Skoči do osrednje vsebine

Izobraženi in povezani kmetovalci so ključ do uspeha, zato na različne načine podpiramo interesno povezovanje na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja. Vsako leto izvajamo ukrep, s katerim spodbujamo združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju, to pa prispeva k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij.

Podpora društvom v kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju podeželja

Ministrstvo vsako leto sofinancira letne programe različnih stanovskih oblik povezovanja na področju kmetijstva in gozdarstva ter z njima povezanimi dejavnostmi. Nepridobitne organizacije so upravičene tudi do podpore pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov.

Nevladna organizacija lahko pridobi status, da deluje v javnem interesu, ki se lahko upošteva pri izvajanju ukrepov. Ministrstvo za kmetijstvo,  gozdarstvo in prehrano je podrobneje uredilo podelitev statusa o delovanju nevladne organizacije v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja.

Pogoji za pridobitev statusa društva

Za pridobitev statusa društva se na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano naslovi vloga z dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega merila, ali z drugimi listinami, s katerimi se dokazujejo rezultati delovanja v javnem interesu (objave v strokovni literaturi, kopije člankov, prispevkov o pomembnejših odzivih medijev v zvezi z delovanjem društva v zadnjih dveh letih, nagrade, priznanja ali priporočila). Vloga ni predpisana z obrazcem.

Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja, če izpolnjuje vsaj štiri od naslednjih meril: 

 • razvija in izvaja programe in projekte, ki prispevajo k razvoju podeželja; 
 • razvija in izvaja dejavnosti, ki pripomorejo k boljši prepoznavnosti in dvigu kakovosti slovenskih kmetijskih pridelkov in izdelkov ter gozdnih sortimentov; 
 • sodeluje pri oblikovanju državnih ukrepov ali ukrepov lokalne skupnosti ter predlaga sprejetje predpisov in ukrepov na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja; 
 • vsako leto izvede najmanj sto ur različnih oblik neformalnega usposabljanja, kot so delavnice, tečaji, strokovna srečanja, seminarji na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja; 
 • razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k usposabljanju kmetov ali lastnikov gozdov; 
 • v zadnjih dveh letih je bilo organizator, nosilec ali pooblaščeni izvajalec državnega ali mednarodnega srečanja ali tekmovanja na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja; 
 • tvorno sodeluje z domačimi ali mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki so dejavne na področju kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja; 
 • se vključuje v priznano rejsko organizacijo; 
 • v zadnjih dveh letih je izdalo strokovno knjižno publikacijo na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja; 
 • vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem ali avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki jo je izvedlo v javnem interesu na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja;
 • je dejavno v promociji za podporo kmetijstvu, gozdarstvu in razvoju podeželja;
 • v zadnjih dveh letih je prejelo priznanje, odlikovanje ali nagrado na občinski, državni ali mednarodni ravni na področju kmetijstva, gozdarstva ali razvoja podeželja ali
 • izvaja programe prostovoljstva v skladu z zakonom, ki ureja prostovoljstvo.  

Nevladni organizaciji, ki skladno s predpisom o živinoreji izvaja čebelarski pašni red, in nevladni organizaciji, ki skladno s predpisom o živinoreji izvaja rejski program kot priznana rejska organizacija, se lahko podeli status delovanja v javnem interesu brez ugotavljanja izpolnjevanja navedenih meril.