Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Na Upravi za jedrsko varnost poleg vsakodnevnega spremljanja obratovanja jedrske elektrarne namenjamo posebno pozornost spremljanju sprememb in izboljšav v elektrarni, ki nastajajo na podlagi svetovne prakse, obratovalnih izkušenj in najnovejših dognanj na jedrskem področju.

Sprememba projekta in projektnih osnov jedrskih objektov ali pogojev izkoriščanja nuklearnih elektrarn pomeni eno najpomembnejših aktivnosti, ki lahko vplivajo na varnost jedrskih objektov, zato morajo biti spremembe pod strogim nadzorom in ustrezno dokumentirane. Sprememba v sevalnem ali jedrskem objektu je vsaka nameravana sprememba v zvezi z objektom ali načinom njegovega upravljanja ali njegovim obratovanjem, vključno z vzdrževalnimi deli, pregledovanjem, preskušanjem ali uvedbo tehnične, organizacijske ali druge spremembe v zvezi s temi deli. Upravljavec jedrskega objekta mora vsako nameravano spremembo oceniti glede na njen pomen na sevalno ali jedrsko varnost. URSJV lahko po uradni dolžnosti zahteva uvedbo spremembe v elektrarno, če meni, da je takšen poseg nujen za ohranjanje ali izboljšanje sevalne in jedrske varnosti.

Spremembe so glede na pomen za sevalno ali jedrsko varnost lahko spremembe:

  • 1. kategorije, o katerih je potrebno pristojno ministrstvo le obvestiti,
  • 2. kategorije, katerih izvedbo je treba ministrstvu, pristojnemu za okolje, priglasiti,
  • 3. kategorije, ki so pomembne za sevalno ali jedrsko varnost in za katerih izvedbo je treba pridobiti odobritev ministrstva, pristojnega za okolje.

V spodnjih tabelah so navedene vse spremembe od leta 2000, ki jih je URSJV obravnavala oz. dobila v vednost.

Spremembe v NEK

V spodnji tabeli so navedene vse spremembe od leta 2000, ki jih je Uprava za jedrsko varnost obravnavala oziroma dobila v vednost.
Datum odobritve Naziv spremembe Kategorija Opis spremembe
2021
15. 1. 2021 Zamenjava aktuatorjev za ventila HCV133 in HCV227 3 Od leta 2006 dalje se pojavljajo problemi z delovanjem dveh aktuatorjev Limitorgue SMB-000 za venila HCV133 in HCV227 (nameščena na CVCS sistemu). V okviru omenjene spremembe se zamenjata obstoječa aktuatorja z novima. Spremenjeno bo električno napajanje (predhodno je bilo eno fazno 118 VAC, sedaj bo tri fazno 400 VAC napajanje. Dodatno bo vgrajena pretokovna zaščita za penetracijo zadrževalnega hrama (samo za HCV227 aktuator, ki se nahaja v zadrževalnem hramu) in termična zaščita za oba aktuatorja. Na glavnem komandnem panelu bo obstoječe ročno krmiljenje zamenjano z novima krmilnikoma.
15. 1. 2021 1239-RC-L, "Visokotemperaturna tesnila na črpalkah reaktorskega hladila" 2 Sprememba obravnava zamenjavo obstoječega tesnilnega vložka za tesnilom številka 1 na obeh črpalkah reaktorskega hladila (RCPCPC01 / 02) z modificiranim Westinghousovim visokotemperaturnim tesnilom. Tesnila, ki so vgrajena trenutno niso namenjena za obratovanje na visokih temperaturah. Rezultat novih tesnil je izboljšanje varnosti elektrarne, saj nadzorovano nizko uhajanje hladila RCSa da operaterjem čas, da se osredotočijo na zmanjšanje tlakov in temperatur ter ublažitev drugih vplivov po nesreči. S to spremembo se bo znatno povečal čas do odkritja sredice v primeru dogodka izgube vsega izmeničnega električnega napajanja (SBO).
11. 1. 2021 Odstranitev odsesovalne linije v vroči delavnici 2 V skladu z analizo ZKP 2020-2015 se odstrani odsesovalna naprava VA442FAN-001 v prostoru vroče delavnice v FHB 100,30 m. Odstranitev ventilatorja nima vpliva na obratovanje varnostno pomembne ventilacije FHB zgradbe (VA431 in VA441). Sprememba zahteva manjše spremembe v USAR.
2020
23. 12. 2020 Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2020 2 Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.
23. 12. 2020 Testiranje PAR plošč pri povišani temperaturi 2 Pasivni sistem avtokatalitičnih plošč za sežig vodika (PAR) je bil nameščen v NEK leta 2013. Funkcionalnost PAR plošč se v skladu z nadzornimi zahtevami tehničnih specifikacij preverja s testiranji, na vsakih 18 mesecev pred začetkom novega gorivnega cikla. Že od samega začetka izvajanja preverjanja PAR plošč leta 2015 ima NEK težave pri testiranju PAR plošč pri sobni temperaturi.
Pasivni sistem avtokatalitičnih plošč za sežig vodika (PAR) je bil nameščen v NEK leta 2013. Funkcionalnost PAR plošč se v skladu z nadzornimi zahtevami tehničnih specifikacij preverja s testiranji, na vsakih 18 mesecev pred začetkom novega gorivnega cikla.
Spremenjena bo testna naprava za izvajanje testa PAR plošč na povišani temperaturi do 50 °C ter nov testni postopek. Celotna testna naprava se nastavi na določeno temperaturo s pomočjo segretega stisnjenega zraka. Povprečna temperatura testnega plina se meri z dvema termočlenoma, nameščenima nad grelnim blokom. Tudi PAR plošča se pred samo izvedbo testa segreje na testno temperaturo. Temperatura testiranja PAR plošč je navedena v USAR 6.2.5.4 in 20.2.1.3. in je predmet predlagane spremembe.
23. 12. 2020 Vgradnja prirobničnih spojev na CY cevovodu za BD HEX 2 Za potrebe vzdrževanja cevnih snopov toplotnih izmenjevalcev sistema za kaluženje uparjalnikov (BD), se vgradijo prirobnični spoji na cevovodih kondenzatnega sistema (CY), ki potekata pred BD izmenjevalnikoma,. Ta sprememba bo omogočala začasno odstranitev delov CY cevi v primeru manipulacije s cevnim snopom BD toplotnega izmenjevalnika. Omenjena manipulacija se trenutno izvaja vsak drugi remont. Predlagana izboljšava bi preprečila morebitne nesreče pri delu ali poškodbo opreme.
2. 12. 2020 1259-CY-L Vgradnja magnetnih struktur v kondenzator 2 S spremembo se v kondenzator namestijo magnetne strukture (MSRD), ki zagotavljajo čiščenje vode v kondenzatnem sistemu (CY). MRSD so namenjene odstranjevanju magnetnega materiala, ki nastaja med obratovalnim ciklom, in s tem zmanjšanju vnosa tega materiala v uparjalnike. V vsakem kondenzatorju bo nameščenih 10 MSRD-jev.
23. 11. 2020 PSR2 akcija 1.1-45 - Dopolnitev poglavja 7.4 2 Sprememba izhaja iz PSR2 akcije 1.1-45 Safe Shutdown Systems (SSS) Qualification to Postulated Iniating Events (PIE) and Safe Shutdown Earthquake. Ta je zahtevala, da se opravi analiza, ki preveri in potrdi, da lahko zaustavitveni sistemi (SSS) privedejo elektrarno v varno stanje ob vseh predpostavljenih dogodkih vključno s potresom. NEK je pripravila podrobno analizo NEK ESD-TR-06/20 "NEK Safe Shutdown after earthquake analysis", ki predpostavi, da so SSS, ki niso seizmično kvalificirani, neoperabilni ter pokaže, da se elektrarna lahko privede v varno stanje brez da se presežejo varnostne meje.
19. 11. 2020 Izboljšanje in poenostavitev otočnega napajanja LR NEK iz TEB 2 Sprememba Izboljšanje in poenostavitev otočnega napajanja LR NEK iz TEB zajema izboljšave v sistemu napajanja lastne rabe NEK iz TE Brestanica. Predvideva zamenjavo obstoječega ločilnika Q92 v prečni zvezi med 100 kV poljema Bresanica NEK (EA12) in lastne rabe NEK (EA11) v RTP Krško z implementacijo prostozračne izvedbe prečne zveze med poljema z elementi: ločilnik, odklopnik, tokovni merilni transformator in ločilnik.
16. 11. 2020 Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2019 2 Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO z dejanskim stanjem oz. gre za posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2019. NEK je začel poročati o stanju RAO v novem formatu, ki je bolj pregleden in lažje preverljiv od sedaj poročanega.
30. 10. 2020 Odstranitev solenoidnega ventila na recirkualcijski liniji FP črpalke za izpiranje 2 Obratovanje črpalke za izpiranje FP104PMP-001 brez recirkulacijskega pretoka, ki zagotavlja minimalni pretok, ima za posledico poškodbo same črpalke. Da se prepreči zapiranje solenoidnega ventila 29113 zaradi izgube DC napajanja ali drugega razloga, se izvede odstranitev solenoidnega ventila 29113. Omenjeni ventil se zamenja z 1 1/2" cevjo. Z izvedbo spremembe 1223-FP-L "Odzračevanje FP črpalk" (izvedena v letu 2017) ventil 29113 ni več potreben, ker se je recirkulacijska linija z ventilom 29113 prestavila pred protipovratni ventil 29101.
9. 10. 2020 Zamenjava panelov sistema za zaščito pred požari EE106PNLE842 in EE106PNLG901 2 Pri spremembi 1164-FP-L gre za zamenjavo naslednjih zastarelih panelov sistema za zaščito pred požari: EE106PNLE842 (Fire Pump FP103PMP-001 control panel) in EE106PNLG901 (Jockey Fire Pump controller FP105PMP-001). Obstoječa električna krmilna omara EE106PNLE842 s katero se upravlja električno FP črpalko FP103PMP-001, vsebuje komponente katerim se izteka življenjska doba, zato se omara zamenja z novo krmilno omaro. S krmilno-napajalno električno omaro EE106PNLE842 (FIRE PUMP CONTROL PANEL, loaction: ESW building) se upravlja električno FP črpalko FPI 03PMP-001.
2. 10. 2020 Vgradnja drenažnega ventila na sistemu obdelave tekočih radioaktivnih odpadkov 2 V okviru manjše spremembe se bo na sistemu obdelave tekočih radioaktivnih odpadkov vgradil drenažni 1/2 colski ventil s kapo. Sprememba se nanaša na sistem dreniranja puščanja črpalk reaktorskega hladila v rezervoar drenaž reaktorskega hladila. V remontu se ta drenaža uporablja za odvajanje puščanja črpalk reaktorskega hladila, ko sta le-ti postavljeni na tesnilni naslon. Vgradnja novega drenažnega ventila je namenjena poenostavitvi remontne aktivnosti z zmanjšanjem kontaminacije vzdrževalnega osebja in okolice drenaž reaktorskega hladila rezervoarja ter črpalk.
29. 9. 2020 Električno napajanje v sili zgradbe BB2 3 Namen spremembe je zagotoviti električno povezavo med nizko napetostnim 400V mobilnim dizel generatorjem AE900DSL-003 (2 MVA) preko mobilnega transformatorja AE900XFR003 (400V/6,3kV, 3MVA) do srednje napetostne 6,3kV zbiralke EE105SWGMD3, ki se nahaja v BB1 zgradbi. Omenjena mobilna dizel generatorja in transformator se bosta nahajala pred BB2 zgradbo.
1. 7. 2020 Prezračevanje prostora hladilne in tesnilne vode CW 102 črpalk 2 Pri spremembi prezračevanja prostora hladilne in tesnilne vode CW102 črpalk (ZKP 2018-610) gre za posege na sistemu obtočne hladilne vode, in sicer za odstranitev ventilatorja VA734FAN-001 z njegovo opremo in preusmeritev pretočne poti pomožnega ventilatorja VA731FAN-001 iz prostora strojne delavnice (CWI01) v prostor sistema za podmazovanje/hlajenje in tesnjenje CW102 črpalk (CWI08). S tem in s pomočjo dodatnega temperaturnega zaznavala, ki bo priključen na mimiko PIS se bo izboljšala regulacija temperature prostora CWI08 in sistema tesnilne vode za črpalke CW102, ki se nahaja v tem prostoru. Gre za spremembe na ne-varnostnih sistemih, spremenijo pa se USAR poglavje 9.6.4.2.3 in slika Fig. 9.4-22. Prav tako bo potrebno spremeniti postopke SOP-3.2.503, SOP-3.2.651 in PMM-4.100.
1. 7. 2020 Priključno mesto na FP sistem za mobilno črpalko 2 V primeru nedelovanja ene FP črpalke za več kot 7 dni je potrebno v skladu s Tehničnimi specifikacijami (LCO 3.7.11.1 Akcija a) zagotoviti nadomestno črpalko. V okviru ZKP 2019-702 bo NEK priključila črpalko HS450 na FP sistem. S to spremembo vplivamo na USAR načrt 9.3-5 rev 25. Sprememba izboljša jedrsko varnost, saj bodo s to spremembo popolnoma izpolnjene zahteve TS LCO 3.7.11.1, saj se doda alternativna FP črpalka.
17. 3. 2020 Vgradnja ventilov za prepihovanje FE1094 2 Namen merilne zanke F1094 je merjenje pretoka plinov pri odplinjevanju rezervoarja za regulacijo prostornine. Indikacija pretoka in alarm je na lokalnem panelu v pomožni zgradbi in na PIS-u. Merilno zanko sestavljajo 4 elementi. Element FE1094 vsebuje senzor in je edina komponenta izpostavljena kondenzu v ceveh. Med obratovanjem odplinjevanja rezervoarja za regulacijo prostornine s sistemom obdelave odpadnih plinov lahko pride do zalitja tipala komponente FM1094 ali pa do kondenzacije vlage v samem FE1094. Za namen odstranjevanja vlage iz FE1094 se vgradita dva drenažna ventila pri samem FE za izpihovanje z dušikom. Vgradnja dveh novih ventilov za prepihovanje ne spreminja nobene projektne funkcije sistemom obdelave odpadnih plinov.
13. 2. 2020 Vgradnja priključka za AE kompresor (oprema za obvladovanje težke nesreče) na sistem stisnjenega zraka (CA) 2 NEK bo vgradila priključek za AE kompresor (oprema za obvladovanje težke nesreče) na sistem stisnjenega zraka (CA) zaradi vse večje porabe delovnega zraka, da bi zvišali zanesljivost samega CA sistema. Narejen je bil ZKP 2019-2416. Vgradil se bo nov 2" cevovod na CA sistem ter izolacijski ventil v IB. Sprememba ima vpliv na postopek SOP-3.2.402 "Sistem oskrbovalnega zraka", spremeni pa se USAR pretočni diagram D-302-243 (slika 9.3-1c).
2019
12. 12. 2019 Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2019 2 Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.
11. 11. 2019 Sprememba sekcije USAR 3A na strani 3A-28 2 S spremembo je v USAR poglavje 3A dodana oznaka revizije 0 za RG 1.52, ker je ta bila uporabljena za projektiranje sistema za zaščito zadrževalnega hrama. Dodana pa je tudi navedba nadzorne zahteve NEK STS, ki je v skladu z revizijo 3 RG 1.52.
8. 10. 2019 Novi postopek SAMG-17: Severe Accident Management Guidelines 2 NEK je uvedel SAMG na podlagi smernic WOG in izvedel validacijo SAMG na simulatorju NEK leta 2001. Po nesreči v Fukušimi so v sklopu PWROG razvili nove izboljšane verzije smernic. NEK je na podlagi generičnih SAMG za mednarodne elektrarne PSC-1413 pripravil novo revizijo svojih SAMG in izvedel validacijo na lastnem simulatorju, ki lahko modelira razmere ob težkih nesrečah. Nov SAMG uvaja drugačen format, v katerega so prenesene obstoječe strategije SAMG, dodaja pa se tudi nekatere nove vsebine, npr. smernice za tehnično podporo (TSG). Obravnavana sprememba USAR se tiče samo nove revizije SAMG in ne pomeni spremembe SSK ali analiz projektnih nesreč v USAR. V poglavju USAR-19.2 spremembe obsegajo opis SAMG in dodatni referenci PWROG SAMG ter poročilo o validaciji SAMG.
4. 10. 2019 Sprememba Varnostnega poročila v zvezi s spremembo 1058-VA-L 2 V pomožni komandni sobi je po originalnem projektu ventilacijski panel napajan iz varnostne zbiralke MD3, vendar bi v primeru izgube MD3 ventilacijski panel ostal brez napajanja za statusne lučke in alarmni sistem. Tako bi operaterji ostali brez informacij o položaju loput in alarmih, kar je pomembno tudi ob izgubi izmeničnega napajanja. S to spremembo napajanja se izvede brezprekinitveno napajanje, tako kot je to narejeno za ostale panele v pomožni komandni sobi. Sprememba zahteva dopolnitev sheme relejev za progo Y v USAR Figure 8.3-2d.
25. 9. 2019 Projekt alternativnega hlajenja bazena za izrabljeno gorivo 2 V skladu z zaključki inšpekcijskega zapisnika št. 22/2019 na temo 1028-SF-L Projekt alternativnega hlajenja bazena za izrabljeno gorivo, je NEK poslala predlog manjše spremembe USAR. V novi reviziji varnostnega presejanja je opisana nova postavitev razpršilnega sistema. Razpršilni sistem bo nameščen vzdolž severne in južne stene bazena za izrabljeno gorivo na višino 115,5 m nad bazenom, in bo pritrjen vzdolž roba stene bazena. Razpršilni sistem bo razdeljen na vzhodni in zahodni del, da se bodo cevovodi izognili fizičnemu kontaktu s pršilnim obročem bazena in dvigalu nad bazenom. Razpršilne šobe so razvejanje po razpršilnem sistemu tako da zagotavljajo potrebno hlajenje goriva. Tlačni regulacijski ventil bo nameščen na skupni dovodni liniji in bo reguliral pritisk za napajanje z vodo za vzhodni in zahodni del razpršilnega sistema. V primeru okvare razpršilnega sistema bo možnost preusmerit vodo do bazena po obvodni liniji.
19. 9. 2019 Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2018 2 Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO z dejanskim stanjem oz. gre za posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2018.
4. 9. 2019 Revizija 3 postopka ADP-1.1.235 2 NEK je pripravil novo, tretjo revizijo postopka ADP-1.1.235. Spremembe postopka obsegajo: Dodani sta dve novi referenci zaradi dveh odobrenih modifikacij (1007-XI-L in 1029-RH-L), s katerima so dodane nove penetracije v zadrževalni hram (ZH); Dodana sta dva nova ventila (posledica odobrenih modifikacij), ki sta povečala skupni premer vseh izolacijskih ventilov ZH za 12 palcev. Skupno dovoljeno puščanje se razdeli na palec premera posameznega ventila v vrednosti. Posledično se zmanjšajo administrativne in opozorilne limite vseh izolacijskih ventilov ZH testa tipa C za 2,38%; Dodana sta dva nova tlačna pretvornika; Popravljena je očitna napaka (test ventila 10302 se v skladu s TS SR 3.6.1.2.d izvaja z vodo in ne s testom tipa C). Tehnične Specifikacije zahtevajo, da mora vsako spremembo tega programa odobriti upravni organ.
5. 8. 2019 Zamenjava transformatorja T3 in regulatorja napetosti T3 2 Obstoječi visoko energetski transformator T3 se bo zaradi izteka življenjske dobe in dotrajanosti zamenjal z novim. V omenjeni spremembi se bo izvedlo sledeče: zamenjava transformatorja T3, zamenjava regulatorja napetosti T3, vgradnja detektorja gorljivih plinov v transformatorskem olju, izdelava temelja in oljne jame za hranjenje originalnega transformatorja, predelava omare zaščite transformatorja T3, obnova starega transformatorja T3, priključitev na register prehodnih pojavov, nadvišanje požarne stene proti transformatorjema T1 in T2 in prilagoditev FP sistema.
1. 8. 2019 Zamenjava krmilnika, nadgradnja programske opreme in zamenjava instrumentacije IDD sistema 2 Zaradi zastarelosti Siemens krmilnika (Siemens že več kot 10 let ne zagotavlja podpore za te generacije krmilnikov), zanesljivosti delovanja in zaradi možnosti vzdrževanja je potrebno na sistemu IDDS opremo krmiljenja in vodenja posodobiti. Sočasno bodo na opremi odpravljene določene manjše nepravilnosti (odpoved nekaterih senzorjev) in uvedene določene izboljšave na upravljavskih zaslonih sistema, ki bodo olajšale samo delovanje operaterjev sistema. IDDS sistem se poveže tudi na PIS (Plant Information System). Zaradi starosti in izpostavljenosti sevanju obstoječe kamere video nadzora so dotrajane in neuporabne, zato jih je potrebno zamenjati z novimi. Z vključitvijo pogoja v logiko delovanja črpalke WPIDHGOI »Prisotnost LoLo nivoja vode v posodi WPIDMSOI« se bo rešil tudi problem puščanja tesnilne vode na tej črpalki.
22. 7. 2019 Spremembe USAR poglavja 3.10 2 V poglavje 3.10 USAR se dodaja opis seizmičnega programa ED-18 (Seismic qualification program). Omenjeni program podaja vhodne seizmične podatke, določa seizmično klasifikacijo za SSK ter podaja osnovne projektne pogoje. Program velja za obstoječo opremo kot tudi novo opremo. V programu so navedeni standardi (npr. IEEE 344) in smernice (NRC RG-1.100) v skladu s katerimi mora biti seizmična oprema kvalificirana.
12. 7. 2019 Ožičenje procesnih parametrov na PIS sistem-razširitev obsega 768-NA-L 2 Z namenom izboljšanja kontrole nad opremo sistemov v NEK se na PIS (Procesno informacijski sistem) ožičijo nekatere nove procesne veličine. Dodatno ožičenje signalov se izvede iz že obstoječih in novih merilnih zank. Ožičenje na PIS zagotavlja "on-line" spremljanje in trendiranje izbranih parametrov ter s tem kvalitetnejšo spremljanje oziroma nadzorovanje izbranih sistemov.
10. 7. 2019 UCP Equipment Survivability and Mechanical Equipment Environmental Qualification Program 2 Namen omenjene spremembe je vzpostavitev programa "Equipment Survivability (ES)" in programa kvalifikacije mehanskih komponent (MEQ) ED-17. Pri tem se je ES program vključil v obstoječi program »Environmental qualification program« (ED-12). Na novo pa je bil napisan program kvalifikacije aktivne mehanske opreme (MEQ), ED-17, skladno z metodologijo opisano v EPRI dokumentu TR-100516. Posledično sta se dopolnili KVP poglavji 3.11 in 20.1.2.10. Omenjena sprememba se je obravnavala tudi v okviru PSR2 akcije 1.3-04 "Equipment qualification vs. severe accidents".
2. 7. 2019 Razširitev kontejnerske zloženke vhodne kontrolne točke (VKT), ZKP 2019-1083 2 Razširitev kontejnerske zloženke vhodne kontrolne točke, ki je namenjena prehodu oseb iz netehnološkega v tehnološki del elektrarne. Ta funkcija vhodne kontrolne točke se v celoti ohranja. Spremeni (podaljša) se velikost objekta za 2989 mm (prej 6985 mm), tako, da bo skupna dolžina znašala 9974 mm. Vgradila se bodo drsna vrata. Razvod elektrike se priključi na obstoječi del objekta. Izvede se sanitarni priključek.
21. 6. 2019 Analiza ZKP 2018-1412 2 V sklopu modifikacije 220-BD-S (leta 1998) se je vgradila BD booster črpalka BD9000PMP-001 za pospešitev dreniranja uparjalnikov. Največji pretok te črpalke je bil 17m3/h. Iz krivulje črpalke pa je razvidno, da bi moral pretok pri obratovalnih pogojih NEK biti do 50m3/h. Opaženo je bilo tudi, da z odpiranjem tlačnega ventila v polno odprt položaj črpalka kavitirala. S to spremembo, ki se izvede med remontom 2019, se bo na črpalki povečal premer sesalnega cevovoda iz 2.5" na 4" ter zamenjal pripadajoči ventil. S tem se bo povečal dotok vode do črpalke in bo preprečena njena kavitacija. Tudi dreniranje uparjalnikov bo s tem hitrejše.
18. 6. 2019 Inclusion of RG-1.180 in USAR-3A 2 NEK je pripravila novi program elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) ED-19. ED-19 program je pripravljen v skladu z NRC RG 1.180 "Guidelines for Evaluating Electromagnetic and Radio-Frequency Interference in Safety-Related Instrumentation and Control Systems" rev.1 in dokumenta EPRI TR-102323 rev.1. Omenjeni program izhaja iz PSR2 akcije: 1.3- 10 »New equipment qualification program development«.
18. 6. 2019 Alternativno varnostno vbrizgavanje – Faza 1 2 Pri spremembi gre za prvo fazo spremembe 1005-SI-L »Alternativno varnostno vbrizgavanje«, ki spada v okvir NEK programa nadgradnje varnosti. Prva faza spremembe (1005-SI-L), zajema le vstavitev dela cevovoda sistema ASI s pripadajočimi podporami in odzračevalnimi ventili v zadrževalni hram ter penetriranje zadrževalnega hrama skozi rezervno penetracijo S-104.3-028.0. V tej fazi ni predvidena priključitev cevovoda na primarni sistem reaktorja ali na cevovod sistema za alternativno varnostno vbrizgavanje, ki bo potekal iz stavbe BB2 (to je načrtovano v drugi fazi te spremembe). Cevovod je klasificiran kot ASME III Class 2 in bo v tej fazi na obeh straneh zaprt s kapama. Penetracija zadrževalnega hrama bo po posegu testirana na puščanje, da bo zagotovljena neprepustnost zadrževalnega hrama. Prva faza spremembe 1005-SI-L naj bi bila realizirana med remontom 2019.
18. 6. 2019 Alternativno vbrizgavanje pomožne napajalne vode Faza 1 2 Sprememba zajema prvo fazo spremembe 1010-AF-L »Alternativno vbrizgavanje pomožne napajalne vode«, ki spada v okvir NEK programa nadgradnje varnosti. Prva faza navedene spremembe, ki jo obravnava ta sprememba, zajema le vstavitev dela cevovoda sistema alternativnega vbrizgavanja pomožne napajalne vode s pripadajočimi podporami in odzračevalnimi ventili v zadrževalni hram ter penetriranje zadrževalnega hrama skozi rezervni penetraciji S-112.2-223.5 in S-112.2-226.3. V tej fazi ni predvidene priključitve cevovoda na cevovod obstoječega vbrizgavanja pomožne napajalne vode ali na cevovod sistema alternativnega vbrizgavanja pomožne napajalne vode, ki bo potekal iz stavbe BB2 (to je načrtovano v drugi fazi te spremembe). Cevovod je klasificiran kot ASME III Class 2 in bo v tej fazi na obeh straneh zaprt s kapama. Penetraciji zadrževalnega hrama bosta po izvedbi te faze spremembe testirani na puščanje, da se bo zagotovila neprepustnost zadrževalnega hrama
10. 6. 2019 Zamenjava krmilnih omar sistema protipožarne zaščite in detekcije 2 S spremembo se zamenjujejo krmilne omare za pršilne sisteme, ki so del požarnega sistema. Zamenjalo se bo 11 krmilnih omar, 3 krmilne omare pa se bodo na novo vgradile. Krmilne omare se bodo vgradile v pomožni zgradbi, zgradbi dizel generatorjev, vmesni zgradbi, turbinski zgradbi, transformatorjih GT1, GT2, T1, T2 in T3. Vzroki za zamenjavo je zastarelost opreme in nezmožnost nabave rezervnih delov ter menjava dotrajanih kabelskih cevi (konduitov) in kablov od kontrolnih panelov do vseh toplotnih javljalnikov na transformatorjih.
26. 4. 2019 Dvig nasipa ob Potočnici in Savi 2 V sklopu projekta izgradnje HE Brežice so bili v okviru državnega prostorskega načrta (DPN) za območje HE Brežice načrtovani posegi v prostor, ki spreminjajo razmere pretoka reke Save in s tem vplivajo na poplavno varnost NEK. Analiza poplavne varnosti NEK z upoštevanjem vseh sprememb v prostoru je pokazala, da je treba izvesti dodatne ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti NEK. Na nasipu Potočnice je bil izveden dodatni varovalni zid višine 50 cm, nasip ob Savi pa je bil v dolžini 100m nadvišan za 10 cm. Sprememba zajema tudi spremembe opisa protipoplavne zaščite NEK v USAR 2.4.10.
26. 4. 2019 Revizija - EDMG Smernice za omejitev posledic pri obširnih poškodbah elektrarne 2 Za obvladovanje težkih nesreč, v kateri je možna izguba nadzora nad elektrarno iz glavne komandne sobe, je bil izdan standard NEI 06-12 za ukrepanje po dogodkih kot v primeru 11. septembra 2001. NEK je smiselno upoštevala ta standard pri pripravi novih smernic EDMG, ki jih uporabi razpoložljivo osebje v primerih eksplozije, požara ali drugem pojavu, ki privede do izgube nadzora in upravljanja sistemov in naprav elektrarne iz glavne komandne sobe. Smernice EDMG se za izvedbo ukrepov sklicujejo na postopke za uporabo mobilne opreme v dodatkih EOP, na postopke za upravljanje iz pomožne komandne sobe EEOP in na smernice za težke nesreče SAMG, s tem pa izpolnjujejo tudi zahteve standarda NEI 06-12. Opis novih postopkov EDMG se doda v 13. in 19. poglavje USAR.
14. 2. 2019 Spremembe USAR Poglavja 13 in Tehničnih specifikacij zaradi uskladitve z obstoječo slovensko zakonodajo 2 Predlagana aktivnost zajema uskladitev USAR poglavij, vezanih na organizacijsko strukturo NEK (poglavje 13.1), usposabljanje (poglavje 13.2), obvladovanje izrednega dogodka (poglavje 13.3) in fizično varovanje (poglavje 13.7) z obstoječo zakonodajo v RS. Z veljavno zakonodajo v RS se uskladijo tudi Tehnične specifikacije, vezane na organizacijo NEK (poglavje 5.2), kvalifikacije osebja (poglavje 5.3) in usposabljanje (poglavje 5.4).
14. 2. 2019 Posodobitev podatkov o udarnih strelah v okolici NEK 2 Na osnovi PSR2 akcije «Posodobitev podatkov o udarnih strelah v USAR« , je potrebno posodobiti USAR s podatki o udarih strel na območju NEK. Akcija tudi zahteva obravnavo udara strel in posledično direktni in indirektni vpliv na NEK varnostne in ne-varnostne sisteme. EIMV je izdelala študijo, v kateri je opisana statistična prostorska analiza pojavnosti amplitude atmosferskih razelektritev in gostote udarov strel na območju Slovenije in okolici NEK. Podatki so bili pridobljeni iz sistema za lociranje strel -SCALAR, ki beleži atmosferske razelektritve med oblakom in zemljo.
7. 2. 2019 Spremembe USAR na osnovi Študije zanesljivosti izmeničnega napajanja NEK 3 NEK je dopolnila varnostno poročilo z opisom analize popolne izgube izmeničnega električnega napajanja, v skladu z URSJV smernicami. Opisani so dokumenti, kjer so podane zahteve za analizo popolne izgube izmeničnega električnega napajanja, pojasnitev časa, ki ga mora elektrarna obvladovati ter opis posameznih skupin, ki so podlaga za določitev tega časa, opis postopkov, ki so potrebni v primeru popolne izgube električnega napajanja in kako elektrarna s svojimi projektnimi osnovami zadosti zahtevam. Te projektne osnove vključujejo kapaciteto baterij, hladilo, ki je na voljo brez električnega napajanja, uporabo stisnjenega zraka, izgubo hlajenja, izolacijo zadrževalnega hrama in ohranjanje hladila v primarnem krogu.  URSJV je preverila opis v varnostnemu poročilu in ugotovila, da je skladen z zahtevami URSJV, zato ga je odobrila. Poleg opisa omenjene analize je NEK pripravila Študijo zanesljivosti izmeničnega napajanja NEK. V njej je analizirala frekvenco začetnega dogodka "izguba zunanjega napajanja" in predlagala novo vrednost frekvence tega začetnega dogodka v verjetnostnih varnostnih analizah NEK. V študiji so poleg tega raziskane možnosti neodvisnega napajanja 110 kV stikališča iz zunanjih virov. V okviru študije pa je tudi pregledala analizo popolne izgube izmeničnega električnega napajanja in potrdila njene rezultate.
7. 2. 2019 Nadgradnja mostnega žerjava HE107CRN-001 odpornega na enojne okvare 3 NEK je že leta 2012 začel izvajati projekt za suho skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva (v nadaljevanju SFDS). Projekt SFDS bo vseboval novo zgradbo za suho shranjevanje izrabljenega jedrskega goriva. Izrabljeno gorivo se bo preneslo v SFDS v več sklopih in sicer v posebnih betonskih zabojnikih. Za potrebe prenosa teh zabojnikov med polnjenjem z izrabljenimi gorivnimi elementi v stavbi za ravnanje z izrabljenim gorivom (v nadaljevanju FHB) je bil predviden obstoječi mostni žerjav HE107CRN-001. Da pa bi NEK lahko uporabljal obstoječi mostni žerjav za potrebe transporta betonskih zabojnikov, je treba žerjav ustrezno nadgraditi. Da se zagotovi izredno majhna verjetnost padca bremena v bazen z izrabljenim gorivom, se žerjav nadgradi tako, da je odporen na enojne odpovedi (ang. »single failure proof crane«).
18. 1. 2019 "Nadgradnja komunikacijskih sistemov v NEK Faza 1" 2 Sprememba 1053-PC-L "Nadgradnja komunikacijskih sistemov v NEK Faza 1" zajema nadgradnjo komunikacijskih sistemov NEK, in sicer nadgradnjo sistema telefonije ter vzpostavitev novega sistema satelitske telefonije. V ta namen se bo obstoječa telefonska centrala v turbinski zgradbi posodobila oziroma zamenjala z novo. Hkrati se v pomožno komandno sobo  v zgradbi BB1 namesti manjša redundantna telefonska centrala.
8. 1. 2019 Sprememba 1220-VA-L »Nadgradnja požarne pregrade  - stikališča in baterije« 2 Sprememba 1220-VA-L »Nadgradnja požarne pregrade  - stikališča in baterije« izboljšuje požarno varnost v nekaterih delih vmesne in kontrolne zgradbe na osnovi pomanjkljivosti, ki so bile identificirane v okviru Analize požarne nevarnosti, Revizija 3.
22. 11. 2019 Kondicioniranje CZ baterij 1 S spremembo se zagotovi napajanje in vzdrževanje kapacitete baterij CZ enot, ki napajajo krmilnike ekspanzijskih ventilov na hladilni enoti v rezervi. Obenem se bo omogočilo napajanje podatkovne povezave za prenos podatkov iz CZ PLC na PIS za potrebe vzdrževalnih del.
8. 11. 2019 Vgradnja požarnih javljalcev v mobilne Diesel agregate in mobilni transformator 1 S spremembo se vgradijo požarni javljalci v mobilne diesel agregate in mobilni transformator. V vsak prostor agregata oz. transformatorja se vgradi po vsaj 1 termični javljalnik na stropu in po 1 ročni javljalnik na dostopnem mestu zunaj kontejnerja.
24. 1. 2019 Isolation of SA and HS in case of HELB 1 S spremembo se instalira temperaturna stikala z namenom zapiranja izolacijskih ventilov SA in HS sistemov v primeru zloma visokoenergijskega voda.
22. 11. 2019 Zamenjava časovnih relejev za DG sekvenco 1 S spremembo se zaradi poteka življenjske dobe zamenjajo releji in interno ožičenje v omarah kabinetov CB103RCKK202 in CB103RCKK402. Krmilne funkcije in nastavitve časovnih relejev se ohranijo.
21. 5. 2019 Tehnično varovanje ECR in TPC 1 S spremembo se zagotovi tehnično varovanje prostorov, ki so zgrajeni na novo in prostore s spremenjeno namembnostjo v sklopu mod. 1007-XIL in 1027-NA-L, z instalacijo kamer, sistema za nadzor vstopa in opremljanjem vrat v strojnico klime BB1 z magnetnimi stikali.
2. 12. 2019 Izvedba modifikacije 1220-VA-L na varnostni opremi 1 Zamenjava ventila načrtovana za RE21.
30. 10. 2019 1029-RH-L, Krško RCS and CNT Alternative Cooling Design OL30 & RE19 Partial Installation (1029-RH-L Part 2) 1 S spremembo se instalira del opreme za ARHR system.
14. 1. 2019 Prestavitev radioloških monitorjev 1 Zaradi priprave gradbene jame za BB2 je potrebna prestavitev treh radioloških monitorjev (ER900INC003, RM900RMD002, RE926) na nove lokacije znotraj ograje NEK.
13. 12. 2019 Zagon motorja in multiplikatorja FW črpalke #1 1
9. 12. 2019 Rušitev meteorološkega stolpa 70m 1
21. 10. 2019 Zamenjava ventilov FP sistema v AB zgradbi med RE19 1
1. 10. 2019 Preizkus pretočnosti linij HD tesnilne vode in HDRO-017 zaslonke 1
20. 12. 2019 Izvedba TPV na sklopu motorreduktor-črpalka FW105PMP-001 s kontrolo balansa sklopk 1
15. 10. 2019 Zamrzovanje CC cevovoda (proga A in B) na AB94 za potrebe vgradnje novega CC cevovoda za hlajenje ARHR črpalke 1
5. 9. 2019 Instalacija pragov pod vrata DI100K-13, DIB100K-9 in DIB100K-14 1
2. 9. 2019 Zamenjava pršilnih sistemov z agašenje požara na ogljenih
filtrih ventilacije FCV7485B (VA521PLM-001) in FCV7485a (VA571PLM-001)
1
15. 9. 2019 Postavitev/odstranitev zaščitnih mrež pred črpalko SW101PMP-01A in SW101PMP-03C za potrebe ščitenja potapljača pri izvajanju čiščenja mulja v ESW vtočnem kanalu 1
15. 10. 2019 Postavitev delovnega odra na polarnem dvigalu za izvedbo aktivnosti na ventilih VA-56500 in VA-56502 1
10. 7. 2019 Inštalacija podesta za manipulacijo DEP panela v okviru modifikacije 1028-SF-L 1
24. 5. 2019 Prežičenje CC P ventilov 10045, 10064 in 10046, 10065 v sklopu modifikacije 1007-XI-L 1
9. 5. 2019 Zamrzovanje 6in cevovoda FB sistema (IB el. 100) 1
6. 5. 2019 Dvig in spust črpalke
SW101PMP-03C zaradi rednega remonta na črpalki
1
1. 4. 2019 Izvedba elektro trase (montaža konduitov in podpor konduitov) nad črpalko FW105PMP-002 v sklopu 1224-FO-L 1
21. 3. 2019 Testiranje tesnosti glavne kontrolne sobe, NRC GL 2003001 Control Room Habitability po standardu ASTM E714-11 Standard Test Method for Determining Air Leakage Rate by Tracer Dilution 1
13. 2. 2019 Prežičenje CC P ventilov 10051 in 10069 v sklopu modifikacije 1007-XI-L 1
5. 3. 2019 Menjava Siemens MXL požarne centrale z Siemens XLS 1
20. 2. 2019 Zamrzovanje 6in FP cevovoda 1
4. 2. 2019 Zamenjava pršilnih sistemov za gašenje požara na ogljenih filtrih ventilacije FCV7485D, FCV7485E, FCV7485F, FCV7485G 1
22. 7. 2019 Obratovanje ventilacije VA441 med implementacijo modifikacije 1216-HE-L 1
20. 2. 2019 Prežičenje CC "P" ventilov 10050 in 10068 v sklopu modifikacije 1007-XI-L 1
22. 7. 2019 Dostopnost bazena za izrabljeno gorivo med izvedbo modifikacije 1216-HE-L 1
5. 2. 2019 Dvig in spust motorja
SW101PMP01A-MTR zaradi planiranega remonta motorja
1
10. 10. 2019 Postavitev in odstranitev kontejnerjev na platoju IB-100 za izvedbo kemičnega čiščenja (CC), sludge lancing-a (SL) in inner bundle lansinga (IBL) v R19 1
18. 12. 2019 Začasno odpravljen zemeljski stik na AS sistemu - nadaljevalne aktivnosti 1 ZM št. 19-50 namenjena iskanju zemeljskega stika. Nadaljevanje iskanja zemeljskega stika v omari LD22 UNIT1B bo potekalo v RE21.
8. 11. 2019 Sanacija puščanja na čepu izza ventila 20507 1 ZM št. 19-48 namenjena začasni sanaciji puščanja čepa izza ventila 20507. Okoli čepa se je zavarila posoda s 3/8" dranažnim priključkom. Trajna sanacija načrtovana v RE21.
8. 11. 2019 Sanacija puščanja pare na ventilu 20508 z objemno posodo 1 ZM št. 19-47 namenjena začasni sanciji puščanja ventila 20508, ki prepušča tudi v zaprti poziciji.
7. 11. 2019 Vgradnja tlačnih indikatorjev na linije hladilne vode tesnil FW črpalke No.1 1 ZM št. 19-46 namenjena vgradnji opreme z namenom verifikacije pretoka hladilne vode skozi tesnila FW črpalke št. 1
16. 10. 2019 Začasno napajanje panela EE106PNLM934 (IDDS) 1 ZM št. 19-45 namenjena ohranitvi gretja koncentrata nastalega pri predelavi tekočega rad. odpada med planiranim izklopom MCCD223 zaradi vzdrževalnih del.
10. 10. 2019 PLS document revizija 31 1 Revizija PLS (Precautions, Limitations and Setpoints) za obratovalni cikel 31, zaradi spremembe pozicije ARO na 228 korakov.
2. 10. 2019 Zagotovitev videonadzora med odpiranjem Emergency airlock-a 1 ZM št. 19-44 namenjena začasni postavitvi kamere v bližino Emergency airlock-a, ki bo v času remonta odprt zaradi čiščenja uparjalnikov.
19. 10. 2019 Zagotovitev delovanja ventilatorjev VA441FAN-01B in 02B v času izvedbe modifikacije
1203-SG-L
1 ZM št. 19-33 namenjena zagotovitvi breznapetostnega stanja v omari sekv. kabineta CB103RCKK402 in hkratnega delovanja ventilacijskih enot VA441FAN-01B in 02B.
10. 10. 2019 Zagotovitev delovanja ventilatorjev VA441FAN-01A in 02A v času izvedbe modifikacije 1203-SG-L 1 ZM št. 19-32 namenjena zagotovitvi breznapetostnega stanja v omari sekv. kabineta CB103RCKK202 in hkratnega delovanja ventilacijskih enot VA441FAN-01A in 02A.
15. 10. 2019 Tipka za premostitev FHSCFB01 zobniškega končnega stikala GS33 v času vnosa goriva 1 ZM št. 19-41 namenjena instalaciji tipke za premostitev stikala GS33 v času vnosa goriva v reaktor z namenom zmanjšanja možnosti poškodb ljudi in gorivnih elementov.
10. 10. 2019 Začasno električno napajanje panela EE106PNLG902 (FP flushing system control panel) 1 ZM št. 19-30 namenjena napajanju panela v času planiranih dela na zbiralki, da se omogoči delovanje FP črpalk, ki vzdržujejo tlak v FP sistemu.
15. 10. 2019 Začasno napajanje opreme za navarjanje crossunder cevovodov po 1145-MS-L 1 ZM št. 19-43 namenjena zagotovitvi napajanja dveh razdelilnih panelov (iz TP4) in kompresorja (iz TP6) v času RE19 za navarjanje crossunder cevovodov.
2. 10. 2019 Začasno napajanje opreme za kaluženje in kemično čiščenje
uparjalnikov SG-SL
1 ZM št. 19-23 namenjena zagotovitvi napajanja opreme za kaluženje in kemično čiščenje uparjalnikov SG-SL v času RE19 iz TP6.
15. 10. 2019 Blokiranje FCV6884 in FCV6900 v odprto pozicijo ob vklopu 125VDC proge A 1 ZM št. 19-26 namenjena zagotovitvi prepihovanja prostoru kontrolne točke v času izklopa 125 VDC proge A v času RE19.
9. 10. 2019 Dreniranje puščanja tesnilnega sedeža RCP črpalk 1 ZM št. 19-42 namenjena drenacija puščanja reaktorskega hladila med vgradnjo mod. 1210-RC-L med RE19.
9. 10. 2019 Postavitev, detekcija in signalizacija puščanja ter odstranitev tesnilnega pokrova 1 ZM št. 19-39 namenjena namestitvi tesnilnega pokrova tako, da je mogoče izvajati dela na primarnem sistemu pri različnih nivojih RC, medtem, ko reaktorski bazen ostane napolnjen z vodo.
12. 10. 2019 Začasno napajanje dvigala nad bazenom v FHB v času izklopa
MCCD222 in MD2
1 ZM št. 19-18 namenjena zagotovitvi napajanja dvigala nad SFP med planiranim izklopom MCCD222
in MD2 iz elekt. omare remontnega napajanja, ki se napaja iz trans. postaje TP7.
15. 10. 2019 Alternativno vzdrževanje tlaka v FP sistemu v času zamenjave FB ventilov v TB zgradbi v RE19 1 ZM št. 19-29 namenjena ureditvi povezave Jockey črpalke na zunanji hydrant H-8 med RE19.
8. 10. 2019 Začasno napajanje 125 V DC za
zbiralko MD1 v času izklopa
DC101PNLK101
1 ZM št. 19-25 namenjena napajanju 125 V DC za MD1 preko
DC101PNLK301 v
zaustavitvenem stanju H9.
19. 10. 2019 Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 iz MCCD111 v času zamenjave
baterije, testiranja baterije
DC100BATJ301 ter izklopa
MD2
1 ZM št. 19-15 namenjena zagotovitvi napajanja porabnikov zbiralke
DC101PNLJ301 iz MCCD111, s
premestitvijo odklopnika DC101PNLJ301/1C-CKB iz celice 1C v calico 3A in uporabo trajno položenega kabla med obema celicama.
7. 10. 2019 Začasno napajanje telefonske centrale v času izklopa MCC212 1 ZM št. 19-14 namenjena zagotovitvi začasnega napajanja telefonske central iz MCC214 (TP4) v času izklopa M2 in L21.
13. 10. 2019 Začasno napajanje podvodne razsvetljave FHB v času izklopa MCCD222 in MD2 1 ZM št. 19-19 namenjena zagotovitvi začasnega napajanja podvodne razsvetljave iz elect. omare remontnega napajanja EE106PNLN948-F7 (TP7).
15. 10. 2019 Začasno napajanje SF pmp #2 v času izklopa MD2 1 ZM št. 19-20 namenjena Zagotovitvi začasnega napajanja SF pmp #2 v času izklopa MD2, preko začasnega kabla, ki se napaja iz LD11/3BCBK (proge A).
2. 10. 2019 Začasno napajanje tipke za RB vrata 1 ZM št. 19-22 namenjena zašačni namestitvi tipke za odpiranje vrat v RB nameščene neposredno pred vhod v RB med RE19.
15. 10. 2019 Začasno napajanje VA441FAN01B v času izklopa MCCD221 in
MD2
1 ZM št. 19-16 namenjena začasnemu preklopu napajanja VA441FAN-01B na 100A odklopnik MCCD123/10AR- CBK, ki napaja SAME vtičnico z možnostjo napajanja iz DG1.
15. 10. 2019 Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ101 iz MCCD211 v času praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ101 1 ZM št. 19-13 namenjena zagotovitvi napajanja porabnikov zbiralke DC101PNLJ101 iz MCCD211, s premestitvijo odklopnika DC101PNLJ101/1C-CKB iz celice 1C v calico 3A in uporabo trajno položenega kabla med obema celicama.
14. 10. 2019 Začasno napajanje omare LS100PNLK03B (razsvetljava CB107) iz LS100PNLK01A v času izklopa MCCD221 in MD2 1 ZM št. 19-17 namenjena zagotovitvi zadostne razsvetljave v času izklopa MCCD221 in MD2 z zagotovitvijo začasnega napajanja omare LS100PNLK03B iz omare LS100PNLK01A.
3. 9. 2019 Začasno napajanje panela CB202BRDY601 1 ZM št. 19-37 namenjena ureditvi začasnega napajanja dela novega DEC alarmnega sistema - panel CB202BRDY601, iz lokalne vtičnice v ECR., do izvedbe trajnega napajanja.
6. 10. 2019 Začasne povezave med IA progo A in B v času RE19 za potrebe izvedbe mod. 1029-RH-L 1 ZM št. 19-36 namenjena namestitvi fleksibilnih cevi za začasno povezavo med IA progami v času zaprtja ventilov 14919 oz. 14918, da se med tem ne izgubi dobava zraka v AB.
28. 8. 2019 Sprememba EQ liste - EQMC-25 1 Sprememba EQ liste (dodajanje EQ opreme in kablov; umik obstoječih EQ kablov; spremembe EQ klasifikacije EQMEL opreme in kablov EQ programa) zaradi izvedbe četrte faze mod. 1007-XI-L.
5. 10. 2019 Postavitev AE900CPR-001 za napajanje IA sistema 1 ZM št. 19-05 namenjena ureditvi začasnega napajanja IA sistema med MOVATS testom in PMT-ji preko AE kompresorja.
25. 7. 2019 Sanacija puščanja na TG cevovodu pred ventilom 26567 1 ZM št. 19-35 namenjena začasni sananciji puščanja TG cevovovda, pred ventilom 26567, z namestitvijo SS cevi na kateri je bil narezan NPT navoj.
