Skoči do osrednje vsebine

Začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank

Vlada Republike Slovenije je 10. 3. 2021 izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, s katerim se zaradi zmanjšanja tveganja okužbe in preprečevanja širjenja nalezljive COVID-19 določajo začasni ukrepi za zavarovanje položaja strank in omogočanja odločanja organov v upravnih zadevah, organi, na katere se nanašajo začasni ukrepi, in veljavnost začasnih ukrepov.

Na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, obveščamo stranke da:

 • Vloge lahko vložite po elektronski poti tudi brez varnega elektronskega podpisa s kvalificiranim potrdilom. V vlogah iz prejšnjega odstavka se vložnik lahko identificira z elektronskim podpisom, ki ni enakovreden lastnoročnemu podpisu
 • Stranke lahko vlagajo vloge neposredno pri organu, če vložitev predhodno najavijo in se dogovorijo o času vložitve vloge. Pri vlaganju vlog pri organu morajo stranke skladno s strokovnimi priporočili uporabljati zaščitno opremo.
 • Organ lahko izključi javnost iz ustne obravnave in drugih procesnih dejanj zaradi varovanja zdravja udeležencev postopka.
 • Oseba, ki v skladu s prejšnjim odstavkom ni izključena iz spremljanja ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj, mora skladno s strokovnimi priporočili uporabljati zaščitno opremo.
 • Organ lahko v skladu s strokovnimi priporočili določi varovalne ukrepe za sodelovanje udeležencev na ustni obravnavi in pri drugih procesnih dejanjih.
 • V prostorih organa se ne izvaja pregledovanje dokumentov, če se stranki ali drugi osebi, ki izkaže pravni interes, lahko pošlje kopija dokumentov zadeve.
 • Pri pregledovanju dokumentov v prostorih organa morajo osebe skladno s strokovnimi priporočili uporabljati zaščitno opremo.
 • Odprema pošte po ustaljenem načinu po pošti se nemoteno izvaja dalje. Omogočeno pa je tudi preko elektronskega predala, ki nima statusa varnega elektronskega predala.
 • Odločbe, sklepi in drugi dokumenti se lahko vročajo z vložitvijo v elektronski predal, ki ni varen elektronski predal po 86. členu zakona, ob upoštevanju četrtega odstavka 306.a člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), če se naslovniku omogoči, da se z odločbo, sklepom ali drugim dokumentom lahko seznani, kar pa še ne pomeni, da je bila vročitev opravljena. Vročitev v elektronski predal se opravi, če je bila oseba seznanjena s takšnim načinom vročanja in je s tem soglašala, kar se prej dogovorite po telefonu ali elektronski pošti.
 • Organ s sklepom, izdanim na zahtevo stranke, lahko podaljša rok za izpolnitev obveznosti, določene s posamičnim upravnim aktom, če stranka obveznosti iz upravičenega razloga ne more izpolniti pravočasno. Razlog ni upravičen, če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali bi z odložitvijo izpolnitve obveznosti lahko nastala nepopravljiva ali težko popravljiva škoda.
 • Organ lahko podaljša rok za izdajo in vročitev odločbe, ki jo zaradi razlogov na strani stranke ali organa, ki so povezani s preprečevanjem tveganja okužbe ali širjenja nalezljive bolezni COVID-19, ni mogoče izdati in vročiti v zakonitem roku. Rok za izdajo in vročitev odločbe se lahko podaljša kolikor je potrebno, vendar ne več kot za dva meseca.