Skoči do osrednje vsebine

Epidemija Koronavirus COVID-19: Najpogostejša vprašanja in odgovori v zvezi s prometom in energetiko

Na Ministrstvu za infrastrukturo smo pripravili odgovore na najpogostejša vprašanja s področja prometa in energetike, ki so se do sedaj pojavila v zvezi z epidemijo Koronavirusa COVID-19.

Podaljšanje registracije vozila, ki je v luči epidemije ostalo v tujini

Skladno z Direktivo 2014/45/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014, je dovoljeno opravljanje tehničnega pregleda v kateri koli državi članici EU, pri čemer se to potrdilo posreduje pristojni registracijski organizaciji v Republiki Sloveniji. Podaljšanje registracije vozila se nato lahko izvede preko portala eUprava (ePodaljšanje). Tehnični pregledi, ki so bili opravljeni v tretjih državah, se ne priznavajo.

Podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj

Skladno z vladnim odlokom št. 1028 (Uradni list RS, št. 67/20) se veljavnost vozniških dovoljenj, ki so potekla oz. potečejo od 18. marca do vključno 17. junija, podaljša do 30. junija. Podaljšanje vozniškega dovoljenja je sicer omogočeno.

Od vključno 18. maja pa je pod posebnimi pogoji omogočeno ponujanje in prodajanje blaga in storitev neposredno potrošnikom šolam vožnje in pooblaščenim organizacijam s področja voznikov in vozil v Republiki Sloveniji. Navodila NIJZ so dostopna tem spletnem naslovu.

Vstop v Republiko Slovenijo

Slovenija je 17. maja uvedla nadzor na zunanjih mejah, ki med drugim določa, da osebi, ki prihaja iz tretje države, minister, pristojen za zdravje, zaradi morebitne okužbe z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) v skladu z drugim odstavkom 19. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP) odredi karanteno za obdobje 14 dni. Slednje ne velja za naslednje izjeme:

1. osebe, ki se udeležijo pogreba bližnjega sorodnika in zapustijo Republiko Slovenijo v istem dnevu ter imajo dokazilo o datumu in uri pogreba,

2. osebe, ki izvajajo prevoz blaga v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v tretjo državo, ter za tovorni promet iz tretjih držav v tranzitu, in osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to izkazujejo s spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza ali z drugo ustrezno listino, s katere je mogoče razbrati napotitev osebe s strani delodajalca,

3. osebe z diplomatskim potnim listom,

4. osebe iz tretjih držav, ki zagotavljajo nujne storitve, za katere jim je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev, zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode,

5. pripadnike služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev in za osebe, ki izvajajo humanitarne prevoze za Republiko Slovenijo, ki so prestopali mejo zaradi izvajanja svojih nalog,

6. osebe, ki potujejo čez Republiko Slovenijo v drugo državo v istem dnevu,

7. osebe, ki vstopajo v Republiko Slovenijo in imajo stalno ali začasno prebivališče v državah Evropske unije in ni zapustila Evropske unije za več kot 14 dni.

Vstop v sosednje države

Hrvaška

Dovoljeno je prehajanje meje zaradi poslovnih razlogov in drugi gospodarskih interesov ter zaradi neodložljivih osebnih razlogov (npr. lastniki počitniških hiš na Hrvaškem). V zvezi s spremembo glede prehajanje meje in vstopom v Republiko Hrvaško je Hrvaški zavod za javno zdravstvo izdal priporočila in navodila za hrvaške in tuje državljane, ki bodo prestopili mejo iz razlogov navedenih v spremembi odloka.

Tovorni promet na Hrvaško je omogočen.

Madžarska

Vstop v HU je prepovedan vsem, ki niso državljani HU z naslednjimi izjemami:

 • na podlagi medvladnega sporazuma smejo državljani sosednjih držav tranzitirati HU v humanitarnem koridorju v vnaprej za to določenem času, pod pogojem, da so pred vstopom v državo zdravstveno pregledani in zanje ne obstaja sum okužbe s COVID-19,
 • v izjemnih situacijah smejo tujci zaprositi za izjemo od splošne prepovedi vstopa v HU s strani HU policije, pri čemer je njihov vstop v HU možen samo, v kolikor ni suma okužbe na COVID-19 in v kolikor se posameznik strinja z 14-dnevno obvezno domačo karanteno. Posamezniki, ki bodo v HU vstopali na ta način bodo registrirani s strani pristojnih HU organov,
 • za državljane EGS, ki imajo v HU stalno prebivanje veljajo enaka pravila kot za državljane HU,
 • HU državljani, ki vstopajo v državo so podvrženi zdravstvenemu pregledi in morajo v karanteno, v kolikor se potrdi sum na okužbo s COVID-19.

Prehod meje med SI in HU za čezmejne delavce je omogočen. HU policija poleg čezmejnih delavcev prehod meje omogoča tudi dvolastnikom kmetijskih zemljišč. HU policija od primera do primera presoja ali gre za upravičen prehod. Za čezmejne delavce ne veljajo določila o karanteni.

Tovorni promet na Madžarsko je omogočen. Tranzitni tovorni promet poteka po avtocestah.

Avstrija

Vstop v Avstrijo je mogoč:

 • ob predložitvi potrdila zdravnika o negativnem molekularbiološkem testu SARS-CoV-2, ki ni starejši od 4 dni.
 • za osebe s stalnim, začasnim in običajnim prebivališčem v AT, če se z lastnoročnim podpisom zavežejo k takojšnji 14 dnevni domači karanteni pod lastnim nadzorom.
 • v primeru tranzita čez Avstrijo brez postanka (niti na bencinskem servisu).
 • za blagovni promet in promet iz poslovne dejavnosti (z izjemo dejavnosti prevoza oseb).
 • za dnevne migrante.

Italija

Italija je uvedla obvezno karanteno za obolele in 14 dnevno samoizolacijo za vse, ki vstopajo v Italijo. Izjeme so:

 • določene osebe, ki gredo čez mejo zaradi upravičenih razlogov (samoizjava na obrazcu), a se morajo vrniti v 72 urah (plus dodatnih izjemoma 48 ur),
 • tisti, ki gredo na delo v podjetja s sedežem v Italiji.

 

Tovorni promet se odvija, vsekakor pa preventivno svetujemo, da imajo prevozniki pri vstopu v tujino s seboj ustrezna potrdila o opravljanju dejavnosti.

Prav tako se za gibanje znotraj Italije zahteva izpolnjen obrazec, ki ga najdete na tej povezavi.

Sproščanje ukrepov na področju javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji

Od ponedeljka, 11. maja 2020, je pod posebnimi pogoji dovoljeno izvajanje javnega prevoza potnikov v Republiki Sloveniji. Natančnejša higienska in zdravstvena priporočila glede javnega potniškega prometa lahko najdete na spletni strani NIJZ, in sicer:

1. železniški promet

2. avtobusni prevozi

 

Odstopanja Republike Slovenije od Uredbe (ES) št. 561/2006 (odstopanja glede časov voženj in počitkov)

 

V obdobju od 15.05.2020 do 14.06.2020 veljajo v Republiki Sloveniji za notranje in mednarodne prevoze naslednja odstopanja:

- 8(8). člen: Vozniku se omogoči preživljanje tedenskega časa počitka v vozilu, če ima le-to ustrezno ležišče za vsakega voznika in če vozilo miruje.