25. 7. 2019 Sprememba MEQ liste - MEQMC-1 1 Sprememba MEQMEL liste (umik obstoječe opreme; dodajanje opreme; spremembe EQ podatkov opreme)
20. 9. 2019 Izdelava odprtine za 2" cev AE kompresorja na severni steni turbinske zgrade 1 Izdelava odprtine za cev AE kompresorja na severni strani TB zgradbe z namenom zmanjšanja časa za priklop opreme ter razbremenitev osebja varovanja in gasilcev.
1. 10. 2019 Pripravljalna dela za izvedbo modifikacije 1007-XI-L, faza 4, Nadgradnja sistema za izvensredično instrumentacijo in manjše izboljšave v ECR (RE19) 1 Pripravljalna dela za izvedbo mod. 1007-XIL, faza 4: polaganje kabelske infrastrukture, ki bo priključena oz. vključena v delovanje v RE19.
15. 7. 2019 Sanacija puščanja na SW cevovodu izza ventila 10853 1 ZM št. 19-34 namenjena začasni sananciji puščanja SW cevovodu, izza ventila 10853, z namestitvijo SS cevi na kateri je bil narezan NPT navoj.
9. 7. 2019 Začasna menjava temperaturnega kontrolerja na TD32 1 ZM št. 19-31 namenjena začasni vgraditvi treh
digotalnih indikatorjev (z možnostjo alarmiranja UM33AYOKOGAWA) na mestu uničenega kontrolerja 23/TD32.
9. 7. 2019 Začasno napajanje za potrebe sanacije prelivnih polj 1 ZM št. 19-28 namenjena zagotovitvi začasnega napajanja gradbeno razdelilne omare GRO63 (iz TP7) in kompresorja (iz TP4) za namen sanacije prelivnih polj in stebrov na jezu ter izvedbe AKZ zapornic.
24. 5. 2019 Vgradnja začasnega obvoda SW povratne linije 1 ZM št. 19-27 namenjena vgradnji začasni obvodne linije SW povratne linije med izvedbo zamenjave 14" povratne linije čistilnih sit z 20".
8. 10. 2019 Namestitev prirobnic na BD sistem zaradi kemičnega čiščenja uparjalnikov v RE19 1 ZM št. 19-24 namenjena ureditvi priklopa opreme na BD sistem v času kemičnega čiščenja uparjalnikov med RE19, z namestitvijo prirobnic izza ventilov 52309 in 52308 ter ventilov 7655 in 7656.
10. 10. 2019 Izvedba kemičnega čiščenja uparjalnikov v RE19 1 ZM št. 19-05 namenjena izvedbi kemičnega čiščenja uparjalnikov med RE19, ki se izvede z namenom učinkovitega odstranjevanja trdih usedlin, ki so se nabrale na cevni plošči uparjalnikov.
15. 10. 2019 Zamenjava transformatorja T3 in regulatorja napetosti T3 - pripravljalna dela izvedba gradbenih del 1 Pripravljalna dela za izvedbo gradbenih del za mod. 1095- XR-L: ureditev temelja z lovilno skledo in jamo za rezervni transformator T3.
8. 5. 2019 Napajanje kontejnerja za potrebe izvajanja ARHR projekta 1 ZM št. 19-11 namenjena zagotovitvi začasnega električnega napajanja 2 pisarniških kontejnerjev za potrebe izvajanja ARHR projekta.
28. 10. 2019 Transition to Linux based BEACON-TSM version 7 - Phase 2 1 Izvedba faze 2 prehoda na Linux based BEACON-TSM version 7: odstranitev testne platforme instalirane v fazi 1.
10. 4. 2019 Sanacija puščanja pare na tesnilu ohišja ventila 24313 z metodo Furmanite 1 ZM 19-10 namenjena sanaciji puščanja ventila 24313 z metodo Furmanite po postopku GMM-4.010.
8. 4. 2019 Sprememba ožičenja LIT3895 in LIT3895EC 1 ZM št. 19-07 namenjena spremembi lokalnega ožičenja
LIT3895 in LIT3895EC, z namenom ugotovitve razloga oscilacij indikacije nivoja kond. rezervoarja št. 2.
21. 3. 2019 Preklop napajanja MCC311 iz TP6 na MCCD321 1 ZM št. 19-09 namenjena zagotovitvi začasnega napajanja MCC311 preko MCCD321 v času izklopa TP6.
15. 3. 2019 Zagotavljanje električnega napajanja za betonarno za potrebe izgradnje OPC in HVAC strojnice na BB1 1 ZM št. 18-35 namenjena zagotovitvi električnega napajanja za izvedbo mod. 1027NA-L in 1058-AB-L iz transformatorske postaje TP6.
6. 3. 2019 Začasna linija za odzračevanje SOB in vgradnja linije za zalivanje preko BOP/EOP črpalke 1 ZM št. 19-08 namenjena namestitvi začasne obvodne linije za odzračevanje in zatesnitev/zalitje SOB črpalke.
21. 2. 2019 Sprememba EQ liste EQMC-24 1 Sprememba EQMEL
liste (umik obstoječe opreme in kablov iz EQ programa)
21. 2. 2019 Začasno napajanje za potrebe izvedbe modifikacije 1216-HE-L 1 ZM št. 19-02 namenjena zagotovitvi začasnega napajanja za potrebe izvedbe nadgradnje FHB dvigala po mod. 1216HE-L preko panela EE106PNLN918 in panela remontnega napajanja EE106PNLN948-63A.
11. 2. 2019 Videonadzor vrat J-15 1 ZM št. 19-04 namenjena zagotovitvi videonadzora vrat J-15 med izvedbo mod. 1216-HE-L zaradi občasnega vstopanja osebja v FHB skozi vrata J-15, z začasno namestitvijo kamere v bližini.
4. 3. 2019 Prenastavitev vrednosti alarma ALB 08/E-1 Przr Spray Line Lo Temp 1 ZM št. 19-03 namenjena spremembi alarmne nastavitve vrednosti linije prh tlačnika št. 2 iz 274°C na 206°C zaradi težav na TE-606.
13. 3. 2019 Dodatno vpetje LI8158/LIT8158 1 Dodatno vpetje LI8158/LIT8158 z namenom ublažitve vpliva vibracij vode na oscilacije LIT8158, zaradi hitrega dogrevanja SA napajalnega rezervoarja SA102TNK-001.
24. 1. 2019 Začasno napajanje za potrebe sanacije CT1 1 ZM št. 19-01 zagotavlja napajanje za potrebe izvedbe sanacije hladilnega stolpa št. 1, ki se zagotovi iz TP3.
18. 1. 2019 Sprememba Debouncing time za alarm ALB/03/E5 na 2s za čas neustreznega alarmiranja UPS-a DEH EP900UPS002 1 ZM št. 18-65 zagotavlja prestavitev Debouncing time za alarm ALB/03/E5 iz 150 ms na 2s, do konca RE21.
25. 3. 2019 Zamenjava računalnika sistema seizmične instrumentacije 1 ZM št. 18-53 namenjena zamenjavi računalnika sistema seizmične instrumentacije, vgradnji in povezavi Alerm panel interface kartice in testiranju sistema.
2018
13. 12. 2018 Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2018 2 Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.
11. 12. 2018 Sprememba USAR poglavja 3A na osnovi PSR2 zahtev ZKP 2014-1804 2 Namen spremembe je implementirati akcijo PSR2 1.3-01" Uporaba revidiranih ameriških smernic" z dopolnitvijo USAR poglavja 3A v sklopu programa kvalifikacije opreme. Navedena akcija predvideva, da se ugotovi/analizira aplikabilnost zadnje veljavnih ameriških smernic za NEK.
14. 11. 2018 Sprememba 1224-FO-L, »Zamenjava rezervoarja goriva za sistem pomožne pare« 3 Projekt predvideva zamenjavo obstoječega rezervoarja kurilnega olja, prostornine 1514 m3 s petimi podzemnimi rezervoarji skupne koristne kapacitete minimalno 500 m3 (vsak posamezni rezervoar bo imel koristno kapaciteto minimalno 100 m3). Novi rezervoarji bodo horizontalne izvedbe z dvojnim plaščem in bodo medsebojno povezani s kolektorskim cevovodom. V projekt je vključena tudi zamenjava vse opreme, potrebne za obratovanje goriva za kotel sistema pomožne pare (črpalke, ventili, instrumentacija, …), zamenjava podzemnih cevovodov goriva za kotel sistema pomožne pare, ureditev okolice, vključno z odstranitvijo obstoječega rezervoarja, odstranitev stabilnega sistema za gašenje požara s peno ter povezava vseh informacij na procesno informacijski sistem.
9. 11. 2018 Sprememba 1234-NA-L, "Skladišče za opremo, faza II (PMOII)" 2 V netehnološkem delu NEK se bo zgradila nova zgradba - prostor za mobilno opremo II. Na lokaciji se trenutno nahaja del hangarja 71, ki se bo porušil v sklopu predmetnega prostorskega posega. Zgradba bo izvedena kot jeklena konstrukcija, s fasado in streho obloženo s termoizolacijskimi paneli, številom nadstropij P+1 ter tlorisno površino 650 m2. Severni del nove zgradbe je predviden za skladiščenje opreme in rezervnih delov, južni del pa kot prostor za mobilno gasilsko opremo (P1). Zgradba bo grajena za DEC potresne obremenitve (0.78g) in za ekstremne vremenske pogoje.
22. 10. 2018 Sprememba v USAR poglavju 13.1.1.3 2 Sprememba zajema uskladitev poglavja 13.1.1.3 z vsebino Pravilnika o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih (Ur. list RS št. 32/11 JV4). USAR poglavje 13.1.1.3 "Kvalifikacije" opisuje zahtevane kvalifikacije za predsednika in člana uprave NEK. Kvalifikacije so natančno opredeljene v 18. členu Pravilnika JV4. Besedilo se nadomesti z novim besedilom, kot ga zahteva Pravilnik JV4. Besedilo je tudi prevedeno v angleščino.
10. 10. 2018 Sprememba 1210-RC-L, “Zamenjava dela drenažnega cevovoda vbrizgavanja tesnilne vode obeh črpalk reaktorskega hladila” 2 Sprememba se nanaša na zamenjavo dela drenažnega cevovoda vbrizgavanja tesnilne vode obeh črpalk reaktorskega hladila, ki vodi od črpalk reaktorskega hladila v drenažni rezervoar primarnega kroga in preko prelivnega cevovoda v zbiralnik zadrževalnega hrama. Namen spremembe je omogočiti zadostno dreniranje reaktorskega hladila iz črpalk rezervoarja primarnega kroga med remontom, ko sta črpalki ustavljeni in njune gredi postavljene na tesnilni naslon.
5. 10. 2018 Spremembe v DEC-LCO 3.6.2 in DEC-LCO 3.6.3 3 Sprememba obsega predlog odobritev splošnih obratovalnih pogojev in omejitev za DEC sisteme ter odobritev spremembe nekaterih obratovalnih pogojev in omejitev za določene DEC sisteme. DEC sistemi se uporabljajo v primeru nesreč, ki presegajo projektne dogodke, ko preprečujejo oziroma blažijo poškodbe goriva in/ali blažijo posledice nesreč. Splošne zahteve glede obratovalnih pogojev in omejitev so določene v 46. in 47. členu Pravilnika o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti (JV5, Uradni list RS, št. 74/16). Ker so DEC sistemi novost, za njihove obratovalne pogoje in omejitve še niso razviti uveljavljeni mednarodni standardi oz. praksa.
26. 9. 2018 Sidra za ojačanje gorivnih elementov 3 V bazenu za izrabljeno gorivo se nahajajo elementi, ki so podvrženi separaciji zgornje šobe. Takšni gorivni elementi niso primerni za premeščanje in rokovanje s standardnim orodjem za premeščanje, ki se uporablja v NEK. Predlagana sprememba uvaja nov postopek ojačitve z uporabo posebnih sider, ki se vstavijo v obstoječa vodila gorivnih elementov. Na tak način se zagotavlja dodatna nosilnost in možnost prenašanja gorivnih elementov. Tako ojačani gorivni elementi bodo pripravljeni za rokovanje s standardnim orodjem, ki se uporablja v NEK.
24. 9. 2018 Revizija poglavja USAR 11.6 2 NEK je uskladila poglavje 11.6 "Off-site radiološki program monitoringa" varnostnega poročila z dejanskim stanjem. Izvedena je obširna revizija, z novim tekstom in novimi podatki. V reviziji so dodani rezultati radiološkega monitoringa okolice NEK v zadnjih letih, stari podatki iz časa predobratovalnega monitoringa pa so preračunani v SI enote, kar bo omogočalo direktno primerjavo rezultatov. Program radiološkega monitoringa okolice je izločen iz poglavja 11.6 in je namesto tega narejena povezava na Tehnične specifikacije za radiološke izpuste (RETS), v katerih je definiran program, usklajen z veljavnim Pravilnikom o monitoringu radioaktivnosti (Uradni list RS št.27/18).
21. 9. 2018 Odobritev predloga spremembe NEK TS v poglavjih LCO 3.4.4, LCO 3.8.2 in LCO 3.8.3 3 V predlogu spremembe TSCP 04-18, rev. 1 "Odobritev predloga spremembe NEK TS v poglavjih LCO 3.4.4, LCO 3.8.2 in LCO 3.8.3" so upoštevani komentarji zapisani v zahtevkih korektivnega programa (ZKP) št. 2018-1432, 2018-1448 in 2018-1900. Predlog spremembe vključuje odpravo tipkarskih in oblikovnih napak ter poenostavitev besedila.
18. 7. 2018 "Posodobitev tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 Varnostnega poročila na dan 31.12.2017" 2 Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO v tabelah 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 Varnostnega poročila z dejanskim stanjem na dan 31.12.2017.
17. 7. 2018 Sprememba 1218-EE-L, "Prestavitev transformatorske postaje TP6" 2 Zaradi izgradnje nove zgradbe suhega skladišča izrabljenega jedrskega goriva je treba prestaviti transformatorsko postajo TP6 na lokacijo približno 40 m stran proti vzhodu. TP6 je klasificirana kot ne-varnostna oprema in so nanjo zato priključeni samo ne-varnostni porabniki. Poleg prestavitve transformatorske postaje TP6 bo v okviru te spremembe prestavljen tudi del cevovoda požarne zaščite ter cevovod glavnega zunanjega vodovoda. Oba cevovoda bosta premaknjena na zahodno ter severno stran nove zgradbe suhega skladišča ter zamenjana z novima cevovodoma istih karakteristik.
17. 7. 2018 Sprememba , "Dopolnitev Programa medicinske fizike v poglavju 12.3.1.3 in 12.3.4 Varnostnega poročila" 2 Sprememba zajema dopolnjeno oceno varstva pred sevanji za razna vzdrževalna, projektantska, nadzorna, montažna in pomožna dela različnih zunanjih izvajalcev v NEK. Potrebno je bilo dopolniti in spremeniti besedilo v varnostnem poročilu in referenčni dokumentaciji. Spremenjeno besedilo splošno opisujejo zahteve iz zakonodaje.
5. 7. 2018 Sprememba varnostnega poročila poglavja 10.4.9.2, stran 10.4-37 2 Sprememba obravnava zahtevek korektivnega programa NEK z zahtevo po spremembi nepravilnega zapisa v varnostnem poročilu poglavje 10.4.9.2 (Opis sistema) glede linije za recirkulacijo v sistemu pomožne napajalne vode. Predlagana sprememba je administrativne narave.
30. 3. 2018 Rekonstrukcija objekta BB1 in izgradnja kabelskih povezav/Rekonstrukcija objekta BB1-Faza 2 3 V okviru Programa nadgradnje varnosti NEK izvaja več projektov. Eden od teh je tudi »Projekt bunkerska zgradba 1«, ki vsebuje več projektnih sprememb. Sprememba 1027-NA-L je podporna sprememba in je ena od sprememb v okviru projekta bunkerska zgradba 1. S to spremembo bo rekonstruirana obstoječa zgradba bunkerska zgradba 1. Posegi v obstoječo zgradbo so posledica ostalih sprememb in obsegajo preureditev rezervnih prostorov za potrebe umestitve pomožne komandne sobe in tehničnega podpornega centra, ureditev predprostora tehničnega podpornega centra na podestu evakuacijskega stopnišča, izgradnjo strojnice na strehi zgradbe BB1, preureditev obstoječega cevnega prostora v nov kabelski prostor, kjer bodo speljane kabelske povezave med zgradbo BB1 in zgradbo AB in ureditev novega 400V stikališča.
30. 3. 2018 Sprememba 1007-XI-L »Izgradnja pomožne komandne sobe« 3 Sprememba 1007-XI-L predstavlja prestavitev zaustavitvenih panelov ter izgradnjo nove pomožne komandne sobe v zgradbi BB1. Nova pomožna komandna soba bo zagotavljala zmožnost ustavitve elektrarne ter ohlajanje do hladne zaustavitve reaktorja v primeru evakuacije glavne komandne sobe, vsebovala bo tudi dovolj instrumentacije in nadzorne opreme za zaustavitev in ohlajanje v hladni zaustavitvi po projektnih nesrečah ter nadzor in obvladovanje stanja elektrarne v izven-projektnih nesrečah, vključno s težkimi nesrečami s staljeno sredico. Izgradnja nove pomožne komandne sobe je razdeljena v tri faze: faza 1 (med Remontom 16) in faza 2 (med ciklom 29) zajemata pripravljalna dela za tretjo fazo (med Remontom 18, 30. ciklom in Remontom 19), ko bo dokončana nova pomožna komandna sobe. Preklop iz obstoječih zaustavitvenih panelov na novo komandno ploščo bo narejen v Remontu 18.
30. 3. 2018 Sprememba varnostnega poročila v poglavju 18 2 Sprememba varnostnega poročila v  poglavju 18 podaja predlog spremembe 18. poglavja varnostnega poročila ter poglavja 3A. Spremenjeni so nekateri naslovi programov v okviru programa nadzora staranja v NEK, ponekod pa tudi vsebina samih programov, kot so mehanizmi staranja in podobno. Posodobljene so tudi revizije referenčnih dokumentov. Popis stanja programov nadzora staranja je prav tako usklajen z dejanskim stanjem implementacije programa nadzora staranja v NEK, saj se je projektna faza zaključila že nekaj časa nazaj. Program nadzora staranja v NEK je sedaj skladen z dokumentom NUREG-1801 "Generic Aging Lessons Learned (GALL) Report", rev. 2. Poleg ostalih vsebinskih in administrativnih sprememb zaradi razvoja programa nadzora staranja v NEK je dodan tudi dokument Regulatory Guide 1.188 "Standard Format and Content for Applications to Renew Nuclear Power Plant Operating Licenses", rev. 1.
13. 3. 2018 Nadgradnja analiznih programov za projektiranje sredice (NEXUS/PARAGON/ANC9) 2 Sprememba zajema uvedbo nove metodologije izračunov za projektiranje nove sredice reaktorja. Obstoječi analizni programi za izračun sredice se nadomestijo z novimi programi, zato je v varnostno poročilo vključen opis nove metodologije NEXUS/PARAGON/ANC9 v varnostnem poročilu. Metodologijo je pregledal in potrdil ameriški upravni organ, kar je dokumentirano v treh tehničnih dokumentih, ki so tudi vključeni med novo referenčno dokumentacijo varnostnega poročila. Kot referenčni dokument je bil vključen tudi tehnični dokument, ki obravnava spremembo metodologije za izračun Dopplerjevega efekta. S primerjalnimi izračuni z dosedanjimi programi in novimi programi za parametre sredice v gorivnih ciklih 25, 26 in 27 je bilo potrjeno, da zamenjava analiznih programov ne bo negativno vplivala na varnostne rezerve in obratovanje reaktorske sredice.
9. 3. 2018 Nadgradnja električnega napajanja BB1 in pripadajočih sprememb USAR, NEK TS in DEC TS 3 Sprememba 1137-EE-L-PART2 “Nadgradnja električnega napajanja bunkerske zgradbe 1 zajema nadgradnjo napajanja za potrebe porabnikov v okviru projekta bunkerske zgradbe 1, ki je del Programa nadgradnje varnosti. Spremenjena bo zbiralka MD3 na katero bo priključeno novo stikališče in mobilni dizel generator (2 MVA). Spremenjen bo električni kontrolni panel v glavni komandni sobi, kjer bodo dodane nove kontrole in dva nova indikatorja. Vgrajeno bo 400 V stikališče, transformator, motorno kontrolni center in napajalni paneli.
16. 2. 2018 Vgradnja obvodnih razbremenilnih motornih ventilov primarnega sistema 3 Sprememba 1025-RC-L “Vgradnja obvodnih razbremenilnih motornih ventilov primarnega sistema” je del programa nadgradnje varnosti (faza 2). Sistem obvodnih razbremenilnih ventilov tlačnika je preventivni sistem za razširjene projektne dogodke kategorije A, ki omogoča razbremenitev sistema reaktorskega hladila v primeru hujše nezgode, ko obstoječi sistem razbremenitve sistema reaktorskega hladila ni na razpolago (izpad električnega napajanja, dizel generatorja 1 in 2 nista razpoložljiva, ni sistema stisnjenega zraka…), kar se lahko zgodi v primeru izredno redkih nesreč kot je npr. zelo močan potres. Obvodni sistem razbremenilnih ventilov tlačnika sestavljata dva zasuna z elektromotornim pogonom, ki sta nameščena zaporedno na novi obvodni liniji. Oba obvodna razbremenilni ventila tlačnika sta v stanju pripravljenosti med normalnim obratovanjem elektrarne v zaprtem položaju, s čimer se zagotavlja ohranjanje tlačne meje sistema reaktorskega hladila.
14. 2. 2018 Alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo 3 V sklopu druge faze programa nadgradnje varnosti bo NEK izvedel alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo. Sprememba vključuje uporabo novega prenosnega izmenjevalnika toplote za alternativno hlajenje bazena za izrabljeno gorivo, uporabo fiksnega razvoda vodnih prh za prhanje bazena za izrabljeno gorivo in vgradnjo tlačno razbremenilne lopute v zgradbi za ravnanje z jedrskim gorivom. Vsi novi sistemi so projektirani za namen obvladovanja razširjenih projektnih dogodkov kategorije A. Sistem fiksnega razvoda vodnih prh za prhanje bazena za izrabljeno gorivo se lahko uporablja tudi za blažitev posledic nesreče v primeru razširjenih projektnih dogodkov kategorije B.
21. 2. 2018 Posodobitev končnega varnostnega poročila v poglavju 17.2 »QA during the operation phase« 2 Sprememba zajema posodobitev referenc v poglavju 17.2 USAR, "QA during Operational Phases". Zajeta je nova slovenska zakonodaja (ZVISJV-1, JV5 in JV9) in novi varnostni standardi IAEA (GSR Part 2).
30. 1. 2018 Sprememba USAR-poglavje 7.6., slika 7.6-1 in tabela 8.2-3 2 NEK je ugotovila, da opisi 118V enosmernega električnega distribucijskega sistema v USAR poglavjih 7.6 in 8.3, ne ustrezajo stanju na elektrarni po izvedenih spremembah na električnih sistemih v letih 1993 in 1994, zato je bilo potrebno spremeniti USAR v delu 7.6.1, kjer se je popravilo besedilo tako, da se uskladijo napetostni nivoji, na sliki 7.6-1 se popraviljo napetostni nivoji in v tabeli 8.3-2 se uskladi seznam porabnikov. Popravki so obsegali le manjše, manj pomembne spremembe besedila.
19. 1. 2018 Vgradnja testnih priključkov v prezračevalne kanale sistema VA72521 in VA72531 kot posledica spremembe VA-16-62 2 Sprememba zajema vgradnjo priključkov za vbrizgavanje testnega plina ter merilnih testnih priključkov v prezračevalne kanale sistema za filtriranje zraka z aktivnim ogljem in sistema za klimatizacije glavne kontrolne sobe za potrebe izvedbe testiranja kontrolne sobe. V Varnostnem poročilu se doda opis standarda, ki definira način merjenja tesnosti komandne sobe.
19. 1. 2018 Zamenjava rekorderja ter eliminacija izbirnih stikal 2 Namen spremembe je zamenjati obstoječi rekorder NR45 (Westronics 4200) z novim digitalnim rekorderjem (Yokogawa DX3030). Podatki iz rekorderja so dostopni operaterju v glavni komandni sobi. Razlog za zamenjavo je nezmožnost dobave rezervnih delov in samega rekorderja, ker se ne proizvajajo več. Obstoječi rekorder NR45 prikazuje indikacijo dveh izbranih kanalov od dvanajst možnih kanalov izvensredičnih merilnikov nevtronskega fluksa. Novi rekorder NR45 lahko sprejema vse signale naenkrat in ima možnost izvajanja osnovnih matematičnih funkcij. S predloženo spremembo se ne spremeni funkcionalnost rekorderja, ampak se spremeni način prikaza indikacij.
19. 1. 2018 Nadgradnja komunikacijskih sistemov v NEK 2 S to spremembo se v zgradbi BB1  vgradijo nove možnosti komunikacije preko telefonije, mobilne radijske postaje, zvočnega komunikacijskega sistema ter razglasnega sistema. V BB1, predvsem v pomožni komandni sobi ECR in tehničnem podpornem centru, se namestijo novi komunikacijski terminali: dva telefonska aparata, dve mobilni radijski postaji, en priključek zvočnega komunikacijskega sistema ter pet novih enot razglasnega sistema.
16. 1. 2018 Alternativni način ohlajanja reaktorskega hladila in zadrževalnega hrama 2 Prva faza spremembe bo z vgradnjo priključkov služila kot osnova za izvedbo druge faze spremembe, ko bo vgrajen sistem hlajenja in predstavlja glavni del te spremembe.
21. 12. 2017 Sprememba prezračevalnega sistema AF turbinske črpalke (VA72763) 2 Sprememba je del NEK programa nadgradnje varnosti. Namen celotne spremembe (prve in druge faze) je omogočiti alternativni način odvajanja zaostale toplote iz sistema reaktorskega hladila in zagotavljati hlajenje zadrževalnega hrama v primeru razširjenih projektnih nesreč. Prva faza spremembe, zajema vstavitev šestih cevnih T-kosov in dveh protipovratnih ventilov na obstoječe linije sistemov za odvajanje zaostale toplote, varnostnega vbrizgavanja in prhanje zadrževalnega hrama. Vsi navedeni na novo vgrajeni elementi bodo vgrajeni v pomožni stavbi, so klasificirani po ustreznih standardih.
22. 11. 2018 Sanacija puščanja pare na čepu izza ventila 20518 1
8. 11. 2018 Sanacija puščanja pare na prirobnici ventila 20510 z metodo Furmanite 1
8.11.2018  Sanacija puščanja pare na prirobnici ventila PCV3425B z metodo Furmanite 1
26.10.2018  Prežičenje TE424 znotraj procesnega kabineta ESELRR01B 1
24.10.2018  Montaža objemke na prirobnico med RWST in recirkulacijsko linijo 1
12.10.2018  Začasna priključitev opreme za inšpekcijo in ojačitev nuklearnega goriva 1
4.10.2018  Začasna namestitev dveh gorivnih elementov v sistem izsesavanja za detekcijo puščanja gorivnih elementov (VCS) po postopku dobavitelja št. MRS-SSP-3442 1
4. 10. 2018 Izvedba dodatnega neodvisnega napajanja grelca notranjosti glavne krmilne omare gradbenega žerjava HE910CRN-016 1
29. 7. 2018 Začasna sanacija puščanja na 2-1/2" TD liniji za ventilom EX-20517 1
22. 8. 2018 Zagotovitev napajanja za gradbiščno omaro za potrebe modifikacije 1224-FO-L 1
26. 7. 2018 Začasno odstranjena meritev napetosti na VN skoznikih transformatorjev GT1 in GT2 1
1. 8. 2018 Začasna priključitev betonarne za potrebe izgradnje OPC in BB1 1
1. 10. 2018 Vizualni pregled goriva 1
5. 10. 2018 NEK sistem izsevanja za detekcijo puščanja gorivnih elementov 1
28. 9. 2018 Zamenjava rezervoarja goriva za sistem pomožne pare - pripravljalna gradbena dela 1
3. 7. 2018 Prežičenje in nastavitev TE424EC po ZM XI 18-42 R1 1
23. 8. 2018 Začasna priključitev vodovodnega gradbiščnega priključka za BB2 1
22. 8. 2018 Začasna priključitev NN gradbiščnega priključka za BB2 1
22. 8. 2018 Začasna odstranitev svetilke 1
20. 7. 2018 Začasna sanacija puščanja na 6in cevovodu v bližini hidranta 29161 (IB el.100) 1
18. 6. 2018 Začasna konfiguracija HI-1, HI-2 in HI-3 alarmov v ECR 1
16. 5. 2018 Začasno odpravljen zemeljski stik na AS sistemu 1
1. 6. 2018 Spremembe nastavitve pogoja za zagon črpalke HD103PMP001/002/003 in alarma za nizek pretok tesnilne vode HD103PMP- 001/002/003 1
12. 7. 2018 Hlajenje zraka v prostorih IB024 in IB025 1
7. 5. 2018 Prežičenje in nastavitev TE424EC 1
27. 6. 2018 Prestavitev panela PG106PIP-002 1
26. 4. 2018 Tipka za premostitev FHSCFB01 zobniškega končnega stikala GS33 v času vnosa goriva 1
15. 4. 2018 Začasno napajanje 125 VDC za zbiralko MD2 v času izklopa DC101PNLK301 1
16. 4. 2018 Vgradnja dveh priključnih cevi na obstoječe FO cevovode v jašku JFO02 1
11. 4. 2018 Priključitev tesnilnih pokrovov (nozzle dam) na IA in električno napajanje 1
3. 4. 2018 Dreniranje puščanja tesnilnega sedeža RCPCPC01 črpalke 1
9. 4. 2018 Začasno napajanje omare LS100PNLK01A iz LS100PNLK03B (razsvetljava CB-107) v času izklopa MD1 1
15. 4. 2018 Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 iz MCCD111 v času praznjenja in polnjenje baterije DC100BATJ301 1
15. 4. 2018 Blokiranje FCV6884 v odprto pozicijo ob izklopu 125VDC proge B 1
5. 4. 2018 Zagotovitev prezračevanja kotlovnice v času izklopa L21 1
15. 4. 2018 Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ101 iz MCCD211 v času praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ101 ter izklopa MD1 1
9. 4. 2018 Začasno napajanje 125VDC za zbiralko MD1 v času izklopa DC101PNLJ101 1
7. 4. 2018 Začasno napajanje polarnega dvigala reaktorske zgradbe 1
9. 4. 2018 Začasno napajanje za izvedbo sanacije CC101HEX-001 1
9. 4. 2018 Začasno napajanje razsvetljave RB115 1
9. 4. 2018 Začasno napajanje razsvetljave RB100 1
9. 4. 2018 Začasno napajanje razsvetljave RB107 1
10. 4. 2018 Postavitev, detekcija in signalizacija puščanja ter odstranitev tesnilnega pokrova 1
9. 4. 2018 Blokiranje FCV6884 in FCV6900 v odprto pozicijo ob izklopu 125VDC proge A 1
4. 4. 2018 Začasno napajanje telefonske centrale v času izklopa L21 1
8. 4. 2018 Začasno napajanje črpalk odpadnih voda iz vroče pralnice 1
10. 4. 2018 Začasno napajanje AB osebnega dvigala 1
8. 4. 2018 Začasno napajanje porabnikov IA zraka ob izklopu proge A 1
8. 4. 2018 Začasno napajanje SFP charcoal exhaust fan (VA441FAN01A) iz proge B 1
11. 4. 2018 Začasno napajanje SF PMP#1 v času izklopa LD11 1
7. 4. 2018 Začasno napajanje opreme za kaluženje uparjalnikov 1
3. 4. 2018 Začasno napajanje tipke za RB vrata 1
10. 4. 2018 Začasno električno napajanje panela EE106PNLG902 1
10. 4. 2018 Začasno napajanje krmiljenja RCDT črpalk 1
19. 3. 2018 Zagotovitev začasnega varovanja CCB zgradbe zaradi izvedbe modifikacije 1209-AB-L (RE18) 1
9. 4. 2018 Podporne aktivnosti za zamenjavo odsekov SW cevovodov 1
13. 3. 2018 Začasno napajanje ES101PNLY501 - nova distribucijska omara za ECR 1
12. 3. 2018 Začasna odstranitev instrumentacijske linije med DPI2852 in izolacijskim ventilom 10935 za potrebe izvedbe modifikacije 1209-AB-L 1
13. 3. 2018 Začasno napajanje LS100PNLY01Y 1
15. 5. 2018 Zamenjava dušilk TCRO-002 in TCRO-003 sistema tesnilnega olja generatorja po analizi ZKP 2012-2501 1
1. 5. 2018 Testiranje in pregled sider za ojačanje gorivnih elementov 1
30. 3. 2018 Pripravljalna dela za izvedbo modifikacij 1007-XI-L Part 3, 1027-NA-L Part 2, 1137-EE-L Part 2 1
10. 4. 2018 Vgradnja ročnih drenažnih ventilov toplotnih izmenjevalcev sistema tesnilnega olja generatorja 1
25. 1. 2018 Začasna odstranitev kandelabra razsvetljave na območju gradbišča OPC-a 1
16. 3. 2018 Začasna bypass povezava IDDS koncentratne cirkulacijske zanke 1
9. 2. 2018 Znižanje nastavitvene vrednosti PS3221 1
27. 2. 2018 Posodobitev regulacije TS toplotnih izmenjevalcev 1
6. 1. 2018 Sanacija puščanja na prirobnici razbremenilnega ventila 22228 HD rezervoarja 1
1. 5. 2018 Pripravljalna dela za izvedbo projektne spremembe 1028-SF-L 1
12. 1. 2018 Začasna odstranitev prezračevalnih kanalov in opreme za potrebe 1007-XI-L 1
11. 1. 2018 Sprememba alarmnih vrednosti za nizek nivo goriva v DO100TNK-001 in DO100TNK-002 po analizi ZKP 2016-651 1
8. 1. 2018 Začasno napajanje delovišča za 1028-SF-L 1
1. 5. 2018 Ureditev prostorov v SU stavbi za postavitev simulatorja ECR 1
4. 5. 2018 Ureditev delovišč in poti za varno delo v RB 1
11. 4. 2018 Izgradnja začasnih vodnjakov 1
1. 5. 2018 Oskrba in zamenjava vzbujevalnika glavnega generatorja, 2. del 1
4. 5. 2018 Posodobitev TG sistema 1
2017
21. 12. 2017 Sprememba prezračevalnega sistema AF turbinske črpalke (VA72763) 2 Sprememba obsega zamenjavo obstoječega prezračevalnega sistema prostora turbinske črpalke pomožne napajalne vode, z novim prezračevalnim in hladilnim sistemom. Novi sistem bo omogočal tako prisilno kakor naravno prezračevanje. S spremembo bo zagotovljeno vzdrževanje temperature prostora turbinske črpalke pomožne napajalne vode v območju 16-46°C, kar je zahtevano v Tehničnih specifikacijah in Varnostnem poročilu NEK.
20. 12. 2017 Revised USAR Chapters, USAR Flow Diagrams and other drawings for USAR up to 1.11.2017 2 Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.
12. 12. 2017 Pregled skladnosti NEK s smernico RG 1.189 (RG 1.189 Fire Protection for Nuclear Power Plants) 2 Predlagana sprememba izhaja iz ukrepa občasnega varnostnega pregleda (Št. PSR2 1.1-47), ki zahteva, da se pregleda skladnost zahtev, ki so navedene v smernici ameriškega upravnega organa RG 1.189 (Fire Protection for Nuclear Power Plants) s stanjem v NEK. NEK je pripravila tehnično poročilo o skladnosti NEK ESD-TR-11/17 "NEK Compliance Evaluation of RG - 1.189 Fire Protection for Nuclear Power Plants" in dopolnila varnostno poročilo. URSJV je pregledala NEK dokumentacijo in ocenila spremembo kot sprejemljivo.
27. 10. 2017 Poprava očitne napake v NEK Tehničnih specifikacijah 2 Iz uvodnega poglavja "Preface" Tehničnih specifikacij se na strani i-2 umakne sklic na dodatek A. Dodatek A Tehničnih specifikacij je vseboval določila o emisijah in je bil odstranjen zaradi uveljavitve Tehničnih specifikacij  za radioaktivne izpuste (RETS). Pri spremembi Tehničnih specifikacij gre za popravek očitne napake.
20. 7. 2017 Sprememba USAR-ja v točki 8.3.1.4.1.4 2 Spremenba zajema uskladitev KVP-ja z zahtevami v IEEE 384 (priloga1; slika 3 na strani 10) tako, da se iz KVP-ja briše zahteva za podaljšavo požarne bariere med horizontalnimi kabelskimi policami redundantnih prog za 30 cm pod spodnjim robom kabelskih polic. Varnostna ocena spremembe je ob opisanem načinu, dodatnih pojasnilih v dopisu št. ING.DOV-054.17/2055 z dne 15. 3. 2017,  sprejemljiva.
20. 7. 2017 Priprava prečiščenega besedila za opis RCP motorjev v USAR (Consolidation of RCP motor USAR description) 2 V letu 2016 je bil še tretji RCP motor obnovljen, nadgrajen in vrnjen v NEK. Vsi trije motorji so sedaj enaki, zato je NEK pripravila poenoten opis V USAR. Spremembe RCP motorjev in spremembe priključkov je URSJV odobrila že v letih 2007 in 2010.
13. 7. 2017 Zamenjava inhibitorja korozije 2 Zamenjava inhibitorja korozije se bo izvedla z odstranitvijo obstoječega inhibitorja na osnovi šestvalentnega kroma in dodatkom inhibitorja na osnovi molibdata in komponent za zaščito bakra ter korekcijo pH, ki je kot primerna zamenjava kvalificirana in opisana v vodilnih industrijskih smernicah. Zamenjava kemijskega dodatka v zaprti hladilni krog ne zahteva trajnih sprememb na komponentah sistema. Potrebna je korekcija varnostnega poročila, kjer je v pogl. 9.2.2.3 Safety Evaluation in tabelah 9.2.-11 navedeno, da medij vsebuje kromate. Popravki so potrebni tudi v obratovalnih postopkih in opisu sistema SSD. Faza odstranitve kromatov se izvede z recirkuliranjem medija sistema za hlajenje komponent (CC) skozi začasno priključno enoto z ionskim izmenjevalcem, ki iz medija odstrani kromate. Najprimernejše priključno mesto je v CCB zgradbi. CC sistem ves čas zamenjave ostaja operabilen. Verjetnost, da bo ionski izmenjevalec po končanem odstranjevanju kromatov radiološko kontaminiran, je znatna. V tem primeru sledi obdelava radioaktivnih ionskih izmenjevalcev z IDDS sistemom in skladiščenje v skladišču radioaktivnih odpadkov po obstoječih internih postopkih. Poleg CC sistema se kromat kot inhibitor korozije nahaja tudi v hladilni enoti sistema za regeneracijo borove kisline (BTRS) in bo ravno tako zamenjan z enakim inhibitorjem kot v CC sistemu.
5. 7. 2017 Sprememba USAR-ja v točki 9.5.1.3 2 V USAR poglavju 9.5.1.3 se v skladu z zahtevami PSR2 2.3-05 doda opis analize požarne nevarnosti (Fire Hazard Analysis) ter skladnost z zahtevami ameriške zakonodaje 10 CFR 50.48 in Appendix-a R.
5. 7. 2017 Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11-5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2016 2 Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO z dejanskim stanjem oz. gre za posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2016.
30. 5. 2017 Napaka na logičnem načrtu za AMSAC logiko 2 Sprememba zajema popravke napak dveh slikah v USAR, in sicer Fig. 7.2-1 sh. 16 in Fig. 7.8-2 sh. 2. Sliki sta skoraj identični. Prikazujeta logični diagram proženja AMSAC sistema. Na obeh AMSAC kontrolnih panelih je po 8 testnih stikal, s katerimi se testira delovanje solenoidov, ki prožijo AMSAC funkcije (trip turbine, izolacija SG Blowdown linije, proženje AF pretoka, omejitev pretoka sistema obvoda pare). Ta stikala do sedaj niso bila prikazana v USAR slikah. S to spremembo se ti sliki popravita tako, da odražata dejansko stanje.
3. 4. 2017 Posodobitev poglavja 2.2 in dodatka 3A v USAR-ju 2 Sprememba zajema posodobitev USAR-ja v poglavju 2.2 zaradi postavitve novega industrijskega objekta v bližini NEK. Gre za potencialni vpliv nevarnih kemikalij iz obrata KRKA, d.d. Sinteza na osebje v kontrolni sobi. Sprememba je podprta z ustrezno analizo NEK ESD-TR-11/16 "Vpliv nevarnih kemikalij iz obrata KRKA na obratovalno osebje NEK (2016)", ki ugotavlja, da obratovanje obrata KRKA Sinteza ne prestavlja nevarnosti za NEK.
16. 3. 2017 Revizija USAR na podlagi 10 CFR 50.44 (sep. 2003) 2 Sprememba zajema uskladitev poglavja 6.2.5 USAR z zahtevami veljavnega ameriškega predpisa 10 CFR50.44 s pomočjo navodil RG 1.7, Rev. 3. Dopolnjena je tudi stran 3A7 v poglavju 3 USAR, kjer je opis skladnosti z RG 1.7 (Conformance with regulatory guides). Veljavna revizija 10CFR50.44 zahteva vzdrževanje premešane atmosfere zadrževalnega hrama (ZH) in merjenje koncentracije vodika v ZH. Sistem ventilatorjev zadrževalnega hrama (RCFC), ki je v varnostnem razredu 2, zagotavlja premešano atmosfero. Sistem RCFC, ki je v varnostnem razredu in vgrajen pred 16. oktober 2003 zadošča vsem zahtevam iz 10CFR50.44 in RG 1.7, Rev. 3. Predpis 10CFR50.44 zahteva tudi opremo za meritev koncentracije vodika v ZH. Sistem Hydrogen Monitoring, ki je v varnostnem razredu in vgrajen pred 16. oktober 2003, zadošča vsem zahtevam iz 10CFR50.44 in RG1.7, Rev.3.
3. 2. 2017 Sprememba USAR 9.3.3.2 2 S spremembo se popravlja ugotovljeno napačno dejstvo zapisano v prvem odstavku USAR poglavja 9.3.3.2, da sta drenažni liniji iz prostorov zgradbe varnostnih diesel agregatov #1 in #2 speljani v Floor Drain Tank. Popravil se bo omenjeni odstavek, s katerim se bo opisalo dejansko stanje, da sta drenažni liniji že od izgradnje NEK speljani v sistem meteornih drenaž.
3. 2. 2017 Metal Containment Shell Buckling Analysis 2 Pri spremembi USAR je dodan opis analize stabilnosti zadrževalnega hrama, ki je bila opravljena z uporabo standardov iz ASME Code Case N-284-2. Dosedanje analize stabilnosti zadrževalnega hrama niso pokrile vseh posledic možnih obremenitev. V novi analizi so z uporabo metodo končnih elementov in programske kode MIDAS NFX 2015 preučili 208 obremenitvenih konbinacij. Rezultate analize je NEK verificiral z uporabo programske kode ABAQUS FEM.
3. 2. 2017 Potrditev EQ kvalifikacije v USAR 7.4 skladno z zahtevo PSR2 1.1-50 2 Akcija PSR2 1.1-50 zahteva potrditev kvalifikacije električne opreme zahtevane za varno zaustavitev v USAR poglavju 7.4 "Systems Required for Safe Shutdown". ED-12 program definira obseg in kriterije za kvalifikacijo elektro in I&C opremo. ED-2, točka 3.1.4.1.1 zahteva, da je potrebno kvalificirati varnostno (safety related) električno in I&C opremo, zato je zajeta tudi oprema, ki mora biti operabilna med in po projektni nezgodi za varno zaustavitev elektrarne. Skladno z zahtevo PSR2 se tako v USAR dodaja trditev, ki potrjuje skladnost predmetne opreme z 10CFR50.49, ki je osnova za ED-12 kvalifikacijo opreme.
3. 2. 2017 Change of USAR section 15.1.2.2.2 2 Za akcijo PSR2 2.1-07 je NEK podal komentar, da za obvladovanje nezgode »FEEDWATER SYSTEM MALFUNCTIONS CAUSING AN INCREASE IN FEEDWATER FLOW« ni potrebna akcija operaterja. URSJV je predlagala, da bi bilo zato smiselno zaradi nedvoumnosti in usklajenosti z zahtevami JV5 (15 minutni interval brez akcij za operaterje) spremeniti tekst v USAR, v poglavju 15.1.2.2.2. in sicer izbrisati stavek "Any operator action required to maintain the plant in a stabilized condition will be in a time frame in excess of 10 minutes following reactor trip". NEK je predložila v odobritev ustrezen predlog spremembe USAR.
17. 1. 2017 Revizija 33 NZiR NEK 2 Sprememba zajema ažuriranje Končnega varnostnega poročila zaradi redne 33. revizije Načrta zaščite in reševanja NEK. Gre za manjše tehnične ter nekatere vsebinske spremembe, kot so opredelitev novih nalog, odgovornosti ter načina delovanja in obveščanja, sistem usposabljanja, informacija o novostih in posodobitvah, dodano je poglavje o opremi poplavne zaščite ter poglavje o preizkušanju odzivnosti in zagotavljanju razpoložljivosti intervencijskega osebja.
4. 1. 2017 Popravek napake pri navajanju minimalnega zahtevanega števila operabilnih kanalov meritve pretoka pare v NEK TS Tabeli 3.3-4 2 V NEK TS Tabeli 3.3-4 v točkah 4. d. in 4. e. je podano minimalno zahtevano število operabilnih ESFAS instrumentacijskih kanalov meritve pretoka pare. Trenutno sta zahtevana 2 kanala na parovod, kar je prav tako tudi skupno število kanalov na parovod (2/parovod).V kolikor instrumentacijski kanal odpove je potreben vstop v LCO 3.3.2 (ESFAS instrumentation) ter v tabelo 3.3-4, kjer je zahtevano ukrepanje po akciji 25. Omenjena akcija zahteva postavitev okvarjenega kanala v varno stanje v 6. urah ter izpolnjevanje minimalnega števila operabilnih kanalov. Trenutni zapis v TS tako ne omogoča zagotovitve minimalnega števila operabilnih kanalov ob odpovedi enega kanala ter ukrepanja po akciji 25. Do takšnega zapisa v tabeli 3.3-4 je po navedbi NEK prišlo pri spremembi formata TS, saj je bilo prej podano minimalno število operabilnih kanalov za oba parovoda skupaj (3/oba parovoda). Z obravnavano spremembo (odpravo napake v TS) bo zahtevan minimalno 1 operabilen kanal na posamezen parovod od skupno dveh (1/parovod), kar je skladno z navedbami v NUREGu 0452. NEK je predložila tudi podoben zapis v TS elektrarne VC Summer.
14. 12. 2017 Začasen priklop IA zraka za ventilacijo RWSB in WMB zgradb 1
7. 12. 2017 Onemogočitev neželene avtomatske izolacije sistema za kaluženje uparjalnikov iz radiološkega monitorja RM23 1
5. 12. 2017 Začasno napajanje za potrebe sanacije hladilnega stolpa 2 1
17. 11. 2017 Izgradnja začasnih vodnjakov 1
16. 11. 2017 Zagotavljanje stanja pripravljenosti dizla AE900DSL-003 in transformatorja AE900XFR003 za napajanje zbiralke MD3 1
15. 11. 2017 Sanacija puščanja na prirobnici črpalke HD103PMP-001 z metodo Furmanite 1
3. 11. 2017 Začasna povezava pomožnega stikala instalacijskega odklopnika M934-CB17 1
1. 11. 2017 Začasno napajanje panela LS100PNLY01Y 1
30. 10. 2017 Odspojitev žice 13-CW27 in 13-CW26 za signalizacijo povešenosti verige (leva stran) potujočih rešetk CW105TSC-005 in CW105TSC-004 1
12. 10. 2017 Začasna relokacija konduitov, kablov in opreme za potrebe spremembe 1007-XI-L 1
5. 10. 2017 Priklop zraka za zgradbo WMB 1
3. 10. 2017 Izvedba instalacij za CNA kontejner 1
15. 9. 2017 Priklop mobilne enote za odstranjevanje kromatov in monitoring CC sistema 1
1. 9. 2017 Postavitev začasnega panela z Yokogawa rekorderjem v prostoru strojnika zunanjih hladilnih sistemov 1
1. 9. 2017 Pripravljalna dela za postavitev podpornih sistemov pomožne komandne sobe in tehničnega podpornega centra - modifikacija 1027-NAL, 1058-VA-L in 1007-XI-L 1
11. 8. 2017 Sanacija meritve nivoja ter temperature iztočnega kanala obtočne hladilne vode 1
10. 7. 2017 Nadgradnja programske opreme ICCMS kabinetov 1
10. 7. 2017 Sprememba alarmne nastavitvene vrednosti temperature linij prh tlačnika 1
22. 6. 2017 Namestitev brezkontaktnega modula NCS (Non-contacting sensor) na pozicioner drenažnega ventila sistema drenaže grelnikov 1
31. 5. 2017 Hlajenje zraka v prostorih IB024 in IB025 1
26. 5. 2017 Odklop monitoring klora v operativnem podpornem centru 1
19. 5. 2017 Začasni obvod iztoka izpiralne linije filtra SW902FSN-02B 1
15. 5. 2017 Izklop grelcev v priključnih omarah DG103PNLH101 in DG103PNLH301 po analizi ZKP 2015-1812 1
21. 4. 2017 Začasno napajanje panela RD106PNLX945 1
20. 4. 2017 Postavitev začasne hidravlične enote 1
19. 4. 2017 Nadzor vibracij črpalke napajalne vode 1
14. 4. 2017 Začasno napajanje gradbišča za potrebe izgradnje operativnega podpornega centra 1
1. 4. 2017 Sprememba nastavitve alarma na nizek (LO) in nizek-nizek (LO-LO) nivo vode na vsisu črpalk oskrbovalne vode 1
27. 3. 2017 Ureditev varnostne ograje na levem bregu Save za potrebe nove žerjavne proge 1
17. 3. 2017 Prevezava stikala za prikaz PDEH/HD Scade na TU212MON monitorju v glavni komandni sobi 1
13. 3. 2017 Postavitev začasnega napajanja za razsvetljavo jugozahodnega dela elektrarne v času del pred BB1 zgradbo za izvedbo kabelskih povezav med zgradbami BB1 in WMB 1
30. 1. 2017 Priključitev polnilca na začasno shranjene baterije v zgradbi BB1 1
27. 1. 2017 Zamenjava časovnih relejev Agastat, ZKP 2016-2637 1
15. 1. 2017 Testiranje tesnosti glavne kontrolne sobe, NRC GL 2003-001 po standardu ASTM E714-11 1
12. 1. 2017 Začasno napajanje portalnega dvigala za gorvodne remontne zapornice 1
5. 1. 2017 Vgradnja testnih priključkov v prezračevalne kanale VA521 in VA531 1
2016
28. 12. 2016 Rekonstrukcija opreme jezu NEK  3 Sprememba obsega izvedbo rekonstrukcije na opremi jezu NEK, sistemih upravljanja in nadzora ter pripadajočih merilnih mestih v okviru sanacije vplivov izgradnje HE Brežice na NEK. Prav tako bo potrebno za pravilno obratovanje pretočnih polj jezu NEK zagotoviti dodatne meritve vodostajev z drugih lokacij vzdolž reke Save in to nedaleč od mostu čez Savo dolvodno od HE Krško in nekaj sto metrov pod jezom NEK. Strojna dela so v glavnem povezana z novimi remontnimi zapornicami ter zamenjavo hidravlične opreme radialnih zapornic. Elektro del zajema novo krmiljenje opreme jezu, obnovitev merilnih mest, dopolnitev komunikacijske in kontrolne opreme tudi v komandni sobi NEK in na lokacijah izven NEK. Gradbena dela pa vključujejo posege zaradi novih remontnih zapornic, novo deponijo zapornic, stebre prelivnih polj, krilne zidove in temelje žerjavne proge. S spremembo se prav tako na novo kvalificira prag jezovne zgradbe na seizmični pospešek PGA=0,6g, kot seizmična struktura kategorije I, ki zagotavlja zadosten nivo vode za ponor toplote. Vse ostale pomembne komponente jezu bodo kvalificirane na OBE s seizmičnim pospeškom PGA=0,15g, kar vključuje tudi stebre in zapornice na jezu.
