Skoči do osrednje vsebine

Začasni ukrepi pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah na Geodetski upravi

Vlada Republike Slovenije je dne 18. 11. 2021 objavila Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 180/21), s katerim so določeni začasni ukrepi, ki vplivajo tudi na uveljavljena procesnopravna razmerja med organi in strankami v upravnih postopkih.

Z zmanjšanjem števila kontaktov med uradnimi osebami in strankami ter drugimi udeleženci v upravnem postopku se preprečuje možnost ponovnih izbruhov in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19. Poleg varovanja zdravja in življenja ljudi, je z ukrepi treba zagotoviti nemoteno delovanje organov, ki odločajo v upravnih zadevah. Z odlokom so določeni naslednji začasni ukrepi pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah:

  1. Vlaganje vlog v fizični obliki neposredno na Geodetski upravi ni omogočeno. Stranke oziroma geodetska podjetja, kot njihovi pooblaščenci, lahko vloge vlagajo po pošti ali po elektronski poti (ki je v času veljavnosti začasnih ukrepov poenostavljena, saj se lahko vloge vlagajo po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom, kot je pojasnjeno v naslednji točki). Kontaktne telefonske številke, na katerih lahko pridobite več informacij v zvezi z vlaganjem vlog, ter elektronski naslovi oziroma naslovi za klasično pošto so objavljeni na spletni strani Geodetske uprave.

  2. Omogoči se vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa, ki je sicer obvezen pri elektronskem poslovanju strank z organi. Stranke se bodo lahko identificirale z uradno dodeljeno identifikacijsko številko, to je enotno matično številko - EMŠO.

  3. Z odlokom se vzpostavi pooblastilo organu, da iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj lahko izključi javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka.

  4. Odlok omejuje pravico do pregledovanja dokumentov upravne zadeve v prostorih organa. Upravičeni osebi se praviloma zagotovi izvrševanje te pravice tako, da se ji pošlje fizično ali elektronsko kopijo dokumentov zadeve.

  5. Odlok omogoča, da se vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ne ustreza varnostnim in tehničnim pogojem za varni elektronski predal po Zakonu o splošnem upravnem postopku in Uredbi o upravnem poslovanju. Tovrstne vročitve se bodo opravile pod pogojem, da bodo naslovniki s tem soglašali in v ta namen sporočili elektronski naslov.

    Če soglašate, da vam Geodetska uprava v upravnem postopku, v katerem ste udeleženi, odločbe, sklepe in druge dokumente vroči v vaš elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, prosimo, da to Geodetski upravi sporočite in pri tem navedete tudi naslov vašega elektronskega predala, kamor naj se vam upravni akti in dokumenti vročijo. V tem primeru vas prosimo tudi, da po prejemu upravnega akta ali drugega dokumenta v vaš elektronski predal po elektronski pošti Geodetski upravi potrdite njegov prejem.

  6. Odlok izjemoma dovoljuje podaljšanje roka za izpolnitev materialne obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom, če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno utemelji, da obveznosti ne more pravočasno izpolniti. Prav tako se dovoljuje, da organ, ki odločbe ne more izdati v zakonitem roku, zaradi razlogov in okoliščin, povezanih z nalezljivo boleznijo, podaljša rok za izdajo odločbe, vendar ne več kot za dva meseca, o čemer bo stranko obvestil.

Odlok velja tri mesece, to je do 19. 2. 2022.

Navedeni začasni ukrepi dopolnjujejo druge ukrepe za preprečevanje in obvladovanje nalezljive bolezni COVID-19, ki sicer veljajo tudi za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji.