Skoči do osrednje vsebine

Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni Covid-19 v upravnih zadevah - obvestilo uporabnikom storitev Geodetske uprave

Vlada Republike Slovenije je dne 10. 3. 2021 objavila nov Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid-19 v upravnih zadevah, s katerim so določeni začasni ukrepi, ki vplivajo tudi na uveljavljena procesnopravna razmerja med organi in strankami v upravnih postopkih.

Z zmanjšanjem števila kontaktov med uradnimi osebami in strankami ter drugimi udeleženci v upravnem postopku se preprečuje možnost okužbe in širjenje nalezljive bolezni COVID-19. Poleg varovanja zdravja in življenja ljudi, je z ukrepi treba zagotoviti nemoteno delovanje organov, ki odločajo v upravnih zadevah. Z odlokom so določeni naslednji začasni ukrepi pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih zadevah:

  1. Omogoči se vlaganje vlog po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa, ki je sicer obvezen pri elektronskem poslovanju strank z organi. Stranke se bodo lahko identificirale z uradno dodeljeno identifikacijsko številko, na primer EMŠO, davčno številko ali drugim enoličnim identifikatorjem, ki ga za potrebe elektronskega poslovanja določi organ.

  2. V primerih fizične vložitve vloge neposredno na Geodetski upravi je potrebna predhodna najava preko telefona ali elektronskega naslova na posamezni notranji organizacijski enoti Geodetske uprave. Kontaktne telefonske številke ter elektronski naslovi oziroma naslovi za klasično pošto so objavljeni na spletni strani Geodetske uprave.

  3. Z odlokom se vzpostavi pooblastilo organu, da iz ustne obravnave ali drugih procesnih dejanj lahko izključi zainteresirano javnost, če je to potrebno zaradi varovanja zdravja.

  4. Odlok omejuje pravico do pregledovanja dokumentov upravne zadeve v prostorih organa, če je upravičeni osebi mogoče zagotoviti izvrševanje te pravice tako, da se ji pošlje fizično ali elektronsko kopijo dokumentov zadeve.

  5. Odlok omogoča, da se vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov lahko opravi tudi z vložitvijo v elektronski predal, ki ne ustreza varnostnim in tehničnim pogojem za varni elektronski predal po Zakonu o splošnem upravnem postopku in Uredbi o upravnem poslovanju. Tovrstne vročitve se bodo opravile pod pogojem, da bodo naslovniki s tem soglašali in v ta namen sporočili elektronski naslov.

  6. Odlok izjemoma dovoljuje podaljšanje roka za izpolnitev materialne obveznosti, ki je določena s posamičnim upravnim aktom na primer z odločbo ali sklepom, če stranka v zahtevi za podaljšanje roka ustrezno utemelji, da obveznosti ne more pravočasno izpolniti zaradi tveganja okužbe ali preprečevanja širjenja nalezljive bolezni. Prav tako se dovoljuje, da organ, ki odločbe ne more izdati v zakonitem roku, zaradi razlogov in okoliščin, povezanih z nalezljivo boleznijo, podaljša rok za izdajo odločbe, vendar ne več kot za dva meseca. O tem bo stranko obvestil s sklepom.

Odlok velja do preklica epidemije oziroma največ tri mesece.

Geodetska uprava v zvezi s 1. točko dodatno pojasnjuje, da udeleženci postopkov za namen identifikacije navedejo enotno matično številko - EMŠO.

V  zvezi z izvajanjem 5. točke pa Geodetska uprava dodatno pojasnjuje:
v kolikor soglašate, da vam Geodetska uprava v upravnem postopku, v katerem ste udeleženi, odločbe, sklepe in druge dokumente vroči v vaš elektronski predal, ki ni varen elektronski predal, prosimo, da to Geodetski upravi sporočite in pri tem navedete tudi naslov vašega elektronskega predala, kamor naj se vam upravni akti in dokumenti vročijo. V tem primeru vas prosimo tudi, da po prejemu upravnega akta ali drugega dokumenta v vaš elektronski predal po elektronski pošti Geodetski upravi potrdite njegov prejem.

Ilustrativna slika

Komunikacijske poti v času epidemije | Avtor GURS