Skoči do osrednje vsebine

Mestne projekte v javnem interesu je možno financirati na različne načine. Poleg lastnih sredstev občin in sredstev evropske kohezijske politike za urbani razvoj obstajajo tudi alternativni pristopi financiranja, kot je javno-zasebno partnerstvo.

Urbani razvoj z javno-zasebnimi partnerstvi

Izvajanje razvojnih urbanih projektov je ključnega pomena za dvig kakovosti bivanja in ohranjanje konkurenčnosti mest. Občine so v preteklih letih sprejele trajnostne urbane strategije in druge razvojne dokumente, ki opredeljujejo glavne cilje želenega razvoja. Doseganje teh ciljev je odvisno od uspešnosti oziroma zmožnosti izvajanja projektov v praksi, pri čemer se javni investitorji soočajo s številnimi izzivi. Eden večjih je financiranje projektov, saj zaradi javnofinančnih omejitev nekaterih pomembnih projektov ni mogoče izvajati le z lastnimi sredstvi oziroma je potrebno časovnice izvajanja projektov podaljševati skladno s svojimi finančnimi zmožnostmi.

Spodbujanje zasebnih investicij

Mesta se, glede na njihove proračunske omejitve in izkazane visoke potrebe po sredstvih za financiranje ključnih projektov urbanega razvoja, morajo seznanjati z alternativnimi pristopi k financiranju projektov v javnem interesu. Predvsem je ključno, da se s tem spodbuja hitrejši in trajnostni razvoj mesta z aktivacijo in usmerjanjem zasebnih investicij v projekte, ki so v javnem interesu. Slednje ne pomeni, da se poskuša privatizirati javne storitve ampak zgolj to, da se z jasno vizijo razvoja mesta išče rešitve za izvedbo projektov, katerih izvedba je nujna za celostni razvoj mesta in ne bi bili uresničljivi brez znanj in sredstev zasebnega sektorja.

Priprava projektov

Ustrezna priprava projektov in uporaba inovativnih pristopov k financiranju projektov v mestih je zato ključna za učinkovito rabo razpoložljivih proračunskih sredstev in posledično pospešeni trajnostni urbani razvoj. Projekti, ki so zaradi svoje v osnovi javne ali ne-komercialne narave povečini izvedeni z zgolj javnimi sredstvi, lahko z inovativnim združevanjem javnih in tržno zanimivih aktivnosti ter uvedbo raznih javnih spodbud, postanejo zanimivi tudi za zasebne investitorje. Pri tem velja raziskati možnosti financiranja projektov s sredstvi, ki so na razpolago v proračunu javne inštitucije na financiranje projektov s soudeležbo zasebnih partnerjev v okviru javno-zasebnega partnerstva.

Mehanizem javno-zasebnega partnerstva v slovenski praksi ni polno zaživel oziroma ni prinesel želenih rezultatov pri razvoju urbanega prostora. Ministrstvo za okolje in prostor spodbuja obravnavo tematike in razvoj javno-zasebnih partnerstev za izvedbo projektov urbanega razvoja. Raziskovalna naloga z naslovom Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva podaja izhodišča za razvoj in spodbujane rabe javno-zasebnega partnerstva v mestih.