20. 12. 2016 PSR2 1.1-64 Onsite Power System 2 V skladu s PSR2 akcijo 1.1-64 mora NEK v USAR vnesti kako obvladuje izgubo električnega napajanja. NEK je to izpolnila tako, da je med dokumente, ki so uporabljeni za projektne osnove dodala RG 1.155, poleg tega pa pri opisu varnostnih baterij dodala, da je njihova kapaciteta za 4 ure delovanja izbrana na podlagi študije izgube napajanja (SBO). Ta študija je tudi referencirana. URSJV je pregledala spremembo USAR in poročilo področja 1 PSR2 od koder zahteva izhaja in ocenjuje, da so predlagane spremembe, glede na zahteve PSR akcije ustrezne.
20. 12. 2016 Revise USAR tables, figures, issue flow diagrams and other drowings for USAR throught 1.11.2016 2 Varnostna ocena zajema spremembe diagramov, ki so posledica zahtevka korektivnega programa »Equivalence Evaluation« za zamenjano opremo, tipkarskih napak, in manjših sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in pretočnim diagrami ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.
28. 11. 2016 Odzračevanje FP črpalk 2 Predvidena je sprememba na protipožarnem sistemu v turbinski zgradbi, in sicer vgraditev odzračevalnih priključkov na cevovodih na tlačni strani črpalk FP104PMP-001 (flushing pump) in FP105PMP-001 ter prestavitev povratnega voda z obstoječim ventilom 29113 na mesto pred protipovratnim ventilom 29101. Sprememba naj bi bila uvedena zaradi izboljšanja obratovalnih pogojev pri zagonu črpalk, preprečevanja vodnega udara in padca tlaka v sistemu v primeru okvarjenega ventila 29113 na prestavljenem vodu. Pri tem je predvidena premestitev obstoječega manometra (PI7552) večje črpalke FP104PMP-001 na ohišje same črpalke preko novega priključka in novega ventila 29109, na obstoječem/starem mestu manometra (priključek z obstoječim ventilom 29110) pa naj bi bil nameščen novi odzračevalni priključek. Mesto manometra PI7301 in pripadajočega priključka z obstoječim ventilom 28503 za črpalko FP105PMP-001 naj bi ostalo nespremenjeno, novi odzračevalni priključek z novim ventilom 29039 pa naj bi se vezal na obstoječi priključek manometra PI7301 pred ventilom 28503.
28. 10. 2016 Vodnjaki za zniževanje podtalnice in monitoring NEK in Vzorčevalna postaja nad jezom HE Brežice 3 Zaradi izgradnje HE Brežice je potrebno spremeniti vzorčevalne točke vzdolž reke Save. Iz tega izhajajo tudi spremembe RETS. Poleg tega bo zgrajena nova vzorčevalna postaja (SV2-BR) za kontinuirni odvzem vzorcev vode iz akumulacijskega bazena HE Brežice z namenom meritev gama, H-3 in Sr-90 v sklopu radiološkega nadzora NEK. Predvidena lokacija je na levem bregu Save na nasipu bazena HE Brežice, približno 20 m gorvodno od krilnega zidu strojnice HE izven ograje jezovne zgradbe. Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti (JV-10, Ur. list RS, št. 20/07 in 97/09) zahteva, da se mora v programu obratovalnega monitoringa radioaktivnosti ovrednotiti glavne prenosne poti za obsevanje prebivalstva in posameznikov, tudi zaradi sevanja zaradi usedlih radionuklidov, kot so radioaktivna tla, radioaktivni sediment površinskih voda ali druge radioaktivne površine. Prav tako je potrebno vrednotenje vplivov tekočih izpustov v okolje. Ker izgradnja HE Brežice posega v obstoječe vzorčevalne točke, je bilo treba zagotoviti nadomestne vzorčevalne točke na drugih lokacijah, kar pa zahteva tudi spremembo RETS.
13. 10. 2016 Sprememba zaščite reaktorja ob izpadu reaktorske hladilne črpalke 3 Namen spremembe je odprava zaustavitve reaktorja v primeru enojne izgube 118 V instrumentacijske zbiralke št. 1 ali št. 2. Trenutna konfiguracija reaktorskega zaščitnega sistema je taka, da pride v primeru izgube ali okvare instrumentacijske zbiralke št .1 ali št. 2 do avtomatske zaustavitve reaktorja. Predlog je, da bi v reaktorski zaščitni sistem dodali dodatne releje, zato da v primeru odpovedi instrumentacijske zbiralke št .1 ali št. 2 ne bo prišlo do zaustavitve reaktorja. Razlog za spremembo je predlog Westinghousa za odstranitev zaščite v reaktorskem zaščitnem sistemu, ki povzroča nepotrebne zaustavitve. Westinghouse je zato predlagal odstranitev reaktorskega trip signala na odprtje odklopnika reaktorske hladilne črpalke, kar je kompleksna sprememba, ki vpliva tudi na analize v varnostnem poročilu in tehnične specifikacije. NEK se ni odločila za to Westinghousovo rešitev, ampak je predlagala svojo, ki je bistveno bolj poenostavljena, saj gre le za vgradnjo novih relejev, ki dejansko ne odpravljajo zaščite, ampak jo le spreminjajo. Prednost je, da nima vpliva na analize v varnostnem poročilu in nima vpliva na tehnične specifikacije. Elektrarne, ki so primerljive z NEK (dvozančne) se tega problema še niso lotile. NEK-ovo rešitev je preveril projektant Worley Parsons. Prednost NEK-ove rešitve je, da ne odpravlja tripa na položaj odklopnika reaktorske hladilne črpalke in s tem ne zmanjšuje varnostnih rezerv. NEK-ova rešitev se osredotoča na napajanje, kjer so dejansko do sedaj bile odpovedi. Logika tripa se ne spreminja, spreminja pa se logika napajanja.
13. 10. 2016 Sprememba NEK TS v poglavju 3.1 »Reactivity Control Systems« v točki 3.1.3.6 »Control Rod Insertion Limits« za cikel 29 3 Predvidena je sprememba položaja polno izvlečenih regulacijskih palic in ugasnitvenih svežnjev z namenom porazdelitve lokalne obrabe srajčke izvlečenih palic po večji površini.
10. 10. 2016 Stormwater and Wastewater Treatment Plant Accomodation due to HP Brežice Construction 2 Sprememba zajema sanacijo meteorne in fekalne kanalizacije zaradi predvidenega dviga nivoja reke Save, po izgradnji HE Brežice. Na meteorni kanalizaciji se izvede: rušitev obstoječega črpališča meteorne vode in izgradnja novega na isti lokaciji; zamenjava obstoječega kabla za črpalke MP106; zamenjava obstoječih črpalk črpališča (MP106) meteorne vode in posodobitev krmilne logike; zamenjava obstoječih črpalk (MP104, FO106) z novimi in posodobitev krmiljenja; ·nove tlačne vode ter izpuste nad bodočo koto zajezitve HE Brežice, na koti 153,50 m n.v. Na fekalni kanalizaciji se predvidi in izvede: nov gravitacijski vod prečiščene vode iz čistilne naprave NEK, z izpustom v reko Savo nad koto zajezitve HE Brežice, na koti 153,50 m n.v.; zamenjava dveh obstoječih potopnih črpalk pri čistilni napravi z dvema novima potopnima črpalkama in novo krmiljenje.
30. 9. 2016 Zamenjava 125V DC in 220V DC polnilnikov 2 Zaradi izteka življenjske dobe obstoječih polnilnikov, je polnilnike potrebno zamenjati. Polnilniki imajo enake električne karakteristike kot trenutno vgrajeni polnilniki, razlikujejo pa se v instrumentaciji in alarmih. Polnilniki bodo EQ in seizmično kvalificirani (2xSSE).
30. 9. 2016 Zamenjava AF turbinske črpalke 3 Sprememba obsega zamenjavo celotne obstoječe turbinske črpalke pomožne napajalne vode (AF) in pogonske parne turbine . Sprememba vključuje tudi rekonstrukcijo cevovodov na sesalni in tlačni strani črpalke, spremembo daljinskega krmiljenja, alarmiranja in indikacij za zamenjano črpalko in turbino AF, rekonstrukcijo parovodov na dovodu pare na parno turbino AF, rekonstrukcijo iztočnega cevovoda iz turbine AF, rekonstrukcijo odvodnjavanj iztočnega cevovoda in dograditev dodatnega izolacijskega ventila glavne pare, odstranitev obstoječih odvodnjavanj, ki niso več potrebna na sistemu glavne pare, dodatno odvodnjavanje izpred dveh ventilov glavne pare, dodatno daljinsko krmiljenje in indikacijo položaja novih izolacijskih ventilov za odvodnjavanje kondenzata na sistemu  glavne pare, odstranitev dovoda instrumentacijskega zraka od ventila do parne turbine AF, dovod instrumentacijskega zraka do novih izolacijskih ventilov, začasno odstranitev kondenzatnega voda grelnika parnega ogrevanja, rekonstrukcijo odvodnjavanja preko ventilov sistema labirintne pare turbine, napajanje N1E opreme, spremembo daljinskega alarmiranja za zamenjano črpalko in turbino AF in spremembo zajetih in prikazanih informacij na PIS.
14. 9. 2016 Odobritev postopka ADP-1.4.322, rev. 1 2 NEK je izdala rev. 1 postopka ADP-1.4.322 "In-Service Inspection of Steam Generator Tubes", ki določa medobratovalne preglede uparjalnikov in je naveden v NEK TS SR 3.4.5.2 za obseg pregleda U cevi in NEK TS SR 3.4.5.3 za frekvenco pregleda. V novi reviziji se obseg in frekvenca ISI pregledov uparjalnikov ne spreminjata. V NEK TS 3.4.5 je določeno, da mora postopek ADP-1.4.322 odobriti URSJV.
14. 9. 2016 Rekonstrukcija sistema bistvene oskrbne vode zaradi vplivov HE Brežice 2 Sprememba obsega rekonstrukcijo sistema bistvene oskrbne vode zaradi vplivov HE Brežice na osnovi projekta, ki je razdeljen v dve fazi. Sprememba 1126-SW-L zajema štiri modifikacije: a) Strukturna rekvalifikacija potujočih rešetk zaradi višje gladine Save (preveritev z izvedbo analize);b) Modifikacija sistema za odmrzovanje ESW, ki bo v prvi fazi zajela le toplotno izolacijo pokrovov vstopnih odprtin in odprtin pri grabljah za odpadke; c) Modifikacija sistema za odmuljevanje, ki vključuje merilnike nivoja mulja in sistem za odstranjevanje mulja; d) Modifikacija sistema za katodno zaščito z dodatno vgradnjo 10 novih anod. Zaradi navedenih sprememb je treba spremeniti USAR v poglavjih 3, 8 in 9.
14. 9. 2016 Zamenjava hladilne enote oklopljenih zbiralk (IPB) 2 Sprememba zajema zamenjavo hladilnih enot 21 kV zbiralk GN111HEX-001 in GN111HEX-002. Trenutno so vgrajene hladilne enote kapacitete 2x50%. Novi enoti bosta imeli kapaciteto 2x100% in bosta ustrezali nazivnim parametrom generatorja, tako da bo možen prenos energije na maksimalnem nivoju moči (880MVA). Prav tako bo posodobljen uporabniški vmesnik ter krmiljene in nadzor s programabilnim logičnim krmilnikom Siemens S7000. Posodobil se bo tudi sistem za nadzor vodika v sistemu oklopljenih zbiralk.
9. 9. 2016 Generator exicitation system supply and replacement 2 Predmetna sprememba je dvostopenjska. V remontu 2016 bodo zamenjali obstoječi analogni regulator napetosti generatorja z digitalnim regulatorjem napetosti. Regulator napetosti je del sistema za vzbujevanje generatorja. Sprememba ne spreminja načel delovanja vzbujevalnika, tako da ni potrebno spremeniti obstoječega besednega opisa v USAR. Spremenjena je le shema zaščite generatorja Fig. 8.3-12. V drugi stopnji, ki bo v obdobju remonta 2018, bodo zamenjali brezkrtačni vzbujevalnik s podobnim brezkrtačnim vzbujevalnikom večjih zmogljivosti. NEK je posredovala specifikacije vzbujalnika in odgovorila na URSJV vprašanja. Po pregledu NEK odgovorov in dokumentov, ki so bili posredovani ugotavljamo, da ni več odprtih varnostnih vprašanj. Sprememba ne bo negativno vplivala na varnost, zaradi podvojenih funkcij pa bo novi regulator bolj zanesljiv.
9. 9. 2016 PSR2 1.3-02, Harmonization of the Refernced IEEE/ASME/ANSI Standards 2 Pri primerjavi standardov in njihovih revizij v dokumentih NRC NUREG-0800 (SRP 3.10, 3.11), ED-12 programa in Končnega varnostnega poročila je bilo ugotovljeno, da imajo standardi, ki se referencirajo v posameznih dokumentih, različne revizije. Opaženo je več  neskladnosti pri navajanju revizij IEEE, ASME in ANSI standardov. NEK je v okviru te spremembe odpravila del nepravilnosti iz PSR2 akcije 1.3-02. Preostali del se bo reševal preko drugih sprememb in PSR akcij.
9. 9. 2016 Generator load break switch (GLBS) replacement 2 Sprememba zajema menjavo GLBS (Generator Load Break Switch) in pripadajoče opreme z novim ABB SF6 odklopnikom tipa HEC-7C najnovejše zasnove. Sposobnost prenosa moči bo v skladu z novo izhodno močjo generatorja. Osnovna funkcija novega GLBS bo enaka kot je bila pri originalnem. Novi GLBS bo obdržal osnovni način upravljanja in nadzora prišlo pa do menjave lokalnega panela z novim panelom, ki bo vseboval novo digitalno enoto za potrebe monitoringa. Zaradi spremembe se predvideva odstranitev obstoječe hladilne enote in postaje s komprimiranim zrakom. Sprememba zajema tudi menjavo vseh obstoječih kablov in signalov vezanih na GLBS.
30. 8. 2016 Prežičenje stikala za alarmiranje nizke temperature hladilne vode in spremembe na rotor ground detektorju 2 Namen modifikacije je odprava določenih projektnih napak in pomanjkljivosti na sistemu dizel generatorja 3 (DG3) z naslednjimi spremembami:  prestavitev merilnega mesta temperature hladilne vode, zamenjavo modela temperaturnih stikal 3TS43A in 3TS43B, -vgradnja relejev za signalizacijo izpada napajanja kontrolnih tokokrogov za upravljanje z ventilatorji za hlajenje sobe z dizel generatorjem št.3, zamenjava pretvornika za prikaz jalove moči na kontrolni plošči EE102BRDK503/Y, sprememba krmilne logike delovanja zaščite v primeru zemeljskega stika na rotorju generatorja in -sprememba v napajalnih tokokrogih dizel kompresorja za dobavo zagonskega zraka.
29. 7. 2016 Prilagoditev CW sistema zaradi izgradnje HE Brežice 2 Izgradnja HE Brežice bo povzročila dvig gladine reke Save pri vtočnih in iztočnih objektih NEK. Predlagana sprememba zagotavlja prilagoditev CW sistema, in sicer uvedbo dodatnih zapornic (stop logs), za izolacijo vtočnih objektov CW, rekonstrukcijo in modernizacija CW čistilnih sistemov (novi napravi za čiščenje rešetk, posodobitev potujočih sit), rekonstrukcijo CW »deicing« cevovoda za preprečitev nastajanja ledu v CW vtočnem objektu (vgradnja nove »deicing« črpalke, obnova razdelilnika CW »deicing« cevovoda), ter obnovo manipulativnih ploščadi (podestov).
19. 7. 2016 Zamenjava podzemnega PW cevovoda 2 Sprememba zajema zamenjavo že korodiranih železo ogljikovih cevi, ki puščajo na več mestih, z novimi polietilenskimi cevmi, ki se uporabljajo pri distribuciji pitne vode. Zamenjano bo 337 metrov cevi med zgradbo za predpripravo vode in porabniki ob Savi ter del cevovoda med vodnjakoma TV08 in TV02. V USAR se spremeni zapis vrste cevi oz. specifikacija s 3-CT-15A-1 na 15K6-1.
4. 7. 2016 Uskladitev podatka o prostem volumnu zadrževalnega hrama v TS 4.2.1 s podatkom v USAR, Tab. 6.2-32, Sheet 1/4 2 V TS poglavju 4.2.1, kjer so podani osnovni dimenzijski podatki zadrževalnega hrama, se posodobi podatek o prostem volumnu zadrževalnega hrama iz stare vrednosti 39986 m3, na 40013 m3. Vrednost 40013 m3 je zadnja posodobljena vrednost, ki je odobrena v sklopu upravnega postopka »Vgradnja pasivnega filtrskega ventilacijskega sistema zadrževalnega hrama (PCFVS), URSJV št. odločbe 3570-9/2013/44 z dne 9.10.2013 in je  podana v USAR Tab. 6.2-32, Sheet 1/4. Pri predlagani spremembi TS 4.2.1 gre torej za uskladitev TS z odobreno vrednostjo prostega volumna zadrževalnega hrama, ki je bila spregledana v času izvedbe spremembe.
22. 6. 2016 Namestitev slepih prirobnic za ventili 10863, 10861, 10862 2 Sprememba zajema namestitev slepih prirobnic izza ventilov 10863, 10861 in  10862. Omenjenim ventilom se tako predlaga sprememba projektnega stanja iz ZAPRT v ZAPRT-ZAKLENJEN. Nameščene slepe prirobnice bodo montirane in privijačene. Z spremembo se omogoči dreniranje skozi omenjene linije in odvajanje vode iz cevovoda in se zagotovi pogoje za delo na ventilih 10940, 10884, 10941 ter 10942.
16. 6. 2016 Effluent sampling in tabela 11.4-6, Effluent Sampling Schedule 2 Seznamu vzorčenj in meritev v poglavju 11.4.3.2 Varnostnega poročila se doda odstavek z načrtom vzorčenja, ki se nanaša na »Decontamination building«. Enako za tabelo 11.4-6..
16. 6. 2016 Replacement of the ICCMS Control Cabinets 2 Sprememba dodaja nekatere nove zmožnosti sistema: a. določeni signali bodo po novem poslani tudi v bodočo ECR (spremembe USAR, ki bodo izhajale iz modifikacije 1007-XI-L (ECR), in sicer novi izhodi iz kanalov ICCMS A in B v nove ECR kabinete, bodo implementirane skupaj z licenciranjem 1007-XI-L), b. dodatno analogno procesiranje signalov WR Thot TE413 in TE423; ti bodo po novem napajani iz ICCMS in ne več iz W7300 (razširitev za DEC scenarije) in c. zmožnost priklopa mobilnih dizel generatorjev.
16. 6. 2016 Vgradnja drenažne linije med ventiloma 10045 in 10046 2 S predlagano spremembo se na sistemu za hlajenje komponent predvideva vgradnja drenažnega priključka s pripadajočim izolacijskim ventilom. Namen spremembe je dreniranje cevovoda ter preverjanje puščanja "P" ventilov.
16. 5. 2016 Dodajanje postopka EIP-17.080 v tabelo 13.3-1 Varnostnega poročila 2 V varnostno poročilo bo dodan nov postopek (EIP-17.080) za implementacijo Načrta zaščite in reševanja NEK v primeru izrednega dogodka. Postopek podaja kriterije in navodila za postavitev opreme za poplavno zaščito NEK v stanje pripravljenosti, gibanje delovnih ekip v času poplave, komunikacijo z operativnim podpornim centrom, pregled poplavno zaščitenih prostorov NEK in akcije v primeru puščanja opreme poplavne zaščite.
16. 5. 2016 Zamenjava oz. vgradnja CS ventilov 2 S predlagano spremembo se zamenja obstoječi ventil na sistemu za uravnavanje kemije in volumna in izolacijski ventili za filtre tesnilne vode črpalke primarnega hladila z novimi krogelnimi ventili. Poleg zamenjav se bo vgradil tudi nov izolacijski ventil za potrebe testiranja puščanja. Sprememba predvideva tudi vgradnjo odzračevalnega priključka na cevovodu pri izmenjevalcih za termalno regeneracijo bora.
16. 5. 2016 Posodobite opreme za čiščenje cevi kondenzatorja 2 V okviru spremembe bo zamenjana oprema celotnega sistema za čiščenje cevi kondenzatorja vključno z degradiranimi cevmi in krmilnim sistemom. Prilagojena bo tudi programska oprema NEK simulatorja.
16. 5. 2016 Dopolnjevanje primarnega sistema z mobilnimi črpalkami 2 Sprememba vključuje vgradnjo priključkov na obstoječe sisteme NEK za priklapljanje visokotlačnih in nizkotlačnih mobilnih črpalk, kar bo omogočalo priključitev črpalk z gibljivimi cevmi na vire borirane vode (RWST, BAT) ter na sistem za dopolnjevanje primarnega hladila preko sistemov za vzdrževanje kemije in volumna in varnostnega vbrizgavanja.
5. 5. 2016 Mehanske spremembe jedrskega goriva in spremembe izračunov (16x16 Vantage+ Fuel Mechanical Design Changes with revised grid parameters ARATIO/POSITY and lower than expected Critical Heat Flux results obtained during DNB testing (NSAL-14-5) – MMGD 3 Sprememba vključuje 4 mehanske spremembe jedrskega goriva v rešetkah in spodnji šobi gorivnega elementa. Hkrati pa je v spremembo vključena tudi odprava nekaterih pomanjkljivosti v analizah jedrskega goriva: odprava napak v izračunu geometrijskih značilnosti rešetk gorivnih elementov, kar vpliva na analize velike izlivne nesreče, ter vpeljava dodatnega preverjanja veljavnosti WRB-1 korelacije pri projektiranju nove sredice v območjih sredice z minimalnim DNBR. Navedene spremembe vplivajo na varnostno poročilo v poglavjih 4 in 15, tehnične specifikacije NEK pa se ne spreminjajo. Strokovno mnenje o spremembah je pripravil IJS.
11. 4. 2016 Posodobitev tabel 11.5-6 in 11.5-8 v Varnostnem poročilu 2 Posodobitev tabel 11.5-6 in 11.5-8 v Varnostnem poročilu
26. 1. 2016 V Varnostnem poročilu je popravljena vrednost projektnega pretoka črpalke sistema za prhanje zadrževalnega hrama 2 Posodobitev Varnostnega poročila za potrditev skladnosti obratovalnih vrednosti komponent sistema za prhanje zadrževalnega hrama s parametri, ki so bili uporabljeni v projektni analizi funkcionalnosti zadrževalnega hrama.
15. 1. 2016 Dopolnitev tehničnih specifikacij SR 3.6.5.2, »Passive Autocatalytic Hydrogen Recombiners« točka b, s kriteriji sprejemljivosti za testiranje Pasivnega avtokatalitični sistema za vezavo vodika (PAR)" 2 Predlagana sprememba zajema dopolnitev vsebine Tehničnih specifikacij SR 3.6.5.2, točka b., s kriteriji sprejemljivosti za nadzorni test varnostnih PAR-ov in sicer gre za določitev zahtevanega  porasta temperature v določenem časovnem obdobju. Predlagana sprememba Tehničnih specifikacij SR 3.6.5.2, točka b., je enaka zahtevam za varnostna PAR-a, ki so že podane v varnostnem poročilu v poglavju 6.2.5.4. V poglavje Tehničnih specifikacij B 3.6.5 se doda kratek opis nadzornega testa. Isti opis se zaradi konsistentnosti doda tudi v Tehnične specifikacije razširjenih projektnih osnov poglavje B 3.6.2.
15. 1. 2016 Sprememba tabele 9.3.2. varnostnega poročila 2 S spremembo se dodaja pojasnilo k tabeli 9.3-2 v Varnostnem poročilu NEK. Pojasnilo predstavlja uskladitev s specifikacijo dobavitelja, da se projektna temperatura zabeležena za filtre reaktorskega hladila, tesnilne vode, borove kisline in hladilne enote v sistemu za uravnavanje kemijske sestave in prostornine nanaša na kovinsko ohišje teh filtrov.
4. 1. 2016 Vgradnja ročnih ventilov 2 Pri nastavitvi kazalnega plovca nivokaza ob hitri spremembi nivoja na v kondenzatorju so se pojavile težave, ker kazalni plovec ne ujame hitre spremembe vodilnega plovca in pade na dno nivokaza. Zaradi tega se vgradi 8 ročnih izolacijskih ventilov v spodnje cevi, ki povezujejo vstopne in izstopne komore kondenzatorja s pripadajočimi nivokazi. Zaradi spremembe se mora revidirati tudi varnostno poročilo NEK načrt FIG. 10.1-5 sh. 1, rev. 21. Z vgradnjo izolacijskih ventilov med nivokazi in komorami kondenzatorja bodo tako odpravljene težave pri nastavitvi kazalnega plovca nivokaza. Sprememba ne vpliva na varnostne SSK.
2015
5. 11. 2015 Sprememba licenčnih dokumentov iz naslova seizmične instrumentacije 3 V okviru spremembe so se uskladile Tehnične specifikacije s stanjem na elektrarni. V tehnične specifikacije je bil dodan seizmični detektor YE9000B1, ki je bil vgrajen in odobren s strani URSJV v okviru spremembe "Nadgradnja varnostnega napajanja.
8. 5. 2015 Spremembe intervala testiranja turbinskih vhodnih ventilov 3 Testni interval turbinskih ventilov (štirje regulacijski in zaustavitveni ventili pred visokotlačnim delom turbine in štirje prestrezni in zaustavitveni ventili pred nizkotlačnim delom turbine) se podaljša iz 31 dni na 184 dni, glede na priporočila proizvajalca in prakso v drugih elektrarnah. NEK je predložila pozitivno strokovno mnenje Fakultete za strojništvo. Z zmanjšanjem števila testiranj se bistveno zmanjšajo negativni vplivi na same ventile.
9. 4. 2015 Sprememba 1116-RM-L "Izboljšave na RM ventilih" 3 Sprememba zajema vgradnjo modificiranih delov (adapterjev) za povezavo med ventilom in aktuatorjem, poleg tega pa še spremembo prestavnega razmerja v pogonu ventila.  Po izvedeni spremembi prestavnega razmerja na pogonu RM ventilov, naj bi se časi zapiranja ventilov pri zahtevi po izolaciji ZH (Faza A izolacije) zmanjšali iz sedanjih vrednosti 30 sekund na 15 sekund, ki so zahtevani v obratovalnih navodilih in omejitvah.
9. 4. 2015 Odobritev modifikacije 1109-RC-L "Reactor Vessel Upflow Conversion" 3 Namen modifikacije 1109-RC-L »Reactor Vessel Upflow Conversion« je preprečitev poškodb goriva zaradi prečnih tokov (ang. Baffle Jetting) s pomočjo spremembe smeri obvodnega hladilnega pretoka reaktorske sredice (Upflow conversion, UFC). Med praznjenjem sredice v remontu 2013 so bile ugotovljene poškodbe na šestih gorivnih elementih. Analizo temeljnega vzroka puščanja goriva je opravil dobavitelj goriva Westinghouse, ki je kot eno od glavnih korektivnih akcij za preprečitev poškodb goriva zaradi prečnih tokov (ang. Baffle Jetting), priporočil NEK, da čim prej izvede modifikacijo UFC. Modifikacija obsega čepljenje obstoječih šestnajst lukenj v valju spodnjega vložka reaktorske posode v območju med zgornjima dvema horizontalnima opornima ploščama ogrodja reaktorske sredice s tesnilnimi čepi in izvrtanje osem pretočnih lukenj v zgornji vodoravni oporni plošči ogrodja reaktorske sredice. Ta poseg spremeni smer pretoka hladila skozi prostor za obodnimi ploščami reaktorja in posledično bistveno zmanjša prečni pretok hladila skozi reže med obodnimi ploščami, ki povzroča poškodbe goriva.
19. 3. 2015 Odločba za izvzetje zadnjega testa turbinskih ventilov ob koncu gorivnega cikla 27 3 NEKje glede na stanje integritete jedrskega goriva, dne 10. 3. 2015 razglasil akcijski nivo 3 v skladu s postopkom REP-5.130 in mora obratovati kar se da stabilno brez prehodnih pojavov. Zato je NEK zaprosil za izvzetje izvedbe zadnjega testiranja turbinskih ventilov v 27. gorivnem ciklu iz zahteve TS SR 3.3.4.2, kar pomeni izredno začasno prekoračitev obratovalnih omejitev in pogojev. To omogoča 38. člen Pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov (JV9), kadar bi zaradi izpolnjevanja zahtev obratovalnih pogojev in omejitev lahko prišlo do nepotrebnega prehodnega pojava, ki bi lahko vodil v nesrečo. URSJV pa poleg zahtevane preučitve vzrokov za težave na ventilu GV2, nima nobenih zadržkov tudi glede odobritve trajnega podaljšanja intervala testiranj turbinskih ventilov. Prav tako je sedaj zaradi ohranitve integritete jedrskega goriva in razglašenega akcijskega nivoja 3, potrebno stabilno obratovati in zmanjšati prehodne pojave tudi zaradi testiranja turbinskih ventilov. Zato se navedena prekoračitev obratovalnih omejitev in pogojev odobri, vendar samo za zadnje testiranje turbinskih ventilov v 27. gorivnem ciklu. Sicer testni interval turbinskih ventilov zaenkrat ostaja nespremenjen, to je 31 dni v skladu z zahtevo TS SR 3.3.4.2.
29. 1. 2015 Sprememba Tehničnih specifikacij izhajajočih iz PSR2 akcije "SG primary to secundary leakage TS limit change" 3 Podlaga za zahtevo izhaja iz akcijskega plana drugega Občasnega varnostnega pregleda (PSR2) in je definirana v dokumentu NEI 97-06, rev. 3 (»Nuclear Energy Institute«, ZDA), ki v točki 2.3 »Operational Leakage Performance Criterion« podaja nove smernice za maksimalno dnevno vrednost puščanja iz primarne na sekundarno stran skozi katerikoli uparjalnik in sicer iz obstoječe vrednosti 1,9 m3/dan na 0,57m3/dan. Urna mejna vrednost za oba uparjalnika pa ostane 0,159m3/h , saj NEI zahteva spremembe le dnevne limitne vrednosti, da se tako ohrani enak nivo stabilnosti obratovanja elektrarne.
18. 12. 2015 Issue Revised Flow Diagrams and Other Drawings for USAR trought 1. 11. 2015 2 Varnostna ocena zajema spremembe shem, ki so posledica zahtevka korektivnega programa »Equivalence Evaluation« za zamenjano opremo, tipkarskih napak, in manjših sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so spregledane pri predhodni reviziji varnostnega poročila. Usklajene so tudi oznake opreme v varnostnem poročilu z MECL bazo ter bolj jasno označene meje varnostne klasifikacije na shemah.
12. 11. 2015 Instalacija RASS-a ob SODAR-ju na meteorološkem stolpu 2 Sprememba obsega nadomestitev meritev temperature v višjih pozicijah z sistemom RASS, posodobitev MFM Libna in dodajanje meteoroloških meritev ter uvajanje brez prekinjenega napajanja v meteorološki hišici NEK.
12. 11. 2015 Vključitev shem serije 203 v varnostno poročilo 2 URSJV je ob pregledu spremembe: "Revizija USAR and slik 8.3-3 in 8.3-4" ugotovila, da bi morala NEK dopolniti varnostno poročilo in vključiti sheme D-203-052 Sh. EE13, D-203-052 Sh. EE14, D-203-052 Sh. EE15 in D-203-052 Sh. EE16. Te sheme so sedaj vključene v varnostno poročilo. Poleg tega pa bo NEK popravila še napako na shemi 7.2-1 sh.11, kjer je nepravilno prikazano delovanje bistabila, ki računa razliko med dejanskim in referenčnim nivojem tlačnika.
12. 11. 2015 Umik RG 1.83 iz varnostnega poročila 2 Z obravnavano spremembo se spremeni varnostno poročilo v poglavju 3, dodatek 3A (Conformance with regulatory guides) na strani 43. za rg 1.83 se pripiše "withdrawn, 2009", ker je bil umaknjen s strani NRC. RG 1.83 ne odraža sedanjega pristopa k zagotavljanju integritete cevi uparjalnika. S spremembo se izvrši tudi akcija iz PSR2-12 (USAR Rev 17 does not recognize RG 1.83, Rev. 1, has been withdrawn by the US NRC).
12. 11. 2015 Posodobitev varnostnega poročila poglavja 3 dodatek 3A 2 Dodatek 3A »Conformance with regulatory guides« se s spremembo dopolni z RG 1.160, rev. 3. »Monitoring the effectiveness of maintenance at nuclear power plants«, ki se nanaša na aktivnosti ter postopke vzdrževanja NEK. RG je namenjen pripravi programov vzdrževanja NEK, ki se nanašajo na program za obvladovanje staranja in zagotavlja fleksibilnost vzdrževanja v povezavi s pomenom vključenih SSK za varnost. Dodatno je potrebno RG 1.160, rev.3 referencirati tudi v ustreznih programih in postopkih, kjer je bil do sedaj referenciran RG 1.160, rev.2 in RG 1.182, rev.0, ki pa je sedaj umaknjen. Zahteve RG 1.182, rev.0 so sedaj izpolnjene z RG 1.160, rev.3.
4. 8. 2015 Dopolnitev varnostnega poročila s podatki o plinovodnem omrežju v bližini NEK 2 Sprememba zajema dopolnitev varnostnega poročila v poglavju 2.2 z lokacijo in obratovalnimi parametri za bližnji plinovod.
9. 7. 2015 Posodobitev sistemov za požarno varnost v netehnološkem delu NEK 2 Sprememba je razdeljena na 3 sklope: sprememba obstoječih sprinkler šob, kjer se odpravljajo pomanjkljivosti, ki so navedene v študiji požarne varnosti CPV-812/2013 za požarni sektor PS-9, načrt 3/12, razširitev sistema v novi prostor z dodatnimi šobami, ker v požarnem sektorju PS-9 v 1. nadstropju v prostoru skladišče drobnega inventarja ni razvoda s sprinkler sistemom in zamenjava pretočnih stikal FS7345 in FS7346 in tlačnega stikala PS7344, saj so obstoječa stikala zastarela in nezanesljiva. Predlaga se zamenjava s certificiranimi stikali.
7. 7. 2015 Poplavna varnost zgradb 2 Sprememba uvaja pasivno in aktivno zaščito pred kombiniranim dogodkom poplave in potresa, t.j. največjo možno poplavo (PMF) in potresa z amplitudo nad 0,3 g, ki bi podrl protipoplavne nasipe na Savi. Pasivna zaščita bo izvedena z zamenjavo določenih vrat na zgradbah jedrskega otoka (RB, AB, IB, CCB, CB, FHB, EDGB, HP), zamenjavo določenih ne-varnostnih protipovratnih ventilov s potresno kvalificiranimi ventili ter impregnacijo požarnih penetracij, ki zagotavlja tesnjenje le-teh. Aktivna zaščita bo obsegala nameščanje zagatnic ob določenih delih/vhodih v elektrarno. Aktivna zaščita se bo aktivirala ob sklicani "Začetni nevarnosti". Sprememba obsega tudi spremembe varnostnega poročila, in sicer poglavje 20, ter tudi spremembe NEK postopka ADP-1.3.021 "Ukrepanje v primeru povečanega pretoka Save (nad 700 m3/s)" in izdelavo novega postopka za aktivacijo opreme protipoplavne zaščite EIP-17.080 "Protipoplavna zaščita".
3. 7. 2015 Sprememba poglavja 2.4.11 varnostnega poročila - Osvežitev podatkov o minimalnih pretokih reke Save na lokaciji NEK 2 Sprememba obsega posodobitev podatkov o minimalnih pretokih Save in analizo pogostosti minimalnih pretokov Save. Določena je verjetnost trajanja pretoka pod 107 m3/s, ki je pretok v projektnih osnovah za sistem za hlajenje kondenzatorja, pri katerem mora NEK obratovati s hladilnimi stolpi. Novi podatki obsegajo obdobje 1926-2013 in so izračunani iz razlike izmerjenih pretokov Save pri Čatežu in Krke pri Podbočju.
2. 7. 2015 Odstranitev ejektorja in pripadajočih cevovodov 2 Sprememba zajema odstranitev ejektorja in pripadajočih cevovodov pri vsisnem bazenu črpalk bistvene oskrbovalne vode in protipožarnih črpalk. S spremembo bodo odpravljeni tlačni udari v cevovodu, ki jih povzroča ejektor pri testiranju protipožarnih črpalk, s kratko sklenitvijo cevovodov pa bo skrajšana recirkulacijska pot cevovoda za testiranje protipožarnih komponent v Savo.
2. 7. 2015 Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2014 2 Sprememba se nanaša le na posodobitev inventarja radioaktivnih odpadkov v varnostnem poročilu v tabelah 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 z dejanskim stanjem na dan 31.12.2014.
16. 6. 2015 PCFV drenažne cevi 2 Sprememba zajema dve izboljšavi na pasivnem filtrskem ventilacijskem sistemu zadrževalnega hrama (PCFVS). Med remontom 2013 je bil vgrajen PCFVS in v sklopu prilagoditve je bila dodana tudi drenažna cev na ventilacijskem vodu na izstopu iz zadrževalnega hrama, ki je namenjena za odvajanje kondenzirane pare med težko nesrečo. S sedanjo spremembo se vgradi plovec na drenažno cev, da se prepreči možnost obvoda aerosolnih filtrov PCFVS. Druga izboljšava pa obsega zaščito dimnika PCFVS pred padavinami, kjer se namesto pokrova na izpuhu dimnika vgradi drenažna cev, ki ustrezno odvaja dežne kapljice. Sprememba se odraža v varnostnem poročilu, ki bo ustrezno popravljeno.
18. 3. 2015 Replacement of incore instrumentation - flux mapping system replacement 2 Predlagana sprememba se nanaša na zamenjavo sestavnih delov sistema za merjenje fluksa v sredici (Flux Mapping System, FMS) z namenom, da se osnovna funkcija sistema v celoti ohrani. FMS sestavlja sistem 36 vodil za fisijske celice, ki skupaj s pogonskim in kontrolnim mehanizmom omogočajo merjenje fluksa znotraj sredice reaktorja. Tako obstoječi pogonski kot tudi kontrolni sistem FMS pa sta zastarela in tudi vzdrževanje ni več možno.
13. 3. 2015 Fuel rod cladding oxide coating Implementation 2 Sprememba obsega dodatno zaščitno plast cirkonijevega oksida na spodnjem delu srajčk gorivnih palic. Oksidna plast je debela 2-6 mikrometrov in je na območju minimalno v dolžini 4,5 col metalurško vezana na spodnji konec gorivnih palic, toplotno obdelano pa je območje maksimalno v dolžini 7 col od spodnjega konca gorivnih palic. Oksidna plast je trda in odporna na obrabo ter s tem omogoča dodatno odpornost gorivnih palic na poškodbe zaradi vibracij (grid-to-rod fretting) ali tujkov (debris fretting). Sprememba je uvedena v okviru ukrepov za preprečitev poškodb gorivnih elementov.
12. 3. 2015 Zamenjava napetostnih regulatorjev na DG1 in DG2 2 V okviru spremembe se zamenja in posodobi regulacijska in kontrolna oprema potrebna za upravljanje in zaščito dizel generatorjev DG107DSL-001 in DG107DSL-002. Opremo je potrebno zamenjati, saj je na koncu življenjske dobe in ni ustreznih rezervnih delov. Zamenjale se bodo sekcije C, D in E kontrolnih omar DG109PNLH101 in DG109PNLH301. Poleg tega se zamenja električna oprema v omaricah na dizel generatorju in na postroju startnega zraka. Kontrole bodo na obeh generatorjih identične, dodano pa bo preklopno stikalo na DG2, tako da bo v primeru požara možno lokalno upravljati z njim. DG1 pa to možnost že ima. Sprememba se bo izvedla v remontu 2015 (DG1) in remontu 2016 (DG2).
5. 3. 2015 Zamenjava hidravličnih regulatorjev na DG1 in DG2 2 Sprememba obsega zamenjavo hidravličnih regulatorjev na dizel generatorjih DG1 in DG2 in umik grelcev, ki so nameščeni na obstoječe hidravlične regulatorje. Sprememba na DG1 bo izvedena med remontom v letu 2015, sprememba na DG2 pa med remontom v letu 2016. Ker NEK nima v skladišču rezervnih regulatorjev, bo nabavila nove, ki jih bo namestila na dizle, stare pa bo poslala v obnovo in bodo služili kot rezerva. Novi regulatorji se razlikujejo od starih, zato je bila narejena primerjava obeh modelov. Na nove regulatorje ni možno namestiti grelcev, zato se ti odstranijo. Narejena je bila analiza, ki je pokazala, da električni grelci niso potrebni. Ker ne bo več grelcev, se spremeni tudi obremenitev dizla.
24. 2. 2015 Upgrade of RCS mid-loopš level measurement 2 Vgradi se novi ultrazvočni sistem za merjenje (ULMS) nivoja RCS-a na zanko 2, vroča veja. Razlog za vgradnjo je nezanesljivo merjenje obstoječega ULMS (zanka 1) in magnetnega nivojskega signala. Z vgradnjo novega ULMS sistema se bo meritev RCS nivoja izvajala s tremi popolnoma ločenimi sistemi. Z novim merilnim sistemom se bo izboljšala točnost in zanesljivost meritve nivoja v sistemu RCS.
16. 2. 2015 Seizmična ojačitev krmilnega kabineta za MD3 zbiralko 2 Namen spremembe je seizmična ojačitev krmilnega kabineta EE105SWGMD3 iz PGA=0.45g na PGA=0.6g (DEC envelope USAR Fig. 20.1-7-115, -116,-117). Sprememba predvideva, da bodo s seizmičnimi ojačitvami kabineta EE105SWGMD3 zagotovljeni predpogoji za njeno operabilnost po seizmičnem dogodku PGA=0.6 g, kar pa ne pomeni da je seizmično kvalificirana za tak dogodek, saj ne more obratovati tekom takega dogodka. Osnova za omenjeno spremembo so ostrejše seizmične zahteve. Prvotno je bil krmilni kabinet projektiran za DBA (0.3g). Vendar je NEK zahteval od proizvajalca (NIL), da se kabinet seizmično kvalificira na PGA=0.45g, posledično so izvedli 11 modifikacij. Na osnovi PNV projekta je bila podana zahteva, da mora biti vsa oprema v BB1 stavbi projektirana na PGA=0.6g in s tem tudi omenjena krmilna omara. Proizvajalec je izvedel še dodatnih 5 sprememb na krmilnem kabinetu za MD3 zbiralko. Druga električna oprema bo seizmično ojačana v okviru spremembe 1037-EE-L. NEK ni predložila sprememb USAR, ker dejanskih sprememb v danem trenutku še ni. Ko bodo spremembe pripravljene, jih bo NEK predložila v potrditev na URSJV.
16. 2. 2015 Impact of change in RV lower radial key stiffness value in support NSAL-11-2 2 Sprememba zajema vpliv spremembe vrednosti togosti "RV Lower Radial Key Stiffness Value" glede na dokument Nuclear Safety Advisory Letter NSAL-11-2, ki je bil izdan naknadno po varnostni oceni spremembe 615-RC-L "Zamenjava glave reaktorske posode". Dodatne kalkulacije so pokazale, da znižana vrednost togosti predstavlja sprejemljiv analitični rezultat in nima negativnega vpliva na predhodno narejeno varnostno oceno od zamenjavi reaktorske glave. V USAR se posledično spremeni navedba tridimenzionalne računalniške kode s končnimi elementi WECAN, dodatno pa se navede koda ANSYS.
16. 2. 2015 Ožičenje procesnih parametrov RC, CS, SI, SF, WS,CI, GH, VC, AF, MS, sistemov na PIS 2 Z namenom izboljšanja kontrole nad opremo sistemov v NEK se na PIS (Procesno informacijski sistem) ožičijo nekatere nove procesne veličine. Dodatno ožičenje signalov se izvede iz že obstoječih in novih merilnih zank. Ožičenje na PIS zagotavlja "on-line" spremljanje in trendiranje izbranih parametrov ter s tem kvalitetnejšo spremljanje oziroma nadzorovanje izbranih sistemov. V varnostni oceni je dejansko izkazano, da modifikacija na varno obratovanje elektrarne ne bo vplivala.
16. 2. 2015 Preimenovanje objektov PNV 2 Sprememba zajema preimenovanje EDG building v BB1 (Bunkered Building 1).
16. 2. 2015 Elimination of discrepancies in the titles of chapters in TS 2 Sprememba zajema spremembo imena poglavja 3.1.2. "Boration Control" Tehničnih specifikacij v "Boration Systems". URSJV se strinja z mnenjem NEK, da gre za administrativno spremembo, ki ne vpliva na vsebino Tehničnih specifikacij.
16. 2. 2015 Sprememba USAR, Uskladitev kratic varnostne klasifikacije 2 V USAR sekciji 3.11.5 "Environmental qualification program" se zamenja opisna varnostna klasifikacija za označitev varnostne klasifikacije s kraticam. Gre za poenotenje uporabe kratic za označitev varnostne klasifikacije v skladu z ANSI klasifikacijo.
16. 2. 2015 Izboljšava pomožnih sistemov v kotlovnici 2 V okviru spremembe se zajeto več izboljšav na: sistemu pomožne vode (SA), sistemu za dodajanje kemikalij (CF), sistemu zraka za instrumentacijo (IA) ter programu testiranja kemikalij. Gre za kompleksno spremembo z velikim številom manjših sprememb v omenjenih sistemih, ki ne vplivajo na jedrsko varnost.
16. 2. 2015 Vgradnja flex cevi na CW106PMP 2 Na CW črpalke bodo vgradili fleksibilne cevi (1/2") za priklop dovodnega cevovoda tesnilne vode ležajev ter fleksibilne cevi (1/2") na drenažno linijo črpalk. Priključkov tako ne bo potrebno predelovati ob zamenjavi samih črpalk. Sprememba ima vpliv na načrt USAR FIG. 10.1-5, kjer se vrišejo fleksibilne cevi.
14. 1. 2015 Revizija USAR 2 Sprememba zajema popravek referenc, prestavitev referenčnega zapisa in popravek oznake ventila.
14. 1. 2015 PSR 2 Main control room isolation signals 2 Sprememba zajema posodobitev USAR, pogl. 6.4 - dodajo se obstoječi izolacijski signali, ki niso vneseni v USAR.
14. 1. 2015 Sprememba USAR pogl. 2.4.1.1. 2 Do sedaj upoštevani podatki za padavine za leta 1970 - 1986 so dopolnjeni s podatki ARSO za padavine za leta 1978-2013.
