 2. ZVD Ljubljana (7.5.2019 - 15.5.2019)

Prvi preizkusi znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev

Kandidati za koordinatorje za varnost in zdravje pri delu opravljajo prvi preizkus pred strokovno komisijo na Inšpektoratu za delo. Kandidata za opravljanje prvega preizkusa prijavi inšpektoratu izvajalec usposabljanja s prijavnico (obrazec 1). Poleg prijavnice je v skladu s pravilnikom potrebno predložiti:

 • varnostni načrt
 • dokumentacijo iz tretje alineje 7.člena uredbe in
 • naročilnico za plačilo stroškov preizkusa (obrazec 2)

Na osnovi podanega predhodnega soglasja Vlade in zakonodaje stroški prvega preizkusa znanja strokovne usposobljenosti na posameznega kandidata znašajo 278,80 evrov.

Termini prvih preizkusov znanja

Termini prvih preizkusov znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev bodo objavljeni, ko bodo izvajalci prvega usposabljanja koordinatorjev skladno z določilom 18. člena Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih kandidate prijavili na Inšpektorat za delo.

V letu 2019 sta že bili izvedeni dve usposabljanji:

 • junij 2019 s pričetkom ob 15. uri na lokaciji Inšpektorata za delo (za kandidate, ki so opravili usposabljanje pri izvajalcu Civis Maribor)
 • in 11. junij 2019 s pričetkom ob 15. uri na lokaciji Inšpektorata za delo (za kandidate, ki so opravili usposabljanje pri izvajalcu ZVD Ljubljana)

Obdobno usposabljanje in obdobni preizkusi znanja koordinatorjev

Koordinatorji se morajo tudi po opravljenem prvem preizkusu znanja še naprej stalno strokovno usposabljati, za kar se šteje udeležba na strokovnih seminarjih, posvetih in konferencah s področja zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev na gradbiščih. Ti seminarji, posveti in konference morajo trajati vsaj 4 šolske ure, izvajalec tega usposabljanja pa mora najkasneje 30 dni pred izvedbo na inšpektorat javiti datum, kraj in program usposabljanja ter seznam predavateljev. Program mora obsegati najmanj novosti na področju zakonodaje, ki ureja zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih in eno od aktualnih tematik na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih.

Koordinator mora vsakih 5 let obnoviti znanje o varnosti in zdravju pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. Koordinator je obnovil znanje, če se je najmanj dvakrat  v tekočem letu udeležil obdobnega usposabljanja, ki je bilo predhodno prijavljeno Inšpektoratu za delo. Koordinator, ki se je stalno strokovno usposabljal, mora vsakih 5 let na inšpektorat vložiti zahtevo za izdajo potrdila (obrazec 3). Koordinatorji, ki ne bodo vložili vloge za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih pred pretekom roka že predhodno pridobljenega potrdila, jim bo veljavnost izdanega potrdila prenehala z dnem veljavnosti le tega in bodo morali ponovno opravljati prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja usposobljenosti.

Če se koordinator ni udeležil vsaj 2 usposabljanj vsako tekoče leto, mora pred iztekom 5 letnega obdobja opraviti obdobni preizkus znanja. Obdobni preizkus znanja se opravlja v pisni obliki in obsega poznavanje veljavne zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu. Koordinator se k preizkusu prijavi na inšpektorat (obrazec 4) z obrazcem. Na osnovi podanega predhodnega soglasja Vlade in zakonodaji stroški obdobnega preizkusa znanja strokovne usposobljenosti na posameznega kandidata znašajo 152,45 EUR.  

Koordinatorji, ki se k obdobnem preizkusu znanja ne bodo prijavili pred pretekom roka veljavnosti potrdila o opravljenem prvem preizkusu znanja, jim bo veljavnost izdanega potrdila prenehala z dnevom veljavnosti le tega in bodo morali ponovno opraviti prvo usposabljanje in prvi preizkus znanja usposobljenosti.

Zahteva za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih

Kandidate, ki oddajo vlogo za izdajo potrdila za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih o udeležbi na obdobnih usposabljanjih skladno z zahtevami Pravilnika o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev, obveščamo, da na podlagi predhodnega soglasja Vlade in zakonodaje stroški postopka preverjanja in potrjevanja dokazil znašajo 128,61 EUR. 

