Skoči do osrednje vsebine

Tekoči posli

Vlada od 29. januarja 2020 opravlja tekoče posle. Pojasnilo Službe vlade za zakonodajo.

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Vlada si je ob nastopu mandata zastavila prioritete, ki jih postopno uresničujemo v okviru pristojnih resorjev in v dialogu s socialnimi partnerji ter zainteresirano javnostjo.

Zagotovitev in ohranitev stabilnosti javnih financ

Proračunski dokumenti, ki smo jih sprejeli, so naravnani stabilno in razvojno. Rebalans proračuna za leto 2019 nagovarja vse generacije ter je prijazen za državljanke in državljane. Na teh načelih pripravljamo tudi:

  • proračuna za leti 2020 in 2021 ter
  • izhodišča za pogajanje o Novi finančni perspektivi 2021-2027.

Dostopno, kakovostno in učinkovito zdravstvo

Ključna prioriteta na področju zdravstva ostaja skrajšanje čakalnih dob s poudarkom na odpravi nedopustno dolgih čakalnih dob. Nadaljujemo tudi s prenovo upravljanja in vodenja javnih zdravstvenih zavodov s ciljem pozitivnega poslovanja ter zagotovitve stabilnega zdravstvenega sistema.

Prestrukturiranje davčnih bremen v smeri razbremenitve stroškov dela

Razbremenitev stroškov dela je pomemben ukrep za izboljšanje konkurenčnosti države, pa tudi za zagotavljanje dostojnejšega plačila za delo. Prva med ukrepi na tem področju je že sprejeta razbremenitev regresa vseh prispevkov za socialno varnost in dohodnino v višini povprečne plače (1692 evrov).

Infrastruktura

Na področju infrastrukture smo soglasno potrdili investicijski program za graditev nove železniške povezave med Divačo in Koprom. Ministrstvo za infrastrukturo nadaljuje tudi z izvajanjem projekta za izgradnjo 3. razvojne osi.

Predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021

Slovenija bo predsedovanje Svetu EU v letu 2021 izkoristila za krepitev ugleda kot aktivne države članice EU. Priprave in izvedba predsedovanja bodo hkrati naložba v krepitev znanja, veščin in zmogljivosti slovenske javne uprave ter povečanje njenih zmogljivosti za delovanje v EU na dolgi rok.

Ureditev trga dela

V okviru zakonodaje na področju socialne varnosti in trga dela predlagamo ukrepe, ki bodo vplivali na hitrejšo aktivacijo delovno aktivnega prebivalstva, preprečevanje prekarnih zaposlitev in podaljšanje delovne aktivnosti oseb, starejših od 50 let.

Zdravo in čisto okolje

Slovenska naravna bogastva niso naša, ampak pripadajo našim prihodnjim generacijam. Zato so varstvo narave in okolja, skrb za čistost zraka, vode in tal, omejitev onesnaževanja in podnebnih sprememb naše prednostne naloge.

Finančno vzdržen in solidaren pokojninski sistem

Zaradi hitrega staranja prebivalstva, nizke stopnje delovne aktivnosti starejših ter zagotavljanja ustreznosti in vzdržnosti socialnih zavarovanj in sistema socialnega varstva, pripravljamo spremembe pokojninske zakonodaje. Ključna sprememba se nanaša na postopen dvig odmernega odstotka za oba spola ter ohranjanje polne pokojninske dobe pri 40 letih za večino delovno aktivnih.

Nacionalna varnost

Pristojna ministrstva in službe skrbijo za vzpostavitev okolja kibernetske varnosti. Za nacionalno varnost sta ključna tudi celovita migracijska strategija in učinkovito varovanje schengenske meje.

Ureditev trga dela in izobraževalnega sistema za potrebe gospodarstva

Zagotoviti želimo potrebne kadre za nadaljnji razvoj gospodarstva in javnega sektorja ter prilagoditi dele izobraževalnega sistema za potrebe tajnostno in razvojno naravnanega gospodarstva.

Naša hrana, podeželje in naravni viri

Družbeno okolje, zunanji in notranji izzivi zahtevajo prenovljen pristop pri opredeljevanju prihodnje kmetijske politike. Pripravljamo nov temeljni strateški okvir delovanja kmetijstva in podeželja, ki v središče postavlja:

  • odporno in konkurenčno pridelavo in predelavo hrane,
  • trajnostno upravljanje z naravnimi viri in zagotavljanje javnih dobrin,
  • dvig kakovosti življenja in gospodarske aktivnosti na podeželju ter
  • krepitev oblikovanja in prenosa znanja.

Sodoben sistem znanosti in inovacij kot gonilo družbenega napredka

S povečanjem financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti omogočamo razvoj odlične znanosti, prenosa znanja v družbo in gospodarstvo za vzpostavljanje družbe prihodnosti. Spodbujamo tudi vključevanje slovenskih raziskovalcev v evropski raziskovalni prostor za krepitev internacionalizacije slovenske znanosti in s tem povezane sinergije med različnimi razvojnimi sredstvi.

Digitalizacija

Zavedamo se pomena digitalizacije družbe in podjetništva in zagotavljamo možnosti za digitalno rast, izobraževanje za digitalno družbo ter uresničevanje strateške usmeritve inovativne in intenzivne uporabe tehnologij in interneta na vseh razvojnih področjih. Napredujemo pa tudi pri izboljševanju povezave med različnimi evidencami in bazami podatkov za boljšo kakovost in izmenjavo dostopnih informacij.

Iskalnik