Skoči do osrednje vsebine

Epidemija Koronavirus COVID-19: Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi s prometom

Na Ministrstvu za infrastrukturo smo pripravili odgovore na najpogostejša vprašanja s področja prometa, ki so se do sedaj pojavila v zvezi z epidemijo Koronavirusa COVID-19.

1) Vprašanja glede prepovedi podaljšanja veljavnosti prometnih dovoljenj in registracije novih vozil

Vlada je z odlokom (Uradni list RS, št. 26/20) začasno prepovedala izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter delo v tahografskih delavnicah. Prepoved velja do 16. aprila 2020, veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil in ADR certifikatov za prevoz nevarnega blaga, ki jim zaradi prepovedi poteče veljavnost od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020.

Podaljšanje veljavnosti prometnih dovoljenj velja tudi za preizkusne tablice, ki jim pred nastopom odloka ni potekla veljavnost. Izjeme trenutno niso predvidene niti za nova vozila, ki tehničnega pregleda ne potrebujejo, niti za vozila, ki zaradi administrativnih postopkov niso pravočasno izvedla registracijo motornega vozila (primer: sklenjeno zavarovanje 16. marca 2020, registracija onemogočena z 17. marcem 2020). Ukrep prav tako onemogoča odjavo motornega vozila.

Odlok ne preprečuje uporabo motornega vozila v tujini, saj je pristojno ministrstvo o sprejetju odloka obvestilo evropske države oz. njihove pristojne organe pregona. Za vse nadaljnje informacije glede morebitnih sprememb odloka, spremljajte spletno strani ministrstva.

2) Vprašanja glede prepovedi podaljšanja veljavnosti vozniških dovoljenj

Vlada je z Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 32/20) začasno prepovedala delovanje šol za voznike. Prepoved velja do 16. aprila 2020, veljavnost vozniških dovoljenj, izkaznic o vozniških kvalifikacijah in ADR certifikatov o usposobljenosti voznika, ki zaradi prepovedi potečejo od uveljavitve tega odloka do 16. aprila 2020, se podaljša do 16. maja 2020. Odlok ne preprečuje vožnje v tujini, saj je pristojno ministrstvo o sprejetju odloka obvestilo evropske države oz. njihove pristojne organe pregona.

Da bi omejili gibanje prebivalstva in zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se začasno prepoveduje ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom na območju Republike Slovenije, in sicer se:

 • gospodarskim družbam, javnim in zasebnim izobraževalnim zavodom in drugim pravnim osebam zasebnega prava ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izvajajo dejavnost usposabljanja kandidatov za voznike, prepove opravljati to dejavnost,
 • pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki izvajajo program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov, program dodatnega usposabljanja za varno vožnjo in program izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo, prepove izvajanje teh programov.
 • pravnim osebam ali samostojnim podjetnikom posameznikom, ki opravljajo naloge tehnične službe, strokovne organizacije in pooblaščene registracijske organizacije, se prepove opravljati te nalog.

3) Vprašanja o stanju na mejah s sosednjimi državami za potniški in tovorni promet

 Potniški promet:

Za opravljanje vsega potniškega prometa (notranji javni potniški promet in mednarodni občasni in linijski prevozi) obstaja zaradi krize prepoved.

Meja s Hrvaško in Madžarsko je za potniški promet zaprta, tudi za dnevne migrante.

Vstop v Avstrijo je mogoč:

 • ob predložitvi potrdila zdravnika o negativnem molekularbiološkem testu SARS-CoV-2, ki ni starejši od 4 dni.
 • za osebe s stalnim, začasnim in običajnim prebivališčem v AT, če se z lastnoročnim podpisom zavežejo k takojšnji 14 dnevni domači karanteni pod lastnim nadzorom.
 • v primeru tranzita čez Avstrijo brez postanka (niti na bencinskem servisu).
 • za promet iz poslovne dejavnosti (z izjemo dejavnosti prevoza oseb).
 • za dnevne migrante.

Italija je uvedla obvezno karanteno za obolele in 14 dnevno samoizolacijo za vse, ki vstopajo v Italijo. Izjeme so:

 • določene osebe, ki gredo čez mejo zaradi upravičenih razlogov (samoizjava na obrazcu), a se morajo vrniti v 72 urah (plus dodatnih izjemoma 48 ur).
 • tisti, ki gredo na delo v podjetja s sedežem v Italiji.

 

Tovorni promet:

Tovorni promet se odvija, vsekakor pa preventivno svetujemo, da imajo prevozniki pri vstopu v tujino s seboj ustrezna potrdila o opravljanju dejavnosti.

Vstop tovornega prometa iz Italije je urejen z Odredbo o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo iz Italijanske republike zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, ki je objavljena na naslednji spletni strani.

Za prehod tovornega prometa na slovensko-avstrijski meji ne beležimo posebnosti.

Vstop tovornega prometa na Hrvaško, s končnim ciljem na Hrvaškem, je omogočen. Tovorni tranzit čez Hrvaško poteka konvojsko s policijskim spremstvom. Za konvonjski tranzit sta predvidena mejna prehoda Obrežje in Gruškovje.