28. 11. 2015 Sanacija puščanja na prirobnici HD cevovoda pri FW grelcu 1B z metodo Furmanite 1
24. 11. 2015 Začasni odklop kabla 1WDC1044X iz EE103MCC212/9D 1
4. 9. 2015 Napajanje gradbiščne omarice za potrebe izgradnje WMB 1
4. 9. 2015 Začasna priključitev betonarne za potrebe izgradnje WMB 1
24. 8. 2015 Zagotavljanje stanja pripravljenosti AE900DSL-003 in AE900XFR003 za napajanje MD3 1
14. 8. 2015 Sanacija puščanja na ohišju ventila MS 20310 z metodo FURMANITE 1
7. 8. 2015 Prestavitev krmilne logike GV ventilov na moči v ciklusu OL28 1
10. 6. 2015 Uporaba spare RTD-ja TE410D za zanko T-410 1
5. 6. 2015 Hlajenje zraka v prostorih IB024 in IB025 1
11. 6. 2015 Začasna priključitev NN gradbiščnega priključka GRO WMB 1
29. 5. 2015 Uporaba spare RTD-ja TE440D za zanko T-440 1
28. 5. 2015 Uporaba spare kabla za napajanje CRDM I7 1
12. 5. 2015 Odspojitev temperaturnega stikala TS-TD21 transformatorja TD21 1
6. 5. 2015 Priprava merilnega mesta za merjenje vibracij regulacijskih ventilov za potrebe merjenja pri testu turbinskih ventilov 1
2. 5. 2015 Tipka za premostitev FHSCFB01 zobniškega končnega stikala GS33 v času vnosa goriva 1
26. 4. 2015 Začasno napajanje podvodne razsvetljave FHB 1
26. 4. 2015 Začasno napajanje SFP charcoal exhaust fan (VA441FAN01B) iz proge A 1
26. 4. 2015 Začasno napajanje podvodne razsvetljave reaktorskega bazena 1
22. 4. 2015 Začasno napajanje omare LS100PNLK01A iz LS100PNLK03B(Razsvetljava CB-107) v času izklopa MD1 1
20. 4. 2015 Začasno napajanje krmiljenja RCDT črpalk 1
20. 4. 2015 Priključitev tesnilnih pokrovov (nozzle dams) na IA in električno napajanje 1
19. 4. 2015 Začasno napajanje SFP charcoal exhaust fan VA441FAN02A iz proge B 1
18. 4. 2015 Začasno remontno napajanje za vzdrževalna dela na turbini 1
19. 4. 2015 Postavitev, detekcija in signalizacija puščanja ter odstranitev tesnilnega pokrova 1
8. 4. 2015 Začasno napajanje AB osebnega dvigala 1
18. 4. 2015 Začasno napajanje SF pmp#1 v času izklopa MD1 1
18. 4. 2015 Začasno napajanje polarnega dvigala reaktorske zgradbe 1
18. 4. 2015 Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ101 iz MCCD211 v času izklopa MCCD111 1
16. 4. 2015 Začasno napajanje črpalk odpadnih voda iz vroče pralnice 1
24. 4. 2015 Revizija 22 postopka ADP-1.0.001: Notranja organiziranost NEK 1
16. 4. 2015 Začasno električno napajanje panela EE106PNLG902(FP flushing system control panel) 1
16. 4. 2015 Začasno napajanje opreme za kaluženje uparjalnikov 1
15. 4. 2015 Dreniranje puščanja tesnilnega sedeža RCPCPC01 črpalke 1
4. 4. 2015 Vgradnja napajalnih stikal 34/*A, 34/*A+B, 34/*B v lokalno krmilno omaro EE106PNLG935 1
26. 4. 2015 Začasno napajanje dvigala nad bazenom v FHB v času izklopa MCCD222 in MD2 1
26. 4. 2015 Začasno napajanje SF pmp#2 v času izklopa MD2 1
26. 4. 2015 Začasno napajanje vložnega stroja RB 1
26. 4. 2015 Začasno napajanje porabnikov zbiralke DC101PNLJ301 iz MCCD111 v času izklopa MCCD211 1
26. 4. 2015 Začasno napajanje podvodne razsvetljave reaktorskega bazena 1
26. 4. 2015 Začasno napajanje porabnikov zbiralke 1B preko polnilca 1A-1B iz MCCD211 v času testiranja baterije 1B in polnilca 1B 1
23. 4. 2015 Začasno napajanje razsvetljave reaktorske zgradbe, elevacija 100 1
23. 4. 2015 Začasno napajanje razsvetljave reaktorske zgradbe, elevacija 107 1
23. 4. 2015 Začasno napajanje razsvetljave reaktorske zgradbe, elevacija 115 1
18. 4. 2015 Začasno napajanje AB osebnega dvigala 1
18. 4. 2015 Začasno napajanje polarnega dvigala reaktorske zgradbe 1
16. 4. 2015 Začasno napajanje črpalk odpadnih voda iz vroče pralnice 1
15. 4. 2015 Začasno napajanje SFP charcoal exhaust fan (VA441FAN01A) iz proge B 1
15. 4. 2015 Začasno napajanje porabnikov zbiralke 1A preko polnilca 1A-1B iz MCCD111 v času praznjenja in polnjenja baterije DC100BATJ101 1
12. 4. 2015 Začasno napajanje tipke za RB vrata 1
25. 4. 2015 Priklop AE900DSL-003 na MD3 zbiralko 1
3. 4. 2015 Uporaba spare RTD-ja TE420D za zanko T-420 1
4. 4. 2015 Vgradnja napajalnih stikal 34/*A, 34/*A+B, 34/*B v lokalno krmilno omaro EE106PNLG935 1
30. 3. 2015 Zagotovitev začasnega napajanja lastne rabe stikališča 1
23. 3. 2015 Začasno napajanje šotora in zabojnikov na platoju DB 1
18. 5. 2015 Posodobitev Vibmon 1
17. 3. 2015 Odspojeno vezje rotor ground detektorja DG-3 1
24. 4. 2015 Relokacija VA vibmon DSM modula UUD9040 na el. RB107 1
3. 6. 2015 Prestavitev opreme za ILRT v nov panel 1
15. 3. 2015 Začasna postavitev kontejnerja za testiranje blažilnikov sunkov k prizidku skladišča radioaktivnih odpadkov (RWS) 1
27. 2. 2015 Začasno napajanje LS100PNLY01Y in DC102BATY501 1
13. 2. 2015 Premostitev kontakta 2-6 releja 27X 2CT/MD1 1
9. 3. 2015 Začasno napajanje AE900DSL-001 in AE900DSL-002 1
25. 3. 2015 Dostop do PIS/SPIS-a za zunanje uporabnike 1
21. 5. 2015 Sprememba krmilne logike JOG stikala turning gear-a 1
26. 2. 2015 Center za nadzor dokumentov s stopnjo tajnosti ter predprostor 1
29. 9. 2015 Posodobitev TRM opreme 1
20. 5. 2015 Posodobitev nadzorne instrumentacije na generatorju 1
20. 5. 2015 Omogočanje hitre priključitve mobilnih DG na LD11 1
3. 9. 2015 Prenova celotnega sistema napajanja lastne rabe stikališča ter obnova sistema razsvetljave v stikališču 1
20. 5. 2015 Zamenjava Synchro - Verifier relejev tip CVX 1
21. 5. 2015 Zamenjava MS nivojskih stikal 1
2014
30. 9. 2014 Posodobljeno 2.3 poglavje USAR o meteorologiji 3 Sprememba v poglavju 2.3. Meteorology je pripravljena na podlagi 10 letne posodobitve meteoroloških podatkov na zahtevo PSR2 in na podlagi zahteve CAP (pregled USAR za projektno nizko temperaturo in posodobitev meteoroloških podatkov v sekciji 2.3). Odprts vprašanja so bila obravnavana na ustni obravnavi, po njej pa je NEK posredovala URSJV zahtevana pojasnila skladno z zapisnikom ustne obravnave. Skupaj s pojasnili je NEK posredovala tudi dopolnjeno varnostno poročilo, varnostno oceno in strokovno mnenje. Med vodenjem postopka je URSJV ugotovila, da bo imela sprememba v poglavju 2.3 USAR vpliv tudi na druga poglavja USAR. V skladu z zaključki dokaznega postopka ter po vseh predloženih dokazilih URSJV ugotavlja, da je izvedba predlagane spremembe utemeljena in se jo lahko odobri.
11. 9. 2014 Spremembe USAR in TS zaradi testiranja in analize kapsule T v okviru programa Reactor Vesel irradiation 3 Med remontom 2012 sta bili izvlečeni kapsuli T in P. Na podlagi rezultatov testiranj kapsule T (WENX 13-03, rev. 3, Analysis of Capsule T from the NEK Reactor Vessel radiation Surveillance Program«) so bile določene nove tlačno temperaturne omejitve do 60 let obratovanja elektrarne in nova referenčna temperatura prehoda iz žilavega v krhki lom, določena v skladu z NRC RG 1.99, rev. 2 »Radiation Embrittlement of Reactor Vessel Materials« (WB-CN-ENH-13-63, rev. 1 »NEK Heatup and Cooldown Curves for Normal Operation«). Kapsula P je bila po izvleku odložena v bazen za izrabljeno gorivo za morebitna dodatna testiranja. V reaktorju ostaja kapsula N. Za določitev nevtronskega fluensa in tlačno temperaturnih omejitev je bila uporabljena metodologija podana v WCAP 14040-A, rev. 4 »Methodology Used to Develop Cold Overpressure Mitigating System Setpoints and RCS Heatup and Cooldown Limit Curves, ki sledi zahtevam iz NRC RG 1.190, rev. 0 »Calculation and Dosimetry Methods for Determining Pressure Vessel Neutron Fluence«. Izračuni so bili prvič preverjeni (validirani) tudi z meritvami dozimetrov Ex-vessel Dosimetry System (EVND sistema), ki so bili izvlečeni med remontom 2012. Opis modela za izračun nevtronskega fluensa, rezultati izračunov in validacija modela so podani v dokumentu WCAP 17734-NP, rev. 0 »Ex-Vessel Neutron Dosimetry Program for Krško Cycle 25«. Osnove za odločitev: Strokovno mnenje je pozitivno, odobrava vse predlagane spremembe brez zadržkov.
12. 6. 2014 Izvzetje regulacijskega ventila PCV3705 in STOP ventila TU900STV-002 iz zahteve TS SR 3.3.4.2 po testirnem intervalu 31 dni in podaljšanje testnega intervala na 181 dni v 27. gorivnem ciklu 3 NEK je podala vlogo za izvzetje regulacijskega ventila PCV3705 (GV2) in stop ventila TU900STV-002 (SV2) iz zahteve TS SR 3.3.4.2 po testnem intervalu 31 dni in podaljšanje testnega intervala na 181 dni v 27. gorivnem ciklu. Osnove za odločitev: Strokovno mnenje pooblaščene organizacije na osnovi predlogov proizvajalca, obratovalnih izkušenj NEK in podaljšanja testnih intervalov v drugih elektrarnah zaključuje, da je vloga NEK za podaljšanje testnega intervala regulacijskega ventila GV2 in stop ventila SV2 ustrezna. Izvzetje regulacijskega ventila GV2 in stop ventila SV2 iz zahteve TS SR 3.3.4.2 pomeni izredno začasno prekoračitev obratovalnih omejitev in pogojev, kar omogoča 38. člen Pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov (JV9), kadar bi zaradi izpolnjevanja zahtev obratovalnih pogojev in omejitev lahko prišlo do nepotrebnega prehodnega pojava, ki bi lahko vodil v nesrečo. Na podlagi dokumentov NEK in strokovnega mnenja URSJV ugotavlja, da je potrebno odobriti spremembo, zaradi zmanjšanja verjetnosti odpovedi ventila.
6. 6. 2014  Odobritev spremembe USAR poglavja 3.7-Seismic Design 3 V poglavje USAR poglavja 3.7- Seismic Design so vključene spremenjene ovojnice spektrov za kontrolno dimenzioniranje obstoječe varnostne opreme in projektiranje nove varnostne opreme. Ti spektri predstavljajo ovojnice obstoječih SSE spektrov in novih spektrov za intenziteto 0,6 g, pri čemer so upoštevane vrednosti za dušenje zemljine, ki jih navaja USAR (tabela 3.7-2) in so bile predhodno že uporabljene za izračun originalnih etažnih spektrov za intenziteto potresov OBE (0,15 g) in SSE.
30. 5. 2014  Poročilo o drugem občasnem varnostnem pregledu NEK in Načrt sprememb in izboljšav  3 Potrjuje se poročilo o drugem občasnem varnostnem pregledu, ki obsega dokumenta: PSR2-NEK-8.0 »The 2nd NEK Periodic Safety Review – Summary Report and Global Assessment of Plant Status«, Rev. 2, May. 2014. PSR2-NEK-7.2 »Implementation Action Plan (IAP)«, Rev. 2, May. 2014. NEK mora na URSJV dostaviti povzetek poročila drugega občasnega varnostnega NEK mora izvedbo načrta sprememb in izboljšav (IAP) zaključiti do 30. 5. 2019 in dvakrat letno na URSJV dostaviti poročilo o poteku izvedbe načrta sprememb in izboljšav. Rok za dostavo poročil na URSJV je 30. 1. oz. 30. 7. NEK mora najkasneje do 30. 12. 2020 na URSJV podati vlogo za odobritev vsebine, obsega in časovnega načrta izvedbe tretjega občasnega varnostnega pregleda. NEK mora najkasneje do 30. 12. 2023 podati vlogo za odobritev poročila o tretjem občasnem varnostnem pregledu. Z obravnavano spremembo 1113-RC-L se spremenijo časovne konstante v prenosni funkciji obdelave Tcold, in sicer tako, da se iz prenosne funkcije odstrani ojačitveni (»lead«) člen, filtrirni (»lag«) člen pa se malo pohitri, tako da se časovna konstanta filtra spremeni iz 10 na 2 sekunde.
26. 5. 2014  Optimizacija delovanja OPdT zaščite 3 NEK je podala vlogo za odobritev obravnavane spremembe zaradi dogodka, ki se je pripetil 23. 11. 2013. Takrat je pri dvigovanju moči po remontu prišlo do nepričakovane zaustavitve reaktorja, in sicer na proženje signala OPΔT. Podrobna analiza je pokazala, da so zaradi spremembe merjenja temperature primarnega hladila (716-RC-L) izvedene med remontom, nastale razlike v odražanju motenj na merilnih karticah za temperature v hladni in vroči veji, kar se na seštevalnikih (Thavg - Tcold) odrazi kot velik porast ΔTop, ki je prekoračil nastavljeno vrednost za hitro zaustavitev na OPΔT ter tako sprožil zaustavitev reaktorja. Z obravnavano spremembo 1113-RC-L se spremenijo časovne konstante v prenosni funkciji obdelave Tcold, in sicer tako, da se iz prenosne funkcije odstrani ojačitveni (»lead«) člen, filtrirni (»lag«) člen pa se malo pohitri, tako da se časovna konstanta filtra spremeni iz 10 na 2 sekunde. NEK je svoji vlogi priložila tudi revizije varnostnih analiz, ki jih obravnavana sprememba zadeva. Rezultati analiz kažejo, da se v primeru projektnih dogodkov zaradi obravnavane spremembe zmanjšajo varnostne rezerve glede razmerja krize vrenja (»Departure from Nuclear Boiling Ratio«, DNBR) in maksimalne temperature centra goriva (»maximum linear heat rate«), kljub temu pa originalne varnostne omejitve niso presežene. Poleg tega ostajajo varnostne meje zaradi teh dogodkov (HFP SLB in DFT) še vedno večje, kot so za nekatere druge dogodke (npr. Nekontrolirani izvlek kontrolnih palic med obratovanjem ali Izguba pretoka hladila primarnega sistema), ki jih ta sprememba ne zadeva.
15. 5.2014  Odobritev spremembe USAR za EQ program 3 NEK se odobri predlog sprememb vsebine Končnega varnostnega poročila zaradi uvedbe kvalifikacijskega programa, s katerim se določajo zahteve in postopki za okoljsko kvalifikacijo varnostne električne opreme, ki se nahaja v ekstremnih pogojih okolja, določenih s temperaturo, radiacijo, tlakom in vlago, po predlogu, ki je bil podan z dokumenti. Z obravnavano spremembo 1113-RC-L se spremenijo časovne konstante v prenosni funkciji obdelave Tcold, in sicer tako, da se iz prenosne funkcije odstrani ojačitveni (»lead«) člen, filtrirni (»lag«) člen pa se malo pohitri, tako da se časovna konstanta filtra spremeni iz 10 na 2 sekunde.
21.3. 2014  Dostop URSJV do podatkov procesnega informacijskega sistema Nuklearne elektrarne Krško  3 NEK mora zagotoviti: a. v sodelovanju z URSJV vzpostavitev širokopasovne internetne povezave med URSJV in NEK, po kateri se bodo prenašali obratovalni in procesni podatki iz NEK. b. zagotoviti URSJV vso potrebno strojno in programsko opremo za prenos podatkov in ustrezno računalniško zaščito povezave in omrežja. c. zagotoviti URSJV vso programsko opremo, potrebno za pregled podatkov. d. da bo nabor parametrov, za katere se prenašajo podatki po povezavi iz točke 1.a tega izreka, obsegal parametre navedene v prilogi 1 te odločbe. e. da se hkrati in z enakimi osnovami kot nova širokopasovna povezava do podatkov procesnega informacijskega sistema NEK vzpostavi tudi nova povezava do podatkov simulatorja. NEK mora ohraniti obstoječo modemsko povezavo (podatkovna povezava do Emergency Response Data System, v nadaljevanju ERDS) še en mesec po uspešnem testiranju in prevzemu novega sistema dostopa do podatkov PIS in simulatorja, nato jo ukine. NEK mora novi sistem dostopa do podatkov PIS in simulatorja dopolniti s parametri na novo vgrajenih sistemov namenjenih za dogodke razširjenih projektnih osnov, ki so načrtovani v okviru Programa nadgradnje varnosti. Dodatne parametre mora NEK v podatkovno povezavo do PIS-a in simulatorja dodati po tem, ko so na voljo v PIS oz. simulatorju NEK.
24. 12. 2014 Vgradnja protipovratnih ventilov za SF črpalkami 2 Z analizo so ugotovili, da so potrebne izboljšave na sistemu hlajenja SFP. Ena od izboljšav je vgradnja protipovratnih ventilov na tlačno stran obtočnih črpalk, s čimer bo omogočena postavitev neobratujoče obtočne črpalke v položaj pripravljenosti.Protipovratni ventili bodo omogočali daljinsko upravljanje.
24. 12. 2014 Upgrade of the PDEH - passive probes speed measurement and runback digitalization 2 Z spremembo se bo izboljšala zanesljivost delovanja meritve hitrosti vrtenja turbine s pasivnimi sondami (senzorji).NEK je  vsaki merilni sondi paralelno vgradila dodaten upor, zaradi česar se nizkoenergijski pulzi, ki jih generirajo nepravilnosti, znižajo pod detekcijo. Ker se je izvajanje turbine runback funkcije s pomočjo relejev izkazalo za nezanesljivo, so releje nadomestili s PDEH sistemom.
10. 11. 2014 Prestavitev kontrol SF črpalk 2 Namen spremembe je prestavitev kontrol črpalk bazena za izrabljeno gorivo v komandno sobo ter spremeniti način upravljanja tako, da se prepreči nekontroliran vklop. To je sprememba na nevarnostnem sistemu. Sprememba bo preprečila ponovitev dogodka, ki se je že zgodil na tem sistemu. Poleg tega pa je z vgradnjo novega indikatorja izboljšan nadzor nad hladilnim pretokom v bazenu za izrabljeno gorivo. Kontrole se prestavijo v komandno sobo, da bodo operaterji imeli nadzor in upravljanje s črpalkami. Hkrati pa je dodan nov indikator, ki operaterjem omogoča dodaten nadzor nad hladilnim pretokom v bazen za izrabljeno gorivo.
6. 11. 2014 Revizija postopka EIP-17.501 2 Gre za spremembe postopka za testiranje zvez (EIP-17.501) glede na operativne spremembe v NEK. NEK je ukinila zvezo z URSJV preko Slovenskih železnic (ŽAT), ker jo je ukinila URSJV. Spremeni se USAR v poglavju 13.3.9, kjer je med zvezami za primer izrednega dogodka naveden tudi ŽAT.
4. 9. 2014 Revizija USAR in slik 8.3-3 in 8.3-4 2 Načrta 8.3-3 in 8.3-4 se uskladita z dejanskim stanjem.
29. 7. 2014 Sprememba USAR 20.1.2.10 in USAR 20.2.1.2.4 zaradi PCFVS 2 V odločbi "Vgradnja pasivnega filtrskega ventilacijskega sistema zadrževalnega hrama" je 5. točka izreka zahtevala, da mora NEK podati predlog za dopolnitev USAR poglavja 19.2.1.2 z opisom kvalifikacije PCFVS na pogoje okolja ob DEC pogojih in z dopolnjenim opisom radiološkega monitorja RM 53 analogno kot v poglavju USAR 11.4.5 za radiološke monitorje PARMS". Medtem so v NEK USAR prestavili DEC sisteme v 20. poglavje. S to spremembo USAR se ne spreminja oprema, ki je del sistema PCFV, saj je bila ta že vgrajena med remontom 2013 in gre sedaj le za dopolnitev dokumentacije (USAR).
29. 7. 2014 Posodobitev USAR 12.3.2 in 12.3.3 2 Sprememba zajema uskladitev USAR poglasvji 12.3.2 in 12.3.3. z dejanskim stanjem v zvezi z uporabo osebne dozimetrije. V navedenih poglavjih so TLD dozimetri zamenjani z OSL, upoštevani so tudi elektronski dozimetri za sprotno odčitavanje. V poglavju 12.3..3.1.2 je NEK jasno ločil kalibracijo posameznih dozimetrov in kalibracijo naprave za preverjanje ("kalibrator"). V skladu s prakso so spremenjeni tudi intervali kalibracije in preverjanja kalibracije.
29. 7. 2014 Odstranitev dušilke CYRO-010 in predstavitev zgornjega priključnega mesta LIT3581 2 V okviru spremembe se bo odstranila dušilka CYRO-010 in prestavilo zgornje priključno mesto LIT3581 na kondenzatorju. Sprememba lokacije priključnega mesta za LIT3851 se izvede zaradi motenj meritve nivoja v primeru, ko se odpre ventil LCV5092 in pretok medija v bližini priključka naraste. Priključno mesto se bo prestavilo cca. 1m višje nad usmerjevalnik pretoka emergency drenaže iz Separator Drain tanka.
29. 7. 2014 Revise the Design Bases in USAR to Emphesize the Reasons for change 144-ES-L 2 Razlog za spremembo je priporočilo iz PSR1 pregleda, najdba 2.10A-08, ki se navezuje na opis AUTO SHUNT TRIP sistema v USAR. Najdba predlaga dodaten opis v USAR za že izvedeno spremembo 144-ES-L. NEK je na podlagi tega priporočila podala predlog sprememb USAR za poglavji 7.2.2 in 7.2.4, ki vključujejo dodatne informacije glede spremembe 144-ES-L v povezavi s standardi in zahtevami ter dodatnimi predpostavljenimi analizami.
16. 7. 2014 Zamenjava kontrole nivoja ADT rezervoarja 2 Namen spremembe je zamenjava opreme zaradi zastarelosti ter nedobjavljivosti rezervnih delov. Zamenjana bo pnevmatska merilno-regulacijska zanka z električno, kontrolni ventil LCV3982 zaradi obrabljenosti in ožičenje indikacije nivoja ter temperature ADT na PIS. V sklopu zamenjave merilnika nivoja bosta zamenjani nivojski stikali za aktivacijo alarmov v primeru nizkega oz. visokega nivoja.
16. 7. 2014 Vgradnja dodatnih svetilk 2 Treba je vgraditi dodatne svetilke zasilne razsvetljave in dodatni enoti EBL v zgradbi ESW (8 urna dodatna zasilna razsvetljava), ker so posamezna področja premalo osvetljena oz. ne dosegajo predpisanih kriterijev 1lx. Naknadno je ugotovljeno, da je potrebna tudi vgradnja dodatnih svetilk v zgradbi AB na el. 96 in 94.
26. 6. 2014 Vgradnja prirobničnih spojev 2 Sprememba vključuje vgradnjo dveh prirobnic na vstopno cev v zračna ejektorja CV sistema za potrebe preventivnega servisnega pregleda in rednega 36 mesečnega pregleda. V primeru pregleda ejektorjev bo po spremembi možno odspojiti novo prirobnico na vsisnem cevovodu in vstopno prirobnico na ejektorju ter tako odstraniti vmesni del in ga po pregledu ponovno privijačiti.
26. 6. 2014 Vgradnja testnih ventilov na DSD cevovodu 2 S predlagano spremembo se bosta na DD cevovodu vgradila testna ventila (ventil z diafragmo). Tako bo omogočeno lažje testiranje puščanja protipovratnih ventilov 10025 in 10028.
26. 6. 2014 Vgradnja priključkov za odvod FW tesnilne vode 2 Zaradi lažjega vzdrževanja črpalk povratne tesnilne vode bodo v NEK vgradili na vse tri povratne tesnilne vode iz FW črpalk po dva izolacijska ventila in priključke za gasilsko cev. Z izvedeno spremembe bodo v primeru neoperabilnosti črpalk s pomočjo gasilskih cevi preusmerili pretok tesnilne vode v drenažo. Izolacijski ventili na dovodu tesnilne vode do tanka bodo med normalnim obratovanjem odprti, izolacijski ventili pred priključkom na gasilsko cev pa zaprti. V primeru neoperabilnosti črpalk bodo izolacijske ventile na dovodu tesnilne vode do tanka zaprli, gasilsko cev nastavili na priključke, odprli ventile in preusmerili vodo v talne drenaže.
5. 5. 2014  USAR tabele 11.5-6, 11.5-7, in 11.5-8 na dan 31.12.2013  2 Dopolnitev se nanaša na napačno naslovljeno tabelo 11.5-6 v predlogu spremebe USAR SES 14-026. V dopolnitvi je naveden pravilen naslov tabele 11.5-6, ki se nanaša na količino nastalih RAO v NEK.
7. 1. 2014 Zamenjava opreme kontrole nivoja SG Sample Recovery Tank 2 Sprememba predvideva zamenjavo opreme kontrole nivoja v zbiralnem rezervoarju vzorčevanja uparjalnikov (SG Sample Recovery Tank, SX904TNK). V okviru spremembe bo zamenjan regulator proizvajalca Siemens z Yokogawinim regulatorjem, medtem ko bo ultrasonični merilnik nivoja (proizvajalec Siemens) zamenjan z magnetostriktivnim merilnikom AT100 (proizvajalec K-TEK), s katerimi imajo v NEK dobre izkušnje. Sprememba je potrebna zaradi nezanesljivosti delovanja obstoječe konfiguracije, saj zaradi nezaželenih izpadov črpalke SX906PMP prihaja do občasnih prelivanj rezervoarja.
7. 1. 2014 Vgradnja rekorderja ob LI5540 2 Sprememba predvideva vgradnjo rekorderja ob obstoječem lokalnem indikatorju LI5540. Ta meri razliko nivojev na potujočih rešetkah sistema CW. Novi rekorder LR5540 (tip ABB SM500F) bo omogočal spremljanje časovnega poteka naraščanja in padanja razlike nivojev na potujočih rešetkah. S tem se bo zmanjšala možnost napake pri spremljanju razlike nivoja, kar je pomembno pri čiščenju grobih rešetk.
7. 1. 2014 DNB odbitek zaradi netipičnih mešalnih krilc gorivnih elementov 2 Sprememba uvaja uskladitev USAR z dejanskim stanjem gorivnih elementov, ki se uporabljajo v NEK. Gorivni elementi v NEK imajo netipične pare mešalnih kril v srednji rešetki gorivnih elementov. V testih gorivnih elementov in analitičnih izračunih, ki so vključeni v USAR, pa takšna netipična mešalna krila niso bila upoštevana. Pomembna razlika je v manjšem učinku mešanja hladila v sredini kanala, kar pomeni za netipične rešetke tudi manjši prenos toplote. Westinghouse je pripravil analizo temeljnega vzroka in kot korektivni ukrep določil 2% kazenski odbitek, ki ga je treba odšteti od rezerve DNB. Pri tem pa projekt za DNB in varnostne analize v USAR ostajajo nespremenjeni. Uvedba kazenskega odbitka zahteva spremembo USAR v poglavjih 4 in 15. Sprememba obratovalnih pogojev in omejitev v NEK STS ni potrebna, se pa spremeni opis kazenskih odbitkov v NEK STS Bases B 3.2.2/3.2.3.
31. 12. 2014 Posodobitev vodikove postaje 1 V okviru FDCR No.02 je bila izvedena dodelava vodikove postaje. V že predhodno vgrajen panel so bili dodatno vgrajeni sekundarni tlačni regulatorji, protilomni ventili in odzračevalni ventila. S tem je bila dosežena polna operabilnost vodikove postaje z delujočim avtomatskim preklopom med baterijami jeklenk in sposobnost vzdrževanja tehnološko zahtevanega tlaka vodika na izstopu iz postaje.
31. 12. 2014 Outage power supply VA441 1 V sklopu modifikacije 764-VA-L sta bila nameščena v AB100 dva terminal boxa, z namenom lažjega izvajanja začasne modifikacije, ki sta trajno povezana s kablom položenim v zasebnem konduitu. Motor VA441 ventilacije se priključuje na vir napajanja s pomočjo krajših kablov, pripravljenih in odloženih v vroči delavnici. S tem se predvsem zagotavlja manjša obremenitev delavcev v času remonta in večja varnost v času izvajanja del.
31. 12. 2014 Zamenjava dodatnih grelcev separatorjev olja in posodobitev grelcev znotraj krmilnih omar CZ chillerjev 1 V sklopu modifikacije 1068-CZ-L so bili zamenjani tračni grelci na vseh treh enotah chillerjev: grelci na kompresorjih in separatorjih olja. Namesto tračnih grelcev je bil vgrajen robustni Heat tracing kabel in nameščena izolacija, armaflex in aluminij. S tesnitvijo kabelskih uvodnic in relokacijo grelca v omarah se je zmanjšala verjetnost nastanka kondenzata v krmilnih panelih.
31. 12. 2014 Fuel traveller Up-ender implementation 1 Z zamenjavo MCC-3 zabojnikov z novimi Traveller zabojniki za transport gorivnih elementov se je spremenil tudi način manipulacije z zabojniki. V sklopu modifikacije so se izvedle potrebne spremembe na objektu in umestitev novih orodij, kot so dvižna naprava (Dual Flate Plate Upender) in pomožna dvižna oprema za dvigalo. Za namestitev nove dvižne naprave je bilo potrebno razširiti in prilagoditi podlago (New Fuel Stripping Area) in urediti mesto za shranjevanje dvižne opreme.
31. 12. 2014 Zamenjava grelnika CY109HTR-001 1 Grelnik kondenzatnega rezervoarja CY109HTR-001 ima U-cevni snop z fiksno cevno steno. Vstopna in izstopna komora sta odstranljiva, da omogočata inšpekcijo cevnega snopa. Dizajn grelnika je identičen kot je bil obstoječi, edina razlika je v izbiri materiala cevnega snopa. Cevi cevnega  snopa obstoječega grelnika CY109HTR-001 so iz SA111Alloy443. Nov cevni snop je iz avstenitnega jekla zaradi boljših trdnostnih lastnosti. Novi CY109HTR-001 je bil integriran v CY in SA sistema na enak način, kot je bil obstoječi grelnik. Podpore grelnika so identične podporam obstoječega grelnika.
31. 12. 2014 Vgradnja panela pri CT črpalkah 1 Predmet modifikacije je bila instalacija novega LS panela z vtičnicami na območju CT črpalk. Oprema je sestavljena iz panela s pripadajočo zaščito, glavnim stikalom in vtičnicami. Modifikacija je bila izvedena zaradi potrebe po priključnem mestu za napajanje v primeru vzdrževalnih del in potrebe za napajanje prenosnih merilnih postaj za merjenje/analiziranje odpadnih  vod oziroma izpustov v reko Savo, ki ga enkrat mesečno (v trajanju 24h) izvaja vodno gospodarstvo. Dosedanje napajanje merilnih postaj je bilo priključeno na vtičnice v CT zgradbi, kar je imelo za posledico polaganje kablov preko transportnih poti (poškodbe kablov) in dostopanje v praviloma zaklenjeno zgradbo.
31. 12. 2014 Zamenjava in prestavitev temperaturnih indikatorjev 1 Vgrajena indikatorja TI6298 (HS952TNK-001 temperature indicator) in TI6299 (HS953TNK-001 temperature indicator) se nahajata na zbiralnikih HS952TNK-001 (Condensate return unit A tank) in HS953TNK-001 (Condensate return unit B tank) in naj bi služila za nadzor temperature kondenzata v samih zbiralnikih za povrat kondenzata. Indikatorja je bilo potrebno zaradi dotrajanosti in lažjega opravljanja raznih posegov na njih zamenjati in prestaviti na primernejšo lokacijo.
31. 12. 2014 Modifikacija vzorčenja in monitoringa CK sistema 1 Na sestanku skupine za izvedbo modifikacije je bilo dogovorjeno in usklajeno, da se predmet in s tem tudi obseg predvidene modifikacije 1085-CK-M popolnoma spremenil. Na podlagi preverjanja obsega nove modifikacije je bilo ugotovljeno, da le-te ni možno zaključiti v predvidenem roku (OL27) zato je bilo predlagano, da se izvedba prestavi na OL28.
31. 12. 2014 LCD ZASLONI V NEK 1 Modifikacija zajema postavitev LCD ekranov v netehnološkem in tehnološkem delu elektrarne z namenom prikazovanja pomembnih informacij delavcem. Na lokacijah TB115, SU, AD3, AD2, APZ se je namestilo LCD zaslone in povezalo v novo mrežo za izmenjavo informacij med njimi.
31. 12. 2014 Posodobitev strojne opreme TRM 1 V sklopu modifikacije (OL27) so bile izvedene naslednje aktivnosti: posodobitev domenskih strežnikov domene pcn.local, posodobitev NUID sistema za aktivacijo – Rapidreach, vgraditev SIEM strežnika v TRM omrežje. V sklopu modifikacije (v RE15) bo narejena naslednja aktivnost: posodobitev požarnih pregrad v TRM omrežju.
2013
15. 11. 2013 Sprememba ARO pozicije za gorivni cikel 27 3 V skladu s postopkom REP-5.101, ki določa program upravljanja z obrabo regulacijskih palic, NEK na vsaka dva gorivna cikla (3 leta) spremeni položaj regulacijskih palic v polno izvlečen položaj iz sredice (ARO). Z naslednjim, 27. gorivnim ciklom, bo ta položaj spremenjen iz 228 na 225 korakov. Namen te spremembe položaja ARO je porazdelitev lokalne obrabe srajčk regulacijskih in zaustavitvenih palic po večji površini. Spremembo položaja ARO na 225 korakov je URSJV že obravnavala v preteklosti in odobrila za gorivne cikle 6 do 8 in 16 do 18.
9. 10. 2013 Vgradnja pasivnega filtrskega ventilacijskega sistema zadrževalnega hrama (PCFVS) 3 Kot del Programa nadgradnje varnosti NEK (PNV) je za varovanje zadrževalnega hrama pred visokim tlakom vgrajen pasivni filtrski ventilacijski sistem zadrževalnega hrama (PCFVS). Za določitev razmer ob težki nesreči s pretalitvijo reaktorske posode je izdelana analiza kot podlaga za projektiranje PCFVS. Vgradnja PCFVS obsega filtre v reaktorski zgradbi in v pomožni zgradbi, povezovalne cevovode iz zadrževalnega hrama do pomožne zgradbe in do oddušnika za izpust v okolje na strehi pomožne zgradbe, ter drugo pripadajočo opremo kot so ventili, membrana za pasivno sproženje izpusta in priključki za testiranje PCFVS. Pomembna je zagotovitev celovitosti meje zadrževalnega hrama ob penetraciji cevovoda PCFVS. Dodatno bo vgrajen tudi radiološki ščit okoli filtra v pomožni zgradbi.
9. 10. 2013 Posodobitev in razširitev sistema detekcije požara v tehnološkem delu NEK 3 Glavni namen razširitve sistema detekcije je pokritost celotnega tehnološkega dela NEK, s čimer se bo povečala stopnja požarne varnosti elektrarne, posredno pa se bo zmanjšala verjetnost nastanka nezgode. V sklopu modifikacije 689-FP-L se bodo instalirali točkasti dimni javljalniki, plamenski javljalniki, linijski žarkovni javljalniki, dimni javljalniki aspiracijskega tipa, ročni javljalniki in toplotni javljalniki. Poleg tega se bo uskladila frekvenca testiranja požarnih javljalnikov z standardom NFPA72-2010. Nova tehnologija elektronskega nadzora tokokrogov omogoča stalen nadzor in takojšnje javljanje napak.
8. 10. 2013 Krško Passive Autocatalytic Recombiners (PAR) 3 Namen spremembe 1002-GH-L »Pasivni avtokatalitični sistem za vezavo vodika (PAR)« je zagotovitev integritete zadrževalnega hrama, tako v primeru projektnih nezgod (Design Based Accident) kot v primeru izven projektnih nezgod (Beyond Design Based Accident). V primeru DBA lahko nastaja vodik na različne načine, kot so reakcija vode in cirkonija, radioliza vode in korozija po nezgodnem stanju. Za kontrolo koncentracije vodika v primeru projektnih nezgod, sta v zadrževalnem hramu NEK nameščeni dve električni sežigalni peči, kjer vodik zgori ob prisotnosti kisika. V primeru BDBA lahko pride do interakcije taline sredice z betonom (MCCI). Posledice te interakcije so ustvarjanje velikih količin vodika in ogljikovega monoksida. Slednji je v kombinaciji z majhnimi količinami vodne pare ali vodika eksploziven in ima podobne eksotermne lastnosti ob reakciji kot vodik. Do BDBA okoliščin lahko pride šele v daljšem časovnem obdobju (24 ur), če elektrarna ne izvede preventivne ali blažilne ukrepe. V okviru spremembe bodo odstranili dve obstoječi električni sežigalni peči in jih zamenjali z dvema Safety Related PAR-oma model NIS PAR 44KKH. Dodatnih dvajset PAR-ov bodo namestili iz naslova BDBA.
3. 10. 2013 Optimizacija merjenja temperature primarnega hladilnega sistema (RTDBE) 3 NEK se je zaradi velikih doznih obremenitev pri vzdrževanju in tudi zaradi občasnih težav zaradi puščanj izolacijskih ventilov odločila, da se bodo meritve ozkega območja temperature RCS po novem merile z RTD, ki bodo direktno vstavljeni v RCS. Glavna prednost predlagane spremembe je lažje vzdrževanje sistema in posledično manjše dozne obremenitve osebja. Sprememba predvideva meritve temperature z RTD na šestih merilnih mestih v vroči zanki in na dveh mestih v hladni zanki. Meritve iz prvih treh RTD na vroči zanki so vezane na en zaščitni kanal (kanal 1 za prvo zanko RCS in kanal 2 za drugo zanko RCS), meritve iz ostalih treh RTD pa na drugi zaščitni kanal (kanal 3 za prvo zanko RCS in kanal 4 za drugo zanko RCS). V hladni zanki RCS zadošča le po ena meritev temperature na kanal, saj pojava stratifikacije ni zaznati zaradi dobrega mešanja hladila v reaktorski črpalki. V obeh hladnih zankah sta po dva nova RTD, skupno torej štirje, za vsak zaščitni kanal po eden. Iz meritev temperature vroče zanke in hladne zanke RCS se nato izračunata razlika temperatur in povprečna temperatura kot vhodna podatka za zaščitne in regulacijske sisteme ter novi signal t.i. kompenzirani OPDT, ki se uporablja le za OPDT zaščito reaktorja. Predlagana sprememba zajema mehanski del (odstranitev obvodne linije in zavaritev priključnih mest, nove izvrtine v hladni in vroči zanki RCS ter vgradnjo RTD v vročih in hladnih zankah RCS), ter instrumentacijskidel (vgradnja novih dvojnih RTD elementov, spremembe v procesnih kabinetih) skupaj s spremembo procesnih parametrov in nastavitev sistemov (nov procesni sistem za merjenje temperature reaktorskega hladilnega sistema, spremembe v kontrolnem sistemu regulacijskih palic, spremembe v kontrolnem sistemu obvodnih ventilov, nove nastavitvene vrednosti za OPDT - over power delta T in OTDT - over temperature delta T). Po trije RTD so nameščeni v obstoječih zajemalkah vroče zanke RCS, dodatno so izvrtane še tri izvrtine v obeh vročih zankah, kamor so nameščeni še trije RTD. V obeh hladnih zankah sta v obstoječi zajemalki nameščena po dva RTD. Signali v štirih merilnih kanalih so tako dosegljivi iz hitro odzivnih RTD, ki so obdani s posebnimi zaščitnimi plašči (thermowell) in zato niso v neposrednem stiku s hladilom RCS. Vse meritve bodo izvedene z novimi, podvojenimi RTD (dual type). Za vsako merilno mesto bosta dva elementa priključena na ustrezen zaščitni kabinet, eden bo pri tem aktiven, drugi pa v rezervi za primer okvare prvega, v primeru okvare celotnega RTD pa bo možna njegova zamenjava brez praznjenja cevi primarnega sistema.
5. 6. 2013 Revizije 29 NZIR NEK in spremembe Tehničnih specifikacij zaradi novega NZIR 3 Pri tej spremembi gre za redno letno ažuriranje NZiR NEK. Posodobili so se podatki o prerazporeditvi prebivalstva okoli NE Krško, ki jih je pridobila NEK od Občine Krško in so povzeti iz centralnega registra prebivalstva na dan 26.3.2013. Poleg tega NZIR voliva na USAR v devetih točkah. Od števila prebivalcev po sektorjih v območju NEK, do vključitve radiološke nesreče v načrt.
19. 12. 2013 Issue Revised Flow Diagrams and Drawings for USAR trough 1.11.2013 2 Zajete so spremembe diagramov, ki so posledica Zahtevka korektivnega programa »Equivalence Evaluation« za zamenjano opremo, tipkarskih napak, napak, manjših sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so spregledane pri predhodni reviziji USAR. Zajeti so tudi primeri uskladitve z dejanskim stanjem in oštevilčenja opreme v skladu s postopkom ESP-2.113 »NEK Equipment Numbering System«.
7. 10. 2013 Ureditev remontnega kontejnerskega kompleksa na prosti lokaciji med prostorom za mobilno opremo in skladiščem tehničnih plinov 2 Uredi se nadomestna lokacija za postavitev stalnega in začasnega kontejnerskega kompleksa. Nadomestna lokacija se nahaja 6 m zahodno od novo zgrajenega objekta za mobilno opremo ter 6 m severno od skladišča tehničnih plinov.
16. 9. 2013 Vgradnja remontnih vrat pri Equipment Hatch 2 Nameščena bo nosilna konstrukcija z vrati z zložljivim vratnim krilom z jermenskim sistemom med betonskim delom zadrževalnega hrama in pokončnimi nosilci za betonske bloke. S tem se bo zmanjšal vdor zunanjega zraka skozi Equipment Hatch v zadrževalni hram, kar je pomembno za vzdrževanje stabilnih atmosferskih pogojev v zadrževalnem hramu. Na zunanji strani betonske konstrukcije zadrževalnega hrama bodo izdelane izvrtine, kjer bodo s sidrnimi vijaki fiksirana omenjena remontna vrata.
16. 7. 2013 Izgradnja redundantnega 400 kV transformatorskega polja SYCA02 (AC02) in dokončanje prenove 400 kV transformatorskega polja SYCA01 (AC01) 2 Predmet modifikacije je zamenjava starih visokonapetostnih komponent v transformatorskem polju, sprememba namembnosti in namestitev novih visokonapetostnih komponent, namestitev vodnikov v prečni zvezi med poljema SYCA01 in SYCA02, zamenjava naprav vodenja, zaščite in meritev v obeh poljih in zamenjavo naprav lastne rabe v relejni hišici za obe polji. Zamenjajo se ločilniki, napetostni in tokovni merilni transformatorji, odklopniki, podporni izolatorji...
12. 7. 2013 Zamenjava transformatorja GT2 2 Namen spremembe je zamenjava glavnega transformatorja GT2 z novim moči 500 MVA. Stari revitalizirani transformator se bo uporabil kot rezerva za oba glavna transformatorja. Novi GT2 bo v izvedbi z usmerjenim pretokom olja (ODAF), kar bistveno izboljšuje hlajenje navitij transformatorja. V sklopu spremembe bo na glavnih transformatorjih izvedena tudi montaža nadzornega (TMS) in protieksplozijskega sistema (SERGI). V okviru modifikacije se bo tudi nadgradil požarni zid med GT1 in GT2, da bo glede ustrezal požarnim standardom.
5. 7. 2013 Vgradnja sistema Westinghouse DMIMS-DXTM 2 Po prvotni namestitvi sistema DMIMS-DXTM leta 2001 se je nepričakovano pojavil neznan šum ozadja v signalu, ki je vplival na občutljivost sistema. Dodani so bili ustrezni filtri, ki so občutno povečali občutljivost sistema na izgubljene delce, vendar pa občutljivost sistema ni bila zadostna. V remontu 2012 so bili v sistem vgrajeni dodatni filtri, ki so občutno izboljšali občutljivost sistema. Po remontu 2012 pa se je po zagonu reaktorskih črpalk ponovno pojavil do tedaj neznan šum ozadja, katerega vzrok je po predvidevanjih reaktorska črpalka 1, ki je bila pred tem modificirana. Frekvenca šuma ozadja je bila v frekvenčnem območju, ki je ponovno zmanjševal občutljivost DMIMS –DX sistema. Z namenom, da se šum odpravi je predvideno, da se namestijo dodatno filtri na vseh kanalih DMIMS –DX sistema. Predvidene so tudi izboljšave zapisovanja, shranjevanja in analize signalov ter LCD prikaz sistema.
5. 7. 2013 CRDM Ventilation dampers Installation 2 Proti koncu remonta 2012 sta v novi ventilacijski liniji za hlajenje CRDM ventilatorja vlekla prevelik tok zaradi prevelikega pretoka zraka skozi ventilacijske kanale. Montirani so bili omejilniki pretoka zraka, tokovi pa so se zaradi tega znižali na raven želenih vrednosti. Z modifikacijo 1074-VA-L pa se bodo obstoječi omejilniki pretoka zraka oz. lopute zamenjale z novimi industrijskimi loputami "dampers" iz nerjavnega jekla, ki omogočajo fino nastavitev pretoka zraka. Kljub nižjemu minimalnu potrebnemu pretoku zraka za hlajenje CRDM bodo ventilatorji delovali na njihovi projektni vrednosti, kar je dobro za same ventilatorje.
5. 7. 2013 Popravek RETS 2 S to modifikacijo se odpravljajo ugotovljena neskladja v dokumentu RETS, in sicer tri sklicevanja na neobstoječe sekcije in en popravek poročila o izpustih.
5. 7. 2013 Povezava IA iz TB v IB zgradbo 2 Modifikacija obsega vgradnjo bypass linije okoli obstoječega protipovratnega ventila. Novo izvedena linija bo tako vsebovala 2,5 inch zaporni ventil z možnostjo ročne manipulacije. Razlog za izvedbo je omogočiti pretok IA zraka iz turbinske zgradbe proti vmesni zgradbi v primeru izvenprojektne nezgode. Modifikacija vpliva tudi na USAR fig.9.3-1e.
5. 7. 2013 Ureditev dostopa v reaktorski bazen 2 Dosedanji dostop v reaktorski bazen je bil po lestvi in je bil otežen ter nevaren. Z modifikacijo bodo zgradili stopnišče, po katerem se bo lažje dostopalo v reaktorski bazen, lestev pa bodo odstranili. Zgrajena bo tudi zaščitna ograja za varovanje pred padcem z višine, ki bo zagotovila tudi PVT območje (preprečitev vnosa tujkov). Stopnišče in ograja sta strukturi razreda NSR (ne-varnostni razred) in izboljšane kvalitete (Augmented Quality). Stopnišče je zaradi lege nad RVLIS in reaktorsko glavo projektirano za potresne pogoje OBE in SSE. Izvedba stopnišča je v delu fiksna, nekateri deli pa so odstranljivi, saj se pri tem upošteva posebne zahteve za izvedbo del med remontom, to je montaža reaktorske glave in premikanje stroja za vlaganje gorivnih elementov v sredico. Ograja bo na vzhodni strani fiksna, na zahodni strani reaktorskega bazena pa premična. Vpliv na USAR je tudi zaradi vnosa novih materialov v zadrževalni hram, kar vpliva na podatke v tabeli 6.2-36.
5. 7. 2013 Zamenjava tlačnega stikala električne FP črpalke 2 Sprememba zajema zamenjavo tlačnega stikala, ki ima funkcijo zagona in ustavitve električne protipožarne črpalke FP103PMP-001. Z obravnavano modifikacijo se staro stikalo odstrani in se ga nadomesti s kombinacijo merilne zanke, ki jo sestavljata merilni pretvornik in kontroler. Razlog za modifikacijo je zastarelost opreme in nedobavljivost originalnih komponent. Poleg tega se z odstranitvijo impulzne linije, ki je sedaj speljana v panel, odpravi možnost zalitja električnega panela z vodo. Novi kontroler vsebuje tudi možnosti nadzora nad odpovedmi, tako bo povezan na alarmno ploščo v komandni sobi.
5. 7. 2013 Zamenjava 118 VAC regulacijskih transformatorjev 2 Modifikacija predvideva zamenjavo obstoječih 118 VAC regulacijskih transformatorjev, ki sta klasificirana kot "Nuclear safety related". Transformatorja se zamenjata zaradi dotrajanosti in ker stari modeli niso ustrezali novim EQ zahtevam. Poleg zamenjave transformatorjev se predvideva izvedba alarma iz posameznega transformatorja na alarmno ploščo, kjer se že sedaj nahajata alarma, ki signalizirata podnapetostno stanje na transformatorskih zbiralkah. Novi alarm bo dodatno javljal napake v delovanju novih transformatorjev.
