Skoči do osrednje vsebine

Ukinitev začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19

Dne 1. 6. 2020 prenehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, kot jih določa Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) - ZZUSUDJZ.

Od tega dne naprej se v vseh upravnih zadevah ponovno v celoti uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP, kot se je pred dnem 29. 3. 2020, ko je začel veljati ZZUSUDJZ.

Od dne 1. 6. 2020 dalje se strankam spet omogoči vlaganje vlog na vse možne načine, ki jih določa ZUP. Ponovno je torej omogočeno tudi vlaganje pisnih vlog osebno pri organu in dajanje ustnih vlog ter ustnih izjav na zapisnik pri organu.

Prav tako se od dne 1. 6. 2020  dalje lahko v skladu z ZUP po elektronski poti vložijo le vloge, ki so podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

Od dne 1. 6. 2020  dalje se ustne obravnave lahko opravljajo v skladu z ZUP brez omejitev.

Vse odločbe, sklepe in druge dokumente, od vročitve katerih začne teči rok, je treba od dne 1. 6. 2020  dalje ponovno vročati osebno v skladu s 87. členom ZUP. Vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov, od vročitve katerih začne teči rok, se po elektronski poti od navedenega dne dalje v skladu z ZUP ponovno opravlja le v varni elektronski predal naslovnika.

Ponovno je od dne 1. 6. 2020 dalje omogočeno vročanje dokumentov v prostorih organa. V primeru vročanja z javnim naznanilom se le-ta od dne 1. 6. 2020 dalje objavi na fizični oglasni deski organa in na državnem portalu eUprava.

Od dne 1. 6. 2020 dalje bodo spet začeli teči vsi procesni roki v upravnih zadevah (rok za pritožbo, rok za dopolnitev vloge, elaborata), ki v času veljave začasnih ukrepov niso tekli. Če je tak rok delno že pretekel pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, to je pred dnem 29. 3. 2020, od dne 1. 6. 2020 dalje teče naprej preostanek tega roka. V kolikor rok sploh še ni začel teči, ker je bil dokument (kot na primer odločba ali poziv k dopolnitvi vloge ali elaborata), ki ta rok določa, izdan v času trajanja začasnih ukrepov, bo rok v celoti začel teči od dne 1. 6. 2020 dalje.

Rok za vložitev predloga za sodno ureditev meje pri sodišču, kot materialni rok v geodetskih upravnih postopkih, ki se je iztekel v času trajanja začasnih ukrepov, se podaljša tako, da se izteče osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, to je dne 8. 6. 2020.