Skoči do osrednje vsebine

Za doseganje visoke ravni varstva potrošnikov je treba zagotoviti, da so za potrošnike na trgu le varni proizvodi namenjeni potrošniku. Proizvodi na enotnem trgu Evropske unije morajo ustrezati visokim merilom varnosti, številnim standardom in tehničnim zahtevam za proizvode ter zahtevam varstva okolja. Določene so obveznosti proizvajalcev in distributerjev glede varnosti proizvodov in tudi hitra izmenjava informacij ter ukrepi na ravni Evropske unije. S tem se poleg varstva potrošnikov zagotavlja tudi odprava nelojalne konkurence in ustvarja konkurenčna prednost.

Prost pretok proizvodov

Države članice Evropske unije zagotavljajo prosti pretok neživilskih proizvodov, ki izpolnjujejo bistvene zahteve iz harmoniziranih standardov, ki ustvarjajo domnevo o skladnosti. Uporaba teh standardov je prostovoljna, proizvajalci pa lahko dokazujejo varnost proizvodov tudi z drugimi tehničnimi specifikacijami, največkrat v postopkih, ki vključujejo organe za ugotavljanje skladnosti. Glavni cilji harmonizacije so aktivna podpora gospodarstvu pri doseganju mednarodne konkurenčnosti, pozitiven vpliv na kakovost proizvodov in skrb za varnost potrošnika.

Načelo vzajemnega priznavanja je temeljno načelo delovanja notranjega trga in zagotavlja, da se proizvodi, za katere ne veljajo vseevropski harmonizirani predpisi, načeloma lahko prosto gibljejo znotraj enotnega trga, če se zakonito tržijo v eni državi članici.

Standardizacija, akreditacija in organi za ugotavljanje skladnosti

Standardi so med ključnimi dejavniki prenosa inovacij v gospodarstvo in napredka enotnega trga. So zelo pomembno orodje za krepitev evropske konkurenčnosti, omogočajo tehnični razvoj, spodbujajo mednarodno trgovino in prispevajo k družbeni blaginji glede zdravja, varnosti in okolja.

Akreditacija je uradna izjava o usposobljenosti, poklicni integriteti in nepristranskosti organov, ki bodo priglašeni Komisiji in drugim državam članicam. Kadar nacionalni akreditacijski organ ugotovi, da organ za ugotavljanje skladnosti, ki mu je izdal certifikat o akreditaciji, ni več ustrezno usposobljen ali ne izpolnjuje svojih obveznosti, lahko certifikat o akreditaciji umakne.

Organ za ugotavljanje skladnosti je organ, ki opravlja eno ali več dejavnosti ugotavljanja skladnosti, vključno z eno ali več dejavnosti, kot so umerjanje, preskušanje, certificiranje in kontrola. Priglašeni organi so organi za ugotavljanje skladnosti, ki jih je nacionalni organ uradno imenoval za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti po veljavni usklajevalni zakonodaji Unije, ko se zahteva sodelovanje tretje osebe. Priglasitveni organ je vladni ali javni organ, ki imenuje in priglaša organe za ugotavljanje skladnosti.

Nadzor nad varnostjo proizvodov in sistemi za obveščanje med organi nadzora

Cilj nadzora nad trgom je zagotoviti, da proizvodi izpolnjujejo veljavne zahteve, ki zagotavljajo visoko raven varstva javnih interesov, na primer zdravja in varnosti na splošno, zdravja in varnosti na delovnem mestu, varstva potrošnikov, varstva okolja in varnosti. Poleg tega je nadzor nad trgom pomemben z vidika interesov gospodarskih subjektov, saj pomaga preprečevati nelojalno konkurenco.

Sistem hitrega obveščanja (angleško Rapid Alert System-RAPEX), ki se uporablja za neživilske proizvode, omogoča 31. sodelujočim državam (vse države Evropskega gospodarskega prostora) in Evropski komisiji, da si izmenjujejo informacije o proizvodih, ki pomenijo tveganje za zdravje in varnost, ter o ukrepih, ki jih te države izvajajo za odpravo navedenega tveganja.

Drug pomemben sistem je hitro in učinkovito komunikacijsko sredstvo za izmenjavo informacij v kratkem času med organi za nadzor nad trgom (angleško Information and Communication System on Market Surveillance-ICSMS). Omogoča hitro in učinkovito izmenjavo informacij o neskladnih proizvodih med organi nadzora, kot so rezultati preskusov, identifikacijski podatki o proizvodu, fotografije, informacije o gospodarskih subjektih, ocene tveganja, informacije o nesrečah in ukrepih nadzornih organov. Cilj ni le izogniti se primerom, pri katerih se nevaren proizvod umakne s trga v eni državi, v drugi pa se še vedno dolgo prodaja.