Plačilo stroškov je potrebno izvršiti s plačilnim nalogom:

Številka vplačilnega računa: 01100-6300109972 (lastnik računa RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana) 

Model:  11

Polje sklicevanja: 261399 - 7130 - 10513

Koda namena: OTHR

Namen plačila: Plačilo stroškov postopka izdaje potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih 

Kandidat prejme novo potrdilo potem, ko imenovana komisija ugotovi udeležbo kandidata na obdobnih usposabljanjih ter po plačilu prejetega računa. 

Seznam obdobnih usposabljanj koordinatorjev

Izvajalci morajo izvedbo obdobnih usposabljanj koordinatorjev javiti na Inšpektorat za delo. Z udeležbo koordinatorjev najmanj dvakrat v tekočem letu na predhodno omenjenih usposabljanjih pa se šteje, da je koordinator obnovil znanje in da je stalno strokovno usposobljen za opravljanje strokovnih nalog. Na osnovi pridobljenih dokazil o udeležbi le na takšnih obdobnih usposabljanjih se lahko pridobi potrdilo.

Predvidena usposabljanja: 

 • Civis Maribor (17. 9. 2019 v Mariboru in 19. 9. 2019 v Ljubljani)
 • KOVA Celje (19. 9. 2019 v Celju)
 • Zbornica VZD (26. 9. 2019 v Ljubljani)

V letu 2019 so že bila izvedena usposabljanja:

 • Zbornica VZD - 28.2.2019
 • KOVA Celje - 14.3.2019
 • Medobčinsko društvo varnostnih inženirjev Novo mesto (21.3.2019)
 • Društvo varnostnih inženirjev  Severnoprimorske regije (22.3.2019)
 • CIVIS Maribor (26.3.2019 in 28.3.2019)
 • Varnostni faktor (29.3.2019)

Vsi koordinatorji, ki ne bodo pravočasno vložili vloge za izdajo potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih na osnovi dokazil svoje udeležbe na usposabljanjih, javljenih Inšpektoratu za delo, v predpisanem številu, bodo morali opraviti obdobni preizkus znanja. Na obdobni preizkus znanja se je potrebno prijaviti pred prenehanjem veljavnosti izdanega potrdila.

V letu 2019 bodo organizirani obdobni preizkusi znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev v primerih, ko se posamezni koordinatorji iz kakršnihkoli razlogov niso mogli udeležiti obdobnih usposabljanj. Za predhodno prijavo se pred iztekom veljavnosti že izdanega potrdila uporabi obrazec 4.

V letu 2019 je že bilo izvedeno usposabljanje:

 • 4. 6. 2019
 • Seznam obdobnih usposabljanj koordinatorjev

  Na Inšpektorat za delo so javili naslednja obdobna usposabljanja, udeležba katerih se bo upoštevala pri izdaji potrdila o udeležbi na obdobnih usposabljanjih od datuma uveljavitve:
  Poročila | Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Naziv Institucija
Inšpektorat Republike Slovenije za delo

Seznam izvajalcev usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih

Številka vpisa Ime izvajalca  Naslov izvajalca Številka in datum odločbe
1   VARint Goran Humar s.p. Šolska ul. 5, 5250 Solkan  001/2002 z dne 20.11.2002
2    CIVIS, center za izobraževanje, varnost, inženiring in svetovanje d.o.o. Radvanjska c. 87, 2000 Maribor 002/2002 z dne 20.11.2002
3   ZVD, Zavod za varstvo pri delu d.d. Chengdujska c. 25, 1000 Ljubljana  003/2002 z dne 28.11.2002
4   IVD, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, p.o. Valvasorjeva 73, 2000 Maribor  004/2002 z dne 06.12.2002
5   KOVA d.o.o. Teharska 4, 3000 Celje  005/2002 z dne 23.12.2002
6   SINT d.o.o. Medlog 7b, 3000 Celje  006/2002 z dne 28.01.2003
V.P.D. Varnost pri delu in požarna varnost Anton Kapus s.p.  Kamna Gorica 106, 4246 Kamna Gorica  007/2003 z dne 24.03.2003
SINET d.d., podjetje za storitve in proizvodnjo  Grajska pot 8, 1430 Hrastnik  008/2003 z dne 09.10.2003
9   Ekosystem, Zavod za ekološki in varstveni inženiring Špelina ulica 1, 2000 Maribor 0009/2004 z dne 29.03.2004
10   AQS – Tehnično svetovanje d.o.o. Meljska c. 48, 2000 Maribor 10202-6/2004 z dne 8.11.2004