Skoči do osrednje vsebine

POOBLASTILA ZA VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU

Na podlagi 28. člena ZUP izdaja v Upravni enoti Kamnik (v nadaljevanju: upravna enota) odločbe v upravnih zadevah na vseh upravnih področjih načelnik upravne enote, Mihael Novak, univ. dipl. ekon. in na podlagi pooblastila št. 021-26/2018/18 z dne 20. 6. 2018  v primeru njegove odsotnosti oziroma zadržanosti, Bogdana Ravnik Muratagič, univ. dipl. prav., vodja Oddelka za občo upravo.

 Na podlagi pooblastila načelnika so za odločanje v upravnih zadevah iz določene vrste zadev pooblaščeni (vodje oddelkov in njihovi namestniki):

 • Matjaša Pintar, univ. dipl. prav., vodja Oddelka za prostor,  gospodarstvo in kmetijstvo na  delovnem področju oddelka, razen v zadevah denacionalizacije premoženja; v odsotnosti načelnika upravne enote pa tudi v zadevah denacionalizacije premoženja,
 • Judita Mlinar Kern, višji svetovalec I, v upravnih zadevah gospodarstva in kmetijstva v Oddelku za prostor, gospodarstvo in kmetijstvo, razen v zadevah denacionalizacije premoženja; v primeru odsotnosti oziroma zadržanosti vodje tudi v zadevah s celotnega delovnega področja oddelka,
 • Bogdana Ravnik Muratagič, univ. dipl. prav., vodja Oddelka za občo upravo na delovnem področju oddelka; v odsotnosti oziroma zadržanosti vodje in njegovega   pooblaščenca  tudi na področju  Oddelka za upravne notranje zadeve,
 • Bernardka Koželj, mag. upr. ved, svetovalec I, v odsotnosti oziroma zadržanosti vodje Oddelka za občo upravo na delovnem področju oddelka,
 • Dušan Žumer, vodja Oddelka za upravne notranje zadeve, na delovnem področju oddelka; v odsotnosti oziroma zadržanosti vodje in njegovega pooblaščenca tudi na področju Oddelka za občo upravo,
 • Jana Grden Rutar, dipl. upr. org., svetovalec I, v odsotnosti oziroma zadržanosti vodje Oddelka za upravne notranje na delovnem področju oddelka in
 • Helena Ivančič Novak, univ. dipl. ekon., višji svetovalec II, v odsotnosti oziroma zadržanosti vodje Oddelka za upravne notranje zadeve na delovnem področju oddelka.

 Pooblastilo za odločanje zajema tudi pooblastilo za vodenje posameznih dejanj pred izdajo odločbe.

ODDELEK ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE

Na podlagi 30. člena ZUP in 2. člena uredbe so za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe pooblaščeni:

 • Jana Grden Rutar, dipl. upr. org., svetovalec I, na področju prometa, javnega reda in miru ter registra prebivalstva in javnih listin ter javnih shodov in prireditev,
 • Mirja Koritnik, dipl. upr. org., svetovalec I, na področju tujcev, osebnih in državljanskih stanj, registra prebivalstva in javnih listin ter orožja in eksplozivnih snovi,
 • Helena Ivančič Novak, univ. dipl. ekon., višji svetovalec II, na področju orožja ter eksplozivnih snovi, javnega reda in miru, osebnih in državljanskih stanj, tujcev ter registra prebivalstva in javnih listin ter društev,
 • Nada Holcer, mag. medn. in dipl. štud., svetovalec I, na področju matičnih zadev, osebnih in državljanskih stanj, registra prebivalstva in javnih listin ter tujcev,
 • Jure Sušnik, dipl. ekon., svetovalec III, na področju orožja ter eksplozivnih snovi, registra prebivalstva in javnih listin ter tujcev,
 • Bernardka Koželj, mag. upr. ved, svetovalec I, na področju izvajanja Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva,
 • Adrijana Planinc, dipl. upr. org., višji svetovalec I, na področju društev,
 • Tamara Lesjak, dipl. upr. ved, svetovalec, na področju matičnih zadev, osebnih in državljanskih stanj, registra prebivalstva in javnih listin ter tujcev

