Skoči do osrednje vsebine

Letna poročila o o stanju notranjega nadzora javnih financ

 • V Letnem poročilu o stanju notranjega nadzora javnih financ poročamo vladi in računskemu sodišču o preverjanju izvajanja standardov, usmeritev in metodik notranjih kontrol in notranjega revidiranja pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih. V poročilu predstavimo:
  - ugotovitve o spremljanju in poročanju ter podanih priporočilih notranjerevizijskih služb za izboljšanje finančnega poslovanja in notranjih kontrol,
  - ugotovitve o izjavi o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki jo predložijo proračunski uporabnik,
  - druge vsebine, pomembne za delovanje notranjega nadzora javnih financ ter
  - dejstva in podamo priporočila ter predlagamo ukrepe za izboljšanje sistema notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji.
  Poročila | Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna