GOV.SI

Financiranje projektov urbanega razvoja

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Možnosti financiranja projektov urbanega razvoja prek javno-zasebnih partnerstev.

Urbani razvoj z javno-zasebnimi partnerstvi

Izvajanje razvojnih urbanih projektov je ključnega pomena za dvig kakovosti bivanja in ohranjanje konkurenčnosti mest. Občine so v preteklih letih sprejele trajnostne urbane strategije in druge razvojne dokumente, ki opredeljujejo glavne cilje želenega razvoja. Doseganje teh ciljev je odvisno od uspešnosti oz. zmožnosti izvajanja projektov v praksi, pri čemer se javni investitorji soočajo s številnimi izzivi. Eden večjih je financiranje projektov, saj zaradi javnofinančnih omejitev nekaterih pomembnih projektov ni mogoče izvajati le z lastnimi sredstvi oz. je potrebno časovnice izvajanja projektov podaljševati skladno s svojimi finančnimi zmožnostmi.

Mesta se, glede na njihove proračunske omejitve in izkazane visoke potrebe po sredstvih za financiranje ključnih projektov urbanega razvoja, morajo seznanjati z alternativnimi pristopi k financiranju projektov v javnem interesu. Predvsem je ključno, da se s tem spodbuja hitrejši in trajnostni razvoj mesta z aktivacijo in usmerjanjem zasebnih investicij v projekte, ki so v javnem interesu. Slednje ne pomeni, da se poskuša privatizirati javne storitve ampak zgolj to, da se z jasno vizijo razvoja mesta išče rešitve za izvedbo projektov, katerih izvedba je nujna za celostni razvoj mesta in ne bi bili uresničljivi brez znanj in sredstev zasebnega sektorja.

Ustrezna priprava projektov in uporaba inovativnih pristopov k financiranju projektov v mestih je zato ključna za učinkovito rabo razpoložljivih proračunskih sredstev in posledično pospešeni trajnostni urbani razvoj. Projekti, ki so zaradi svoje v osnovi javne ali ne-komercialne narave povečini izvedeni z zgolj javnimi sredstvi, lahko z inovativnim združevanjem javnih in tržno zanimivih aktivnosti ter uvedbo raznih javnih spodbud, postanejo zanimivi tudi za zasebne investitorje. Pri tem velja raziskati možnosti financiranja projektov s sredstvi, ki so na razpolago v proračunu javne inštitucije na financiranje projektov s soudeležbo zasebnih partnerjev v okviru javno - zasebnega partnerstva (JZP).

Mehanizem javno-zasebnega partnerstva v slovenski praksi ni polno zaživel oz. ni prinesel želenih rezultatov pri razvoju urbanega prostora. Na Ministrstvu za okolje in prostor zato spodbujamo obravnavo tematike in razvoj javno-zasebnih partnerstev za izvedbo projektov urbanega razvoja. Med drugim smo podprli raziskovalno nalogo z naslovom »Analiza možnosti za izvajanje urbanih projektov z uporabo javno zasebnega partnerstva«, ki predstavlja izhodišča za nadaljnji razvoj in spodbujane rabe JZP v mestih.

Zakonodaja