29. 5. 2013 Relokacija transmiterjev za merjenje vakuma v kondenzatorju 2 Sprememba zadeva spremembo lokacije senzorjev tlaka v kondenzatorjih. Ti senzorji dajejo regulaciji turbine informacijo o tlaku v kondenzatorjih, na podlagi katere regulacija zaustavi turbino, ko tlak naraste nad 0,28 kp/cm2. Na podlagi prejšnjih dogodkov in prehodnih pojavov je bilo opaženo, da se ob zmanjšanju pretok CW skozi kondenzatorja in naraščanju temperature, prične v senzorskih linijah nabirati kondenz. Ustvari se vodni stolpec, kar povzroči napačno meritev senzorjev. Modifikacija zajema prestavitev senzorjev, tako, da se bodo dolžine senzorskih linij več kot razpolovile, kar bo ugodno vplivalo na natančnost meritve senzorjev. Kot projektna osnova za modifikacijo sta vzeta transmiterja tlaka PT3866B in PT3867B, ki kažeta natančne meritve. Ta dva transmiterja sta locirana malo nad mestom priklopa senzorske linije.
29. 5. 2013 Dolivanje olja v RCP01-MTR 2 S spremembo se namesti trajni priključek za dolivanje olja v motor RCP1, in sicer na čep spodnjega oljnega lonca spodnjega ležaja. Priključek bo omogočal dolivanje olja zunaj prostora RCP1, s tem pa se bo povečala radiološka varnost izvajalcev del med obratovanjem.
29. 4. 2013 Sprememba poglavja USAR 17.2, QA During the Operations Phase 2 Sprememba je bila potrebna zaradi usklajevanja poglavja 17.2 z drugimi NEK dokumenti, z drugimi poglavji USAR (npr. 13.1 in 13.4), s poročilom PSR-NEK-4.2, z inšpekcijskimi zapisniki URSJV, s spremembami zakonodaje (ZVISJV, JV5, JV9) in standardi ASME NQA-1 in IAEA GS-R-3.
24. 4. 2013 Obnova 400-kV polj Tumbri 1 in 2 ter izgradnja 400-kV DV polj Beričevo 1 in 2 2 Sprememba obsega obnovo 400 kV polj Tumbri 1 in 2 ter izgradnjo novih 400 kV DV polj Beričevo 1 in 2. Obnova polj obsega celotno zamenjavo VN opreme, vključno z jeklenimi konstrukcijami, temelji in kanalizacijo.
24. 4. 2013 Zamenjava sedmih ročnih Kerotest ventilov 2 Na podlagi tujih obratovalnih izkušenj in obratovalnih izkušenj NEK bodo v NEK zamenjali štiri ASME III Class 2 Kerotest ventile sistemov CS in SI ter en ne – varnostni Kerotest ventil RC sistema z ventili drugih proizvajalcev zaradi težav pri obratovanju. Z zamenjavo dveh ventilov na SI sistemu se spremeni tudi Končno varnostno poročilo (USAR), ker se spremeni tip ventila, to pa posledično pomeni tudi spremembo oznake specifikacije ventilov.
26. 3. 2013 Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11-5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2012 2 Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2012. V tabelo 11.5-6 so dodani tudi ingoti. Na strani 11.5.-16, Rev. 15 je popravljeno začasno shranjevanje ingotov, ki ustreza dejanskemu stanju.
26. 3. 2013 Vgradnja drenažnih ventilov 2 Modifikacija obsega vgradnjo drenažnih ventilov na delih sistemov, ki se ne nahajajo v varnostnem razredu. Ventili, ki se bodo vgradili so krogelnega tipa, normalno zaprti. Kot posledica modifikacije se bo dopolnil pretočni načrt, ki se nahaja v USAR, FIG.10.1-6.
26. 3. 2013 Priključka za alternativno polnjenje CY rezervoarjev 2 Modifikacija obsega vgradnjo dveh novih priključkov na 16" cevovodih za odzračevanje CY rezervoarjev. Na vertikalnih delih odzračevalnih cevovodov tik ob rezervoarjih je predvidena vgradnja priključkov z ventili in gasilsko spojko 4" tip A, na katero bo možen priklop fleksibilnega cevovoda. S predlagano modifikacijo se bo omogočilo alternativno polnjenje oziroma praznjenje CY rezervoarjev preko novih priključkov. Cevovoda na katerih bosta instalirana priključka sta opremljena z grelnima kabloma, zato bo potrebno tudi nova priključka opremiti z grelnima kabloma. Obstoječi grelni kabli se bodo odstranili in namestili daljši kabli, ki bodo pokrivali tudi nova priključka. Zaradi izvedene modifikacije se bo obremenitev diesel generatorja povečala za približno 100 W na vsaki progi. Ogrevanje cevovodov je aktivno le pri nizkih temperaturah (pod 5 st. C), ko določeni porabniki obratujejo z zmanjšano močjo. Posledično, ne bo prišlo do povečanja maksimalne obremenitve dizel generatorjev.
31. 12. 2013 Vgradnja “LIVE LOADING” sistema na ventila 8801A in 8801B 1 Modifikacija je bila izvedena na ventilu 8801A v RE09, na ventilu 8801B pa v RE13. Z modifikacijo smo zamenjali obstoječi sistem tesnenja ventila s pletenicami z vgradnjo LIVE LOADING sistema, s katero smo izboljšali način tesnjenja ventila in zmanjšali oz. eliminirali število intervencij na ventilu, ki so pomembni za brezhibno obratovanje elektrarne. Z modifikacijo smo zmanjšali prednapetost tesnilnega paketa vretena ventila in uvedli kontinuirano kontrolo sile prednapetosti tesnilnega paketa.
31. 12. 2013 Posodobitev MSIV ventilov 1 Na glavnih izolacijskih ventilih glavnega parovoda 20141 in 20142 so se izvedele določene posodobitev z namenom zagotoviti večjo zanesljivost samih ventilov ter omogoči lažje vzdrževanje. Na ventilih 20141 in 20142 so se tako izvede naslednje aktivnosti: stabilizacija zapornega organa ventila pri odprtem ventilu, zamenjava notranjih delov (mali pladenj, vreteno ventila,…), nov način tesnjenja za aktivnim tesnjenjem ("live loading"), sanacija vodilnih reber (popravilo odstopanja), zamenjava vzmeti in zamenjava zračnega cilindra.
31. 12. 2013 Dolivanje olja v RCP01-MTR 1 Modifikacija je obsegala instalacijo priključka za dolivanje olja v spodnji oljni lonec motorja RC črpalke RCPCPC01-MTR. Modifikacija je izvedena v celoti in brez odprtih vprašanj.
31. 12. 2013 Zamenjava aktuatorjev FW izolacijskih ventilov in ožičenje pozicije FW kontrolnih ventilov na PIS 1 V sklopu modifikacije so bili tako nadgrajeni vsi trije aktuatorji (dva sta aktivna in vgrajena na ventilih 21136 in 21237, tretji je rezervni in shranjen v skladišču NEK).
31. 12. 2013 Zamenjava EQ opreme v skladu z ED-12 programom 1 Predmet modifikacije 805-NA-L, po zaključku EQ5 projekta (ko je bila idenificirana dodatna nekvalificirana oprema), je zamenjava določene nekvalificirane opreme in urejanje konfiguracije EQ opreme. Modifikacija je je bila v celoti implementirana v RE13. Proglašena Full/Final Operability 30.10.2013.
31. 12. 2013 Povečanje preseka PW cevovoda in ventila 1 Modifikacija je bila izvedena za potrebe čiščenja CW strani kondenzatorja, ki se izvaja med remontom. Na južni strani med obema kondenzatorjema CO101CND-001 in CO101CND-002 je bilo potrebno zagotoviti večjo distribucijo vode.
31. 12. 2013 Zamenjava glave reaktorske posode 1 V RE12 je bila izvedena glavnina modifikacije zamenjave glave reaktorske posode. V RE13 so bila izvedena preostala dela na modifikaciji: zamenjava kablov DRPI A, namestitev dvižnih mehanizmov kabelskega mostu in seizmičnih opor, namestitev seizmičnih ojačitev, predelava izolacije in prostora za odlaganje le-te ter druga manjša korektiva.
31. 12. 2013 Odzračevanje SI sistema 1 V okviru modifikacije sta bila instalirana dva odzračevalna priključka v reaktorski zgradbi na SI cevovodih izza ECCS ventilov. Modifikacija je bila delno izvedena že v RE12 (priključki na ostalih lokacijah), zaradi razpoložljivosti izvajalca z ustrezno tehnologijo vrtanja (RTDBE projekt, EDM vrtanje) pa sta se ta dva priključka izvedla v RE13.
31. 12. 2013 Namestitev drenažnih ventilov na rezervoarju FTUD 1 Modifikacija je bila izvedena za potrebo kontroliranega dreniranja obeh rezervoarjev FHSTTS01 in FHSTTS02. Znotraj obeh rezervoarjev sta plovec in nepovratni ventil katera je potrebno pregledati in servisirati, da ne pride pri sami menjavi goriva do nepravilnega delovanja. V vsakem rezervoarju je približno 75 litrov DD vode. Ker ni bilo drenažnega ventila, je prihajalo pri dreniranju do razlivanja DD vode v okolici obeh komponent in s tem nevarnost zdrsa delavcev, ki hodijo mimo. Na obe enoti, FHSTTS01 in FHSTTS02 smo vgradili 1/2" izolacijska ventila s katerima bodo kontrolirano drenirali DD vodo.
31. 12. 2013 Zamenjava zbiralnic 400KV sistema, prestavitev merilnega polja AC07 v polje CA13, zamenjava ozemljilnikov Q16 in Q26 ter prestavitev ozemljilnikov Q15 in Q25 1 Gre za modifikacijo, ki jo v celoti izvaja ELES in sicer na podlagi dokumenta z naslovom Projektna naloga za 400 kV stikališče NEK, rekonstrukcija stikališča (1x ozemljilno polje GI in GII, 1x DV polje 400 kV Zagreb II, 1x DV polje 400 kV Zagreb I, 1x DV polje 400 kV Maribor, 1x DV polje 400 kV Ljubljana rezerva, 1x 400 kV merilno polje GI in G II, 2x TR polje NEK), ki so ga pripravili in podpisali predstavniki ELES-a in NEK-a. Modifikacija se je izvajala že v prejšnjih dveh remontih, v času RE13 pa so bile zamenjane še zadnje preostale stare 400kV zbiralnice G1 in pripadajoči podpirni izolatorji in sicer v DV poljih AC03 in AC04 (vse ostalo je bilo izvedeno v prejšnjih dveh remontih). S tem je bila zaključena še tretja (zadnja) faza izvedbe te modifikacije.
31. 12. 2013 Vgradnja izolacijskih ventilov na sistem tesnilnega olja 1 Modifikacija je bila izvedena za potrebo vzdrževalnega posega na ventilu PCV291, razbremenilnem ventilu 280, ventilu 266, ventilu 265, ventilu 267 in ventilu 268. V primeru posega je bilo potrebno zdrenirati 300 litrov olja in največkrat je postalo to olje tudi neuporabno za ponovno uporabo.
31. 12. 2013 Zamenjava ECCS nastavitvenih ventilov 1 V okviru modifikacije je bilo zamenjanih 8 ECCS ventilov za nastavitev pretoka varnostnega vbrizgavanja. Novi ventili so odporni na erozijo in z ustreznejšim pretočnim koeficientom. Nastavitev ventilov v okviru full-flow testa je olajšana in izvedbeno hitrejša kot s starimi ventili.
31. 12. 2013 Zamenjava 118V regulacijskih transformatorjev 1 Namen modifikacije je zamenjava 400/118V regulacijskih transformatorjev EE115XFRJ101 ter EE115XFRj301. Oba transformatorja sta se zamenjala zaradi izteka življenjske dobe.
31. 12. 2013 Zamenjava pozicionerja ventila PCV 135 1 Kontrolni ventil PCV135 vgrajen na izstopni liniji toplotnega izmenjevalca s svojo kontrolno konfiguracijo vzdržuje tlak 30 kp/cm2. Ventil je zračno upravljan preko pripadajočega pozicionerja, ki ga krmili elektronski kontroler – kartica vgrajena v kabinetih 7300 sistem. Z modifikacijo je bil zamenjan obstoječi pozicioner z novim FISHER DVC6000 kontrolerjem v »remote mounted« izvedbi, ki se sestoji iz: DVC6005 (osnovne enote z opcijo montaže na 2 »inch« nosilec) in DVC6015 (meritve pomika, ki se namesti na samem ventilu). Pri zamenjavi se je vgradil tudi nov filter regulator. Obnovljene so bile tudi vse impulzne linije instrumentacijskega zraka.
31. 12. 2013 Nadgradnja sistema DMIMS rev.1, 1 V sklopu lanskega remonta in izvedbe 773-RC-L rev.0 je bila izvedena obsežna zamenjava elektronske opreme na DMIMS sistemu (akvizicijski PC itd.) in vgrajeni dodatni filtri na kanalih, ki so bili identifirani kot ˝preveč˝ šumni predvsem zaradi ˝glasnega˝ delovanja oz. povzročanja visokega nivoja šuma preko obeh črpalk RC sistema. Kljub temu, da je bila modifikacija v celoti izvedena pa se je pokazalo, da v bistvo nismo dosegli željenega cilja, saj visok nivo šuma ni dopuščal nastavitev vseh kanalov v skladu z zahtevami oz. je bila na nekaterih kanalih še vedno reduirana občutljivost (reduced sensitivity). Namen rev.1 DMP oz. obsega za RE13 je bil vgradnja dodatnih filtrov oz. zamenjava obstoječih s pasovnimi filtri za širše frekvenčno območje 3,5 do 5,8 KHz).
31. 12. 2013 Instalacija izolacijskih ventilov in testnega priključka 1 Z izvedbo modifikacije smo dosegli izboljšanje delovanja opreme TS sistema (Toplotna postaja). Pred tlačno stikalo PS3407 sta bila instalirana izolacijski ventil in testni priključek s čim se je zagotovila možnost kalibracije oz. nastavitve stikala tudi med samo ogrevalno sezono. Pred stikalo LS3445A sta bila instalirana izolacijska ventila zaradi možnosti izolacije in s tem izvajanja vzdrževalnih posegov na stikalu. Odstranjen je bil protipovratni ventil 24049. Zgodovina problematike ventila in rezultati narejenih analiz so pokazali, da je smiselno vzpostaviti prvotno projektno stanje sistema, in sicer projektno stanje pred letom 1991 oz. pred projektom posodobitve TS-100 postaje.
31. 12. 2013 Trajna odstranitev sušilca GN904DRY-001 1 Modifikacija je bila izvedena za potrebo trajne odstranitve sušilca vodika GN904DRY-001.
31. 12. 2013 Zamenjava DC odklopnikov 1 Z revizijo 1 modifikacije 666-DC-L so dokončana dela na izvedbi in testiranju signalizacije položaja transfer stikala EE905SWG001 na CB102BRDK503/A, CB102BRDK503/B in na PIS mimiki EE12.
31. 12. 2013 Postavitev novega računskega centra ERC2 1 Modifikacija se je končala leta 2013 s pridobitvijo požarnega certifikata za stavbo SU v NEK. Pod okriljem modifikacije se je postavil nov računski center ERC2 v stavbi SU, uredilo požarno javljanje za celotno stavbo SU, posodobili klimati za računski center št.1 INFO in naredila mreža čitalcev za odčitovanje črtnih kod v centralnem skladišču NEK.
31. 12. 2013 RCS RTD Heat Temperature Measurement 1 Zaradi nadzora nad kvalificirano življenjsko dobo novih RTD-jev, instaliranih po modifikaciji 716- RC-L, je bilo potrebno vgraditi opremo za nadzor mikrolokacijskih temperaturnih pogojev RCS RTD-jev.
31. 12. 2013 Zamenjava prikazovalnikov temperatur IN-CORE sistema, 1071-IC-L 1 Modifikacija je zajemala zamenjavo dveh prikazovalnikov temperatur TI451 in TI452 z dvema rekorderjema DX2000 proizvajalca Yokogawa na ICCMS sistemu. V NEK je ICCMS sistem zasnovan na Westinghouse-ovi WDPF platformi. TI451 in TI452 sta prikazovalnika temperatur v MCR. Prikazovalnika proizvajalca Westronics omogočata s pomočjo pripadajočega »multiplekser-ja« prikaz vseh temperatur IC sistema. TI451 zagotavlja prikaz 20 temperatur varnostne proge A in TI452 prikazuje 19 temperatur TC-jev varnostne proge B. Z novo konfiguracijo se je multiplexer s prikazovalnikom zamenjal z rekorderjem Yokogawa DX2000, ki omogoča priključitev po 20 kanalov.
31. 12. 2013 Neodvisni sistem detekcije sevanja v okolici NEK 1 Osnovni namen modifikacije je zagotoviti neodvisen in samozadosten mobilni sistem radiološkega nadzora (Autonomous Radiation Monitors – ARM) za merjenje sevanja v normalnih okoliščinah (remont, dela na opremi v AB-ju) in v primeru izrednega dogodka, kot je izguba celotnega zunanjega električnega napajanja elektrarne, potres itd. Same gama merilne sonde bodo delovale tudi v primeru izgube vsega napajanja znotraj elektrarne (station blackout), saj so napajane z lastno baterijo. Z modifikacijo se postavijo merilne sonde okoli ograje NEK na vseh osmih straneh neba in v pomožni zgradbi na elevacijah 82, 89, 94, 100, 107 in 115. Nadzor nad sistemom se izvaja preko delovne postaje nameščene pri dežurnem radiologu.
31. 12. 2013 Zamenjava 10m STOLPA in instrumenacije v NEK 1 Modifikacija obsega zamenjavo 10 m stolpa in instrumentacije v NEK. Hkrati se zamanja krmilnik za zajem podatkov ter posodobi vse senzorje zaradi poenotenja z avtomatske merilne postaje (AMP) Brežice, AMP Cerklje in AMP Krško. Nabor meritev in podatkov se ne spremeni.
31. 12. 2013 Ožičiti signale na PIS 1 Modifikacija je na sistemih BR, GH in WP zamenjala instrumentacijo (prej pneumatsko) in povezala signale na PIS level 1. V RE12 je bilo dokončana modifikacija z zadnjo zamenjavo transmitterja FT- 1094.
31. 12. 2013 Zamenjava AMP Cerklje 1 Modifikacija se je končala leta 2013. Na obstoječi lokaciji AMP Cerklje – letališče se je umaknila stara postaja. Nova postaja se je postavila pri Osnovni šoli Cerklje ob Krki. Podatke iz letališča Cerklje pridobivamo od ARSO-ta skladno s sporazumom. Tako sedaj pridobivamo na lokaciji Cerklje dvojne podatke. Nova procesna enota se je integrirala z ostalimi obstoječimi PC-ji, pri čemer uporablja GSM komunikacijski modul, kjer ni bilo spremembe na prikazih, prenosih podatkov, poročil.
2012
26. 10. 2012 Dopolnilna odločba za odobritev in implementacijo Risk Informed (RI-ISI) pristopa v okviru ISI programa TD-2E/4 za četrti inšpekcijski interval 2012-2022 3 Gre za predlog spremembe v ISI programu TD-2E/4, ki uvaja verjetnostni (RI-ISI) pristop določitve zvarov kategorije 1 in 2 za ISI pregled v skladu z 10CFR50.55a(a)(3)(i), kot sprejemljivo alternativno metodo. NEK RI-ISI pristop je osnovan na EPRI metodologiji (EPRI TR-112657) v skladu z ASME Code case N-578-1 in ASME Section XI Nonmandatory Appendix R. ISI program TD-2E/4 je v skladu s standardom ASME XI, tako da ima predlog spremembe osnovo v poglavju TS 3. 0. 5., ki zajema skladnost z ASME XI. O odobritvi sprememb USAR se URSJV z delno odločbo ni odločila, ker ni bilo ugotovljenih vseh dejstev, pomembnih za odločanje. URSJV se je tako s to dopolnilno odločbo odločala o preostalem delu vloge, in sicer o spremembah USAR, ki ga je NEK dopolnila v skladu z dogovorom na ustni obravnavi.
18. 10. 2012 Odobritev spremembe USAR za EQ program 3 Leta 1983 je bila v ZDA izdana zahteva po skladnosti nuklearnih elektrarn z zakonom 10CFR50.49, ki določa zahteve za okoljsko kvalifikacijo varnostne električne opreme, ki se nahaja v ekstremnih pogojih okolja v elektrarni. V sklopu izvajanja prvega obdobnega varnostnega pregleda (PSR1), je URSJV potrdila izvedbeni načrt PSR1. V odločbi je URSJV od NEK zahtevala realizacijo celotnega izvedbenega načrta aktivnosti, vključno z akcijami, ki so se nanašale na EQ program. Med akcijami PSR1 je bila potrebna posodobitev končnega varnostnega poročila. NEK je izdelala EQ program in pripravila predlog opisa v USAR. Večino opreme je tudi že kvalificirane. Še vedno pa ni vsa oprema kvalificirana in tudi vse analize niso zaključene. NEK je pripravila ukrepe s katerimi zagotavlja varno obratovanje, kljub nekvalificirani opremi za vmesno obdobje do končne rešitve. O zadevi zato ni možno dokončno odločiti. Začasno odločba pa se izdaja. ker je potrebno še pred koncem postopka uskladiti končno varnostno poročilo z dejanskim stanjem na objektu.
20. 7. 2012 Odobritev in implementacija Risk Informed (RI-ISI) pristopa v okviru ISI programa TD-2E/4 za četrti inšpekcijski interval 2012-2022 3 Gre za predlog spremembe v ISI programu TD-2E/4, ki uvaja verjetnostni (RI-ISI) pristop določitve zvarov kategorije 1 in 2 za ISI pregled v skladu z 10CFR50.55a(a)(3)(i), kot sprejemljivo alternativno metodo. NEK RI-ISI pristop je osnovan na EPRI metodologiji (EPRI TR-112657) v skladu z ASME Code case N-578-1 in ASME Section XI Nonmandatory Appendix R. ISI program TD-2E/4 je v skladu s standardom ASME XI, tako da ima predlog spremembe osnovo v poglavju TS 3. 0. 5., ki zajema skladnost z ASME XI.
13. 7. 2012 Dovoljenje za obratovanje pri temperaturah reke Save višjih od 26,7°C 3 Odobrena je sprememba največje dovoljene temperature reke Save na sesalnem mestu sistema varnostno oskrbne vode (SW), določeni v NEK STS in sicer s 26.7 oC na 27,4°C do 30. septembra 2012.
20. 6. 2012 Spremembe USAR v poglavju 2.4 - 2. faza (PMF, porušitveni valovi, nadgradnja protipoplavne zaščite NEK) 3 Na osnovi analiz največje možne poplave (PMF), porušitvenih valov in hibridnih hidravličnih modelov so spremenjena oz. na novo pripravljena podpoglavja 2.4.3 in 2.4.4. NEK je izvedla tudi nadgradnjo protipoplavne zaščite, zaradi česar se spreminjata tudi podpoglavji 2.4.1 in 2.4.10. Določeni so novi pretoki in nivoji poplav PMF (posebej za Savo in Potočnico) in porušitvenih valov za različne scenarije porušitve zajezitev HE na Savi. V prvi fazi upravnega postopka se je z začasno odločbo zaključilo podpoglavje 2.4.2, ki vsebuje projektno poplavo NEK, verjetnostno določen deset tisočletni pretok reke Save.
24. 4. 2012 Nadgradnja varnostnega napajanja/p> 3 Nadgradnja varnostnega napajanja povečuje zanesljivost obstoječega sistema varnostnega napajanja. Uvedba tretjega varnostnega dizla, zaradi povečane redundance in prostorske ločitve, zmanjšuje skupno verjetnost poškodbe reaktorske sredice, tako s stališča izboljšanja zanesljivosti varnostnega napajanja, kot tudi s stališča potresne varnosti.
20. 4. 2012 Podnapetostna zaščita drugega nivoja 1E varnostnih zbiralk" 3 V okviru prvega obdobnega varnostnega pregleda (PSR) je bil pregledan tudi električni projekt NEK ter primerjan s takrat najnovejšimi standardi in zahtevami. Med pregledom je bilo ugotovljeno, da NEK nima drugo-nivojske zaščite, kot je to zahtevano z BTP-PSB-1, zato je bilo dano priporočilo, da se izvedejo spremembe s katerimi se bodo te zahteve izpolnile (PSR priporočilo št. 2.12-5 v dokumentu PSR-NEK-2.12). Branch Technical Position BTP-PSB-1, ki zahteva, da ima elektrarna poleg podnapetostne zaščite, ki zagotavlja, da se ob izgubi zunanjega napajanja na varnostne zbiralke priključijo notranji napajalni viri, še drugi nivo zaščite, ki skrbi, da imajo vse varnostne komponente tudi zaščito pred degradiranim električnim napajanjem. To lahko nastopi v primeru nižje napetosti zunanjega omrežja, ali pa zaradi prehodnih pojavov v elektrarni.
20. 4. 2012 Sprememb USAR in TS iz naslova PSR akcije izdelave NEK Aging Management Program in podaljšanja življenjske dobe NEK 3 NEK se odobrijo spremembe NEK Tehničnih specifikacij, Table 3.4-6, »REACTOR VESSEL MATERIAL SURVEILLANCE PROGRAM – WITHDRAWAL SCHEDULE«. Vsebina spremenjene strani NEK Tehničnih specifikacij je podana v prilogi in je sestavni del te odločbe. O odobritvi sprememb USAR iz naslova PSR akcije izdelave NEK Aging Management Program in podaljšanja življenjske dobe NEK bo odločeno naknadno z dopolnilno odločbo.
20. 4. 2012 Zamenjava glave reaktorske posode 3 NEK bo je med remontom 2012 zamenjala glavo reaktorske posode na podlagi izkušenj iz industrije glede napetostne korozije primarnega sistema in posledičnih poškodb penetracij na glavi reaktorske posode z namenom zagotavljanja dolgotrajne integritete primarne tlačne meje. Sprememba obsega poleg zamenjave reaktorske glave tudi posodobitev opreme na glavi in zamenjavo dotrajanih komponent. Po zamenjavi glave se bodo izboljšali tudi pogoji dela med remonti, saj bo z zamenjavo glave zagotovljeno boljše varstvo pri delu, zmanjšal se bo čas potreben za dela na reaktorski glavi in posledično izpostavljenost radioaktivnemu sevanju.
23. 1. 2012 Pregleda in analize temeljnih podmen državnega načrta ter revizije ocene ogroženosti NEK 3 To je že tretja odločba po uradni dolžnosti po nesreči v Fukušimi, s katero je URSJV naložila NEK izvedbo analize in pripravo predlogov izboljšav temeljnih podmen državnega načrta zaščite in reševanja. Državni načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči predstavlja zadnjo pregrado, ki varuje ljudi pred posledicami težke jedrske nesreče. V ukrepanje v okolici elektrarne bi se v takem primeru vključile sile zaščite in reševanja na občinski, regijski in državni ravni. Njihovo ukrepanje je sedaj pripravljeno na temelju podmen, ki izhajajo še iz časov, ko je elektrarna začela obratovati. Ker je bilo po nesreči na Japonskem precej naukov tudi na področju ukrepanja ob jedrski nesreči v širši okolici jedrske elektrarne, mora v skladu z odločbo NEK preučiti svojo oceno ogroženosti in pri tem posebno pozornost posvetiti potrebnemu ukrepanju v okolici ob težkih nesrečah. Na podlagi revizije ocene ogroženosti mora NEK nadalje preveriti in posodobiti temeljne podmene državnega načrta in koncept zaščite in reševanja ter predlagati morebitne spremembe, ki bi jih bilo smiselno uvesti. Pri tem mora upoštevati najboljšo svetovno prakso in izkušnje, ki izhajajo iz dogodka v Fukušimi. Predlogi sprememb bodo podlaga za pripravo sprememb državnega načrta, ki ga mora odobriti Vlada RS.
15. 11. 2012 Alternativna izvedba testa na neprepustnost SR Class 1 ob koncu 3. 10-letnega ISI intervala (Izvzetje zahteve IWB-5222(b) iz ISI programa TD-2E/3) 2 Gre za spremembo izvajanja ISI programa, kjer se izvzame, v skladu z 10CFR50.55a(a)(3)(ii), test na nepropustnost komponent varnostnega razreda 1 na obratovalni tlak, ki so pri normalnih pogojih izolirane od obratovalnega tlaka RCS. Izvedba testa bi povzročila veliko dodatnih težav, tveganja in naporov pri izvedbi, brez pomembnega dodatnega povečanja stopnje varnosti, zanesljivosti in kvalitete, kar naj bi bil dopusten razlog za neizvedbo določenih ASME zahtev tudi po 10CFR50.55a(a)(3)(ii). Namesto omenjenega testiranja na nepropustnost po ASME, sekciji XI: IWB-5222(b), se bo izvedlo testiranje izolacijskih ventilov v normalnem obratovalnem stanju. VT-2 kontrola pa bo zajemala tudi del cevovoda do drugega izolacijskega ventila. Sprememba ima vpliv na ISI program TD-2E/3.
9. 11. 2012 Prestavitev AMS Cerklje 2 NEK ima tri meteorološke postaje izven NEK. AMS Cerklje se bo prestavil z lokacije na letališču Cerklje na novo lokacijo zraven osnovne šole Cerklje ob Krki. Nova meteorološka postaja ne bo merila hitrosti in smeri vetra.
9. 11. 2012 Sprememba USAR poglavja 3.0 (Appendix 3A) 2 Spremembo USAR v prilogi 3A Conformance with Regulatory Guides je nastala na podlagi korektivnega programa (št. 2009-4318). Regulatory Guide 1.64 je nadomeščen z Regulatory Guide 1.28, ANSI standardi, ki so bili aplikabilni v RG 1.64, pa so upoštevani v ASME NQA-1-2008 in ASME NQA-1a-2009. Opuščeni so tudi RG 1.58, RG 1.88, RG 1.123, RG 1.144 in RG 1.146. V novi reviziji USAR bodo upoštevani standardi IAEA GS-R-3, GS-G-3.1 in GS-G-3.5 namesto starih standardov Safety Standard 50-C/SG-q in smernice 50-SG-Q1 do Q14.
13. 12. 2012 Issue Revised Flow Diagrams and Other Drawings for USAR Through 01.11.2012 2 Zajete so spremembe diagramov, ki so posledica Zahtevka korektivnega programa »Equivalence Evaluation« za zamenjano opremo, tipkarskih napak, napak, ki so nastale zaradi spreminjanja formata načrtov USAR-ja in manjših sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so spregledane pri predhodni reviziji USAR. Zajeti so tudi primeri uskladitve z dejanskim stanjem in oštevilčenja opreme v skladu s postopkom ESP-2.113 »NEK Equipment Numbering System«.
19. 12. 2012 Sprememba USAR poglavja 9.1.1 2 Vzrok za spremembo USAR je sprememba besedila v poglavju, ki opisuje stanje v bazenu za sveže jedrsko gorivo. Spremeni se podatek o številu lokacij v bazenu, besedilo, ki ne ustreza več dejanskemu stanju se briše.
11. 4. 2012 Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 2 Posodobijo in dopolnijo se tabele 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 z novimi podatki o inventarju RAO v začasnem skladišču RAO za leta 2011 in stanjem na dan 31.12.2011 V poglavje 15.5.5 je dodano, da se v 200 l sode iz nerjavečega jekla brez biološkega ščita lahko shranjujejo tudi posušene usedline (DS).
4. 4. 2012 Obnova 400 kV DV polja Maribor, izgradnja zveznega polja CA12, vgradnja transformatorja T412 in zamenjava sistema zaščite zbiralk 2 V sklopu te modifikacije je bilo v času remonta 2012 na mestu sedanjega rezervnega 400kV polja (Ljubljana) zgrajeno popolnoma novo DV polje Maribor, v RTP 400/110 kV Krško je bilo zgrajeno še novo zvezno polje in instaliran še en 300 MVA transformator 400/110 kV s pripadajočo VN opremo. Zamenjana je bila kompletna oprema zaščite 400 kV zbiralk (krije celotno 400 kV stikališče (območje NEK in območje RTP Krško).
4. 4. 2012 Zamenjava odklopnika in ločilnikov v 400kV transformatorskem polju ter odstranitev zveznega polja. 2 V sklopu modifikacije je bil v času remonta 2012 v transformatorskem polju AC01 v celoti (skupaj s temelji in jeklenimi podstavki) zamenjan odklopnik a0, ločilnika a1 in a2 ter ozemljilni nož a51, zamenjala se je kabelska kanalizacija (betonske kinete so bile odstranjene in položena nova cevna kabelska kanalizacija) in izvedene so bile vse potrebne VN povezave. Zvezno polje AC02 je bilo v celoti odstranjeno. Obnovljena je bila zunanjost relejne hišice RH1 v stikališču (streha, fasada, okno, vrata, strelovod,…), večina portalov vključno z reflektorskimi stolpi pa je bila na novo pobarvana. V DEH prostoru si bili odstranjeni kabli bivšega zveznega polja. V kontrolni sobi so bili poleg kablov bivšega zveznega polja odstranjeni še upravljalsko indikacijski elementi (stikala, mimike, alarmna okenca). Modificiran in testiran je bil tudi PIS sistem.
29. 3. 2012 Unification of RCP manipulation Area RB3a with RB3b 2 Poenoteni so inštalacijski vmesniki RCP motorjev v prostorih RB3a in RB3b ter rešena so težave pri manipulaciji z RCP motorji in njihovimi tesnilnimi paketi. Poenotene so inštalacije sistema za zbiranje olja v primeru puščanja na RCP motorjih (OSPS) – delsistema so namesto fiksnih cevi izveden s fleksibilnimi cevmi inštaliranimi na motorju. Omogočena je zamenjava motorja na RCP #1 brez dodatnih del na umiku ovir, ki so bile prisotne v prostoru RB3a. Izvedena je sprememba sistema OSPS in prestavitev FP cevi za 30 cm. Oprema in inštalacija, ki se je spreminjala, ni varnostnega razreda. Poizvedbi modifikacije bosta imela oba RCP motorja (1S-86P550 in 1S-D039) in oba prostora (RB3a in RB3b) enako konfiguracijo.
29. 3. 2012 Priključka na alternativno hlajenje CC Hex 2 Sprememba obsega vgradnjo dveh priključkov na cevovodu za recirkulacijo čistilnih kroglic Taprogge na sistemu SW. Preko teh dveh priključkov bo možno alternativno hlajenje obeh CC toplotnih izmenjevalnikov. Sprememba je del SAME opreme za primer izvenprojektnih nesreč. Priključki bodo vgrajeni na ne-varnostni del cevovoda SW, ter bodo na obstoječi cevovod priključeni preko izolacijskega ventila. Spremembe se lahko izvede med obratovanjem, saj del cevovoda, na katerega se dodajo priključki, med zahtevanim obratovanjem SW ni v funkciji (je izoliran od ostalega dela SW). Sami priključki bodo v zgradbi CCB, elevacija 100,30.
29. 3. 2012 Vgradnja indikatorjev tlaka na IA sistemu 2 Z modifikacijo sta se na IA cevovodih na priključkih vgradila manometra za spremljanje tlaka IA sistema v RB ter pripadajoča izolacijska ventila.
29. 3. 2012 NEK TS Changes - LCO 3.3.3.8 2 V NEK STS na strani 3.3-70 za LCO 3.3.3.8 pod "action b" se doda manjkajoča zvezdica, ki usmerja k dodatni pojasnitvi Funkcije B na dnu iste strani. Gre za odpravo admministrativno, tipkarsko napako
31. 12. 2012 Manipulacija z multiplikatorji FW črpalk 1 Z modifikacijo so podaljšane proge enotirnih dvigal HE900CRN-030, HE900CRN-040 in HE900CRN-041, tako da je omogočena varna manipulacija z deli multiplikatorjev črpalk FW105PMP-001, FW105PMP-002 in FW105PMP-003. Zaradi podaljšanja prog bosta modificirani tudi objemki podpor MK-TCH-013 in MK-TCH-014 nad črpalko FW105PMP-001 ter trasa vodil (conduit) FWU39X, FWC66X in WC731X pri črpalki FW105PMP-003.
31. 12. 2012 Rekonstrukcija merilnih zank frekvence na DG1 in DG2 1 Ker na trgu ni mogoče nabaviti rezervnih indikatorjev frekvence, so zamenjana indikatorja frekvence SI5715A in SI5715B s pretvorniki frekvence in ustreznimi instrumenti enakega merilnega območja. Z novimi pretvorniki frekvence je poenoteno merilno področje na obeh zankah električnega napajanja. Novi pretvorniki in indikatorji frekvence so opredeljeni kot varnostni v skladu z zahtevami standardov IEEE 323-1983 in IEEE 344-1975/1987.
31. 12. 2012 Izvedba neodvisnega napajanja IMS sistema 1 Glavni razlog za modifikacijo je omogočanje hkratnega delovanja sistema za detekcijo puščanja gorivnih elementov (In-Mast Sipping) in video sistema (VMST), ker je zagon IMS-sistema po izklopu napajanja dolgotrajen. Modifikacija na vložnem stroju zajema vgradnjo enofazne vtičnice na ohišje krmilne omare. Neodvisno napajanje bo izvedeno preko odklopnika in transformatorja 380/220V 1300VA za IMS-sistem (FHSCMC01 – IMSPU).
31. 12. 2012 Zamenjava aktuatorjev FW izolacijskih ventilov in ožičenje pozicije FW kontrolnih ventilov na PIS 1 Na izolacijskih ventilih 21136 in 12137 glavne napajalne vode se bosta vgradila linearna sprožilnika proizvajalca Greer Hydraulics Inc. (original iz leta 1978). Z nadgradnjo obstoječega projekta odpravljamo težave z dobavljivostjo originalnih delov in širimo nadzor nad komponentami s povezavo informacij o tlakih na procesno informacijski sistem. Delovanje ventilov ostaja enako.
31. 12. 2012 Vgradnja live loading sistema na PRZ PORV ventilih 1 Zamenjali bomo obstoječi sistem tesnjenja ventila s pletenicami z vgradnjo sistema za trajni nadzor obremenitev tesnilnega paketa (Live Loading), s katerim bomo izboljšali tesnjenje ventilov in zmanjšali oziroma odpravili intervencije na ventilih, ki so pomembni za brezhibno obratovanje elektrarne.
31. 12. 2012 Posodobitev in nadgradnja radioloških monitorjev 1 Modifikacija obsega zamenjavo procesnih in prikazovalnih enot radioloških monitorjev R-31 in R-32, ki merita puščanja uparjalnikov iz primarne strani na sekundarno. V glavni komandni sobi se bodo v RMS-panelih zamenjale prikazovalne enote za kanala R-31 in R-32 ter vsi rekorderji z brezpapirnimi.
31. 12. 2012 Meritev prevodnosti hladilne vode BBC stikala 1 Modifikacija vključuje zamenjavo obstoječega degradiranega sistema za merjenje prevodnosti hladilne vode BBC-stikala z novim, ki vključuje senzor prevodnosti tipa 402VP ter dvokanalni analizator Rosemount, tipa 1056. Izhodi analizatorja (trije releji) bodo povezani z obstoječim alarmnim sistemom, ki ostane nespremenjen, analogni izhod analizatorja pa bo speljan na procesno informacijski sistem (PIS).
31. 12. 2012 Posodobitev meritve pretoka borove kisline 1 Posodobitve števcev dodajalne vode obsega vgradnjo dveh elektronskih števcev proizvajalca OMRON v ohišji FY110B in FY111B. Pretvorba reset signala 118VAC v 24VDC je del elektromehanskega števca. V novi konfiguraciji bo dodan nov transformator za električni RESET v ohišjih FY 110B in FY 111B. Funkciji štetja in električnega RESET-a ostajata enaki. Elektronski števec potrebuje za svoje delovanje napajanje 118 VAC.
31. 12. 2012 Izboljšava na FW dolgi recirkulaciji 1 Namen modifikacije je izboljšati pretočne razmere na dolgi recirkulacijski liniji glavne napajalne vode in s tem zmanjšati obremenitve na tem delu cevovoda. Stara enojna dušilka se zamenja s štiristopenjsko, spremeni se način pritrditve cevovoda na kondenzator in zamenja poškodovani usmerjevalnik pretoka v kondenzatorju.
31. 12. 2012 Supply and replacement of new generator rotor 1 Rotor je kot dinamična komponenta generatorja najbolj izpostavljen procesu staranja, ki se največkrat kaže v slabšanju izolacije navitja. Njegova predvidena življenjska doba je 25 let. Rotor glavnega generatorja NEK obratuje že več kot 30 let, v remontu 2010 pa je bila z neodvisnimi meritvami potrjena tudi prisotnost medovojnega stika na eni od tuljav pola N1. Sprejeta je bila odločitev o čim prejšnji zamenjavi rotorja, ki naj bi se izvedla v remontu 2012, kljub izjemno kratkemu času, ki je bil na razpolago za projektiranje, izdelavo, zaključne preizkuse in transport – odkovka z Japonske v ZDA ter izdelanega rotorja iz ZDA v Slovenijo. Poleg rotorja, ki je izdelan z upoštevanjem najnovejših proizvodnih standardov in tehnoloških posodobitev, bosta dobavljena rezervna ležaja za generator in transportno-skladiščni kontejner, v katerem se bo shranil originalni rotor v inertni dušikovi atmosferi. Z njegovim previjanjem in posodobitvijo bo imela NEK na razpolago strateško rezervno komponento, ki bo ustrezno dolgoročno skladiščena na elektrarni
31. 12. 2012 Implementacija ED-12 programa 1 Modifikacija predstavlja sklepni del projekta EQ-programa. Nekvalificirana oprema se bo zamenjala s kvalificirano, na delu EQ-opreme pa se bo vzpostavila kvalificirana konfiguracija, ki bo omogočala varnostno funkcijo EQ-opreme za primer projektne nezgode (LOCA, MSLB, HELB). Zamenjala se bo tudi določena EQ-oprema s poteklo življenjsko dobo. Modifikacija bo potekala na različnih tipih opreme: končna stikala na ventilih, RTD-elementi, motorni ventili (MOV), izbirna kontrolna stikala, pretvorniki, tlačna stikala, I/P-pretvorniki, elektromagnetni ventili, MCCD-ji idr. V priključnih omaricah se bo uredila konfiguracija
31. 12. 2012 Dodatni alarmi HD aplikacije 1 Med delovanjem sistema drenaže grelnikov je bilo ugotovljeno, da delni izpad sistema (izguba redundance na kontrolerjih, sicer brez izgube logične funkcionalnosti) ne povzroči alarma v glavni komandni sobi. Izpad redundance (izpad redundančnega PLC-ja), ki sicer kot signal že obstaja na HD-sistemu (in SCADI), bo tako logično povezan s signalom, ki že sproža NUA v komandni sobi. S tem bomo dodali 8 novih signalov, saj bo alarm za vsako centralno procesno enoto posebej. Izboljšali bomo preglednost morebitnih napak zaradi izpada redundance in lažje ukrepali. Dodelan bo tudi vhodni blok za merilnike nivoja HD-grelnikov (enak za vse kanale), ki se bo v primeru izpada meritve (normalne ali alternativne) preklopil na redundantno meritev nivoja na istem grelniku.
31. 12. 2012 Vgradnja SA izolacijskega ventila 1 V turbinski zgradbi se bo vgradil krogelni ventil 6-SG34. Ventil 23910 se bo vgradil med obstoječima podporama, ki se bosta ustrezno prestavili. Novovgrajeni ventil bo omogočal nekatera vzdrževalna dela na opremi SA-sistema izven remonta. Zaradi varnega upravljanja z ventilom bosta vgrajena tudi lestev s podestom, ki bo pritrjena na tla, in podporni steber.
31. 12. 2012 Vgradnja live loading SIS. na CZ ventile 1 Modifikacija naj bi dosegla več pozitivnih učinkov: 1. Zvišala zanesljivost tesnjenja vretena ventila: a. z zmanjšanjem višine tesnilnega paketa (vgradnja tesnilne puše), b. z vzdrževanjem konstantne prednapetosti tesnilnega paketa z uporabo vzmeti Belleville. 2. Znižala silo trenja med tesnilnim paketom in vretenom ventila: a. z zvišanjem gladkosti površin (vreteno/tesnilo), b. z znižanjem napetosti v tesnilnem paketu z nižanjem sile zategovanja, c. z uporabo tesnil z nižjim koeficientom trenja. V R12 se načrtuje zamenjava tesnil ventila CZ LCV7101D.
31. 12. 2012 RCP dolivanje olja 1 V okviru modifikacije je bil vgrajen priključek za dolivanje olja v spodnji oljni lonec motorja RC črpalke RCPCPC02-MTR. Priključek omogoča dolivanje olja izven predelka RC črpalke. S tem je zagotovljena večja varnost izvajalcev del glede izpostavljenosti radiološkim vplivom.
2011
28. 11. 2011 Nadgradnja varnostnega napajanja 3 Modifikacija obsega izvedbo pripravljalnih dela v elektrarni za montažo tretjega dizel agregata moči 4 MW.
1. 9. 2011 Izvedba modernizacije varnostnih rešitev za preprečevanje težkih nesreč in blažitev njihovih posledic 3 URSJV je po uradni dolžnosti naložila NEK, da mora preučiti odzive elektrarne na težke nezgode in preveriti zmogljivosti elektrarne za obvladovanje težkih nezgod ter pripraviti program za nadgradnjo obstoječih sistemov, struktur in komponent.
24. 8. 2011 Prestavitev roka 3. točke iz odločbe št. 3570-4/2011/16 3 URSJV je odobrila prestavitev roka za posodobitev in razširitev sistema detekcije požara v tehnološkem delu NEK do 1. 6. 2012.
27. 7. 2011 Posodobitev in razširitev sistema detekcije požara v tehnološkem delu NEK- mod. 689-FP-L 3 Sistem detekcije požara bo posodobljen in razširjen na celotno območje tehnološkega dela elektrarne (vsi požarni sektorji).
15. 7. 2011 Začasno odstopanje od Tehničnih specifikacij v sekciji 3. 7. 11 3 Za izvedbo spremembe STORE postane pršilni sistem za gašenje požara na reaktorskih črpalkah neoperabilen. Tehnične specifikacije LCO 3.7.11.2 zahtevajo izvajanje požarne straže v prostorih reaktorskih črpalk, kjer pa so visoke hitrosti doz. NEK je predlagala alternativno rešitev s postopkom POA 11-11, ki predvideva gasilce v pripravljenosti in detekcijo morebitnega požara z obstoječimi toplotnimi javljalniki pri reaktorskih črpalkah.
30. 5. 2011 Izredni občasni varnostni pregled NEK 3 URSJV je po uradni dolžnosti naložila NEK, da mora izvesti izredni občasni varnostni pregled, v okviru katerega mora NEK analizirati odziv elektrarne na izjemne zunanje dogodke.
11. 4. 2011 »Supply and erection of ex-vessel neutron dosimetry« 3 Sprememba zajema popravek pozicij v NEK-SES gleda na dejansko stanje nevtronskih dozimetrov sistemov EVNP.
21. 12. 2011 Dopolnitev RETS tabele 3.3-24 in tabele 3.3-25 2 Uskladitev dokumenta RETS z dejanskim stanjem NEK.
21. 12. 2011 Odzračevanje SI sistema 2 Z modifikacijo bo podaljšan odzračevalni cevovod oziroma prestavljen ventil na dostopno mesto v najvišjih točkah SI sistema. Izboljšala se bo zanesljivost delovanja SI sistema, olajšalo se bo odzračevanje sistema, s tem pa bo zmanjšala možnost poškodb SI črpalk in vdora zraka v primarni sistem.
21. 12. 2011 "Krško Upgrade of the Westinghouse DMIMS-DX", 2 Sistem DMIMS-DX je bil pred desetimi leti nameščen z namenom določanja izgubljenih delcev v primarnem sistemu NEK. Delovanje sistema je neposredno po zagonu elektrarne moteno, saj sistem zaznava v vseh kanalih motnjo, ki vpliva na odziv sistema. Da bi napako odpravili je potrebno namestiti dodatne, ozko pasovne filtre zvoka/šuma na vseh kanalih sistema. Ker je v času od namestitve sistema do danes proizvajalec sistema Westinghouse uvedel vrsto izboljšav (npr. način zapisovanja signala, hitrost obdelave podatkov, izboljšave v prikazovalniku signala) ter povečal zmogljivost shranjevanja podatkov, je bilo potrebno za nadgradnjo sistema vgraditi tudi zmogljivejšo centralno procesno enoto in zamenjati LCD prikazovalnike na sistemu.
19. 12. 2011 Sprememba USAR 2 Zajete so spremembe diagramov, ki so posledica Zahtevka korektivnega programa, »Equivalence Evaluation« za zamenjano opremo, tipkarskih napak ter napak, ki so nastale zaradi spreminjanja formata načrtov USAR-ja in manjše spremembe že odobrenih paketov sprememb, ki so spregledane pri predhodni reviziji USAR. Zajeta je tudi uskladitev z realnim stanjem (as build) in oštevilčenje opreme v skladu s proceduro ESP-2.113 »Equipment Numbering System« in uskladitev stanja s postopkom SOP-3.2.109 »Kontrolna lista predpogojev«.
9. 11. 2011 Posodobitev razdelilca zraka v kotlovnici 2 Modifikacija zajema izboljšanje razvoda instrumentacijskega zraka v kotlovnici, kjer imamo osem porabnikov instrumentacijskega zraka za sistem pomožne pare (SA) ter sistem toplotne postaje (TS) z ločenimi razvodi brez skupnega distribucijskega manifolda.
9. 11. 2011 SFP Region I Expansion 2 V bazenu za izrabljeno gorivo (SFP) se rešetke za hranjenje gorivnih elementov v Regiji I uporabljajo za hrambo svežih oziroma delno zgorelih gorivnih elementov v polnitvenem vzorcu 3 polne rešetke od 4 rešetk. Glede na ponovno oceno razmer v bazenu za izrabljeno gorivo v primeru težke nesreče se razširi območje Regije I za hrambo svežega goriva. Trenutno je za hranjenje predvidenih 84 pozicij v Regiji I , dodatno pa se razširi Regijo I na 112 mest. Predlagana sprememba je konservativna in je znotraj obstoječih projektnih osnov. Prav tako sprememba ne vpliva na strukturne, kemične in materialne lastnosti SFP.
