Skoči do osrednje vsebine

Izvajanje določb Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami

Dne 29.3.2020 je začel veljati Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki ureja poslovanje v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, v katerih upravni organi vodijo upravne in druge postopke. Geodetska uprava Republike Slovenije je zato ukrepe iz tega zakona uvedla tudi v upravne postopke s področja evidentiranja nepremičnin.

V Uradnem listu RS, št. 36/20 z dne 28.3.2020 je objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ), ki ureja poslovanje v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, v katerih vodijo upravne in druge postopke upravni organi (ministrstva, organi v sestavi ministrstev in upravne enote), drugi državni organi (kadar izvršujejo upravno funkcijo – tudi sodišča, ko denimo odločajo o informacijah javnega značaja, Informacijski pooblaščenec, samostojne agencije...), občine in nosilci javnih pooblastil.

Zakon je začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.

S tem zakonom se vzpostavljajo začasni ukrepi (za čas veljavnosti zakona, najkasneje do 1. 7. 2020), ki pomenijo odstop od uveljavljenih pravil Zakona o splošnem upravnem postopku.  Ukrepi sledijo temeljnemu cilju zmanjševanja možnosti širjenja virusa zaradi izvajanja procesnih dejanj na strani strank in na strani organov, pomembno pa je, da se z zakonom varujejo pravni položaji strank, ki bi morale izpolniti neko odrejeno obveznost, bodisi odpravljati pomanjkljivosti ali pošiljati dokaze, ki so potrebni za odločitev, pa tudi izpolnjevati obveznosti, ki so jim naložene z odločbo ali sklepom.

Od uveljavitve zakona do objave sklepa Vlade Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije o prenehanju razlogov, roki ne tečejo, kar pomeni, da vsi, ki so bili pozvani k odpravi kakršnihkoli pomanjkljivosti ali prilaganju dokazov, niso dolžni obveznosti izpolniti v roku, ki je zapisan v dokumentu, in to ne bo vplivalo na njihov pravni položaj. Zaradi prekinitve teka roka bodo obveznost lahko izpolnili po prenehanju ukrepov. Prekinitev teka roka pomeni, da bodo vsi, ki so bili pozvani k odpravi kakršnihkoli pomanjkljivosti ali prilaganju dokazov, lahko po prenehanju ukrepov izkoristili preostanek časa, ki v času prekinitev ni tekel.

Stranke lahko v času prekinitve roka, če tako želijo, po elektronski poti in po pošti, pošljejo podatke ali listine, ki so potrebne za izvedbo postopka.

Poleg prekinitve rokov, ki varujejo pravni položaj strank (dopolnitve elaboratov, pritožbeni roki,…) , posebni ukrepi predvidevajo tudi prekinitev teka rokov za organ. To pomeni, da instrukcijski roki za Geodetsko upravo RS prav tako ne tečejo (npr. odločanje v roku enega oziroma dveh mesecev itd…).

V splošnem lahko ukrepe v zakonu povzamemo tako, da se bodo postopki podaljšali za toliko časa, kolikor bodo trajali posebni ukrepi. Podaljšanje bo vplivalo na vse postopke, razen za nujne. Nujne zadeve zakon opredeli kot zadeve oziroma postopke, pri katerih je od odločitve v zadevi odvisno zavarovanje življenja in zdravja ljudi, javni red in mir, javna varnost, premoženje večje vrednosti, preživljanje oseb ali drugi nujni ukrepi za izvajanje oblasti za doseg namena, ki ga zasleduje zakon.

V primeru evidentiranja nepremični se kot nujne zadeve razumejo evidentiranja, ki so povezana s prijavo prebivališča ali nujne ureditve podatkov registra nepremičnin zaradi uporabe v sistemu e-sociala in drugih konkretnih primerih, ki se presojajo v posamičnem primeru.

Obveščamo stranke, da se roki, ki so določeni v dokumentih (odločba, sklep ali drugi dokument) izdanih  pred uveljavitvijo tega zakona, ne prekinejo.

Če bi se rok za uveljavitev materialne pravice (na primer: urejanje meje pri upravnem organu in napotitev na sodišče) iztekel v času trajanja posebnih ukrepov, bodo pravico vlagatelji uveljavljali v 8 dneh po prenehanju ukrepov, do takrat pa se jim morebitna obstoječa pravica po zakonu podaljša.

Zaradi preprečitve širjenja bolezni v tem času Geodetska uprava RS ne bo osebno vročala dokumentov, razen v nujnih zadevah. Vročitve se bodo opravile po prenehanju ukrepov.

V času trajanja posebnih ukrepov se vloge lahko vložijo po elektronski poti ali po pošti. Če ima vložnik možnost izbire, predlagamo, da se odloči za elektronsko pot.

Elektronske vloge se lahko vložijo brez varnega elektronskega podpisa. V takem primeru bo organ identiteto vložnika ugotavljal ali preverjal z drugim načini, na primer s tem, da bo zahteval, da stranka sporoči še uradno dodeljeno identifikacijsko številko (EMŠO, DŠ) ali tudi na druge načine (npr. z naprednim elektronskim podpisom itd).

Neposredni stik med uradnimi osebami, strankami in drugimi udeleženci v postopku se ne izvaja.

Vročanje v prostorih Geodetske uprave RS se ne opravlja. 

Vročanje z javnim naznanilom, ki se v običajnih situacijah opravi tako, da se naznanilo objavi (fizično) na oglasni deski organa in (elektronsko) na eUpravi, se spremeni tako, da se objave opravljajo samo na eUpravi. Zato zainteresiranim ni treba hoditi k organom.