GOV.SI

Izvrševanje kazenskih sankcij in probacija

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

S kazenskimi sankcijami varujemo temeljne vrednote in načela pravnega reda ter vzpostavljamo zavedanje storilca kaznivega dejanja in drugih o nedopustnosti izvršitve kaznivih dejanj. Ob spoštovanju človeškega dostojanstva in osebnosti storilca kaznivega dejanja omogočamo, da se storilcu z ustrezno sankcijo omogoči dostojna vključitev v skupno družbeno okolje.

Področje delovanja

Za izvrševanje kazenskih sankcij in druge strokovne naloge je pristojna Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij. Pristojna je tudi za organizacijo in vodenje zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma, zagotavljanje finančnih, materialnih, kadrovskih, tehničnih in drugih pogojev za njihovo delovanje, usposabljanje kadra ter uveljavljanje pravic in obveznosti zaprtih oseb.

Zapor

Vrsto kazenske sankcije, ki jo mora prestati obsojenec oz. obsojenka (v nadaljevanju obsojenec), izreče sodišče v kazenskem postopku. V primeru zaporne kazni mora obsojenec določen čas preživeti v zaporu, pri čemer mu zagotavljamo določene pravice, kot so začasno prebivališče, hrana, oblačila, zdravstvena oskrba in drugo. Obsojencu izdelamo individualiziran program prestajanja kazni zapora s ciljem, da ga usposobimo za življenje na prostosti. Obsojenec lahko zaprosi za predčasen ali pogojni odpust iz zapora.

Naše osnovno poslanstvo je izvrševanje kazenskih sankcij in pripora s ciljem, da zagotovimo varne zapore tako za družbo kot za zaprte osebe in zaposlene. Glavni cilj izvrševanja kazenskih sankcij je možnost resocializacije zaprtih oseb oz. njihova ponovna vključitev v družbo v skladu s pravnimi in moralnimi normami. Zaprte osebe obravnavamo tako, da so sčasoma sposobne za življenje na prostosti,  ne da bi ponovile kaznivo dejanje. Pri tem se trudimo, da je zaporni sistema čim bolj human, sodoben in resocializacijsko usmerjen.

Zapor ob koncu tedna

Kazen zapora do treh let se lahko v določenih primerih izvršuje tudi tako, da obsojenec med prestajanjem kazni zapora še vedno dela ali se izobražuje, proste dneve (praviloma konce tedna) pa mora preživeti v zavodu. Ta način prestajanja kazni imenujemo zapor ob koncu tedna ali alternativno prestajanje kazni zapora.

Probacija

Probacija oziroma izvrševanje pogojne obsodbe z varstvenim nadzorstvom vključuje omejitve svobode z naložitvijo pogojev in obveznosti, ki jih mora obsojenec upoštevati in izvrševati med prestajanjem pogojne obsodbe. Osebam, ki so vključene v probacijo, nudimo pomoč pri identifikaciji vzrokov, ki so pripeljali do kaznivega dejanja, ter pri njihovem odpravljanju. Prav tako nudimo pomoč pri odpravljanju osebnih stisk, pomoč pri urejanju življenjskih okoliščin in vzpostavljanju sprejemljivih oblik vedenja. Med prestajanjem probacije mora oseba izpolnjevati vse obveznosti in navodila, ki ji jih je naložilo sodišče, državni tožilec ali komisija za pogojni odpust, sodelovati pri pripravi individualnega načrta ter izpolnjevati vse obveznosti, določene v njem.