9. 11. 2011 Sprememba koordinat lokacije NEK v USAR 2 Zaradi odstopanj, ki se pojavljajo ob novo določeni veljavni meritvi, je NEK vložila zahtevo za spremembo Gauss-Krugerjeve koordinate lokacije NEK skupaj z ustreznimi WGS84 koordinatami. Nova prava meritev je bila opravljena leta 1980 s strani Geodetske uprave Republike Slovenije. URSJV predlaga, da se hkrati s spremembo koordinat lokacije NEK v USAR-ju črta oziroma spremeni tudi Referenca 1 z novo referenco.
9. 11. 2011 Zamenjava čistilnega stroja SW102TSC-012 2 Modifikacija obsega zamenjavo potujoče rešetke čistilnega stroja v sistemu bistvene oskrbe vode (SW) zaradi degradacije vodil in verige čistilnega stroja. Bistvena razlika glede na predhodno stanje je v načinu vtoka vode, ki je namesto direktnega vtoka dvojni vtok, s čemer se prepreči vdor umazanije na čisto stran SW sistema tudi v primeru nezadostnega izpiranja rešetk.
4. 8. 2011 Avtomatska regulacija vrtljajev FP100PMP-001 in krmilne omare EE106PNLE841 2 Modifikacija zajema zamenjavo kontrolne omare EE106PNLE841 ter vgradnjo opreme za regulacijo vrtljajev črpalke FP100PMP-001.
19. 7. 2011 Sprememba USAR, posodobitev tabele 8.3-1 2 Tabela 8.3-1 predstavlja bremena na obeh varnostnih dizlih in obremenitvene sekvence za okvare LOCA, MSLB in SBO. Usklajena so nazivna in dejanska bremena s stanjem v elektrarni upoštevajoč pretvorbo HP v kW v skladu s poročilom ESD-TR-04/11.
12. 7. 2011 Uvedba dodatnih kontrol in indikacij TU/GN podpornih sistemov (TC, TU, CW, LO) na PDEH 2 Predmet modifikacije so izboljšave na podpornih sistemih za delovanje glavnega generatorja in turbine. Gre za manjše spremembe predvsem na sistemih TC, LO, CW in TU (EH olje in stroj za vrtenje turbine ("turning gear")). Spremembe so predvsem v smeri izboljšanja možnosti nadzora in trendiranja procesnih parametrov in upravljanja določenih komponent.
10. 6. 2011 Izvedba strojnih modifikacij STORE 2 Modifikacija prispeva k boljšemu obvladovanju izven projektnih nezgod ter zajema: dograditev novih priključnih mest na določenih sistemih, opremo za spremljanje nivoja in temperature SF bazena, premična zračna kompresorja, premične gasilske črpalke, prenosne diesel agregate in gasilsko zaščitno opremo. Tako je omogočeno: polnjenje ali prečrpavanje vode iz različnih alternativnih virov v uparjalnike in zadrževalni hram, priključitev dodatnega vira zraka za IA sistem, povezovanje IA prog, alternativni zrak za porabnike v zadrževalnem hramu in alternativni vir zraka za dušik, za upravljanje z ventili PCV3702, PCV3703, FCV3020 in FCV3019, polnjenje SF bazena.
8. 6. 2011 Izvedba elektro modifikacij STORE, 2 V sklopu modifikacije so pripravili priključna mesta na za napajanje varnostne opreme z mobilnimi dizel generatorji ter so nabavili mobilni dizel generatorji. Priključna mesta so na naslednjih 400V zbiralkah / motornih kontrolnih centrih: EE104SWGLD11, ter EE103MCCD121, EE103MCCD123, EE103MCCD211 ter EE103MCCD221. Nabavili so tri mobilne dizel generatorje z močjo 150kVA, ki služijo za napajanje motornih kontrolnih centrov ter en generator moči 1000kVA, ki služi za napajanje zbiralke EE104SWGLD11.
16. 5. 2011 Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 2 Predlog sprememb tabel USAR v poglavju 11 se posodobi in dopolni tabele 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 z novimi podatki o inventarju RAO v začasnem skladišču RAO za leta 2006, 2007, 2008, 2009 in stanjem na dan 31. 12. 2010.
29. 4. 2011 Avtomatsko čiščenje rešetk 2 Sistem avtomatskega čiščenja rešetke se uporablja za čiščenje rešetke brez prisotnosti lokalnega operaterja. V lovilni bazen je vgrajen čistilni stroj, ki je namenjen za odstranjevanje trdih delcev in ostalih odpadkov iz bazena. Pri gibanju transportne verige čistilne grablje zajemajo trde dele in odpadke in jih transportirajo skozi izhodno odprtino v zbiralnik odpadkov. Trak je bil v letu 2011 vgrajen tako, da lahko deluje v ročnem režimu. V avtomatskem režimu bo deloval po priključitvi na alarmni sistem v remontu 2012.
21. 4. 2011 Sprememba sekcije USAR 9.4.7.1, točka 12 2 Sprememba zajema odpravo napačnega sklicevanja v USAR sekciji 9.4.7.1, kjer so definirane projektne osnove sistema ventilacije zadrževalnega hrama. Sklicevanje se nanaša na splošna izhodišča pri načrtovanju ventilacijskega sistema kot je navedeno v sekciji USAR 9.4, 1. in 2. stolpca in ne kot je sedaj zapisano, da so v poglavju 9.4.5, ki se nanaša na hladilni sistem zgradbe diesel generatorja.
21. 4. 2011 Popravek reference v USAR 2 S Spremembo se odpravi očitna napaka tako, da se v USAR sekciji 11.6.5 (References) na strani 11.6-4 spremeni sklic na številko dokumenta »Priročnik za izračun doz v okolici NEK« (ODCM) iz ADP-1.5.800, Rev.1 v ADP-1.7.017.
21. 4. 2011 Spremembe NEK TS - LCO 3.7.11.2, točka c 2 Z modifikacijo se v Tehničnih specifikacijah NEK na strani 3.7-26c za LCO 3.7.11.2 (točka c) odpravi administrativna oz. tipkarska napaka in sicer se popravi razmak med požarnimi sektorji in elementi v pomožni zgradbi tako, da bo jasno kateri element spada v kateri požarni sektor.
13. 1. 2011 Vgradnja drenažnega ventila 22100 za LCV5095 2 Z začasno spremembo pri grelniku FW100HEX-001 se bo vgradil drenažni ventil in se bo omogočilo dreniranje vmesnega cevovoda ter kontrola tesnosti izolacijskega ventila normalne drenaže.
31. 12. 2011 Prestavitev ventila 28886 1
31. 12. 2011 Trajna odstranitev FI10 1
31. 12. 2011 Postavitev novega računskega centra 1
31. 12. 2011 Rekonstrukcija TP6 in vgradnja prenapetostnih odvodnikov v TP1-TP5 1
31. 12. 2011 Povišanje nasipov za zaščito NEK pred verjetno maksimalno poplavo 1
2010
29. 10. 2010 Zamenjava NEK »Strong motion seismic« sistema 3 Posodobi se zastarela oprema seizmične instrumentacije NEK
28. 10. 2010 »Supply and erection of ex-vessel neutron dosimetry« 3 Gre za spremembo vgraditve sistema EVND za merjenje nevtronskega fluksa hitrih nevtronov. NEK se začasno odobri namestitev detektorjev na novi lokaciji, ker izvedba na odobreni lokaciji zaradi geometrije prostora ni možna.
22. 10. 2010 »Flex Hose Application on RCP Motor CCW ASME Class 3 Piping System« 3 Potrjuje se nova konfiguracija cevovoda pri kateri ni več potreben hidravlični blažilnik na cevovodu do zgornjega ležaja izhodne šobe toplotnega izmenjevalca reaktorske črpalke in da nista potrebna dva mehanska blažilnika na cevovodu do zgornjega ležaja vhodne šobe toplotnega izmenjevalca reaktorske črpalke.
1. 10. 2010 Izolacija CVCS v primeru zloma cevovoda 3 Vgrajuje se temperaturni nadzorni sistem, ki ob doseženi temperaturi 47 oC mejne vrednosti nastale z izpustom primarnega hladila ob morebitnemu zlomu praznilne linije avtomatsko izolira CVCS praznilno linijo in s tem zmanjša vpliv omenjene projektne nesreče na opremo, ki se nahaja v pomožni zgradbi.
30. 9. 2010 »Flex Hose Application on RCP Motor CCW ASME Class 3 Piping System« 3 Z spremembo bodo zamenjani gibki priključki cevovoda sistema za hlajenje komponent na zgornje in spodnje ležaje vhodnih in izhodnih šob toplotnih izmenjevalcev reaktorskih črpalk.
29. 9. 2010 Krško Ex - Vessel Neutron Dosimetry system EVNDS 3 NEK izvaja program nadzora sprememb mehanske žilavosti materiala reaktorske posode zaradi nevtronskega obsevanja. S spremembo se zagotavlja nadomestna metoda nadzora reaktorske posode, kar je pomembno s stališča zagotavljanja veljavnosti obratovalnih omejitev reaktorske posode v primeru podaljšanja življenjske dobe jedrske elektrarne.
24. 9. 2010 Zamenjava (retrofit) NEK »Strong Motion Seismic sistema« 3 Zamenjava obstoječega tehnološko zastarelega NEK Strong Motion seizmičnega sistema s sistemom nove tehnološke generacije.
20. 9. 2010 Zamenjava odklopnika za napajanje polarnega dvigala 3 S spremembo se posodobi zaščita napajanja polarnega dvigala z dodatno vgrajenimi varovalkami, ki omogočajo dvojno zaščito penetracije. Tako bo mogoče pred remontom vklopiti napajanje polarnega dvigala za potrebe servisiranja in testiranja, ko je elektrarna v MODE 3, kar sedaj ni mogoče.
13. 12. 2010 NEK TS »Changes«, Uveljavitev pravilnika JV9 2 Z uveljavitvijo pravilnika JV9 se v NEK tehničnih specifikacijah izbrišejo reference za stari pravilnik o poročanju in se kot referenca doda JV9.
13. 12. 2010 Sprememba USAR 2 Popravek očitne napake v USAR poglavjih 3.10.1 in 3.10.2.
13. 12. 2010 Sprememba USAR 2 Zajete so uskladitve diagramov že potrjenih sprememb ter spremembe diagramov, ki so posledica EEAR in CAP sprememb, tipkarskih napak in manjše spremembe že odobrenih paketov sprememb, ki so spregledane pri predhodni reviziji USAR.
8. 11. 2010 Sprememba USAR, poglavje 13.6 in 3.0, dodatek 3A 2 Sprememba naziva programa in vnos novejših standardov v skladu s trenutno veljavnih NEK QA planom in ADP postopkom.
8. 11. 2010 Sprememba sekcije USAR 3.7.5 2 S spremembo se odpravi očitna napaka in sicer napotilo na neobstoječo sekcijo v KVP za obvladovanje seizmičnega projektiranja.
22. 10. 2010 Vgradnja dodatnega ventila drenaže 2 Začasno se vgradi dodatni ventil na drenažne linije Sistema za varnostno vbrizgavanje za potrebe »system Leakage testa na cevovodih klase 1.
4. 8. 2010 »Reactor Vessel Head Stud Tensioning Optimization« 2 Z spremembo se optimira način pritezanja in odpuščanja vijakov reaktorske glave. Izdelana analiza dovoljuje tudi izvedbo pritezanja in odpuščanja vijakov s pomočjo dveh napenjalcev v primeru okvare enega od napenjalcev.
28. 7. 2010 Konzolna dvigala za manipulacijo z bremeni pri RC črpalkah 2 Vgradijo se štiri nova konzolna dvigala zaradi izboljšanja oz. olajšanja vzdrževanja črpalk RCPCPC01 in RCPCPC02.
28. 7. 2010 Zvišanje pH vrednosti v RC sistemu 2 V USAR se spremenijo mejne koncentracije Li-7 v primarnem hladilu zaradi podaljšanja gorivnega cikla na 18 mesecev in se vrednost pH med obratovanjem poviša iz 7,1 na 7,2.
12. 7. 2010 688-RC-L Navarjenje bimetalnih zvarov tlačnika 2 Z Izvedlo 5 strukturnih navarov (SWOL) na tlačniku se bo zmanjšal učinek napetostne korozije (PWSCC) na obstoječih zvarih ter omogočili aplikacijo UT preiskave po ASME XI.
12. 7. 2010 Ožičenje T-125 na PIS 2 Z izvedbo ožičenja na PIS se bo omogočilo spremljanje trenda izhodne temperature in hkrati arhiviranje merilnega podatka razbremenilnega ventila 8120 praznilne linije sistema za upravljanje kemijske sestave in prostornine.
12. 7. 2010 PSR reševanje problematike »pressure locking phenomena« 2 Namen spremembe je preprečevanje nepričakovane okvare/blokade varnostno pomembnih ventilov z zapornimi elementi vrste ''flexible-wedge gate valve'', gnanimi z motornim pogonom zaradi t.i. fenomena zapore tlaka (pressure locking).
12. 7. 2010 Posodobitve RCP motorja S/N IS-86550 in priprava prostora v okolici RCPCPC02 2 S spremembo je potrebno pripraviti vse zunanje priključne točke in rešiti sistem dreniranja olja v zaprti lovilec, kot tudi priključiti dodatno instrumentacijo na obstoječi sistem, kar je potrebno za nemoteno obratovanje in nadzor delovanja obnovljenega RCP motorja.
12. 7. 2010 Remontno napajanje AB, FHB in IB zgradbe 2 Sprememba obsega elektro in gradbena dela za izvedbo napajanja remontnih porabnikov. Z modifikacijo se vgradi nova ne-varnostna oprema: transformatorska postaja, motorno kontrolni center, 6 vmesnih razdelilnih omar, 23 vtičnih gnezd in se izvede prestavitev lokacije 400 V napajanja obstoječe opreme.
7. 7. 2010 »Change of Safety Classification of Waste Processing and Boron Recycle Systems and Equipment« 2 Spremeni se varnostna klasifikacija za komponente v sistemih obdelave radioaktivnih odpadkov (plinastih, tekočih) in sistemu za recikliranje bora, kar je v skladu z zahtevami iz RG-1.143 in standarda ANSI/ANS-51.1-1983.
7. 7. 2010 Zamenjava regulacijskih ventilov FCV851, HCV864, FCV852 in HCV865 2 Zamenjajo se regulacijski ventili sistema za odvajanje zaostale toplote (RH), ker se obstoječi ne proizvajajo več.
7. 7. 2010 Zamenjava zbiralnic 400-kV sistema 2 Sprememba zajema obnovo in rekonstrukcijo zbiralnic 400 kV sistema.
17. 6. 2010 NEK USAR Rev. 16, Sec. 10.3.1.3 »Typo Correction« (ZKP 2009-3194) 2 S spremembo bo odpravljena tipkarska napaka v varnostnem poročilu NEK, ki se nanaša na standard ANS N18.2, kjer je napačno navedena revizija 1972, morala pa bi biti revizija 1973.
17. 6. 2010 Optimizacija regulacije grelne enote in odplinjevalnika CY rezervoarjev 2 Zamenjanih bo več komponent toplotnega izmenjevalnika za ogrevanje vode v rezervoarjih kondenzatne vode in odplinjevalnika teh rezervoarjev. Namen spremembe je odprava poškodb toplotnega izmenjevalnika zaradi vodnih udarov.
17. 6. 2010 Vgradnja mehanskih tesnil na črpalkah za izpiranje potujočih rešetk 2 Namesto vrvičnih tesnil se vgradijo mehanska tesnila na obeh črpalkah sistema obtočne hladilne vode.
17. 6. 2010 Sprememba RETS 2 Dopolnitev RETS z zahtevami Pravilnika JV9.
17. 6. 2010 Podaljšanje ventilacijskih linij ventilov 10444, 10657, 10458 2 Podaljšani bodo odzračevalni cevovodi, kar bo omogočalo enostavnejšo odzračevanje cevovodov na sesalnih straneh glavnih črpalk sistema za hlajenje komponent.
17. 6. 2010 Popravek »USAR FUGURE 9.1-3, Sh.2« 2 S predlagano omejitvijo pretoka se bodo zmanjšale sile toka na stene zajemalk, kar posledično pomeni vzpostavitev stabilnega stanja sistema.
17. 6. 2010 »Revision of series 7.2 USAR figures« 2 Pri tej modifikaciji gre le za vnašanje popravkov v USAR načrte. Med revizijo načrtov USAR poglavja 7.2 so v le-teh najdene tipkarske napake, ugotovljene pa so tudi neskladnosti s trenutnim stanjem v elektrarni. Le-te so nastale ob izvajanju modifikacij, medtem ko spremembe načrtov niso bile ustrezno izvedene.
17. 6. 2010 Sprememba napajanja pralnega stroja 2 Namen spremembe je priključitev dodatnega pralnega stroja v pralnico, zaradi obsežnih remontov in velike frekvence ljudi in s tem posledično velike količine uporabljenih kombinezonov.
17. 6. 2010 Vgradnja odzračevalnih ventilov na SW sistemu 2 Vgradita se dva odzračevalna ventila na cevovodu, ki povezujeta sistema oskrbovalne vode (SW) in sistem pomožne napajalne vode (AF).
17. 6. 2010 Zamenjava kavlja na polarnem dvigalu 2 80 t kavelj polarnega dvigala se bo zamenjal z novim kavljem nosilnosti 100 t, in sicer zaradi planirane zamenjave glave reaktorske posode.
17. 6. 2010 Zamenjava odzračevalnih linij na DG 2 Zamenjane bodo vse cevi odzračevalne (ventilacijske) linije med ekspanzijsko posodo in radiatorji na obeh dizlih, ki so sedaj iz črnega jekla, z novimi iz nerjavnega jekla. Vzrok za zamenjavo je bila neprehodnost cevi zaradi prisotnosti rje in posledično počasnega vračanje tekočine po testih in napačne indikacija nivoja v vodokaznem steklu.
9. 6. 2010 Zamenjava ESW regulacijskega ventila BTRS hladilnika PCV7113 2 Zamenjan bo ventil, ki se uporablja za regulacijo temperature sistema CVCS, s čemur omogoča sistemu BTRS regulacijo koncentracije bora v primarnem hladilu.
26. 5. 2010 Posodobitev tesnilnega sistema HD črpalk in priključitev na HD kontrolni sistem 2 Sprememba vključuje v prvi vrsti zamenjavo zastarele opreme sistema drenaže grelnikov (HD). Poveča se razpoložljivost obratovanja HD črpalk. Vse zaščitne funkcije, napajanje posameznih transmiterjev, alarmiranje ter povezava na PIS se izvede preko obstoječega HD kontrolnega sistema.
24. 5. 2010 Odstranitev inverterja ASELIVO1 2 Posodobi se USAR, glede na dejansko stanje. V letu 2003 je bil fizično odstranjen inverter ASELIV01, vendar ob tem ni bil posodobljen USAR.
24. 5. 2010 Popravek RVHVS 5.7.2 2 Gre za spremembo napačnega teksta v USAR za RVHVS cevovod, ki predstavlja tlačno mejo primarnega sistema v zadrževalnem hramu.
24. 5. 2010 Sprememba USAR poglavja 13.7.3 2 V varnostnem poročilu, podpoglavje 13.7.3 se posodobijo reference, t.j. zaradi sprememb ter dopolnitve zakonodaje in standardov.
24. 5. 2010 Zamenjava statorja glavnega generatorja 2 Zamenjan bo stator generatorja, zaradi česar se v varnostnem poročilu spremeni nazivna moč generatorja.
13. 1. 2010 CVCS mixed Bed Demineralizers- odprava najdene napake 2 Sprememba CVCS-ja vključuje uporabo mešanega ionskega izmenjevalnika v H+ in OH- obliki v fazi "shutdown kemije" ter popravek manjše pravopisne napake.
31. 12. 2010 Sprememba set pointa za izolacijo BD linij zaradi zaščite opreme v 1B100 1
31. 12. 2010 Dodatno ožičenje termo elementov iz RB-ja 1
31. 12. 2010 Sprememba upravljavske logike PW in WT črpalk 1
31. 12. 2010 Sprememba napajanja signalizacije grobih grabelj 1
31. 12. 2010 Avtomatski zagon PW "stand-by" črpalke 1
31. 12. 2010 Modifikacija grelne enote v zgradbi za dekontaminacijo 1
31. 12. 2010 Odstranitev drenažne linije iz ventila 46362 in podaljšanje odzračevalnih linij TC sistema (46128) 1
31. 12. 2010 Zagotoviti učinkovit način gašenja v AB96 (kabelski prostor) 1
31. 12. 2010 Prestavitev napajanja procesnih analizatorjev 1
31. 12. 2010 Instalacija programskega paketa (eSoms) in strojne opreme za podporo proizvodnim aktivnostim 1
31. 12. 2010 Stalna drenaža CS seal injection filtrov v WHT 1
31. 12. 2010 Zamenjava generatorskih merilnih transformatorjev 1
31. 12. 2010 Posodobitev rotorja CW102 črpalk 1
31. 12. 2010 Zamenjava mehanskih RD rekorderjev 1
31. 12. 2010 »Supply and protection of ex-1wesel neutron dosimetry« 1
31. 12. 2010 Rekonstrukcija merilnih zank frekvence na DG1 in DG2 1
31. 12. 2010 Vgradnja live loading sistema na PRZ PORV ventilih 1
31. 12. 2010 Vpetje cevovoda HD-85 iz HD100TNK-001 710-HD-L 1
31. 12. 2010 Zamenjava »synchro verifier« relejev in prestavitev NN varovalk 1
31. 12. 2010 Modifikacija ožičenja izhodnih kontaktov DG1/DG2 »remote« alarma in instalacija »first-out alarma« na lokalni DG panel 1
31. 12. 2010 Lestve in podesti v RB 1
31. 12. 2010 Vgradnja sistema za detekcijo H2 v odklopljenih zbiralkah in instalacija PIS signalov 1
31. 12. 2010 Modifikacija regulacije temperature izhodne tesnilne vode FW črpalk 1
31. 12. 2010 Manipulacija z aktuatorjem 21137-HA 1
31. 12. 2010 Zamenjava komponent »emergency oil pmp-motor starter« 1
31. 12. 2010 Modifikacija alarmne logike MG-setov 1
31. 12. 2010 Sprememba napajanja RAO stiskalnice 1
31. 12. 2010 Katodna zaščita SW cevovodov 1
31. 12. 2010 Zamenjava PRZR controlerja el. grelcev grupe "C" z novim 1
31. 12. 2010 Zamenjava odklopnikov TIOA EB in EHB ter omar na DC sistemu 1
31. 12. 2010 Zamenjava merilnikov nivoja LT5700 in LT5701 1
31. 12. 2010 Posodobitev vodikove postaje 1
31. 12. 2010 Daljinsko izpihovanje generatorja 1
2009
20. 11. 2009 USAR poglavje 2.4 »Hydrology« 3 Na podlagi rezultatov novo izdelanih študij in modelov v zvezi z medsebojnimi vplivi infrastrukturnih in energetskih ureditev na spodnji Savi v času izrednih hidroloških dogodkov se začasno odobri predlog spremembe USAR.
5. 10. 2009 Evaluation of NEK DG Diesel Load Requirements 3 V USAR tabelah 8.3-1 (list 1 in 2) naj bi se za stolpec "LATER" dopisali opombi (5), ki podajata informacijo, da dejanska električna bremena porabnikov ne presegajo nazivne moči diesel generatorja pri dolgotrajnem obratovanju.
5. 10. 2009 Predlog spremembe TS za testiranje diesel generatorjev 3 Odobrila se je sprememba testiranja diesel generatorjev: počasni starti, manjše obremenitve med testom, manjša frekvenca testiranja.
23. 4. 2009 Replacement of the DEH turbine control system, turbine emergency trip system and MSR control 3 V sklopu modifikacije 500-TU-L je NEK zamenjal obstoječe sisteme Digital Electro Hydraulic (DEH) Mod II Turbine Control System, Turbine Emergency Trip System (ETS), Moisture Separator Reheater (MSR) Control System z novim digitalnim kontrolnim sistemom, Programmable Digital Electro Hydraulic (PDEH). PDEH sistem naj bi bil sestavljen iz treh parov redundantnih Ovation kontrolerjev (po par kontrolerjev za ETS, OA/OPC in ATC). Z dodatno zamenjavo obstoječih merilnikov, ki jih uporablja obstoječi DEH, z novimi seti s 3 merilniki in 2/3 logiko, ter z redundantnim brezprekinitvenim napajanjem, naj bi bil novi DEH sistem bolj zanesljiv in razpoložljiv. Hkrati ob modifikaciji 500-TU-L so izvedene še modifikacije: 488-TU-L (zamenjava nadzorne instrumentacije turbine), 554-VP-L (zamenjava ventilacijskega sistema v sobi z DEH), 589-EP-L (namestitev novih brezprekinitvenih napajalnikov) in 579-GN-L (modifikacija sistema generatorja za izmenjavo vodika)
23. 4. 2009 Začasna sprememba zamenjave toplotnega izmenjevalnika SS102HEX-003 3 Zaradi neoperabilnosti obstoječega in zamude pri dobavi novega toplotnega izmenjevalnika na vzorčevalni liniji tekoče faze tlačnika v času zaustavitve in zagona elektrarne v remontu 2009 se bo vgradil novi toplotni izmenjevalnik, ki ga je izdelalo podjetje NUMIP. Izdelava izmenjevalnika je bila opravljena na osnovi tehnološkega načrta originalnega proizvajalca "RiCHMOND ENGINEERING". Kontrolo kvalitete je izvajala Q-techna. Izmenjevalnik je izdelan iz materijalov od katerih le nekateri ustrezajo zahtevam ASME sekcija II. Ker izdelovalec izmenjevalnika ne izpolnjuje zahteve za "N-stamp", tudi toplotni izmenjevalnik nima t. i. "N stamp"-a in ne more biti klasificiran kot komponenta po ASME Code Class 3. Izmenjevalnik naj bi se bo vgradil začasno, za največ obdobje sledečega gorivnega cikla oziroma, do dobave novega.
23. 4. 2009 Rod cluster control assembly insertion limits (RIL) changes for cycle 24 3 Predvidena je sprememba položaja polno izvlečenih regulacijskih palic in ugasnitvenih svežnjev z namenom porazdelitve lokalne obrabe srajčke izvlečenih palic po večji površini.
15. 4. 2009 Ventilacijski sistem RWSF - VA72791 3 Dodaja se nov ventilacijski sistem in sistem za čiščenje izstopnega zraka v stavbo za hranjenje radioaktivnih odpadkov (RWSF), ki bo zmanjšal možnost radioaktivnih izpustov v okolje. Vgrajen bo dodaten, permanenten radiacijski monitor R-50 ter izstopni kanal bo vezan v obstoječ ventilacijski sistem.
5. 2. 2009 »Auxiliary feedwater distributor replacement« 3 Odobrena je sprememba konstrukcije šobe pomožne napajalne vode v uparjalniku.
2. 2. 2009 TS change 3.4.9 (P/T Curves up to 27 EFPY) 3 NEK se odobrijo spremembe NEK Tehničnih specifikacij, Krivulje ogrevanja in ohlajanja primarnega sistema do doseženih 27 EFPY (Effective Full Power Year – efektivno število let obratovanja na polni moči).
17. 12. 2009 »Detached thermal sleeves« 2 Pri pregledu tujih obratovalnih izkušenj in projektne dokumentacije je bilo ugotovljeno, da sta liniji sistema za uravnavanje kemijske sestave in prostornine ter linija prelivnega voda tlačnika priključene na cevovod reaktorskega hladilnega sistema brez navarjenih termičnih tulcev. Ker taka izvedba zadovoljuje vse kriterije ASME Sec.III glede utrujanja materiala zaradi termičnih prehodnih pojavov, niso potrebne dodatne aktivnosti, temveč se lahko dokumentacija prilagodi dejanskemu stanju.
17. 12. 2009 Revizija 11 postopka OSP - 3.4.300 2 Sprememba pomeni, da se test SPSS pomožnih relejev K622A in K622B med obratovanjem na moči izvaja brez dejanske izolacije CS praznilnega in polnilnega pretoka.
17. 12. 2009 Sprememba RETS 2 Gre za uskladitev RETS z dejanskim stanjem.
Spremeni se vrednost LLD za Ce-144, ter tabeli »Radioactive Gaseosu Waste Sampling and Analysis program« in »Radiological Environmental Program
17. 12. 2009 Sprememba konfiguracije napajanja AF in MS ventilov z dušikom 2 NEK zaradi problemov pri zagotavljanju predpisane 4- urne operabilnosti ventilov FCV3019, FCV3020, PCV3702, PCV3703 v primeru izgube IA zraka, priključuje dve dušikovi jeklenki, namesto ene.
17. 12. 2009 PCN1, Sprememba v postopku ADP-1.1.234, rev. 4 2 Pri 3-mesečnem testiranju izolacijskih ventilov zadrževalnega hrama se zapirajo ventili na praznilni in polnilni liniji sistema za uravnavanje kemijske sestave in prostornine. Med testom in po testu prihaja zaradi tega do temperaturnih tranzientov in posledično do utrujanja materiala. V sklopu procesa nadzora staranja je bilo izdano priporočilo, da se preuči možnost zmanjšanja frekvence testiranja oz. da se le ta prilagodi praksi podobnih ameriških jedrskih elektrarn. Po novem bo tako testiranje obravnavanih ventilov samo med remontom (MODE 5 in 6).
3. 12. 2009 Rekonstrukcija kontrolne točke 2 Modifikacija obsega elektro, strojna in gradbena dela pri rekonstrukciji kontrolne točke na izhodu iz radiološko nadzorovanega območja (RNO).
24. 11. 2009 »Proposal for Revision of USAR, Chapter 13.2 – TRAINING« 2 Usklajen je USAR v poglavju 13.2. Training v podpoglavjih 13.2.1.2.2. Radiation Protection Training in 13.2.1.2.13. General Employee Training. z veljavnim Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalnih dejavnosti (SV-8, Ur. l. RS 13/2004) ter s programom korektivnih ukrepov iz internega audita IA08/-010.
13. 11. 2009 »Issue Revised Flow Diagrams and Other Drawings for USAR through 7.10.2009« 2 Zajete so spremembe diagramov, ki so posledica EEAR in CAP sprememb, tipkarskih napak ter napak, ki so nastale zaradi spreminjanja formata načrtov USAR-ja in manjše spremembe že odobrenih paketov sprememb, ki so spregledane pri predhodni reviziji USAR. Zajeta je tudi uskladitev z realnim stanjem (as build) in oštevilčenje opreme v skladu s proceduro ESP-2.113 »Equipment Numbering System«.
13. 11. 2009 Spremembe v USAR tabeli 13.3-1 2 Sprememba Končnega varnostnega poročila je posledica sprememb izvedbenih postopkov (EIP) Načrta zaščite in reševanja NEK (NZIR). Novi postopek EIP-17.019 določa evakuacijo TPC in OPC, ki se lahko preselita na pomožne lokacije znotraj oz. zunaj elektrarne. Predvidena je tudi aktivacija TPC in OPC na pomožno lokacijo v Krškem v primeru, da osebje ne more dostopati do lokacije NEK.
11. 11. 2009 Namestitev drenažnih linij na SDT A in SDT B 2 Instrumentacijske linije na »Separator Drain Tank« B-(SDT-B) so bile skoraj popolnoma zamašene in linije na »Separator Drain Tank« A-(SDT A) dokaj zamašene. Ker to vpliva na vgrajene transmitre, se zaradi možnosti čiščenja linij med obratovanjem, v linijo med kolenom in izolacijskim ventilom vgradi vmesni T-člen s po dvema izolacijskima ventiloma in kapo.
11. 11. 2009 Posodobitev na GH sistemu 2 V sistemu obdelave odpadnih plinov (GH) se ventil 7871 zamenja tako, da bo namesto nevarnostnega to ventil klase 3 in bo s tem ustrezal projektnim zahtevam in opisu v USARju. Hkrati se odstranjuje recirkulacijska linija z ventiloma 51553 in 7907C, ki ni bila predvidena v originalnem projektu in se v praksi tudi ni nikdar uporabljala.
11. 11. 2009 Vgradnja indikatorjev tlaka na sesalni strani črpalk WT114PMP-001A in -002A 2 Na sesalni strani črpalk WT114PMP-001A in -002A sta na lokacijah PP5946C in PP5946D vgrajena indikatorja tlaka.
11. 11. 2009 Vgradnja izolacijskega ventila v panel SS900PNLK005 2 Da se omogoči in olajša testiranje penetracije SS-1043-1190, je potrebno vgraditi ročni izolacijski ventil v SS linijo med ventile 15593, V104, V72 in V73.
9. 11. 2009 »CZ Chiller Replacement« 2 V sklopu modifikacije 182-CZ-L se na oljne separatorje in ohišja kompresorjev vgradi 6 dodatnih električnih grelcev. Skupno povečanje električne moči je zaradi že obstoječih in dodatnih grelcev 4,5 kW na hladilno enoto, zaradi česar je podan predlog dopolnitve USAR tabele 8.3-1.
16. 7. 2009 USAR fig. 8.3-2 change per CAP 2005-943 2 V načrtu USAR slika 8.3-2 se spremeni položaj dveh preklopnih stikal (EE904SWG001 in EE905SWG001) za polnilec DC102BATJ501 tako, da se v normalnem položaj polnilec napaja iz proge A.
16. 7. 2009 Prestavitev AMP Krško 2 Prestavi se AMP Krško postaje zaradi gradnje nove tovarne KRKA. Nova zgradba bi tako lahko vplivala na hitrost in smer vetra, ti parametri pa so ključni za izračun razredčitvenih koeficientov, zato se bo postaja prestavila na novo lokacijo, ki je 500 m zračne črte oddaljena od RB NEK.
24. 4. 2009 MK-SWH-213 & MK-SWH-214 » mechanical snubbers removal from SW system« 2 Odstranitev blažilnikov sunkov MK-SWH-213 in MK-SWH-214 iz NEK-STS tabele 3.7-5b zaradi odstranitve linij sistema ohlajene vode. Na omenjenem sistemu je bila v letu 2008 izvedena modifikacija (odločba 39000-9/2007/6/16), od takrat dalje pa je kondenzat sistema ohlajene vode hlajen z okoliškim zrakom in ne s Savsko vodo oz. sistemom oskrbovalne vode (SW).
20. 4. 2009 Sprememba USAR zaradi ukinitve uporabe klora v VIPAP Krško d.d. 2 Z ukinitvijo uporabe klora in natrijevega klorata v tovarni VIPAP Krško je opuščeno skladiščenje klora na lokaciji in je vir ogroženosti NEK odpravljen. Ustrezno se posodobi vsebina Končnega varnostnega poročila. Vse vzspostavljene zaščitne mere in preventivni ukrepp za nevarnost klora ostanejo.
6. 4. 2009 Zamenjava DC odklopnikov 2 Z modifikacijo se zamenjajo obstoječi DC odklopniki oz. nadgradi njihove zaščita ter se rešuje potencialna izgubo zaščite DC tokokrogov v primeru izgube 118 VAC napajanja oz. SBO in posledično možne havarije ob istočasnem kratkem stiku na pripadajočih tokokrogih.
18. 3. 2009 Prestavitev polja lastne rabe110 kV in zamenjava UV releja 2 S to spremembo se bo 110 kV odprto stikališče NEK prestavilo na novo lokacijo na desno stran zgradbe SAH v novozgrajeno stavbo in bo izdelano v GIS izvedbi. Zamenjala se bo primarna in sekundarna oprema, ter 110 kV kabel. Posodobil se bo tudi upravljalski panel v komandni sobi.
13. 3. 2009 Izdelava odprtine za transport cevnega snopa WPE 2 Zaradi lažjega transporta cevnega snopa WPE v prostor evaporatorja, bo izdelana v zidu 38M3 posebna odprtina ter skrajšan zid za 1 m.
13. 3. 2009 »Modification of reactor makeup water system plant MOD. No. 057-MW-L« 2 S spremembo se z vgradnjo dodatne linije s črpalko v Reactor make up system skuša doseči izpolnjevanje projektnih zahtev za ta sistem.
13. 3. 2009 Odstranitev CW109PMP-003 črpalke 2 Črpalka CW109PMP-003 je bila vgrajena leta 1988 z namenom izboljšanja učinkovitosti oskrbe tesnilne in hladilne vode za glavne obtočne črpalke sistema obtočne hladilne vode (CW). Ker razlogi, zaradi katere je bila naknadno vgrajena tretja črpalka CW109PMP-003 niso več prisotni (manjša potreba po tesnilni in hladilni vodi, povečana zmogljivost originalnih dveh črpalk), se bo z obravnavano spremembo omenjena črpalka odstranila. Projektno stanje CW sistema z odstranitvijo tretje črpalke ne bo spremenjeno.
13. 3. 2009 Sprememba statusa ventila na pretočnem načrtu D-302-403 2 Spremeni se položaj originalnega »design« položaja ventilov na pretočnih načrtih (Flow diagram) tako da se Ventila 29449 in 29454 zakleni v odprtem položaju (L.O.)
13. 3. 2009 Vgradnja drenažne linije sistema hlajenja motorjev 2 Na izmenjevalce toplote hladilnega zraka, ki so nameščeni na ventilacijskih enotah VA101AHU, se bodo vgradile drenažne linije. Ureditev drenaže bo v skladu s projektnimi zahtevami hladilnih enot in predstavlja izboljšanje za primer projektne nezgode.
9. 3. 2009 »RSE rod bow DNBR penalty issue« 2 Westinghouse je naredil nove izračune penalov za DNBR zaradi ukrivitve gorivnih palic (rod bow), z upoštevanjem dejanskega stanja goriva in projekta sredice NEK. Na povečanje penalov vpliva povečanje moči elektrarne in koničnih faktorjev. Sprememba vrednosti penalov je majhna, 1.014 namesto dosedanje 1.013.
25. 2. 2009 Popravljen USAR 80 IFBA »Rods Pattern« 2 Na sliki 4.3-4B1 v USAR je popravljena tipkarska napaka v načrtu razporeditve gorivnih palic z nanosom absorberja nevtronov za konfiguracijo gorivnega elementa z 80 IFBA palicami. Ostale konfiguracije se ne spreminjajo.
25. 2. 2009 Revizija 10 postopka SOP-3.2.108: Sistem bistvene oskrbe vode (SW) 2 Zaradi spremembe načina hlajenja glavne komandne sobe je potrebno ažurirati postopek OSP-3.2.108 "Sistem bistvene oskrbne vode (SW)". Spremeni se tudi položaj odprtosti ventila 10701 ter bo omogočeno enostavnejše upravljanje s podsistemom za čiščenje izmenjevalca toplote bistvene oskrbne vode.
25. 2. 2009 Revizija 9 postopka SOP-3.2.1007 2 Ažiriranje postopka SOP-3.2.1007 z namenom odprave nepravilnosti in uskladitve z dejanskim stanjem po opravljenih spremembah na sistemu za hlajenje komponent (CC).
25. 2. 2009 Vgradnja odzračevalnih lončkov na sesalni strani FC črpalk 2 Z lažje izločanje zraka iz raztopine hidrazin/amoniak pri dodajanju kemikalij v sistem glavne napajalne vode (FC) se na sesalno stran črpalk vgradi odplinjevalne lončke, kar pripomore k zanesljivejšemu doziranju kemikalij v sekundarno krog.
25. 2. 2009 Vgradnja odzračevalnih lončkov na sesalni strani FC črpalk 2 Z lažje izločanje zraka iz razstopine hidrazin/amoniak pri dodajanju kemikalij v sistem glavne napajalne vode (FC) se na sesalno stran črpalk vgradi odplinjevalne lončke, kar pripomore k zanesljivejšemu doziranju kemikalij v sekundarno krog.
25. 2. 2009 Zamenjava ventila 8968 2 Sprememba se nanaša na zamenjavo protipovratnega ventila 8968 (Si sistem, izolacija containmenta, velikosti 1") ker ne zadovoljuje testu prepuščanja.
16. 1. 2009 »Replacement of the relay protection generator transformers - phase II« 2 Namen modifikacije je zamenjava obstoječe relejske zaščite generatorja in transformatorjev, ki temelji na elektromehanski tehnologiji z novimi numeričnimi zaščitnimi releji .
16. 1. 2009 Sprememba krmiljenja recirkulacijskih pretokov FW sistema 2 Modifikacija zajema spremembo krmilnega dela recirkulacijskih ventilov FCV3644, FCV3633 in FCV3623 v sistemu glavne napajalne vode (FW) kjer je pnevmatska oprema zamenjana z elektronsko.
16. 1. 2009 Sprememba USARja v Tabeli 3.7-1 in na strani 3.7-37 2 Sprememba je vezana na izpolnitev PSR priporočila 2.7-5 »In USAR Table 3.7-1, replace the damping values for fuel by 10% for OBE and 20% for SSE for consistency with the modernization analyses«. S spremembo se dušenje za gorivne elemente, kot je navedeno v USAR, spreminja iz 7% za OBE in 10% za SSE v 20% v osnovnem načinu ter v okviru analiz RV in »internals« ter 10% za ostale analize tako za OBE kot SSE.
16. 1. 2009 Zamenjava napajalnika LM635 z LUI635 2 Sprememba je bila izvedena v remontu 2006, kot začasna sprememba RC-070-020. Napajalnik LM 635 je bil zamenjan z napajalnikom LUI 635. Po vgradnji nivojskega transmiterja LT 635, ki služi za meritev širokega nivoja območja nivoja primarnega sistema, v remonu 2006 je prišlo do težav zaradi nekompatibilnosti transmiterja in napajalnika, zato je bilo potrebno napajalnik takoj zamenjati.
16. 1. 2009 Zamenjava obstoječega klasičnega tesnila gredi z mehanskim 2 Na črpalkah CO203PMP, ki se uporabljajo za čiščenje cevi kondenzatorja, se bodo namesto obstoječih tesnil iz klobučevinaste vrvice vgrdila nova mehanska tesnila
16. 1. 2009 Vgradnja indikatorjev pretoka na CS linijah in na izhodni liniji SW črpalk 2 Namen modifikacije je zagotavljanje izboljšanega nadzora obratovanja in testiranja na sistemu za uravnavanje kemijske sestave in prostornine (CS) in na izhodni liniji sistema obskrbovalne vode (SW). Glede na zahtevnost cevovodov (varnostna klasifikacija) je za merjenje pretoka izbrana merilna metoda z ultrazvokom (Ultrasonic).
31. 12. 2009 Razširitev dodatne nujne razsvetljave 1
31. 12. 2009 Zamenjava turbinske nadzorne instrumentacije 1
31. 12. 2009 Dostopne lestve in podesti 1
31. 12. 2009 Zamenjava klima naprave prostorov DEH in telefonske centrale VP626ACU-001 1
31. 12. 2009 Vzpostavitev enakomerne temperature v rezervoarju EH fluida, 1
31. 12. 2009 Montaža priključka za prečrpavanje 1
31. 12. 2009 Daljinsko izpihovanje generatorja 1
31. 12. 2009 Repair of turbin cross ander pipes (faza 2) 1
31. 12. 2009 Dreniranje filtrov PWPS-001, 002, 003, 004 in preusmeritev linije za izpiranje CW rešetk 1
31. 12. 2009 Zamenjava tekočinskih radioloških monitorjev 1
31. 12. 2009 Seizmična zaščita mosta in mačka polarnega dvigala 1
31. 12. 2009 Lokalno upravljanje z DD črpalkami 1
31. 12. 2009 Zamenjava krmilno signalne opreme fuel transfer sistema 1
31. 12. 2009 Izboljšava in razširitev centralnega alarmnega sistema NEK 1
31. 12. 2009 Zamenjava 5T vitla na HE107CRN-001 1
31. 12. 2009 Tehnično varovanje hladilnih enot CZ841CHL-01A, B IN C 1
31. 12. 2009 Zamenjava podnapetostih relejev na 125 in 220 VDC zbiralkah 1
31. 12. 2009 Modifikacija tesnilnega paketa ventila MS20000 1
31. 12. 2009 Razdelitev napajanja XI KABINETOV 1
31. 12. 2009 Vgradnja odzračevalnih lončkov na vsisu dozirnih črpalk 1
31. 12. 2009 Napajanje SW grabelj ter napajanje gretja SW cevovodov 1
31. 12. 2009 Emergency Airlock Upgrade 1
31. 12. 2009 Sanacija degradiranih distributorjev AF sistema v uparjalnikih 1
31. 12. 2009 Izboljšanje delovanja PCV291 1
31. 12. 2009 Zamenjava sodarja 1
31. 12. 2009 Monitoring podzemne vode na ožjem območju NEK 1
31. 12. 2009 Zamenjava podnapetostnih relejev na 118VAC zbiralkah 1
31. 12. 2009 Zaščita kablov ob zlomu BD cevi 1
2008
22. 12. 2008 Sprememba USAR slike 10.4-3 na osnovi modifikacije 459-BD-L 3 Modifikacija v primeru zloma cevovoda sistema za kaluženje uparjalnikov (BD) v vmesni zgradbi rešuje problematiko izolacije cevovoda z vgraditvijo RTD senzorjev in izolacijo ventilov 7603A in 7603B. Krmiljenje ventilov se izvede z dodatnim relejem in PLC krmilnikom (aktivacijska logika).
19. 11. 2008 Dopolnitev definicije poškodovanega gorivnega elementa 3 Dopolnjena je definicija nepoškodovane gorivne palice iz odločbe URSJV št. 3570-372008/20 v točki 2.c.
23. 10. 2008 Sprememba vpetij glav zajemalk 3 Modifikacija zajema menjavo obeh glav za zajemanje nečistoč iz površine bazena za izrabljeno gorivo ter tako, da je omogočeno samonastavljanje višine zajetja brez posredovanja operaterja.
23. 10. 2008 Zavestna kršitev TS LCO 3.7.14 zaradi izvajanja modifikacije 604-SF-L 3 NEK se za namen izvede spremembe »Vpetij glav zajemalk« odobri začasno znižanje nivoja vode v bazenu za izrabljeno gorivo v skupnem trajanju največ 36 ur ob pogojih, da se v bazenu za izrabljeno gorivo med izvedbo spremembe spremlja temperatura vode, nivo vode in vrednosti doznih hitrosti nad gladino bazena za izrabljeno gorivo.
7. 10. 2008 Rekonstitucija gorivnih elementov 3 Sprememba zajema uvedbo nove metodologije za uporabo rekonstituiranih gorivnih elementov v sredici, nova orodja za izvedbo rekonstitucije in pregledov gorivnih palic ter strukturnih delov gorivnega elementa, ter vsebnike za hrambo izvlečenih gorivnih palic in delcev.
28. 8. 2008 Gradnja objekta znotraj območja sevalnega in jedrskega objekta 3 URSJV je soglašala z gradnjo 110 kV stikališča/prestavitev polja lastne rabe 110 kV.
22. 8. 2008 TS spremembe glede na poročilo IJS-DP-9426 (NUREG-0737) 3 Predlagane spremembe se nanašajo na dopolnitev z dodatno inštrumentacijo, namenjeno nadzoru razmer po morebitni nezgodi.
9. 7. 2008 Sprememba NEK STS - LCO 3.7.10 3 Sprememba tehničnih specifikacij zaradi uveljavitve pravilnika JV2-SV2, ki se nanaša na nivo odstranljive kontaminacije zaprtih virov sevanja - 200 Bq
27. 5. 2008 Sprememba NEK STS in USAR »Krivulja polnjenja izrabljenega goriva v stare rešetke, regija 2« 3 Odobrena je nova metodologija za določitev krivulje polnjenja izrabljenega goriva v stare rešetke v bazenu za izrabljeno gorivo. Poenoteno je določanje krivulj polnjenja tako za stare kot nove rešetke.
20. 5. 2008 Sprememba USAR 3.7 3 V okviru priprav na zmanjšanje števila blažilnikov se s to spremembo v USAR vnašajo novi odzivni spektri za strukture in vmesno zgradbo (IB) na nivoju 115,5.
14. 4. 2008 IB-005 sprememba limitne temperature v vmesni zgradbi 3 Odobri se sprememba limitne temperature v vmesni zgradbi (IB-005) iz 40 na 46 °C zaradi spremembe temperaturnih pogojev. Sprememba nima vpliva na obratovanje, so pa vplivi na staranje opreme, krajšanje življenjske dobe opreme. Sprememba temperature je sprejemljiva tudi za analizo Station Blackout, kjer nastopa temperatura v prostoru kot vhodni podatek.
1. 4. 2008 Sprememba NEK STS Bases B 3.2.2 in B 3.2.3: 3 Sprememba uvaja v NEK STS Bases način za izračunavanje vrednosti koničnega faktorja vročega kanala za primer prekoračenja limite za radialni konični faktor, kar je v skladu z NUREG-1431. Izračun predpostavi linearno odvisnost FQ(z) od Fxy.
19. 3. 2008 Izboljšava hladilnih agregatov sistema ohlajene vode in toplotne regeneracije 3 Na sistemu ohlajene vode (CZ), ki služi za klimatizacijo prostorov, bodo zamenjane obstoječe hladilne enote z novimi enotami. Za hlajenje kondenzata bo namesto Savske vode, ki jo dobavlja sistem oskrbovalne vode (SW) uporabljen zunanji (atmosferski) zrak. Za kondenzat se bo namesto okolju škodljivega CFC (R-12) uporabljal okolju prijaznejši medij HCFC (R-134a). Z omenjeno spremembo bo odpravljeno občasno čiščenje kondenzatorja, ki je potrebno zaradi umazane Savske vode, poleg tega pa bo imel sistem SW na voljo 150 m3/h več vode in bo izboljšano hlajenje komponent.
