GOV.SI

Novosti novele Zakona o osebnem imenu

V Uradnem listu RS, št. 43/2019 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebnem imenu, ki je začel veljati 13. 7. 2019, razen novosti, ki se nanašajo na odpravo omejitev glede števila besed in sestave osebnega imena, ki bodo začele veljati čez leto dni.

Med novostmi izpostavljamo:

  • Odprava omejitev glede števila besed oz. nedeljivih celot in sestave osebnega imena

Novela zakona je odprava omejitev glede števila besed oziroma nedeljivih celot v posameznikovem imenu in priimku, ki ga je izbral za pravni promet. Državljan ima po novem lahko za pravni promet ime in/ali priimek, ki je sestavljen iz več besed ali nedeljivih celot, hkrati pa mu zakon ponuja možnost, da še vedno izbira med večimi besedami ali nedeljivimi celotami, če to želi (podaja izjave o izbiri osebnega imena za pravni promet). Izjavo o izbiri osebnega imena za pravni promet lahko podajo tudi osebe, ki imajo v matičnem registru že vpisano ime in/ali priimek, sestavljen iz več besed oziroma nedeljivih celot, pa so bile po do sedaj veljavnem zakonu za pravni promet obvezane izbrati ime in/ali priimek, ki je sestavljen iz največ dveh besed oziroma dveh nedeljivih celot. Nova je tudi možnost sestave osebnega imena, ki poleg besede vključuje tudi črke kot del osebnega imena, hkrati pa za pravni promet dopušča tudi okrajšave imena in priimka ob pogoju, da imena in priimka za pravni promet ne more sestavljati zgolj črka ali okrajšava (kombinacija z besedo ali besedami).

  •  Določitev pogojev, ob katerih soglasje drugega od staršev ni potrebno

Do sedaj veljavni zakon je določal, da sporazum staršev ali soglasje drugega roditelja pri spremembi osebnega imena mladoletnemu otroku ni potrebno, če njegovega prebivališča ni mogoče ugotoviti ali če mu je odvzeta poslovna sposobnost ali roditeljska pravica. Novela zakona natančno določa pogoje, ob katerih soglasje drugega od staršev ni potrebno (v primerih, ko je eden od staršev ni več živ, ni znan, njegovega prebivališča ni mogoče ugotoviti ali če mu je odvzeta starševska skrb).

  •  Prošnja za spremembo osebnega imena je vezana na popolno poslovno sposobnost

Prošnja za spremembo osebnega imena je po novem vezana na popolno poslovno sposobnost in ne več na polnoletnost državljana. Glede na to, da v nekaterih primerih s sklenitvijo zakonske ali partnerske zveze ali starševstvom na podlagi sodbe sodišča posameznik pridobi popolno poslovno sposobnost pred polnoletnostjo, se z novelo takim posameznikom omogoča samostojno vlaganje prošenj za spremembo osebnega imena, je pa to onemogočeno polnoletnim posameznikom, ki poslovne sposobnosti nimajo ali je niso pridobili (osebe pod skrbništvom).

  •  Pravica do izbire priimka na način, kot se uporablja v državi zakonca ali partnerja

Pravica posameznika do izbire priimka ni več omejena z območjem njegovega prebivanja (prebivališče v RS ali tujini). Državljan RS, ki sklene zakonsko ali partnersko zvezo pred organi tuje države z državljanom te države, lahko izbrani priimek po sklenitvi zakonske ali partnerske zveze v RS uporablja na način, kot se uporablja v državi zakonca ali partnerja ob pogoju, da je v skladu z razpoložljivim naborom črk in znakov za zapis osebnega imena v RS, urejenim s Pravilnikom o izvrševanju zakona o matičnem registru.

  •  Podaljšan rok za podajo izjave o spremembi priimka po razvezi ali razveljavitvi - na eno leto

Rok za podajo izjave o spremembi priimka po razvezi ali razveljavitvi zakonske ali partnerske zveze, s katero posameznik lahko pridobi priimek, ki ga je imel pred sklenitvijo zakonske zveze, je podaljšan na 1 leto. Skladno z Družinskim zakonikom, ki je uvedel sporazumno razvezo pred notarjem, se rok za podajo izjave razširja tudi na primere sporazumnih razvez pred notarjem ter druge primere t .i. upravnih (administrativnih) razvez, kot jih poznajo druge države.

  •  Zadržki za spremembo osebnega imena

Zadržki za spremembo osebnega imena so razširjeni tako, da se kot zadržek dodaja pogojna obsodba za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler traja preizkusna doba. Sprememba osebnega imena v času trajanja preizkusne dobe po novem ni mogoča. Državljan RS, ki ima stalno ali začasno prebivališče v tujini, je po novem v postopku spremembe osebnega imena, poleg potrdila o nekaznovanju, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje v RS, dolžan predložiti tudi potrdilo o nekaznovanju pristojnega tujega organa.