Skoči do osrednje vsebine

Sektor za vojne veterane, vojne invalide in žrtve vojnega nasilja

Sektor skrbi za sistemsko urejanje področja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja (v nadaljevanju: vojne zakonodaje), kamor spada predvsem priprava predlogov zakonskih in podzakonskih aktov, pravnih mnenj in interpretacij predpisov z delovnega področja. Zagotavlja strokovno pomoč in nadzorstvo nad delom upravnih enot, ki vodijo in odločajo v upravnih postopkih na I. stopnji z navedenega področja.

Z namenom izvajanja pravice do zdravstvenega varstva vojnih upravičencev nudi vsebinsko podporo in sodeluje z zavarovalnicami.

Sektor je pristojen za imenovanje članov pristojnih zdravniških komisij ministrstva za potrebe upravnih postopkov po vojni zakonodaji in vodenje pristojne zdravniške komisije II. stopnje, ki izdaja izvide in mnenja za potrebe upravnih postopkov po vojni zakonodaji.

Pripravlja in izvaja postopke vezane na podeljevanje statusa nevladne organizacije v javnem interesu društvom in zvezam ali drugim nevladnim organizacijam, ki kandidirajo za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja in na področju obrambe. Vodi postopke javnih razpisov za sofinanciranje dejavnosti nevladnih organizacij v javnem interesu na področju vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja iz sredstev državnega proračuna. Za financiranje navedenih nevladnih organizacij načrtuje proračunska sredstva in spremlja njihovo porabo.

Sektor spremlja delo društev ali zvez vojnih veteranov v okviru svojih pristojnosti ter spodbuja pozitivno povezovanje društev pri ohranjanju zgodovinskega izročila, vrednot slovenske osamosvojitve in domoljubja.