15. 1. 2008 Sprememba USAR: skladiščenje ingotov, pregled embalaže, merila sprejemljivosti 3 Odobrena je sprememba Končnega varnostnega poročila (USAR): Skladiščenje ingotov, pregled embalaže in merila sprejemljivosti SRSF
19. 12. 2008 Odobritev okvirnega letnega plana usposabljanja osebja, za katerega se zahteva veljavno dovoljenje za leto 2008 3 URSJV je odobrila program usposabljanja in naložila NE Krško, da pred začetkom vsakega sklopa začetnega oz. stalnega strokovnega usposabljanja predloži URSJV podroben program strokovnega usposabljanja.
13. 10. 2008 Podaljšanje roka za izpolnitev zahteve iz 2. odstavka 4. točke odločbe 39000-5/2006/17 3 URSJV je podaljšala rok do najkasneje 28,2,2009, da NE Krško dostavi na URSJV dokument »Izpostavitev prebivalcev sevanju zaradi tekočinskih izpustov NE Krško v reko Savo«.
17. 12. 2008 Spremembe diagramov in ostalih načrtov USAR zaključno do 01.11.2008 2 Zajete so spremembe diagramov, ki so posledica EEAR in CAP sprememb, tipkarskih napak ter napak, ki so nastale zaradi spreminjanja formata načrtov USAR-ja in manjše spremembe že odobrenih paketov sprememb, ki so spregledane pri predhodni reviziji USAR
19. 11. 2008 Dvig alarma nizkega tlaka in avtomatska premostitev sušilcev IA901DRY03A in 03B 2 S spremembo bo dvignjen alarm nizkega tlaka, s čimer bo pridobljen čas za korektivne akcije. Ob nizkem tlaku bodo premeščeni sušilci na enoti tri, kar bo enako kot je že na enotah ena in dva. Poleg tega bodo speljani signali na PIS.
19. 11. 2008 Zamenjava posameznih odsekov sekundarnih cevovodov 2 Zajeta je zamenjava posameznih odsekov sekundarnih cevovodov na sistemih odvzema pare (EX) in drenaž turbine (TD) zaradi posledic delovanja erozije in korozije. Ob tem se bodo spremenile oz. prednastavile samo sile v podporah na posameznih lokacijah vpetja na sistemu TD zaradi različnega temperaturnega razteznostnega koeficienta ter s tem povezane razlike v raztezanju cevovoda zaradi toplotne obremenitve.
19. 11. 2008 Zamenjava SX BD vzorčnega panela 2 V sistemu za kaluženje uparjalnikov bo zamenjana zastarela in izrabljena vzorčevalna omara ter bo omogočeno lažje vzorčevanje vode.
3. 11. 2008 Zamenjava IAEA video nadzora v NEK 2 Modifikacija zajema zamenjavo opreme za video nadzor pri bazenu za izrabljeno gorivo z novo.
22. 10. 2008 Določitev časovne konstante zakasnitve releja TD3 za prenovno sprego startnih motorjev na DG1 in DG2 2 Modifikacija zajema povečanje časa cikliranja releja TD3 z 0.5 s na 1.0 s v skladu s tehnični možnosti opreme. Sekvenca starta se tako glede na nove nastavitve (odpiralni in zapiralni čas st 1 s) 3 krat ciklira, preden pride do signala neuspešnega starta.
22. 10. 2008 Dreniranje SW »strainerjev« 2 V sistem oskrbovalne vode so bodo na 3" ventile za drenažo filtrov namesto slepih prirobnic vgradili 1 1/2" drenažni priključki s hitro spojko. Pri dreniranju tako ne bo potrebno odstranjevati slepe prirobnice, temveč se bo po odstranitvi pokrova drenažnega priključka na hitro spojko priključila fleksibilna cev, ki bo speljana v talno drenažo. Na ta način bo preprečeno nekontrolirano izlivanje vode po tleh v primeru drenaže filtra.
13. 8. 2008 Izvedba zvezne regulacije hlajenja glavne kontrolne sobe (MCR) 2 Izboljša se regulacija prezračevalnega sistema glavne kontrolne sobe in enakomernejše obremenjevanje hladilnih enot (CZ).
17. 7. 2008 RETS spremembe glede na poročilo IJS-DP-9426 (NUREG-0737). 2 Sprememba je nastala na podlagi poročila IJS DP-9426 (NUREG-0737). Dva monitorja sevanja za visoko območje, R-24.2 in R-25.2, sta vključena v RETS.
17. 7. 2008 Sprememba USAR na strani 7.1-6 2 Sprememba izpolnjuje PSR-NEK-2.10A-08 priporočilo, ki pravi naj se revidira "Design basis" v USAR-ju, tako, da se poudarijo osnove za modifikacijo " Reactor Trip" sistema, ki je bila izvedena leta 1996. Vgrajena je bila dodatna možnost izklopa "Reactor Trip Breaker" stikal, kot posledica ATWS dogodka v ameriški elektrarni SALEM.
17. 7. 2008 Tipografski popravki v NEK TS 2 Gre za tipografsko spremembo NEK TS, kjer so besedici "then" in "than" pravilno postavljeni tako, da smiselno ustrezata vsebini.
8. 4. 2008 Izboljšava hladilnih agregatov sistema ohlajene vode 2 Gre za manjšo spremembo USAR, ki je povezana CZ »chillers replacement« z dne 6.7.2007, SE št. 07-019, ki je odobrena skozi upravni postopek št: 39000-9/2007/6/
5. 3. 2008 Sprememba položaja ventilov na diagramih pretoka in v postopkih 2 Drenažni ventili, ki so sicer že v zaprti poziciji, bodo po novem zaklenjeni v zaprti poziciji, da se prepreči nevarnost nenamernega odpiranja zadrževalnega hrama (integriteta ZH)
5. 3. 2008 Sprememba USAR (9.1.4.3.4 in 12.1.2.1, podtočka 5) 2 Usklajen je opis stanja povišanih doznih hitrosti gama sevanja nad gladino vode v bazenu za izrabljeno gorivo v USAR z dejanskim stanjem kar izhaja tudi iz zahtev iz inšpektorskih zapisnikov URSJV.
5. 3. 2008 Posodobitev USAR na osnovi pregleda USAR 2 Implementirane bodo zahteve iz odločbe URSJV št. 39000-17/2001-17/2001/12/JV/549, ki se nanašajo na pripravo postopka o poročanju v primeru najdenega delca in spremembi USAR, ki se nanaša na opis zmanjšane občutljivosti določenih senzorjev in njihove lokacije v sistemu za zaznavanje izgubljenih delcev (LPMS).
6. 2. 2008 Sprememba USAR tabele 13.3-1 zaradi uvedbe novih NUID postopkov 2 Združijo se EIP postopki za aktiviranje in podporne funkcije Tehničnega podpornega centra (TPC) oz. Zunanjega podpornega centra (ZPC).
31. 12. 2008 Obdelava odpadnih tekočin v zgradbi za dekontaminacijo 1
31. 12. 2008 Odmik zanke LT 1010 1
31. 12. 2008 Vgradnja vrtljivih vrat na izhodu iz RKO 1
31. 12. 2008 Drenažni priključek z ventilom 1
31. 12. 2008 Vgradnja klimatskih naprav v garderobo RZ 1
31. 12. 2008 Razširitev računalniškega omrežja zaradi uvedbe ekomatov 1
31. 12. 2008 Vgradnja nevtralizatorja vodnega kamna 1
31. 12. 2008 Zamenjava kamer v skladišču z radioaktivnimi odpadki na HE910CRN006 1
31. 12. 2008 Razširitev nabora alarmnih signalov sistema rečnega jezu 1
31. 12. 2008 Podatkovna povezava med termoelektrarno Brestanica in NEK 1
31. 12. 2008 Podprtje 4-colskega cevovoda izza ventila 7607 1
31. 12. 2008 Izboljšava BCMS sistema 1
2007
30. 10. 2007 Odobritev modifikacij 531-AB-L in 542-RC-L, »Reactor building recilculation sump strainer replacement« in Zamenjava termalne izolacije znotraj zadrževalnega hrama. 3 S predlagano modifikacijo se zagotavlja razpoložljivost recirkulacije v primeru nezgode, ki je nujno potrebna za obvladovanje projektnih dogodkov. Zamenjava izolacije znotraj zadrževalnega hrama prispeva k zagotavljanju razpoložljivosti recirkulacije po morebitni nezgodi.
22. 10. 2007 »Laboratory testing of Nuclear Grade Activated Charcoal« 3 Spremenijo se pogoji testiranja aktivnega oglja čistilne enote za zrak ventilacijskega sistema. Omogočena je bolj realna ocena adsorpcijskih lastnosti aktivnega oglja za odstranjevanje radioaktivnega joda v primeru v primeru izrednega dogodka.
25. 9. 2007 Sprememba USAR poglavja »Geology and Seismology« 3 S predlaganimi spremembami se spreminja geološka interpretacija širšega območja NEK, kot posledica na novo pridobljenih geološko-seizmoloških podatkov , ki so obravnavani v dokumentu »Revised Seismotectonic Model of the Krško Basin«.
7. 9. 2007 Sprememba NEK STS v točki SR 3.8.1.1. 3 Spremenjena je zahteva gostote goriva dizel generatorja zaradi vse ostrejših okoljevarstvenih zahtev za zmanjšanje vsebnosti žvepla in posledično pride do zmanjševanja gostote goriva.
24. 7. 2007 Sprememba odločbe 39000-8/2006/11/16 z dne 28.03.2007 3 Odobrena je sprememba največje dovoljene temperature reke Save na sesalnem mestu sistema varnostno oskrbne vode (SW), določeni v NEK STS in sicer s 26.7 oC na 28 oC do začetka remonta 2007.
11. 7. 2007 Sprememba NEK STS v sekciji 4.1.2 »Low Population Zone« 3 URSJV je odobrila spremembo podatkov o porazdelitvi prebivalstva po sektorjih od 1 do 16 v območju 1,5 km okoli osi reaktorja.
2. 7. 2007 Sprememba NEK TS zaradi uveljavitve RETS (Radiological Effluent Technical Specification) 3 NEK STS v dodatku A opredeljujejo omejitve in pogoje za tekoče in plinaste radioaktivne izpuste iz NEK, ter postavljajo zahteve za njihov stalni nadzor, obenem pa opredeljujejo zahteve po kakovosti, redni kontroli in testiranju radioaktivnosti v okolici NEK. Vse te zahteve se smiselno prenese v novi dokument RETS.
25. 5. 2007 Podaljšanje roka za izvedbo akcije iz PSR (akcija 2005-423) 3 Zajeta je instalacija tretjega varnostno kvalificiranega dizel generatorja polne moči z možnostjo vklopa na varnostni zbiralki. Rok se podaljša do 30.6.2012.
28. 3. 2007 Dovoljenje za obratovanje pri temperaturah reke Save višjih od 26.7 oC 3 Odobrena je sprememba največje dovoljene temperature reke Save na sesalnem mestu sistema varnostne oskrbne vode (SW), določene v NEK STS. Odobritev velja do konca remonta 2007.
9. 2. 2007 Sprememba NEK TS zaradi uskladitve z novo revizijo procedure ADP-1.0.001 z dne 15.6.2005 3 Predlagane organizacijske spremembe predstavljajo uskladitev NEK STS in USAR z določbami meddržavne pogodbe »pogodba med Vlado RS in Vlado RH o uskladitvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v NEK, njenim izkoriščanjem in razgradnjo«.
20. 12. 2007 Sprememba USAR tabele 13.3-1 zaradi uvedbe novih NUID postopkov 2 S Spremembo je zajeta združitev dveh implementacijskih postopkov načrta (EIP) v enega.
20. 12. 2007 Sprememba originalnega projekta FIC3983 2 Merilnik FIC3983 meri pretok na izhodu iz transfernega kondenzatnega rezervoarja za črpalkama ter krmili regulacijska recirkulacijska ventila. V ohišju sta integrirana tako transmiter kot sam regulator in bosta zamenjana s pnevmatskim transmiterjem in pnevmatskim regulatorjem, ki sta dostopna na tržišču
12. 12. 2007 Zamenjava IAEA video nadzora v NEK 2 Organizacija IAEA ima v stavbi sistema za ravnanje z gorivom (FHB) pri bazenu za izrabljeno gorivo inštalirano opremo za video nadzor. Modifikacija zajema zamenjavo obstoječe opreme z novo. Zamenjava, rokovanje in vzdrževanje opreme je v pristojnosti IAEA. S strani NEK-a pa je potrebno: pripraviti prostor za novo opremo, zagotoviti drenažo za kondenz klimatske naprave na omari, zagotoviti zanesljivo napajanje in telefonsko linijo.
12. 12. 2007 Sprememba USAR »Issue revised flow diagrams and other drawings for USAR throught 15.11.2007«, 2 Zajete so spremembe diagramov, ki so posledica tipkarskih napak ter napak, ki so nastale zaradi spreminjanja formata načrtov USAR-ja. Zajeta je tudi uskladitev z realnim stanjem (as build) in oštevilčenje opreme v skladu s proceduro ESP-2.113 »Equipment Numbering System«.
2. 11. 2007 Avtomatsko mazanje ležajev ventilatorjev VA121 in VA122 2 Na ventilacijski sistem sistema za hlajenje mehanizma kontrolnih palic, sestavljen iz dveh ventilatorjev so dograjeni avtomatski mazalni enoti. S tem se je zagotovilo kontinuirano mazanje ležajev s predpisano oz. nastavljivo količino masti.
3. 10. 2007 Instalacija indikatorja tlaka olja v recirkulaciji 2 Na recirkulacijskih cevovodih mazalnega olja motorjev sistema diesel generatorja so vgradili indikatorje tlaka z dušilkami in izolacijskimi ventili.
29. 8. 2007 Nova neodvisna linija za čiščenje RWST 2 Dodan bo nov obtok za prečiščevanje vode v rezervoarju vode za menjavo goriva, ob tem pa bo izboljšan tudi sistem za prečiščevanje vode bazena za izrabljeno gorivo. Ionski izmenjevalec z mešanimi smolami bo izločal korozijske in fisijske produkte.
29. 8. 2007 »Condenser Cooling Water Filters Replacement« 2 Sprememba zajema izboljšanje učinkovitosti in zanesljivosti hladilne vode in opreme za čiščenje kondenzata.
29. 8. 2007 Posodobitev sistema zasilne razsvetljave SE 06-043 in SES 06-246, ter paket sprememb tehničnih specifikacij TSCP 05/07. 2 Prenovljen je energetski del zasilne razsvetljave in zagotovljen je nadzora nad svetilkami zasilne razsvetljave z daljinskimi alarmi na MCB in PIS.
29. 8. 2007 Zamenjava motorja RCP 2 Zamenjan je motorj črpalke reaktorskega hladila (RCP) z enakim motorjem, ki je narejen po strožjem standardu ANSI ANS 51.1, ki povsem zadovoljuje prejšnji standard in ga celo presega. Novi motor je mehansko, električno in instrumentacijsko priključen enako kot prejšnji.
29. 8. 2007 Razširitev dodatne nujne razsvetljave varnostni oceni SE 06-039 in SES 06-236 rev. 1, ter paket sprememb varnostnega poročila UCP 07-30. 2 NEK je razširila obstoječi sistem nujne razsvetljave z vgradnjo dodatnih svetilk, ki so potrebne za varno ustavitev elektrarne. Omogočena je boljša manipulacija z opremo, pomembno za varno zaustavitev elektrarne v primeru požara in izgube redne in zasilne razsvetljave.
25. 7. 2007 Odprava kondenzata na parovodu AF TD in zamenjava nepovratnih ventilov 11023, 11048 in 11056 2 Na sistemu pomožne napajalne vode (AF) so zaradi netesnosti zamenjani nepovratni ventili. Obstoječa konstrukcijska izvedba ventilov "swing check" je nadomeščena z "nozzle check", ki ima boljšo karatkeristiko za horizontalno vgradnjo. Z zamenjavo ventilov je odpravljeno puščanje, hitrejše zapiranje pa je onemogočilo povratni tok in temu posledične tlačne prehodne pojave pri zapiranju.
25. 7. 2007 Zamenjava Check Ventilov na WP, GH in BR sistemu 2 Zamenjani so obstoječi »check« (protipovratne) ventile na sistemih: GH (Sistem obdelave odpadnih plinov), BR (Sistem za obnovo bora) in WP (Sistem obdelave tekočih radioaktivnih odpadkov).
25. 7. 2007 Vgradnja obvodnih ventilov za ventila 28510 in 28525 2 Resen je problem težkega odpiranja obeh izolacijskih ventilov zaradi velike razlike tlakov, prisotnega po vsakem testiranju ventilov. Vgrajen je po en »by-pass« ventil okoli vsakega od dveh izolacijskih ventilov protipožarnih črpalk.
25. 7. 2007 Zamenjava izločevalnikov vlage in pregrevalnikov pare 2 Obstoječa izločevalnika vlage in pregrevalnika pare sta zamenjana z novima, ki zagotavljala boljšo učinkovitost izločanja vlage, večji učinek pregrevanja pare, manjše tlačne izgube in manjše stroške vzdrževanja zaradi manj korektivnega in preventivnega vzdrževanja.
25. 7. 2007 »Replacement of the Relay Protection Generator Transformers - Phase I« 2 Zamenjana je obstoječa relejska zaščita generatorja in transformatorjev, ki temelji na elektromehanski tehnologiji, z novimi numeričnimi zaščitnimi releji.
25. 7. 2007 »Cooling Tower System Extension« 2 Z modifikacijo je zajeta gradnja tretjega hladilnega stolpa za hladilno vodo kondenzatorja s pripadajočimi cevovodi, modifikacija obstoječih dveh hladilnih stolpov, montaža nove zapornice v recirkulacijskem kanalu, zamenjava ročnega pogona "de-icing" lopute z elektromotornim, ter ureditev hlajenja, ogrevanja in prezračevanja obstoječega stikališča hladilnih stolpov.
25. 7. 2007 Zamenjava posameznih odsekov sekundarnih cevovodov 2 Zaradi intenzivnega procesa erozije/korozije na sekundarnih cevovodih NEK nadaljuje preventivno menjavo odsekov cevovodov na sistemih z dvofaznim tokom (EX, MS, TD, HD). Novi odseki bodo iz erozijsko/korozijsko odpornejšega materiala, kot je bil prvotni material. Posledica bo nižja hitrost obrabe in manjši vnos nečistoč v uparjalnike.
25. 7. 2007 »SFP Skimmer Heads Replacement« 2 Modifikacija zajema menjavo obeh glav za zajemanje nečistoč iz površine bazena za izrabljeno gorivo. Originalna izvedba je zahtevala ročno nastavitev višine zajema, kar je lahko povzročilo težave pri višjem ali nižjem nivoju vode v SFP, tako da je prišlo ob nizkem nivoju do sesanja zraka (nevarnost kavitacije črpalk) oz. do sesanja čiste vode pri visokem nivoju.
25. 7. 2007 Ožičenje signalov na PIS 2 Modifikacija predvideva ožičenje novih signalov na PIS sistem
25. 7. 2007 Sprememba USAR, risbe 8.3.2. 2 Sprememba zajema uskladitev napisov na alarmnih oknih v USAR in glavne liste opreme (MECL) oznak volt-metrov.
25. 7. 2007 Sprememba tehničnih specifikacij SR 3.8.1.1.2 g 2 Predlagana sprememba uvaja možnost čiščenja rezervoarja goriva Diesel generatorja z alternativnim čistilnim sredstvom, ki manj negativno vpliva na zdravje izvajalcev čiščenja.
6. 7. 2007 Ožičenje signalov DG107DSL001/002 na PIS. 2 Za merjenje električnih parametrov dizel generatorjev (napetost, tok, frekvenca, delovna in jalova moč, faktor moči) so vgrajujeni programabilni pretvornik SINEAX DME 440, optični modem, napajalna enota, izolacijske varovalke in instrumentacijski tokovni transformatorji. Izhodni signali programabilnega pretvornika se priključijo na procesno informacijski sistem (PIS) sistem s pomočjo serijskega vodila RS-485, optičnega modema in optičnega kabla.
6. 7. 2007 Inštalacija dodatnega vzorčevalnega mesta za merjenje kisika v CY sistemu 2 Vzpostavljeno je dodatno vzorčno mesto za merjenje kisika v kondenzatnem sistemu ter vzpostavljena možnost spremljanja učinkovitosti odplinjevanja kisika, hkrati pa je možna s primerjavom koncentracije kisika za ejektorjem in koncentracije kisika v tekočini shranjeni v rezervoarjih določiti kvaliteto oz. celovitost diafragm v obeh tankih.
6. 7. 2007 Vgradnja hitrih spojk za jemanje vzorcev 2 Na štirih sistemih (GH, RC, BR, WP) so hitre spojke, ki so zdaj vgrajene, zamenjane z novimi. Te omogočajo hiter odvzem vzorcev s posebno injekcijo ali pa odklop in prenos celotne posodice z vzorcem v laboratorij za izvedbo radiokemijske ali plinske kromatografske analize. Vzorčna mesta bodo imela dodana indikatorja pretoka in tlaka.
6. 7. 2007 Zamenjava grelcev čistilnih naprav SW in indikacija njihovega delovanja 2 Na čistilnih napravah sistema varnostne oskrbovalne vode so zamenjani kaloriferji, predelana je nosilna ograja kaloriferjev ter pokrovov grobih grabelj in dodana signalizacija delovanja grelcev. Novi kaloriferji »Chromalox« bodo zamenjali stare kaloriferje »Končar«, ki se ne proizvajajo več, niso na voljo na trgu in ne izpolnjujejo takšnih kvalifikacij kot 1E oprema.
6. 7. 2007 Sprememba DC kontrolnega napajanja zbiralk M1 in L11 2 Bolj enakomerno je razporejena obremenitev med zbiralki 1B in 1A ter posledično na baterijah 1E in 1A.
6. 7. 2007 DG Air Start Compressor 2 Izboljšana je zanesljivost zagona dizel generatorjev.
6. 7. 2007 Uskladitev USAR, poglavja 12.1 Shielding z WENX 94/27 2 Sprememba je v skladu s priporočili WENX 94/27 »Post Accident Shielding Review«. Uvedena je večja usklajenost besedila s slikami v USAR. Sprememba ničesar ni uvedla na novo.
6. 7. 2007 »Modification of Reactor Makeup Water System« 2 Modifikacija je odpravila morebitne težave ob nezadostnem pretoku oz. dobavi vode v sistemu reaktorske dodajalne vode, ki so jih ugotovili ob sklopu testiranja sistema. Težava je odpravljena z vgradnjo dodatne linije s tretjo črpalko v sistem in s separacijo odplinjevalnika zraka, ki potekala na novi dodani liniji.
11. 6. 2007 Revizija 24 Načrta ukrepov NEK za primer izrednega dogodka 2 Spremembe so posledica nove revizije 24 NUID in zajemajo spremembe naziva osebja, ki zagotavlja podporo direktorju za obvladovanje izrednega dogodka v tehničnem podpornem centru (TPC) in zunanjem podpornem centru (ZPC).
24. 5. 2007 Modifikacija hlajenja kompresorja A904CPR-003 2 Modifikacija zajema spremembo konfiguracije hlajenja kompresorja in sicer bo zaporedno hlajenje notranjega hladilnika ter nizko in visoko tlačnega valja spremenjeno v samostojno hlajenje notranjega hladilnika ter vzporedno hlajenje nizko in visoko tlačnega valja.
24. 5. 2007 Uskladitev vrednosti obremenitev v USAR, pog. 8.3.1.1.4.2 2 Sprememba zajema uskladitev vrednosti obremenitev za polurno in 2000 urno obremenitev diesel generatorjev za napajanje v sili (4128 kW oz. 3843 kW).
24. 5. 2007 USAR Figure 7.2-1/sheet 8 Correction 2 Na diagramu "safeguards actuation signals" se doda uskladitev z dejanskim stanjem, to je možnost ročne izolacije prezračevanja in avtomatske zaradi zaznane prisotnosti klora.
25. 4. 2007 Zamenjava tlačnega cevovoda SW izpiralnega sistema« 2 Zamenjan je del tlačnega cevovoda v sistemu oskrbovalne vode (SW) zaradi zmanjšanja preseka cevovoda (približno za 1/3), ki je posledica kombinacije ostankov rje in nečistoč iz reke Save
25. 4. 2007 Prestavitev priključka DPT5148 2 Modifikacije zajema prestavitev nizkotlačnega priključka transmiterja DPT5148 pred izolacijski ventil 22017, tako da bo funkcija transmiterja ohranjena tudi v primeru izolacije črpalke 1 sistema drenaže grelnikov, to je pri zaprtju ventila 22017.
20. 2. 2007 »USAR spremembe izhajajoče iz ZKP 2005-2750, 2756, 2757 in 2006-1626«, 2 Predlagane spremembe so posledica PSR priporočil in odstopanja USAR-ja od dejanskega stanja in zajemajo dopolnjen opis potresa po varni zaustavitvi (SSE) in potresa ob obratovanju (OBE) glede upoštevanja horizontalnega in vertikalnega pospeška na stiku zemlje s temelji zgradb ter popravek projektnega števila nenameravanih sprožitev sistema varnostnega vbrizgavanja iz 80 na 60, kot je podano v tehničnih analizah.
31. 12. 2007 Ožičenje alarma »Gen. excitation power supply failure in loss of pulse/blown fuse 1 Med testiranjem regulatorja je bilo ugotovljeno, da v primeru pregorele varovalke v napajalni veji v glavni komandni sobi (MCR), ni alarma. Ker dobi prožilni modul, v katerem je napajalnik, napajanje tudi iz drugega prožilnega napajalnega modula, lokalno ni možno ugotoviti, da je pregorela varovalka v napajalniku. V primeru okvare enega napajalnika, bi drugi prevzel napajanje vseh modulov v omari, kar bi povečalo verjetnost odpovedi drugega napajalnika in s tem izgubo vzbujalnega toka zato so z modifikacijo ločili navedena alarma.
31. 12. 2007 Sistem za avtomatsko gašenje računskega centra z FM200 1 Avtomatsko gašenje s plinom CO2 je zaradi nezanesljivega delovanja krmiljenja in zaradi nevarnega plina (zadušitev) zamenjan s popolnoma novim sistemom za gašenje s plinom FM200. Novi sistem je priključen na požarno centralo ZARJA pri gasilcih (stari sistem je bil na INTAL-u ki deluje nezanesljivo).
31. 12. 2007 Dreniranje cevovodov sistema za hlajenje komponent (CC) 1 Modificiran je en polnilni in drenažni priključek, instalairana recirkulacija linije na črpalki, nameščeno stojalo za fleksibilne cevi in izdelani dodatni drenažni lijaki.
31. 12. 2007 FP102TNK-001 Heating and Level Control 1 Predmet modifikacije je posodobiti opremo sistema za inštrumentacijo in regulacijo (I&C), s pomočjo katere se vzdržujeta zahtevani nivo in temperatura vode v rezervarju vode FP sistema. Nivo vode se vzdržuje z avtomatskim ali ročnim dodajanjem vode iz vodovodnega omrežja, temperatura vode nad +4°C pa z dodajanjem pare na dno FP rezervoarja (do sedaj samo ročno).
31. 12. 2007 , Nastavitev zapiralnega časa VA171VAL-01A;02A;01B;02B 1 Ventili so namenjeni za izolacijo ventilacije v primeru signala izolacije zadrževalnega hrama. Zapiralni čas je definiran v Tehničnih specifikacijah (SR 3.6.4.1) in znaša 4s ali manj. Zapiranje se začne s hitrim zapiranjem, ki traja 90% hoda. Zadnjih 10% se izvede s počasnejšim zapiranjem, da se ventili mehko zaprejo. Preklop s hitrega na počasno zapiranje povzroči padec tlaka v cilindru. Z vgrajenim “Fisher switching valve” je meja preklopa težko nastavljiva in nezanesljiva zato se bo ta zamenjal z pnevmatskim stikalom.
31. 12. 2007 Regulacija pretoka v sistemu za hlajenja in čiščenja bazena za izrabljeno gorivo (SF) 1 Zaradi lažjega in natančnejšega nastavljanja pretoka SF sistema se odstrani razdelilna plošča z ročico na ventilu, s katero nastavljamo pretok in se namesto nje vgradi ročni aktuator, ki ima zelo fino možnost nastavitve (polžni prenosnik) pretoka ter lahko z njim natančno nastavljamo želeni pretok SF sistema ter ga lahko tudi zaklene v želenem položaju.
31. 12. 2007 Zamenjava signalizacije in krmilne naprave meteorološkega stolpa 1 Predmet te modifikacije je zamenjava signalizacije in kompletne krmilne naprave meteorološkega stolpa ter ureditev napajanja. Sedanje signalne svetilke, ki imajo kratko življenjsko dobo in tudi več ne ustrezajo sedanjim predpisom, se bodo zamenjale z novimi, ki uporabljajo LED tehnologijo (dolga življenjska doba) in FAA (Federal Aviation Administration) in ICAO (International Civil Aviation Organization) certifikat. Hkrati se bo zamenjala še dotrajana krmilna naprava, ki skrbi za vklope/izklope teh svetilk, in uredilo napajanje te krmilne naprave oz. svetilk.
31. 12. 2007 Daljinska signalizacija PC103CMER002 1 Napajalnik komunikacijske opreme NEK (interna telefonija, radijske zveze) se nahaja v »Telephone Equipment Room« Vse napake v delovanju napajalnika se trenutno alarmirajo samo lokalno na panelu napajalnika. Ker v prostoru ni stalne posadke, bi lahko prišlo do okvare ali izpada napajalnika in posledično do izpada delovanja komunikacijske opreme, ker alarm ne bi bil opažen. V izogib temu je treba skupni alarm napajalnika napeljati na PIS, kar bo v primeru katerega koli alarma na napajalniku povzročilo alarm v glavni kontrolni sobi (PIS). Dejanski vzrok alarma bo mogoče ugotoviti lokalno na panelu napajalnika.
31. 12. 2007 Napajanje TCV-130 ventila iz IA proge "A" 1 Spremenjena je samo napajalno točko sistema zraka za inštrumentacijo (IA). Funkcionalnost ventila se v ničemer ne spreminja.
31. 12. 2007 Vgradnja dodatnih blažilnikov na sistemu drenaže grelnikov (HD) 1 V okviru modifikacije so vgrajeni blažilni elementi, ki bodo omejevali pomike na različnih cevovodih sistema HD. Namestitev blažilnikov se bo izvedla v remontu 2007.
31. 12. 2007 Seizmična ojačitev IA tankov in fiksiranje N2 jeklenk 1 Med izvajanjem seizmičnega pregleda se je zaključilo, da je potrebno Izvedena je seizmična ojačitev vseh treh IA "receiver tankov" tako, da so ojačali podnožje tankov s privaritvijo ojačitvenih plošč. Dodatno je narejena nova fiksna pričvrstitev N2 jeklenk, ki bo zagotavljala varno postavitev jeklenk.
31. 12. 2007 Varni dostop v transfer kanal 1 Za potrebe dostopa v transfer kanal v času dekontaminacije in vzdrževanja opreme v transfer kanalu je bila nabavljena dvižna košara (delovni oder) z lastnim pogonom za vertikalni transport oseb in tovora. V obsegu modifikacije bo izvedena namestitev vrtljive konzole na jeklen steber ob transfer kanalu. Konzola bo omogočala pritrditev delovnega odra in namestitev le-tega na lokacijo, ki bo omogočala spust osebja in opreme v transfer kanal.
31. 12. 2007 Ožičenje pozicije 6,3 kV stikal na PIS 1 Omogočen je ustrezni prikaz položaja napajalnih palic na PISu. V tem obsegu so ožičeni signali pozicije statusa napajalnih odklopnikov na 6,3 kV zbiralkah na PIS in ožičena pozicije statusa napajalnih 400 kV stikal na PIS.
31. 12. 2007 Fleksibilne povezave na hladilnikih črpalk kondenzatnega sistema (CY) 1 Na hladilnike sistema vode za hlajenje pomožnih turbinskih sistemov (TC) vode vseh treh CY motorjev bo dovod spremenjen tako, da bo med fiksno instalacijo in hladilnikom fleksibilna povezava, ki bo kompenzirala nihanje cevi TC vode, s čimer bo preprečen prenos sile zaradi nihanja na same bakrene cevi za dovod vode na motorju. ni predvidena oz. je v tej fazi priprave modifikacijskega paketa ni mogoče oceniti
31. 12. 2007 Zamenjava grelnikov 4, 5, 6. 1 Modifikacija zajema zamenjavo obstoječih HD/CY grelnikov, ki so nameščeni v vratu kondenzatorja. Vsi termodinamični parametri grelnikov ostanejo praktično nespremenjeni, tudi dimenzijsko ne bo bistvenih sprememb; spremeni se samo material plašča grelnikov in sicer se ogljikovo jeklo zamenja za Cr-Mo jeklo, ki ima boljšo odpornost na erozijsko/korozijske procese (FAC). Zaradi uporabe bolj odpornega materiala za plašč ni več potrebe po zaščitni nerjaveči pločevini (lagging), ki je do sedaj ščitila plašč izmenjevalnika pred procesi FAC. Trajno je rešen problem erozije/korozije na cevovodih sistema odvzemne vode (EX) in plaščih grelnikov, ki so nameščeni v kondenzatorju.
31. 12. 2007 Zamenjava stikala za potopno črpalko 1 Napajanje porabnika se bo izvedlo s priklopom električne razdelilne omare na obstoječo elektro omaro v FHB s kablom položenim v vodniku (conduit). Moč porabnika oz. črpalke je 4 kW  - 3x400V, napajanje bo izvedeno s kabelsko povezavo po platoju v FHB-ju. Priklop porabnika bo izveden s 3-polno vtičnico, ki bo montirana na omaro EE106PNLN919. Vklop črpalke se bo vršil s krmilnim stikalom, ki bo montirano na omaro EE106PNLN919.
31. 12. 2007 Medsebojna zamenjava PI3866 in PI3867 1 Indikatorja tlaka kondenzatorja sta na glavni komandni plošči (MCB) v kontrolni sobi locirana tako, da je kondenzator B lociran na levi in kondenzator A na desni strani. Neposredno pod njima sta indikatorja nivoja v kondenzatorju in sta locirana tako, da je LI za kondenzator A na levi, LI za kondenzator B pa na desni strani. Da bo razmestitev indikatorjev na MCB poenotena in da bo ugodeno zahtevi CAP-a 2006-367, sta indikatorja tlaka pozicijsko zamenjana.
31. 12. 2007 Repair of Turbine Cross Under Piping 1 V okviru te modifikacije se bo izvedla sanacija poškodb v povezovalnem cevovodu med visoko tlačno turbino (VT) in izločevalnikom vlage in sušilnikom pare (MSR). Ta cevovod je zelo obremenjen zaradi procesov erozije/korozije, še posebej vertikalni del proti VT turbini, zato so se v RE07 izvedla dela na vseh štirih vertikalah iz VT turbine do prvega kolena v skupni dolžini cca. 16 m. Na notranjo stran cevovoda se je strojno in ročno navarila tanka plast (min. 1mm) nerjavnega jekla. Nerjavno jeklo je zelo odporno na procese erozije/korozije in zato se bo z izvedeno sanacijo proces erozije/korozije v tem delu cevovoda zaustavil.
31. 12. 2007 Vgradnja obvoda ventila D-27/6 in D27/5 na sistemu za čiščenje kondenzata (CK 1 Ck sistem mora obratovati ob vsakem startu elektrarne in po potrebi med obratovanjem ob poslabšanju kemijskih parametrov sekundarne vode. Zaradi prevelike razlike tlaka pred in za 16" izolacijskima ventiloma D-27/5 in D-27/6, ju je zelo težko odpreti. Okoli vsakega ventila je vgrajena 2" obvodna linija z dvema 2" izolacijskima ventiloma dolžine pribl. 0.7m. Modifikacija omogoča pred zagonom ventila izenačitev tlaka in potem lažje odpiranje ventila D-27/5 in D-27/6.
31. 12. 2007 Zamenjava »PA Profibus konektorjev« na HD sistemu 1 Drenažni ventili za regulacijo nivoja v HD grelnikih in drenažnih tankih so s  kontrolnim sistemom (PCS 7)  povezani preko optične povezave do lokalnih panelov HD900DAS001 in HD900DAS002 v turbinski zgradbi (TB). Obstoječi konektorji na PA »profibus« mreži ne zagotavljajo selektivnosti in se v primeru napake ta napaka lahko prenese na celotno vodilo oziroma vsa bremena na tem vodilu.
31. 12. 2007 Z zamenjavo serijskih T konektorjev 1 Z zamenjavo serijskih T konektorjev (originalni Siemens) z Weidmilerjevimi se vzpostavlja popolnoma neodvisne zanke, tako vsaka napaka na posameznem odcepu povzroči zgolj problem (izpad) pozicionerja na tej liniji. Navedena sprememba bo torej serijsko vodilo in odcepe do posameznega pozicionerja oziroma drenažnega ventila napravila popolnoma neobčutljivo na motnje na posameznih odcepih s tem pa se bo dvignila sama zanesljivost vodila oziroma celotnega regulacijskega sistema.
31. 12. 2007 Sprememba zapiralnega mehanizma "Personnel" in "Emergeny Air Lock" 1 V obsegu modifikacije je izvedena posodobitev zapiralnega mehanizma "Personnel Airlock" in "Emergency Airlock", vključno z "interlock" mehanizmi. Posodobitev vključuje zamenjavo mehanskih delov zapiralnih mehanizmov (zobniki, ležaji, osi), zamenjavo "interlock" mehanizmov in nastavitve samozapornosti.
31. 12. 2007 , Konstrukcija za HE103CRN-006 1 Konzolno dvigalo HE103CRN-006 služi za manipulacijo med čiščenjem vijakov pokrova reaktorja (Rx), vendar ne pokriva celotnega manipulativnega prostora. Izvedena je predelava vpetja dvigala iz konzolnega v viseče mostno dvigalo.
31. 12. 2007 Zamenjava vzmeti ventilov CC10377 & CC10378 1 Ventila sta izolacijska ventila na CC liniji za »Excess Letdown Heat Exchanger« in se zapirata avtomatsko na T signal (Izolacijski signal zadrževalnega hrama). S podrobno analizo delovanja ventila je bilo ugotovljeno, da obstoječa aktuatorja ne zagotavljata zahtevam, ker sta projektirana za 150 psig samo pri pogoju, da je prisoten 100% Δp. Pri 0% Δp ne moreta osamiti več kot 100 psig. Zahteva je, da bi aktuatorja zdržala 150 psig pri 0% Δp. Zamenjane so vzmeti v aktuatorjih ventilov, ki so sposobne izvesti osamitev pri 150 psig pri 0% Δp.
31. 12. 2007 Virtual Private Network (VPN) and backup Internet Connection 1 V sklopu modifikacije je urejena infrastruktura na računalniškem omrežju NEK-a, ki omogoča priključitev na alternativnega ponudnika Interneta. Poleg primarnega priključka na WAN internet priključek (4x 2 MB/s) se vzpostavlja tudi možnost priključitve preko ADSL modema tudi na SIOL. V sklopu modifikacije se izdela tudi inštalacija računalniške infrastrukture, ki omogoča dostop do virtualnega omrežja (VPN) omejenega dela PIS omrežja.
31. 12. 2007 Ureditev napajanja vitla HE103CRN-002 1 Napajanje vitla je prestavljeno na panel remontnega napajanja, tako da ne obremenjuje varnostnih zbiralk oz. diesel generatorja. Uredila se je tudi dokumentacija, ki za ta vitel ni ustrezala.
31. 12. 2007 Ožičenje merilnih zank L-6100 in L6110 na PIS 1 V skladu z zahtevo kontrolnega programa (ZKP) je opravljeno ožičenje signalov za zbiralnike kaluž gradb in površin (AB) in CC na procesno informacijski sistem
31. 12. 2007 Prestavitev omare za prenos kriterijev distančne zaščite in zamenjava števcev na 400 kV DV poljih 1 Modifikacija je bila narejena na iniciativo ELES-a, ki je prestavil omaro za prenos kriterijev distančne zaščite po VF za DV Zg1 in 2 v RTP Krško.
31. 12. 2007 Sprememba HT linije CKT63 1 Zaradi težav pri meritvah upornosti linij za spremljajoče ogrevanje cevovodov je bila spremenjena kofiguracija grelnikov za lažje ugotavljanje mesta napake.
31. 12. 2007 Zamenjava MCCB odklopnika tipa HKB s tipom JD 1 Sprememba rešuje problem nedobavljivosti originalnih MCCB (Molded Case Circuit Breaker) odklopnikom tipa HKB. Framatome APN, Inc. je ponudil električno zamenljive odklopnike tipa JD. Te odklopnike ni bilo možno vgraditi v Westinghouse tip W MCC brez sprememb. Razlika je v položaju vklopno/izklopne ročice. Sprememba obstoječega vklopnega mehanizma tipa SMC250KB zajema izdelavo nove ploščice vzvoda, njeno zamenjavo in brušenje robov sedeža ročice blokade ter blokade vklopne ročice. Priključne izvrtine odklopnika, samo podnožje in vrata celice ostanejo nespremenjene.
2006
27. 11. 2006 Trajno podaljšanje odobritve iz 1. in 2. točke odločbe URSJV št. 39000-8/2004/5/14 z dne 6.9.2004 za prihodnje gorivne cikle. 3 URSJV je odobrila uporabo PAD 4.0 računalniškega programa za preračun projektnih osnov gorivne palice in 1.4X standard pri uporabi goriva za prihodnje gorivne cikle.
13. 10. 2006 Sprememba odločbe št. 31-04/83-05 z dne 6.2.1984 3 URSJV je odobrila zvišanje letne omejitve za tekočinske izpuste tritija iz 20 na 45 TBq. Dodatno pa je znižala omejitve tekočinskih izpustov cepitvenih produktov iz prejšnjih 80 na 40 GBq letno.
12. 6. 2006 Sprememba NEK TS »Radial Peaking Factor Limit Report« 3 NEK se odobri sprememba roka za poročanje o radialnem koničnem faktorju s 30 dni pred začetno kritičnostjo na 5 dni pred začetno kritičnostjo novega gorivnega cikla.
6. 6. 2006 Sprememba NEK TS: »Beacon-TSM NEK Core Monitoring and Operations System« 3 URSJV je odobrila uporabo sistema »Beacon« za izvajanje meritev porazdelitve moči v reaktorski sredici.
5. 5. 2006 Sprememba NEK TS v poglavju 3.1 »Reactivity Control Systems« v točki 3.1.3.6 »Control Rod Insertion Limits« 3 URSJV je odobrila spremembo omejitvenih krivulj za izvlek regulacijskih palic (Rod Insertion Limits – RIL).
5. 5. 2006 USAR sprememba zaradi modifikacije »zamenjava nizkotlačnih turbin« 3 Odobri se sprememba načina določanja verjetnosti pojava turbinskih izstrelkov, kar je posledica zamenjave nizkotlačnih turbin in pripadajočih komponent.
20. 12. 2006 Sprememba trase cevovoda CW105TSC in izdelava instrumentacijskih izvrtin za CW102PMP 2 Zaradi dotrajanosti cevovodov sistema za izpiranje potujočih rešetk, bo zamenjan cevovod in dodatno se spremeni trasa cevovoda, ki bo dopuščala lažje vzdrževanje opreme tudi med obratovanjem elektrarne.
20. 12. 2006 Vgraditev indikatorja tlaka v CA sistem 2 Sprememba zajema vgraditev dodatnega indikatorja tlaka na cevovod, ki bo omogočal indikacijo tlaka v sistemu stisnjenega zraka tudi v primeru izgube kompresorja in napajanja stisnjenega zraka iz kompresorja sistema za napajanje kondenzata.
5. 12. 2006 Evakuacijsko ozvočenje NEK 2 Gre za dodatno napajanje in boljšo kontrolo napajanja sistema za evakuacijsko ozvočenje NEK.
15. 11. 2006 Sprememba oznake ventila 28162 v 29162 n NEK-STS tabeli 3.7-6 2 Preimenovan je ventil in s tem je odpravljena administrativna napaka
25. 10. 2006 541-MW-M 2 Sprememba rešuje problem dreniranja rezervoarja reaktorske dodajne vode, tako, da se za kontroliran izpust dogradita 2 ročna ventila, ki omogočata kontrolirano dreniranje preko gasilske cevi v drenažni jašek.
25. 10. 2006 Zamenjava SX906PMP črpalke 2 Zamenjana bo črpalka v sistemu vzorčenja, ker obstoječa črpalka ni zmožna črpati vode iz vzorčnega rezervoarja kaluže uparjalnika v odtok sistema oskrbovalne vode .
25. 10. 2006 »USAR changes for BEACON-TSM NEK Core Monitoring and Operations Support System« 2 Na zahtevo URSJV so uvedene USAR spremembe opisa Power Distribution Monitoring System (PDMS) in referenco na WCAP-12372-P-A »BEACON core monitoring and operations support system«.
25. 10. 2006 USAR in NEK STS – uskladitev s priporočilom PSR projekta PSR- NEK-2.8E-1 2 Vsebina USAR in NEK TS se dopolni s specifikacijo medobratovalnhi pregledov za nova uparjalnika, ki se vrši po »ASME B&PV Code - Section XI, Ed. 1989 without Addenda«.
20. 7. 2006 Sprememba USAR sekcije 9.1.4.3.4 – »Radiation Shielding 2 Zajeta je uskladitev USAR zahtev z dejanskim stanjem v NEK, ki že že od začetka obratovanja uporablja za dvigovanje gorivnih elementov iz bazena z izrabljenim gorivom krajše orodje kot so zahtevane dimenzije podane na referenčni risbi v USAR-ju.
20. 6. 2006 Uskladitev USAR poglavja 12.3 2 Sprememba USAR-ja zajema spremembo poglavja 12.3. "Health Physics Program", v katerem so zajete spremembe in dopolnitve posameznih podpoglavij zaradi: novih predpisov, spremembe notranje organiziranosti in uvedbe novih dozimetrov.
18. 5. 2006 Mazanje ležajev na VA101 enotah 2 Na ventilatorske enote VA101 se bodo namestile 4 avtomatične večtočkovne mazalne naprave za mazanje ležajev rotorjev
28. 4. 2006 Sprememba krmiljenja in protipožarne zaščite obnovljenega GT2 2 Zaradi zamenjave transformatorja GT2 bo prestavljen in prilagojen sistema aktivne protipožarne zaščite.
28. 4. 2006 Stojala za odre 2 Sprememba zajema nabavo elementov za odre iz nerjavečega železa in možnost shranjevanja elementov v zadrževalnem hramu, saj to omogoča lažjo organizacijo dela in hitrejšo izvedbo del.
28. 4. 2006 Vibracijski monitoring ventilacijskih enot v zadrževalnem hramu 2 Izboljšan oz. na novo bo vzpostavljen monitoring vibracij in temperatur ventilatorskih enot in motorjev v reaktorski zgradbi.
28. 4. 2006 Testni priključki na CW 2 Zaradi izboljšanega merjenja karakteristik CW črpalk se na tlačne cevovode navarijo štirje merilni priključki.
6. 4. 2006 Zamenjava kamere in vitla na FHSCMC-01 2 Modifikacija obsega zamenjavo obstoječe črno/bele kamere FHSCMC01-CMR2 z novo barvno in zamenjavo pomožnega vitla FHSCMC01-HST z novim, ki bo imel frekvenčno regulacijo dvižnega pogona.
6. 4. 2006 “Replacement of condensate chemical feed pumps« 2 Sprememba obsega zamenjavo obstoječih črpalk, za katere zaradi zastarelosti, na trgu ni več rezervnih delov. Črpalke so namenjene doziranju hidrazina in amonijaka v kondenzatnem sistemu
6. 4. 2006 Temperaturni monitoring dizel generatorjev 2 Zaradi dotrajanosti in pomanjkanja rezervnih delov bo zamenjan temperaturni monitor statorskega navitja dizel generatorja kakor tudi indikatorji temperature izpušnih plinov, temperature vode in olja dizel generatorja.
6. 4. 2006 Zamenjava radioloških monitorjev R13, 14 in 21 2 Modifikacija zajema zamenjavo kanalov procesnega monitorja za nadzor radioaktivnosti partikulatov, žlahtnih plinov in joda v izpustih glavnega odušnika (kanali R-13, R-14 in R-21).
6. 4. 2006 Razširitev sekundarnega laboratorija 2 Sprememba zajema razširitev kemijskega laboratorija z novim samostoječim enoetažnim objektom, ki je lociran v turbinski zgradbi.
6. 4. 2006 Zamenjava posameznih odsekov sekundarnih cevovodov na sistemih EX, MS, TD, HD 2 Zaradi ugotovljene intenzivne erozije/korozije na nekaterih komponentah sekundarnega kroga bodo preventivno zamenjani nekateri najbolj izpostavljeni odseki cevovodov.
24. 2. 2006 Zamenjava čistilnega stroja SW102TSC-02B 2 Modifikacija obsega zamenjavo potujoče rešetke SW102TSC-02B čistilnega stroja v sistemu bistvene oskrbne vode (ESW).
13. 1. 2006 Zamenjava CF918PMP-001 črpalke 2 V sistemu obtočne vode za hlajenje kondenzatorja se bo zamenjala CW vzorčna črpalka in se bo izboljšala sposobnost spremljanja vzorčenja korozije testnih kuponov na podlagi katerih lahko ocenimo napredovanje korozije v sistemih.
13. 1. 2006 “Isolation of the RCS Letdown Line in case of Containment Phase A Isolation” 2 Modifikacija zajema dodatek logike za zaprtje ventilov št. LCV-665, LCV-666, 8121, 8122 in 8123 ob fazi A izolacije zadrževalnega hrama, ko bo praznilna linija izolirana nad razbremenilnim ventilom št. 8120, kar preprečuje nastanek izlivne nesreče.