Tovorni promet na Madžarsko je omogočen. Tranzitni tovorni promet poteka po avtocestah.


4) Vprašanja glede izvajanja linijskih prevozov delavcev

Vlada je z Odlokom o začasni prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/20) začasno prepovedala javni prevoz potnikov v RS zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID -19.

Zaradi širjenja te epidemije, ki je povezana z naraščanjem smrtnih žrtev tako v RS kot v celotnem evropskem prostoru, se že sprejete ukrepe ne more omiliti, saj bi po naših ocenah to vodilo k širjenju COVID-19.

Ne glede na predhodno zavezujoče ukrepe o razkuževanju in oddaljenosti med potniki v avtobusih, ocenjujemo, da se v praksi tega ne da izvajati tako, da bi resnično lahko med potniki preprečili širjenje COVID-19. Zato vidimo rešitev v samoorganiziranih prevozih z osebnimi vozili, kjer lastnik vozila oziroma voznik prevzame odgovornost za to.

Zato pozivamo vsa podjetja, ki se srečujejo s problematiko prevoza delavcev na delo in iz dela v teh kriznih razmerah, da do nadaljnjega rešujejo to problematiko znotraj podjetij oziroma s posebnimi dogovori med zaposlenimi.

Prosimo za razumevanje, saj v teh težkih časih vsa Evropa ukinja javni potniški premet, kar predstavlja enega izmed številnih ukrepov za zajezitev te epidemije.

 

5) Vprašanja glede odstopanja Republike Slovenije od Uredbe (ES) št. 561/2006 (odstopanja glede časov voženj in počitkov)

V obdobju od 16.03.2020 do 14.04.2020 veljajo v Republiki Sloveniji za notranje in mednarodne prevoze naslednja odstopanja:

1.     Maksimalni dnevni čas vožnje se podaljša na 11 ur (predhodno 9 ur).

2.     Najdaljši tedenski dovoljeni čas vožnje se podaljša na 60 ur (predhodno 56 ur).

3.     Maksimalno dovoljeni skupni čas vožnje v katerih koli dveh zaporednih tednih se podaljša na 96 ur (predhodno 90 ur).

4.     Najmanj 45-minutni neprekinjeni odmor se izvede po 5 urah in pol (predhodno po 4 urah in pol).

5.     Redni dnevni čas počitka se skrajša na 9 ur (predhodno 11 ur).

6.     Redni tedenski čas počitka: po šestih 24-urnih obdobjih (predhodno najpozneje na koncu šestih 24-urnih obdobij od konca predhodnega tedenskega časa počitka)

 

6) Vprašanja o morebitnem zmanjšanju aktivnosti glede vzdrževanja cest in komunalnih storitev

V času razglasitve epidemije nalezljivih bolezni – korona virusa (COVID-19) se v sklopu rednega vzdrževanja glavnih in regionalnih cest izvajajo vsa neodložljiva dela, nujna dela pa samo v obsegu, predhodno dogovorjenim z nadzornikom.

Razdelitev del med neodložljiva in nujna je razvidna iz Priloge 1 Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest. Kot primer navajamo nekaj neodložljivih in nujnih del.

Neodložljiva dela:

 • Pregledniška služba,
 • čiščenje vozišč glavnih cest,
 • črpanje udarnih jam,
 • prekopi za odvod vode,
 • zamenjave pokrovov jaškov,
 • utrjevanje in odstranjevanje nestabilnega materiala,
 • nadomestitev izginule ali uničene signalizacije,
 • popravila svetlobnih signalnih naprav,
 • vzdrževanje telekomunikacijskih naprav,
 • košnja na območju cestišča v širini bankine ali pregledne berme,
 • čiščenje preglednega polja,
 • označitev fizičnih ovir s prom. signalizacijo in opremo,
 • intervencijski ukrepi,
 • posipanje cest in pluženje snega ter posipanje poledice na vozišču.

Nujna dela:

 • čiščenja prometnih površin zunaj vozišča,
 • popravila zmrzlinskih poškodb,
 • sanacije mrežastih razpok in lokalnih neravnin,
 • ohrapavljenje obrabne plasti,
 • zalivanje reg in razpok,
 • čiščenje, popravila, utrjevanje, uravnavanje in profiliranje bankin,
 • čiščenje in lokalna popravila naprav za odvodnjavanje,
 • izkopi zasutih jarkov,
 • čiščenje brežin in berm,
 • lokalna popravila brežin in nasipov,
 • odstranitev materiala za mrežami,
 • manjša popravila mrež,
 • čiščenje in popravila signalizacije,
 • horizontalna prometna signalizacija,
 • čiščenje, popravila in nadomestitve cestne razsvetljave,
 • obsekovanje, obrezovanje,
 • čiščenje smeti,
 • odstranitev fizičnih ovir iz prostega profila ceste,
 • čiščenje dilatacij,
 • manjša lokalna popravila nosilne konstrukcije cestnih objektov,
 • nadzor osnih obremenitev, mas in dimenzij vozil,
 • druga dela vezana na zimsko službo.

 

 

 

Iskalnik