Na podlagi 28. člena ZUP in 3. člena uredbe so v enostavnih upravnih zadevah, kjer se odločba izda na predpisanem obrazcu, za odločanje pooblaščeni

 • Mojca Gluk, referent I, na področju registra prebivalstva in javnih listin ter matičnih zadev,
 • Suzana Hribar, referent I, na področju matičnih zadev, registra prebivalstva in javnih listin ter prometa,
 • Mojca Uhan, referent I, na področju prometa ter registra prebivalstva in javnih listin,
 • Metka Šubic, referent I, na področju registra prebivalstva in javnih listin ter matičnih zadev,
 • Saša Šuštar, dokumentalist V, na področju prometa,
 • Damijana Serša, tajnica V, na področju oddelka.

ODDELEK ZA PROSTOR, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

Na podlagi 30. člena ZUP in 2. člena uredbe so za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe pooblaščeni:

 • Judita Mlinar Kern, višja svetovalka I, na področju prostora
 • Darja Valentinčič, univ. dipl. prav., višji svetovalec I, na področju prostora
 • Nina Breznikar, dipl. upr. org., svetovalec I, na področju prostora in kmetijstva
 • Majda Škufca, dipl. upr. org., svetovalec I, na področju prostora
 • Katja Jamšek, univ. dipl. prav., svetovalec II, na področju prostora
 • Lucija Kotnik, dipl. upr. org., svetovalec I, na področju kmetijstva
 • Nikolaja Tušek Bernik, univ. dipl. inž. agr., višji svetovalec III, na področju kmetijstva
 • Tjaša Urankar, dipl.upr.ved, svetovalec III, na področju prostora

ODDELEK ZA OBČO UPRAVO

Na podlagi 30. člena ZUP in 2. člena uredbe so v upravni enoti za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe pooblaščeni:

 • Olga Agović, univ. dipl. ekon., svetovalec I, na področju varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter izvajanja Zakona o izenačevanju možnosti invalidov oziroma na njegovi podlagi izdanega Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila,
 • Bernardka Koželj, mag. upr. ved, svetovalec I, na področju kadrovskih zadev zaposlenih upravne enote, varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter izvajanja Zakona o izenačevanju možnosti invalidov oziroma na njegovi podlagi izdanega Pravilnika o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila,
 • Adrijana Planinc, dipl. upr. org., višji svetovalec I, na področju varstva vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja in v drugih postopkih z delovnega področja Oddelka za občo upravo

DENACIONALIZACIJA PREMOŽENJA

Na podlagi 30. člena ZUP in 2. člena uredbe so v upravni enoti za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe pooblaščeni:

 • Matjaša Pintar, univ. dipl. prav., vodja Oddelka za prostor,  gospodarstvo in kmetijstvo, v zadevah denacionalizacije kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev in v zadevah denacionalizacije stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč
 • Bogdana Ravnik Muratagič, univ. dipl. prav., vodja Oddelka za občo upravo, v zadevah denacionalizacije kmetijskih zemljišč, gozdov in kmetijskih gospodarstev
 • Judita Mlinar Kern, višji svetovalec I, v zadevah denacionalizacije premoženja

Pooblastilo za izdajanje odločb na predpisanih obrazcih in pooblastilo za vodenje v enostavnih upravnih postopkih zajema tudi pooblastilo za izdajo potrdil in drugih listin o dejstvih po 179. členu ZUP.

Pooblastilo za vodenje postopka pred izdajo odločbe in za odločanje v posebnih ugotovitvenih postopkih zajema tudi pooblastilo za izdajo potrdil in drugih listin o dejstvih po 179. členu in 180. členu ZUP.