Skoči do osrednje vsebine

Strateške investicije

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Investicije, njihov obseg in razporeditev, so gonilna sila gospodarske rasti, saj omogočajo ustvarjanje novih proizvodnih zmogljivosti in delovnih mest, celovito uporabo tehnološkega napredka in neizkoriščenih naravnih danosti. Skrbimo za gospodarno in pregledno porabo javnih sredstev za izvedbo ključnih investicij, zagotavljamo skladnost investicijske dokumentacije s pravnimi podlagami in strateškimi dokumenti ter ugotavljamo ekonomsko in finančno vzdržnost načrtovanih investicij.

Investicije pomenijo naložbe v povečanje in ohranjanje premoženja države, lokalnih skupnosti in drugih vlagateljev v obliki zemljišč, objektov, opreme in naprav ter drugega opredmetenega in neopredmetenega premoženja, vključno naložbe v izobraževanje in usposabljanje, razvoj novih tehnologij in izboljšanje kakovosti življenja.

Le ustrezne in uspešne investicije zagotavljajo skladen razvoj in gospodarsko rast. Strategija razvoja upošteva investicije in njihovo učinkovito izvedbo, kar zahteva potrebno skrbnost tako pri sami odločitvi kot njihovem razvojnem pomenu.  

Blagostanje ljudi in zdravo okolje

Za Republiko Slovenijo so ključnega pomena javne investicije, saj je odgovorna za njihovo učinkovito izvedbo in upravljanje. Namenjene so zadovoljevanju javnih potreb in izvajanju javnih nalog, vse bolj tudi s poudarkom na okoljski namenih. Z izboljševanjem pogojev za življenje in delo ljudi vplivajo na njihovo večjo socialno vključenost in blagostanje. S pospeševanjem razvoja izgradnje javne infrastrukture spodbujajo zasebni sektor k investicijam.  

Strateški dokumenti in zagotavljanje skladnosti

V okviru področja investicij pripravljamo strateške dokumente, povezane z identificiranjem investicijskih prioritet na ravni države, ter oblikujemo strategijo investiranja z naborom potencialnih strateških investicij. Katere investicije so dejansko strateške in prioritete za njihovo realizacijo določi Vlada RS.

S pregledom in oceno investicije zagotavljamo skladnost investicijske dokumentacije s pravnimi podlagami in strateškimi dokumenti, ugotavljamo ekonomsko in finančno vzdržnost načrtovane investicije ter njen vpliv na javni dolg in javnofinančni primanjkljaj.

Investicijski projekt in spremljanje strateških investicij

Za uspešno izvedbo investicije je predpogoj dobro pripravljen projekt. Biti mora učinkovit glede na razpoložljiva sredstva in čas, ter s tem oblikovan kot celovit nabor vsebinsko, terminsko in finančno povezanih faz in nalog, potrebnih za doseganje ciljev.

Na podlagi spremljanja strateških investicij v vseh fazah projekta ugotavljamo stanje strateških investicij po času in vrednosti ter rezultate in učinke v življenjski dobi investicije glede na načrtovano. Ugotovitve so osnova za določitev uspešnih in učinkovitih prihodnih investicij ter s tem za zmanjševanje tveganja izvajanja neustreznih investicij in negativnega vpliva na javni dolg in javnofinančni primanjkljaj institucionalnih enot sektorja država. 

Iskalnik