Skoči do osrednje vsebine

Untitled Novica

Sprejeti noveli ZVISJV-1 in UVINZR

Z novelo zakona je spremenjena ureditev varnostnega preverjanja tujih državljanov, s sprejemom novele uredbe o vsebini načrtov zaščite in reševanja pa je dokončan prenos EU direktive o temeljnih varnostnih standardih varstva pred sevanji.

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. seji dne 16. 4. 2019 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1A).


Potreba po noveli ZVISJV-1 se je pokazala na področju varnostnega preverjanja tujih državljanov. Vse osebe, ki delajo v vitalnih delih jedrskega objekta ali sodelujejo pri prevozu jedrskih snovi, morajo biti varnostno preverjene za potrebe ugotavljanja zakonsko določenih varnostnih zadržkov. Dosedanji zakon je za varnostno preverjanje tujih državljanov določal postopek, primerljiv z ureditvijo preverjanja po predpisih o varovanju tajnih podatkov, na podlagi zaprosila delodajalca pa ga je opravil nacionalni varnostni organ države delodajalca. Takšno varnostno preverjanje se je v praksi izkazalo kot neustrezno, tako zaradi dolgotrajnosti postopkov kot tudi dejstva, da osebe, ki delajo v jedrskih objektih, dejansko ne dostopajo do tajnih podatkov.


Sprejeta novela zakona postopek varnostnega preverjanja za tuje državljane v pretežni meri ureja na vsebinsko soroden način, kot je določen za državljane Republike Slovenije. Delodajalec, pri katerem bo oseba zaposlena ali za katerega bo opravljala dela, zbere predpisana potrdila, ter jih skupaj s predlogom za varnostno preverjanje predloži Ministrstvu za notranje zadeve, ki na podlagi podatkov iz svojih evidenc, podatkov Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo in Policije, ter po izvedenem preverjanju izda sklep, s katerim ugotovi, ali preverjana oseba predstavlja tveganje za jedrsko varnost Republike Slovenije ali ne. Zaradi spremenjenega 155. člena je bilo potrebno redakcijsko spremeniti ali dopolniti še nekatere druge člene zakona, ki so vezani na področje varnostnega preverjanja, prav tako pa novela uvaja nekaj manjših sprememb na drugih področjih, kjer gre predvsem za nomotehnično medsebojno prilagoditev besedila posameznih določb, odpravo napačnih sklicev ter terminološko uskladitev besedila zakona.


Novela zakona (ZVISJV-1A) je objavljena v Uradnem listu RS, št. 26/19, veljati pa bo začela 11. 5. 2019.


V omenjeni številki Uradnega lista RS je objavljena tudi Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (v nadaljevanju UVINZR), s katero se v slovenski pravni red prenaša še zadnji manjkajoči del Direktive Sveta 2013/59/EURATOM (t.i. BSS direktiva). S spremembami in dopolnitvami UVINZR se določa zlasti dodatne vsebine načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, ki morajo poleg že predpisanih vsebin vsebovati tudi predhodne informacije in informacije prizadetim prebivalcem ob nesreči, ter posebne vsebine načrta ob jedrski in radiološki nesreči. Prehodno obdobje za uskladitev načrtov zaščite in reševanja traja dve leti. Novela UVINZR je začela veljati 27. 4. 2019.

Iskalnik