Skoči do osrednje vsebine

Organ za spremljanje izpolnjevanja zagotovil akreditacije sistema

Urad za nadzor proračuna je kot organ, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema določen v Uredbi o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014 do 2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta.

Spremljamo in ocenjujemo, ali sistem upravljanja in nadzora daje ustrezna zagotovila, ki so bila dana ob akreditaciji sistema v skladu z 124 (5) členom Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta.

  • Sredstva EU

    Proračun EU, kohezijska sredstva, sredstva za razvoj podeželja in kmetijstvo, sredstva za raziskave in inovacije, povračila potnih stroškov Sveta EU

  • Nadzor javnih financ

    V Sloveniji različne inštitucije izvajajo nadzor nad javnimi financami, in sicer:
    - nad prihodki in porabo finančnih sredstev državnega in občinskih proračunov,
    - nad porabo finančnih sredstev proračuna Evropske unije.