13. 1. 2006 Zamenjava visokotlačnih grelnikov 2 Zajeta je zamenjava visokotlačnih grelnikov napajalne in kondenzatne vode ter vseh varnostnih, drenažnih in odzračevalnih ventilov.
13. 1. 2006 Zamenjava 118 V distribucijskih panelov 2 V okviru zamenjave 118V razdelilnih panelov se vgradita dodatna odklopnika za možno alternativno napajanje in dodatna razdelilna odklopnika za napajanje voltmetra in podnapetostnega releja za signalizacijo.
31. 12. 2006 Dvižne konstrukcije za ventile 1 Za potrebe vzdrževanja ventilov 8810A, 9104A, 9104B in 8958A je bilo treba izdelati ustrezne pomožne dvižne konstrukcije. Dvižne konstrukcije so nameščene v pomožni zgradbi na elevaciji 91.62 nad ventili 8810A, 8958A, 9104A in 9104B, ki so del sistemov SI in CI. Za potrebe manipulacije z ventili in bremeni pa sta nameščeni tudi dve konstrukciji za spust bremena v prostoru pomožne zgradbe, soba 015, ter pred dvigalom. Namestitev konstrukcij je potekala skladno s potrebami vzdrževanja od leta 2000 do 2006.
31. 12. 2006 Simulatorsko postrojenje za trening vzdrževalnega osebja 1 Odzračevanje sistema napajalne vode se je izvajalo z odpiranjem določenih ventilov. Ker so ventili nameščeni približno pet metrov nad tlemi, je bilo pri tem treba uporabiti lestev. Pri dreniranju so se uporabljale plastične cevi, ki so bile nameščene na nastavkih ventilov in speljane v talno drenažo. Vse to je oteževalo postopek odzračevanja. Z modifikacijo so za ventili 21181, 21056 in 21067 podaljšane odzračevalne linije. Cevi so speljane od odzračevalnih ventilov proti zahodni steni in naprej po steni navzdol do obstoječega drenažnega jaška, ki je povezan na FD- sistem. Obstoječi ventili so ostali v odprti poziciji, novi ventili (21327, 21328, 21329, 21330, 21331 in 21332) pa služijo za odzračevanje sistema. Modifikacija je olajšala odzračevanje sistema napajalne vode v turbinski zgradbi na elevaciji 115. Novi ventili so dostopni brez lestve, voda tega sistema med dreniranjem odteka v lijak, ki je spojen v FD-sistem.
31. 12. 2006 Nadgradnja Procesno informacijskega sistema (PIS) v tehnološkem delu in na Simulatorju (SPIS) 1 360-CH-L; Nadgradnja Procesno informacijskega sistema (PIS) v tehnološkem delu in na Simulatorju (SPIS) PIS je računalniški sistem, katerega primarna funkcija je omogočiti spremljanje delovanja sistemov in uporaba nekaterih računalniških aplikacij v glavni komandni sobi elektrarne (MCR), ki je razdeljen na akvizicija podatkov , obdelava/procesiranje podatkov in nivo distribucija procesnih podatkov v NEK in izven nje: ERDS – URSJV. Neodvisen simuliran sistem je vgrajen tudi na simulatorju, da bi omogočil vse funkcije in spremljal parametre, kot je to v glavni komandni sobi. Nov posodobljeni sistem bo lahko še bolj učinkovit pripomoček operaterjem, kar bo pripomoglo k varnemu in stabilnemu obratovanju elektrarne.
31. 12. 2006 Zamenjava solenoidnih ventilov na ventilih 20001 & 20002 1 V kontrolna tokokroga obeh ventilov so vgrajeni solenoidi ventili, ki ne vsebujejo elastomerjev, kar jim podaljšuje življenjsko dobo. Izbrani so tudi ventili z večjim faktorjem prepustnosti, da bi tako zmanjšali odzivnega časa zapiranja. Za odpiranje ventila velja IN-funkcija (izbrana sta oba ventila posamezne varnostne proge). Funkcija zapiranja pa je izvedena v ALI-funkciji (za zaprtje je dovolj že sprožitev po eni varnostni progi).
31. 12. 2006 Temperaturni monitoring dizel generatorjev 1 Zaradi dotrajanosti opreme in pomanjkljivosti rezervnih delov so zamenjani temperaturni monitor statorskega navitja generatorja, indikatorji temperature izpušnih plinov ter indikatorji temperature hladilne vode in olja z digitalnim temperaturnim monitorjem, model DX220, proizvajalca Yokogawa. Temperaturni monitor ne spada v varnostni razred; spada v električni razred N1E in seizmični razred I. Ločitev napajalnih in signalnih zank je opravljena v skladu z zahtevami standarda IEEE 384-1977 "IEEE. Standard Requirements for Independence of Class 1E Equipment and Circuits". Merilni signali so s pomočjo serijske komunikacije priključeni na PIS-sistem.
31. 12. 2006 Zamenjava Vacuum Priming (VC100CPR001) črpalk 1 Zaradi zastarelosti črpalk in velike porabe tesnilne vode (4 m3/h) sta se zamenjala oba sklopa črpalk s pripadajočim izločevalnikom plinov in kondenzata z novim. Njune tehnične karakteristike zagotavljajo zanesljivo in učinkovito obratovanje elektrarne. Poraba tesnilne vode za normalno obratovanje črpalk se je zmanjšala za več kot 60 %, in sicer na 1,4 m3/h na črpalko.
31. 12. 2006 Zamenjava podvodne razsvetljave v bazenu za izrabljeno gorivo (SFP) 1 Namen modifikacije je povečanje zanesljivosti delovanja sistema podvodne razsvetljave in povečanje osvetljenosti v bazenu z izrabljenim gorivom med zamenjavo gorivih elementov, ker se vsi gorivi elementi (začasno med remontom) prestavijo v bazen z izrabljenim gorivom. Vgrajenih je enajst novih svetilk HPS-1000 proizvajalca ROS, ki je posebej usposobljen za izdelavo podvodne razsvetljave na velikih globinah in posebnih svetilk za jedrske elektrarne. Nove svetilke imajo približno 8-krat večjo svetilnost ob enaki moči, delujejo v vodi in izven nje ter imajo 10-krat daljšo življenjsko dobo.
31. 12. 2006 Priključek start signala gen.na PIS sistem 1 Zaradi zahteve po samodejni meritvi časa zagona je s PIS-om povezan signal zagona dizelskega generatorja. Ker na PIS-u že obstaja sprožitveni signal releja RL (ready-toload), se čas zagona izračuna kot razlika v času sprožitve teh signalov. Ločitev signalnih zank je opravljena v skladu z zahtevami standarda IEEE 384-1977 "IEEE Standard Requirements for Independence of Class 1E Equipment and Circuits". Čas zagona dizelskega generatorja se prikazuje na določeni mimiki PIS-a.
31. 12. 2006 Meritev puščanja vodika na generatorju 1 V linijo za dovajanje vodika v generator je bila vgrajena oprema merilne zanke (flow detector, flow transmitter, flow computer) za merjenje pretoka vodika v obsegu 0–1000 l/h. V primeru pretoka, večjega od 316 l/h, se sproži alarm na lokalnem panelu in okno "pretok vodika na dovodu visok" v glavni komandni sobi kot skupni alarm panela GN099SYEG702. Analogni signal o trenutnem pretoku je povezan s PIS-om.
31. 12. 2006 Zamenjava analizarorja plina na transformatorju T3 1 Na transformatorju T3 je bil zamenjan analizator gorljivih plinov, ker je stara naprava za detekcijo gorljivih plinov (combustible limit relay) zaradi velike starosti v letu 2004 odpovedala. Nova naprava (enako je veljalo za staro) vsak dan samodejno vzame vzorec plina iz dušikove atmosfere transformatorja T3, v njem izmeri prisotnost gorljivih plinov in v primeru prevelike koncentracije teh plinov sproži alarm v komandni sobi. Naprava je bila vgrajena in z nekaj težavami umerjena mesec dni pred začetkom remonta 2006, sedaj deluje brezhibno.
31. 12. 2006 Sprememba krmiljenja izhodnega ventila 21177 1 V krmilni tokokrog zapiranja ventila 21177 sta vgrajena kontakta NC MOC-stikal 52S3 indikacije položaja odklopnikov za pogon motorjev črpalk napajalne vode 1 in 2. Ta dva NC-kontakta bosta preprečila neželeno zapiranje ventila 21177 v primeru, ko samodejni zagon črpalke napajalne vode 3 ne uspe, operaterji pa jo pokusijo ročno zagnati ob delovanju ene od preostalih napajalnih črpalk
31. 12. 2006 Časovna zakasnitev odpiranja ventila 21140 1 S to modifikacijo je v tokokroge ventila 21140 vgrajen ustrezni časovni rele s funkcijo časovne zakasnitve odpiranja ventila. To bo preprečilo takojšnje neželeno odpiranje tega ventila v primeru, ko obratuje le ena črpalka napajalne vode in tudi ta izpade.
31. 12. 2006 Vgraditev kontrolnih stikal v tokokroge izolacijskih ventilov (MSIV) 1 Po modifikaciji pri trimesečnem funkcijskem testu izolacijskih ventilov glavnega parovoda (MSIV) ne bo treba fizično vstavljanti kratkostičnih mostičkov v njihovo krmilno vezje, pač pa se to bo izvajalo prek izbirnih stikal, vgrajenih na panelu EE106PNLK501.
31. 12. 2006 Zamenjava komponent motorja rezervne črpalke tesnilnega olja »DC seal oil backup« 1 Na panelu (GN099SYEG703 v TB 100.3) na zračni strani istosmernega zaganjalnika motorja rezervne črpalke tesnilnega olja so zaradi staranja zamenjane vitalne komponente zaganjalnika originalnega proizvajalca – Westinghouse za novejše, in sicer proizvajalca Siemens (močnostni kontaktorji (M,1A), rele za preobremenitev (OL), vremenski (TR) in pomožni rele (AUX)).
31. 12. 2006 Zagotoviti dvojno napajanje lastne rabe za transformatorje T1/T2 1 Lastna raba transformatorjev T1 in T2 se je napajala iz EE103MCC111 »Unit« 8AL (T1) in iz EE103MCC212 Unit 8AL (T2). Ob izpadu katerega od omenjenih centrov za napajanje komponent (MCC) je pripadajoči transformator ostal brez napajanja bremen lastne rabe – torej brez ventilatorjev za hlajenje transformatorja. Takšno stanje se je reševalo z začasno modifikacijo. Omenjena modifikacija je zagotovila trajno rešitev – redundantni vir napajanj za bremena lastne rabe. Obema viroma je dodan dodatni vir iz nasprotne proge. V omaricah lastne rabe XR101XFR001A in XR101XFR002A so že bila vgrajena preklopna stikala, s pomočjo katerih se lahko izvede preklop na alternativno napajanje.
31. 12. 2006 Zamenjava ventila D-101 1 Pri testiranju protipovratnega ventila “swing check” D-101 je ta ventil ob delovanju kompresorja močno udarjal, kar bi lahko povzročilo lom osi pladnja ali pa poškodbe sedežev in s tem netesnost ventila. Problem je rešen z zamenjavo omenjenega ventila z novim 4-inčnim ventilom »nozzle check«, proizvajalca ENERTECH, model KRV s prirobničnim spojem. Disk ventila ima zelo kratek hod odpiranja in zapiranja, malo maso diska, delovanje je lahkotno, z ublaženimi udarci.
31. 12. 2006 Vgradnja PW obvodne linije 1 Namen modifikacije je bil vgraditi obvodno linijo okoli črpalke Booster, ker ne obratuje, zato ker je po WT/PW-modifikaciji tlak v sistemu 8 barov, prav tako pa se je znižala nastavitev tlaka na tlačnih stikalih PS 5601A, B tesnilno/mazalne vode pri obratovanju črpalk "screen wash". Na novo se je vgradil izolacijski ventil pred črpalko, en ventil za črpalko in en na obvodno linijo. Prestavil se je obstoječi protipovratni ventil 56794 ter prikazovalnik tlaka PI 5802. Sedaj dovajamo tesnilno/mazalno vodo črpalkam "screen wash" po obvodni liniji, črpalka PW900 pa je izolirana. S tem je omogočeno njeno vzdrževanje tudi med obratovanjem elektrarne. V primeru izpada PW-distribucije pa zaženemo črpalko PW900 in dvignemo tlak v sistemu.
31. 12. 2006 Optimizacija regulatorja napetosti 400 kV 1 Tovarniška programska oprema regulatorjev napetosti – avtomatika za krmiljenje regulacijskih stikal (On Load Tap Changer - OLTC) je bila dopolnjena na glavnem transformatorju GT1 in obnovljenem GT2. Z modifikacijo so sanirali manjše pomanjkljivosti ob zagonu oziroma obratovanju na moči po sinhronizaciji. Na obeh transformatorjih so vgradili programski modul za spremljanje OLTC kot pripomoček vzdrževanju. Določili in izvedli so nove alarmne nivoje za signale proizvedene jalove moči (na PISu), saj bo odslej obseg dovoljene proizvodnje jalove moči zmanjšan zaradi povečane delovne moči elektrarne.
31. 12. 2006 Vgradnja naprave za sistemsko zaščito in nadzor (WAMS) 1 Modifikacijo je izvajal in financiral ELES, ki je v RTP Krško vgradil napravo za sistemsko zaščito in nadzor (WAMS). Ker ta naprava potrebuje podatek o toku v poljih T41, Zagreb 1, Zagreb 2 in Maribor, je ELES od obstoječih tokovnih merilnih zank (iz relejnih hišic stikališča NEK) do RTP Krško potegnil kable, prek katerih WAMS dobiva podatke o toku (in fazi) v posameznem polju. NEK je v tej modifikaciji zagotavljal le nadzor. S kabliranjem ni bilo težav, po podatkih ELES-a pa WAMS deluje brezhibno.
31. 12. 2006 Vgradnja drsnih vodov 1 Modifikacija zajema vgradnjo drsnih vodov na žerjavne proge dvižnih vitel. Drsni vodi nadomeščajo prosto visečo kabelsko povezavo, ki je omejevala vožnjo vitel do dolžine kabla. Novi drsni vodi omogočajo vožnjo vitel po celotni progi
31. 12. 2006 Razdelitev IA napajanja za ventile 45004 in 15514 1 Ventil 45004 se ne uporablja več za polnjenje MW-rezervoarja, zato je stalno v zaprtem položaju, napajanje ventila 45004 z zrakom (IA) pa stalno izolirano z zaprtjem ventila 15514/45004-IA. Zaprtje tega ventila pa je v originalni konfiguraciji izoliralo tudi sistem zraka (IA) za napajanje ventila 15514, ker se oba napajata prek 15514/45004-IA. Da bi obdržali operabilnost ventila 15514 in imeli istočasno možnost izolacije zraka za ventil 45004, so razdvojili napajanje z zrakom obeh ventilov. Napajanje z zrakom za ventil 45004 še naprej ostane prek ventila 15514/45004-IA na razdelilniku 14610, napajanje ventila 15514 pa je izvedeno na novo iz razdelilnika 14611.
31. 12. 2006 Daljinska signalizacija PC103CMER 002 1 Signal skupnega alarma napajalnika telefonske centrale je speljan na PIS. Ob kateri koli napaki na usmerniku se prek PIS v glavni komandni sobi pojavi alarm. Natančen vzrok alarma je nato mogoče ugotoviti lokalno na alarmnem panelu, v sobi s telefonsko opremo, v turbinski zgradbi na elevaciji 115, soba 040.
31. 12. 2006 Nove žarnice za »RX trip in bypass« stikala 1 Na glavni kontrolni plošči (MCB) se za indikacijo odprtosti/zaprtosti odklopnikov »Rx Trip in Bypass« uporablja matrika štirih žarnic. Ker ustreznih žarnic ni bilo možno kupiti, so vgrajene nove žarnice, zasnovane na LED-tehnologiji. Zamenjani so tudi predupori. Vse lokacije oziroma spojna mesta so ostala enaka.
31. 12. 2006 Premestitev temperaturnega stikala TS7160 1 Stikalo TS7160 je prestavljeno na novo lokacijo. Zamenjava stikala z manjšo histerezo ni opravljena, ker tovrstno temperaturno stikalo spada v rang točnosti standardnih temperaturnih stikal. S premestitvijo temperaturnega stikala na lokacijo v bližino TE7161 je dosežena boljša meritev temperature okolja.
31. 12. 2006 Namestitev radijske postaje v GAC 1 Zaradi slabe komunikacije med glavnim alarmnim centrom (GAC) in ostalimi prenosnimi radijskimi postajami je bila komunikacijska konzola tipa SMS v GAC zamenjana s fiksno radijsko postajo tipa GM380 UHF, zvočnikom, mikrofonom ter kodirnim modulom. Antena je nameščena na fasadi zgradbe. Dokumentacija je ustrezno revidirana.
2005
27. 12. 2005 Vloga za odobritev okvirnega letnega programa strokovnega usposabljanja osebja, za katerega se zahteva veljavno dovoljenje za leto 2006 3 Odobri se okvirni letni program strokovnega usposabljanja osebja, za katerega se zahteva veljavno dovoljenje za leto 2006
4. 11. 2005 Odobritev modifikacije 455-WD-L - Vgradnja superkompaktorja v skladišče NSRAO 3 Odobrijo se spremembe varnostnega poročila vezane na modifikacijo »Vgradnja superkompaktorja v skladišče NSRAO«
24. 10. 2005 Podaljšanje roka iz odločbe URSJV št. 39200-7/2003/1/0510 3 Odobri se podaljšanje roka za ureditev skladiščenih sodov z radioaktivnimi odpadki v skladu z »Dopolnjenim varnostnim poročilom NE Krško.
24. 10. 2005 Podaljšanje roka za izpolnitev odločbe URSJV št. 39200-5/2003/1/0510 3 Odobri se podaljšanje roka za obdelavo ionskih izmenjevalcev iz primarnih sistemov, ki se začasno skladiščijo v tekočem stanju v vsebnikih tipa Radlok-500.
20. 9. 2005 Plan strokovnega usposabljanja delavcev NEK za leto 2005, Revizija 1 3 URSJV je podala soglasje k predlaganemu letnemu planu strokovnega usposabljanja delavcev NEK za leto 2005, revizija 1 in sicer po predlogu NEK št. ING.DOV-157.05/BF/7358.
19. 9. 2005 Odobritev spremembe NEK STS, LCO 3.8.4.1 in 3.8.4.2 3 Odobrile so se spremembe električnega napajanja zaradi zagotovitve možnosti razsvetljave v zadrževalnem hramu v obratovalnih stanjih elektrarne 1, 2 in 3 ter ustrezne spremembe NEK STS.
16. 8. 2005 Občasni varnostni pregled (PSR) 3 Potrjena sta prvi občasni varnostni pregled NEK in izvedbeni načrt aktivnosti, ki je opredeljen v NPP Krško PSR Action Plan.
23. 5. 2005 Opustitev izvedbe analiz iz 3. točke odločbe št. 390-01/99-13/24754/JO 3 Odobri se ne izvajanje analize optimizacije intervala preizkušanja za črpalke pomožne napajalne vode, ki bi bile uporabljene pri morebitnem ponovnem odločanju o spremembi intervala testiranja.
18. 5. 2005 Sprememba NEK STS: Sprememba SI maksimalnega pretoka 3 Odpravljena je neskladnost podajanja podatkov v NEK STS za SI črpalko št. 2.
29. 3. 2005 Odobritev spremembe NEK STS, sekcija 5.12 »High radiation area« 3 Sprememba odpravlja tipkarske napake, nadomešča uporabo izven sistemskih veličin za hitrost doze ter upošteva novejše reference.
17. 3. 2005 Plan strokovnega usposabljanja delavcev NEK za leto 2005 3 URSJV je podala soglasje k predlaganemu letnemu planu strokovnega usposabljanja delavcev NEK za leto 2005 po predlogu NEK št. ING.DOV-020.04/BF/1001.
19. 1. 2005 Odobritev spremembe NEK STS zaradi spremembe upravnih zahtev: »Regulatory Guide 1.108 z Regulatory Guide 1.9« 3 Gre za relaksacijo NEK STS tako, da se ne določa povečanje frekvence testiranja diesel generatorja ob določenem številu neuspelih testov.
27. 7. 2005 Installation of new sensors/transmitters and acquisition of new PIS signals 2 Gre za: Pridobivanje dodatnega signala za PIS iz že obstoječega merilnika za meritev hitrosti turbinske črpalke sistema pomožne napajalne vode. Zamenjavo temperaturnih merilnikov za merjenje temperature na "Component Cooling" toplotnih izmenjevalnikih sistema oskrbovalne vode. Za razliko od starih bodo le-ti omogočali zajem dodatnega signala za PIS. Zajem dodatnih signalov iz monitorjev radioaktivnosti (RE-40, RE-41, RE-42) in merilnika zračnega pretoka za PIS.
27. 7. 2005 Izpiranje RE20 2 Z izvedeno modifikacijo bo nameščen fiksen cevovod za izpiranje radiološkega monitorja RE20.
19. 4. 2005 Zamenjava jugozahodnega dela hidrantnega omrežja 2 Gre za nadaljevanje sanacije hidrantnega omrežja NEK, ki zajema zamenjavo obstoječih cevi dela jugo-zahodnega dela hidrantnega omrežja z novimi iz polietilena. Gre za dele med ventiloma V9 in V10, v7 in V8 ter med V16 in H15. Zamenjani bodo tudi izolacijski ventili in hidrant, ki se nahaja na omenjenem delu omrežja.
19. 4. 2005 Prestavitev tehnoloških FP detektorjev na FP centralo 2 Obstoječi požarni javljalniki se zamenjajo z novimi adresnimi in lokacijsko ostanejo na istih mestih kot so bili do sedaj. S to zamenjavo se bistveno izboljša detekcija prostora (adresa), v katerem se pojavi požar.
19. 4. 2005 Vgradnja dveh 1½" prirobnic na HS sistemu 2 Zaradi enostavnejših vzdrževalnih del na sistemu parnega ogrevanja HSTR-122 (TR=trap, vacuum braker, ki izenačuje nastali podtlak v cevovodu s tlakom okolice), se pred in za HSTR-122 vgradi prirobnična spoja. Do sedaj je bilo treba za odstranitev trapa cevovod na obeh straneh odrezati in po končanih delih ponovno zavariti. Vgradnja omenjenih 1½" prirobnic na obeh straneh HSTR-122 bistveno poenostavi vzdrževalna dela in na noben način ne vpliva na projektne osnove za kakršnokoli obratovalno stanje elektrarne.
19. 4. 2005 Uskladitev tabel USAR – STS 2 Pri opisu varovalnega sistema reaktorja je bil v USAR-ju izpuščen primer izolacije MS parovoda v primeru nizkega tlaka parovoda. Sprememba USAR-ja (tabela 7.3-2) se sklada z NEK-STS tabelo 3.3-5 (točka 4.f.).
19. 4. 2005 Uskladitev USAR-ja zaradi modifikacije SFP/MCR filter plenums total DPI-s 2 Gre za uskladitev USAR-ja zaradi modifikacije, ki je že bila obravnavana leta 1994 in je obsegala vgradnjo dodatnega merilnega sistema za merjenje celotnega padca tlaka skozi enote filtra SFP/MCR glavne komandne sobe. Ker merilni sistem ni bil priključen oz. ni opravljal svoje funkcije, USAR takrat ni bil v celoti usklajen.
19. 4. 2005 Uskladitve USAR-ja na podlagi poročila NEK ESD-TR-08/03 2 FER je pripravila poročilo o pregledu vseh paketov SE (ter ustreznih SES) po modernizaciji NEK, od SE-01-001 do SE-01-048. Na osnovi najdenih pomanjkljivosti je NE Krško dopolnila USAR s popravkom tabele 9.1-2 sh. 3, kjer je prišlo do administrativne napake pri vrednosti za »Design Heat Transfer«.
11. 2. 2005 "New Revised USAR Chapter 15.8" 2 USAR je dopolnjen z novim poglavjem 15.8 v skladu z RG 1.70 in NUREG-800. To poglavje opisuje možne pričakovane prehodne pojave brez zaustavitve reaktorja (ATWS dogodke) in analize njihovega poteka in je predložena sprememba v skladu z zahtevo URSJV odločbe št. 39000-23/2001/6/JV/511.
20. 12. 2005 »Issue Revised Flow Diagrams for USAR Through 31.10.2005” 2 Zajete so spremembe diagramov, ki so posledica EEAR in CAP sprememb, tipkarskih napak ter napak, ki so nastale zaradi spreminjanja formata načrtov USAR-ja. Zajeta je tudi uskladitev z realnim stanjem (as built) in oštevilčenje opreme v skladu s proceduro ESP-2.113.
31. 12. 2005 Sanacija vodnih udarov v WS106HEX-001 1 V okviru modifikacije za odpravo vodnih udarov v » Refuelling water storage tank« (RWST) toplotnemu izmenjevalcu (pravilno odvajanje kondenzata), ter popolno automatizacijo regulacije pare na RWST toplotni izmenjevalec, so bile opravljene naslednje aktivnosti: Zagotovljen je konstanten pretok pare v prehodnih obdobjih z vgradnjo novega »bypass« regulacijskega ventila TCV2886A okoli obstoječega regulacijskega ventila TCV 2886. Regulacija temperature RWST-ja se vrši na vstopu v RWST HEX (TIC2886). Na obstoječe priključke so na novo instalirana ventila za dreniranje in ventiliranje RWST toplotnega izmenjevalca (12055 in 12054). Na RWST toplotni izmenjevalec (stran sistema pomožne pare (SA)) je bil vgrajen »Vacuum Breaker« s pripadajočim izolacijskim ventilom (24188 in 24187). Na SA cevovodu se je zagotovil ustrezen 1% naklon cevovoda; pred / za RWST toplotnim izmenjevalcem. Zamenjal se je predimenzioniran in neustrezno izbran kondenzatni lonček (SATR-007) z novim. Minimalna statična višina med toplotnim izmenjevalcem in kondenzatnim lončkom (~20 cm). Na dovodni 3″ SA cevi na RWST toplotni izmenjevalec se je vgradil prirobnični spoj, za lažjo demontažo oz. odpiranje samega izmenjevalca.
31. 12. 2005 Izboljšava disperzijskega modela za izračun doz 1 Izboljšanje temelji na novem modelu za 3D rekonstrukcijo vetrovnih polj in numeričnem Lagranguevem modelu delcev za rekonstrukcijo širjenja onesnaženja v atmosferi. Ta novi paket je dopolnil dosedanji Gaussov model. V programu Doze za oceno doz v okolici NEK ob nezgodnem dogodku je namreč model širjenja onesnaženja v ozračju pomemben člen med določitvijo aktivnosti, ki so izpuščene v okolico in med prejeto dozo v izbranem območju v okolici NEK. Novi sistem za modeliranje je učinkovitejši kot Gaussov model. Zelo pomembno je tudi to, da bo modeliranje potekalo avtomatizirano. To pomeni, da se bodo iz EIS NEK avtomatsko črpali vsi potrebni meteorološki parametri, rezultati polurnih izračunov modela pa bodo na voljo uporabnikom. Novi model je instaliran za bližnjo okolico NEK in sicer za področje 25 x 25 km oziroma največ za 30 x 30 km s središčem v Krškem. Upošteval bo ortografijo (digitalni model reliefa) v resoluciji najmanj 500 x 500 m.
2004
6. 10. 2004 Zamenjava NEK centralnega alarmnega sistema 3 Dokončno je odobrena modifikacija, ki je bila dne 30.6.2004 začasno odobrena. Dodatno je zagotovljena podvojenost, ki je do sedaj ni bilo.
10. 9. 2004 Sprememba tehničnih specifikacij NEK zaradi zamenjave analognega sistema radiološkega monitoringa 3 Zajeta je zamenjava kanalov področnih monitorjev R01-R08 ter posodabljanje kanalov R-08.1 in R08.2. Omogočena je digitalna komunikacija z mer4ilniki kar omogoča večjo kontrolo, uporabnost in nadzor nad sistemom z uporabo ustreznih računalniških programov.
6. 9. 2004 Sprememba tehničnih specifikacij NEK zaradi uporabe povečane IFBA obogatitve in PAD programskega orodja 3 Odobrena je uporaba programa PAD 4.0 (»Performance analysis and design«) računalniškega programa za preračun projektnih osnov gorivne palice. Program se bo uporabljal le za preračun projektnih osnov gorivne palice pri načrtovanju sredice za 18 mesečne cikle.
6. 9. 2004 »Radiological Effluent Technical Specifications – RETS« 3 NEK se je odobril dokument RETS, ki predstavlja samostojni del NEK STS v sklopu katerega sta zajeta: Priročnik za izračun doz v okolici NEK in Program nadzora procesa trdnih radioaktivnih odpadkov
30. 8. 2004 Sprememba tehničnih specifikacij NEK, sekcije: 3.3.3.8 »Fire detection instrumentation« 3.7.11.2 »Spray and/or sprinkler systems« in 3.7.12 »Fire rated assemblies« 3 Predlagane spremembe izboljšujejo jasnost NEK STS ter odpravlja tipkarske napake in ne spreminjajo zahtev NEK STS.
30. 8. 2004 Zamenjava NEK centralnega alarmnega sistema 3 Začasno je odobrena prva faza modifikacije. S spremembo bo zagotovljen centraliziran, podvojen, digitalni sistem, ki bo imel možnost naprednega grupiranja, filtriranja, zaviranja in prioritizacije alarmov. Omogočal bo funkcionalno testiranje in napredno diagnostiko ter bo možna povezava na PIS.
8. 6. 2004 Razvrstitev NEK med jedrske objekte 3 Izdana je odločba po uradni dolžnosti o statusu jedrskega objekta v skladu z uredbo o sevalnih dejavnostih.
25. 2. 2004 Plan strokovnega usposabljanja delavcev NEK za leto 2004 3 URSJV je podala soglasje k predlaganemu letnemu planu strokovnega usposabljanja delavcev NEK za leto 2004 po predlogu NEK št. ING.DOV-014.04/BF/1121.
11. 2. 2004 Sprememba tehničnih specifikacij NEK, sekcija 3.5.5: »Refueling Water Storage Tank« 3 S spremembo se odpravijo nejasnosti, ki se pojavljajo ob interpretaciji vsebine odstavka LCO 3.5.5A »ACTION a« in LCO 3.5.5B »ACTION a« ne spreminja se vsebina NEK STS.
10. 2. 2004 Sprememba varnostnega poročila v poglavju 11.2 »Liquid waste processing system« 3 Gre za sistem sušenja radioaktivnih odpadkov (IDDS) oz. gošč ali gošč pomešanih s koncentratom izparilnika.
21. 12. 2004 Zamenjava NEK centralnega alarmnega sistema 2 Po končani montaži NEK centralnega alarmnega sistema (v nadaljevanju: CAT) med remontom 2004 je bilo ugotovljeno, da je moteno delovanje CAT ob izklopih napajanja preko regulacijskih transformatorjev. Regulacijski transformatorji so v skladu z osnovnim projektom prevzeli del napajanja CAT, saj naj bi obremenitev presegala razpoložljivo moč obeh inverterjev. Meritev obremenitve napajanja je pokazala, da je dejanska obremenitev manjša od deklarirane, zato je bila izvedena sprememba napajanja tako, da se sedaj napaja proga A iz inverterja 5 ter proga B iz inverterja 4, regulacijski transformatorji pa niso uporabljeni za napajanje. S tem je bila dosežena tudi funkcionalna neodvisnost napajanja posamezne proge, vsaka proga se sedaj napaja iz svoje zbiralke. Na inverterju 4 je bila tudi zamenjana varovalka iz 15 A na 20 A.
19. 11. 2004 Prestavitev BEACON delovnih postaj, UPS za RD računalnik, MIS v MCR, Backup LSMS v TRM 2 Gre za prestavitev BEACON delovnih postaj v novi prostor ter za dodatek dveh novih kabinetov znotraj “Operacijskega sistema” (CH sistema) in sicer CH958CAB in CH959CAB (PCN CABINET VAX ROOM). Zagotovljeno bo bolj zanesljivega napajanja serverjev ter BEACON delovnih postaj.
19. 11. 2004 Zamenjava LS 6096 2 Na rezervoarju (SX904TNK) za vzorčenje sekundarnih sistemov se bosta zaradi neoperabilnosti starega nivojskega stikala namestila dva nova stikalna modula novejše generacije za merjenje gladine.
19. 11. 2004 Merjenje razlike tlaka zadrževalni hram - okolica 2 Sprememba zagotavlja dva neodvisna kanala za spremljanje razlike tlaka anulus - zadrževalni hram in spreminja dve shemi v USAR-ju kot to zahteva opis v TS.
19. 11. 2004 Priključitev izhodnih linij ventilov 21625 in 21641 v cev talne drenaže 2 Modifikacija bo izvedena zaradi preprečevanja nekontroliranega izliva oz. polivanja opreme iz razbremenilnih ventilov pri morebitnem prehodnem pojavu. Na kondenzatnem sistemu (CY) bosta na odvodu razbremenilnih ventilov 21625 in 21641 (locirana sta za kondenzatorjema sesalnih odzračevalnikov CV104SJE-001/002) privarjeni cevi premera 1", ki bosta speljani do 2" cevi talne drenaže.
19. 11. 2004 Center za nadzor aktivnosti in prostor za strojnike opreme 2 Modifikacija zajema postavitev novega centra za nadzor aktivnosti in prostora za strojnike opreme v turbinski zgradbi na elevaciji 115. Modifikacija vključuje vse pripadajoče gradbene, strojne in električne instalacije.
19. 11. 2004 »Issue Revised Flow Diagrams for USAR Through 30.9.2004« 2 Modifikacija zajema zbirni prikaz sprememb načrtov v 10. rev. USAR-ja, ki so posledica odobrenih modifikacij. Zajete pa so tudi spremembe, ki so posledica EEAR sprememb, tipkarskih napak oz. napak, ki so nastale zaradi spreminjanja formata načrta in za uskladitev z realnim stanjem (as build) ter je zajeto oštevilčenje opreme v skladu s proceduro ESP-2.113.
19. 11. 2004 Popravek administrativnih napak v poglavju USAR-ja 15.0.1 2 Sprememba zajema administrativne popravke USAR-ja v poglavju 15.0.1, kjer je potrebno v točki a. uskladiti definicije obratovalnih stanj 4, 5 in 6 z NEK STS.
19. 11. 2004 USAR sprememba na podlagi revizije postopka ADP-1.0.001 2 Gre za spremembo statusa Neodvisne skupine za oceno varnosti (ISEG), ki ni več sestavni del Inženiringa NEK ampak je samostojna enota, odgovorna Upravi NEK.
19. 11. 2004 Dopolnilo Bases B 3.6.1.5 2 Zaradi strožjih zahtev varnostnih analiz glede razlike tlaka med ZH in anulusom je NEK že prej (v 79. reviziji) spremenila TS. Tedaj kljub upravnemu postopku in strokovnemu mnenju ob spremembi ni bila hkrati izvedena (niti zahtevana) sprememba TS basis. Sam predlog spremembe izhaja iz NEK programa spremljanja lastnih obratovalnih izkušenj, čeprav dosedanja odsotnost ustreznega opisa v TS Basis ni neposredno vplivala na dogodek, na podlagi katerega izkušenj in analize NEK predlaga to dopolnitev.
19. 11. 2004 »Physical security system upgrade« 2 Spremembe poglavja 13.7 so predvsem posledica spremembe zakonodaje, postavitve notranje “tehnološke ograje” v NE Krško in posodobitve fizičnega varovanja v letih 2001 do 2003.
6. 9. 2004 Evakuacijsko ozvočenje NEK 2 Spremenjeni so USAR načrti v skladu s pripombami URSJV. Dodan je seznam lokacij, kjer bo nameščena nova oprema.
6. 9. 2004 "Boron concentration measurement system (BCMS)" 2 Zamenjan bo obstoječi BCMS v praznilni liniji ("letdown") CVCS, ki je bil že več let v okvari ! Na problem so opozorile tudi mednarodne misije (WANO in OSART). Novi BCMS bo meril on-line koncentracijo bora v primarnem hladilu, kar je pomembno za nadzor reaktivnosti sredice z boriranjem. Meritev poteka na osnovi oslabitve nevtronskega fluksa vira Am-Be v hladilu zaradi absorpcije termaliziranih nevtronov v boru.
30. 8. 2004 Relokacija instrumentacije za zagon CT črpalk 2 Namen modifikacije je zagotoviti pogoje za zanesljiv start črpalk, ter pogoje za lažje vzdrževanje instrumentacije. V sklopu modifikacije bo zamenjana obstoječa instrumentacija za zagotavljanje pogojev za zagon CT črpalk z novimi instrumenti. Sama konfiguracija instrumentacije bo ostala nespremenjena, spremenjena pa bo lokacija instrumentacije.
30. 8. 2004 Zamenjava 220V VCD baterije 2 Zamenja se obstoječa non-safety 220 VDC baterija skupaj z nosilci z baterijo večje kapacitete, kot zahtevajo spremenjene projektne osnove NEK. Kapaciteta baterije se poveča z dve na zahtevane štiri ure.
30. 8. 2004 "Pressurizer Upper Level Instrument Line Safety Classification" 2 V primeru zloma instrumentacijske linije na zgornji (parni) strani tlačnika, bi prišlo do hitrega padca tlaka v primarnem sistemu. V izogib temu predpostavljenemu dogodku se bodo v 3/4" linije za vzorčenje in v drenažne linije varnostnih ventilov ter v 3/8" instrumentacijske linije vgradile zaslonke premera 5,5 mm. Poleg tega pa bodo kotni ventili 2. varnostnega razreda na instrumentacijskih linijah zamenjani z novimi kotnimi ventili 1. varnostnega razreda. Ustrezno temu bodo na novo definirane tudi meje varnostnega razreda, tako da bo po novem 1. razred obsegal tudi omenjene zaslonke.
30. 8. 2004 "Drain System for Reactor Coolant Pump Leaks" 2 Z izvedeno modifikacijo bo zamenjan drenažni ventil klase 2 z dvema zaporednima drenažnima ventiloma klase 1 za dreniranje na obeh vejah sistema tesnilne vode reaktorske hladilne črpalke (RCPMP št.1 in RCPMP št.2).
23. 7. 2004 Zamenjava sistema za kontrolo nivojev HD sistema 2 Gre za zamenjavo kontrolnega sistema in za odmik nepotrebne stare opreme, ki bo funkcijsko nadomeščena z moderno in zanesljivejšo opremo v sistemu drenaže grelnikov (HD). Nova oprema naj bi povečala natančnost meritev, odpravila aktivacije nivojskih stikal zaradi vibracij, izboljšala nadzor nad položaji ventilov, omogočila spremljanje nivojev v vseh izmenjevalcih in izboljšala centralni nadzor nad konfiguracijsko kontrolo.
13. 7. 2004 Podaljšanje odzračevalne linije na CC sistemu 2 Podaljšana je odzračevalna linija CC sistema na izstopu iz IA in CA kompresorjev. Ker je obstoječi odzračevalni ventil nameščen 4,5 m nad tlemi in ker je pri odzračevanju potrebno drenirati v prenosno plastično posodo je potrebno podaljšati odzračevalno linijo CC sistema do ustrezne višine, ki bo omogočala lažje posluževanje novega ventila.
13. 7. 2004 Podaljšanje odzračevalne linije na FW sistemu 2 S predlagano modifikacijo bo izboljšano odzračevanje FW sistema v najvišjih točkah cevovodov in tudi sočasno dreniranje.
13. 7. 2004 Priključki za kalibracijo pretvornikov na CW sistemu 2 Priključki za kalibracijo transmiterjev za merjenje diferencialnega tlaka preko "Taprogge filtrov" se spremenijo tako, da je olajšana kalibracija transmiterjev.
13. 7. 2004 Dreniranje CC sistema 2 V sistem za hlajenje komponent bo nameščen nov rezervoar s črpalko za vračanje medija nazaj v sistem in dograjene bodo ustrezne fleksibilne cevi za povezavo z že obstoječim drenažnim sistemom.
13. 7. 2004 Ultrazvočno merjenje nivojev na "CW intake" sistemu (CWIS), 2 Meritev nivojev na CWIS se sestoji iz merjenja nivoja Save, razlike nivoja pred in za grobimi rešetkami in razlike nivojev pred in za potujočimi rešetkami. Sedanje meritve so izvedene s pomočjo sistema bubblerjev in se sestoje iz treh transmiterjev nivoja in štirih diferenčnih tlačnih stikal. Izvedena je tudi meritev razlike tlaka med izstopom in sesalno stranjo črpalke CW102PMP-003. Bubbler merilni princip je enostaven, vendar prihaja na tej lokaciji do pogoste zamašitve merilnih cevi zaradi nanosa mulja. Obstoječi sistem naj bi zamenjali z brezkontaktnimi merilniki. Izbrani so ultrazvočni merilniki z ustreznim območjem (0-10 m). Sistem se izvede s petimi ultrazvočnimi senzorji in tremi procesnimi enotami, s katerimi je možno dobiti redundantni sistem merjenja.
13. 7. 2004 "CTT Outlet Chemical control" 2 Modifikacija zajema vgraditev vzorčne linije na drenažno cev kondenzatnega sistema z ročnim izolacijskim ventilom in vgraditev drenažnega lijaka na spoj le-tega nazaj na drenažno cev. Omogočeno bo lažje vzorčenje v rezervoarju za prenos kondenzata (CTT) in s tem lažja ugotovitev vzroka onesnaženosti vode.
13. 7. 2004 »Turbine Cycle Cooling Heat Exchanger" 2 Toplotni izmenjalnik št. 2 (TC100HEX-002) je bil večkrat uporabljen kot št.1 in ima posledično temu tudi večje število zamašenih cevi. Zamenjan bo z novim, ki ima za 16,5 % večjo površino prenosa toplote. Izhodna temperatura sistema vode za hlajenje pomožnih turbinskih sistemov (TC) se na izmenjalniku št.2 ne bo več vršila z regulacijo pretoka obtočne hladilne vode (CW), temveč z na novo vgrajenim obvodnim cevovodom, ki bo omogočal obvoz TC za oba TC izmenjalnika toplote. Vgrajeni bodo tudi novi odzračevalni ventili in lončki ter kazalo nivoja na izmenjalniku št.2.
13. 7. 2004 Popravilo načrtov serije 7250D71 2 Spremenjeni so načrti št. 7.2-1 "Sheet" 1, 9, 11, 13 in 14. Popravljena je oznaka analognega indikatorja I, oznake alarmnih okenc, oznaka merilnih kanalov nivoja tlačnika I in II. Popravljena je lokacija indikatorja ''Charging pump station''. Pomote na načrtih so nastale predvsem ob prehodu na ACAD obliki načrtov, odpravi se tudi nekaj dosedanjih pomanjkljivosti na načrtih.
13. 7. 2004 Popravilo načrta 7250D71 Sh. 12 2 Modifikacija zajema odpravo napak na načrtih nastalih ob prehodu v zapis načrtov v ACAD obliki.
13. 7. 2004 "Pressurizer Upper Level Instrument Line Safety Classification" 2 Modifikacija zajema odpravo napak na načrtih USAR fig. 7.2-1.
8. 6. 2004 Popravilo načrta 7250D71 sh.16 rev. 3 2 Iz USAR risbe 7.2-1 stran 16 se brišejo nastavitve za AMSAC »bistabile« in časovne releje, ki se že nahajajo v PLS dokumentu ("Precautions, Limitations and Setpoints"). V risbo se vriše "normal/test" stikalo preko logičnih vrat. Sprememba je bila že odobrena.
8. 6. 2004 Physical security system upgrade - Inner fence DMO14" 2 Modifikacija zajema ločevanje z ograjo obratovalnega dela in skladišča radioaktivnih odpadkov od servisnih služb elektrarne. Na ta način se izboljša kontrola gibanja oseb in vozil po elektrarni. Spreminja se tudi poglavje USAR 13.7, ki ga je bilo potrebno revidirati s spremembami na področju zakonodaje (ZVISJV, drugi akti) in v skladu s spremembami tehničnih sistemov varovanja.
8. 6. 2004 Predgrevanje in odzračevanje tlačnih strani HD103MP-001, 2 Namen modifikacije je, da s predgrevanjem črpalk sistema drenaže grelnikov (HD) prepreči prehodni pojav zaradi generiranja ''hladnega'' vodnega čepa in omogoči kontinuirano odzračevanje izhodnega dela HD črpalke. To pa pozitivno vpliva na zmanjšanje možnosti pojava vibracij in vodnega udara. Modifikacija tudi pozitivno vpliva na obratovanje FW sistema in njegovih komponent. Gre za vgraditev treh obtočnih linij za predgrevanje HD črpalk, predelavo treh obstoječih odzračevalnih linij HD črpalk, vgradnjo novih razbremenilnih ventilov na vhodne dele HD črpalk ter za predelavo priključka na HD rezervoar.
6. 2. 2004 Usklajevanje instrumentacijske zanke 5140 2 Leta 2000 je bil v drenažnem sistemu visokotlačnih grelnikov zamenjan merilec pretoka FS5140 (Modifikacija 064-HD-S in EEAR 99-058) z novim merilcem pretoka FIS5140, ki ima poleg alarmne funkcije (kot stari FS5140) tudi možnost prikaza pretoka. Pri zamenjavi instrumenta pa celotna dokumentacija ni bila revidirana, zato se je odprla obravnavana modifikacija – sprememba risbe v USAR.
6. 2. 2004 Program protipožarne zaščite - požarni red 2 Sprememba postopka ADP-1.0.500 "Program protipožarne zaščite - požarni red", so organizacijske narave in ne vplivajo na dogodke ocenjene v USAR, Tehnične specifikacije in ostale dogodke opisane v ˝SE Summary˝.
6. 2. 2004 Sprememba postopka SOP-3.2.210 2 Gre za spremembo osnovnega položaja ventilov in s tem za izboljšanje delovanja sistema za obdelavo tekočih odpadkov.
6. 2. 2004 Zamenjava JZ dela hidrantne mreže NEK 2 Gre za nadaljevanje sanacije hidrantnega omrežja NEK, ki zajema zamenjavo obstoječih cevi jugo-zahodnega dela hidrantnega omrežja z novimi iz polietilena. Zamenjani bodo tudi izolacijski ventili in hidrant, ki se nahaja na omenjenem delu omrežja.
31. 12. 2004 Izvedba sprememb Rod Control sistema po priporočilih Westinghouse-a 1
31. 12. 2004 Zamenjava pozicionerja ventila LCV1003 1
31. 12. 2004 Zamenjava RCP BUS podnapetosnih relejev 1
31. 12. 2004 Prenova naprav vodenja v 400 kV DV AC05 in AC01 1
31. 12. 2004 Zamenjava regulatorjev napetosti 400 kV 1
31. 12. 2004 Montaža dodatne strelovodne vrvi nad transformatorskim poljem v stikališču in odstranitev odvodnikov z zidu med GT1 in GT2 1
31. 12. 2004 Vgraditev senzorjev za meritev delnih razelektrenj na glavnem generatorju (On-line PD monitoring) 1
31. 12. 2004 Preprečitev samodejnega izpada rešetk 1
31. 12. 2004 Prestavitev ožičenja na MSIV-ih 1
31. 12. 2004 Alarmiranje in zaklepanje vrat na SDP v IB in CCB 1
31. 12. 2004 Zamenjava TC46010 in 46011 Swing Check z Enertech DRV-B Nozzle Check ventili 1
31. 12. 2004 Predelava LIMITORQUE operatorjev MOV EX20524 & EX20525 iz SMB-0 v SB-0 1
31. 12. 2004 Delovni podest v turbinski zgradbi (el 107) 1
31. 12. 2004 Posodobitev N2 postaje 1
31. 12. 2004 Zamenjava PERM omare in mod. OR3 omare 1
31. 12. 2004 Izboljšava 7300 NRA kartice 1
31. 12. 2004 Menjava MOP z DRV na DG1/DG2 1
2003
30. 10. 2003 Obratovanje pri temperaturah reke Save višjih od 26,7 ˚C 3 Do remonta leta 2006 se odobri sprememba največje dovoljene povprečne temperature reke Save na sesalnem mestu sistema varnostne oskrbovalne vode v NEK in sicer iz 26,6 ˚C na 27,4 ˚C.
2. 10. 2003 Sprememba NEK STS, sekcija 3.4.6.2 "Operating Leakage" 3 Gre za spremembo obratovalnih pogojev in omejitev ter odpravo napak in pomankljivosti prehoda NEK-TS na NEK-STS. Dovoljeno je puščanje tlačnih izolacijskih ventilov v skladu s smernicami dokumenta NUREG-1431 "Standard Technical Specifications Westinghouse Plants".
1. 10. 2003 Podaljšanje roka za izpolnitev točke 1c odločbe URSJV št. 39000-32/2001/12/SMS/235 z dne 14.2.2001 3 Podaljša se rok za vzpostavitev poskusnega delovanja sistema za preverjanje puščanja zadrževalnega hrama med normalnim delovanjem elektrarne
6. 8. 2003 Sprememba tehničnih specifikacij NEK, sekcija 3.3.3.5: "Systems Required for Safe Shutdown" 3 Modifikacija "Lokalno upravljanje MS PORV ventila PCV3702 iz lokalne kontrolne plošče v IB zgradbi" zagotavlja možnost ročnega upravljanja z MS PORV ventilom in vzdrževanje elektrarne v stanju vroče ustavitve ter ohlajanje elektrarne do stanja hladne ustavitve v primeru potrebe za evakuacijo kontrolne sobe ali požara v prostorih CB-1.
29. 5. 2003 Vloga za odobritev uporabe 23 modificiranih standardnih sodov iz ogljikovega jekla za polnjenje z izrabljenimi ionskimi izmenjevalniki iz sekundarnega kroga 3 URSJV dovoli NEK uporabo 23 modificiranih standardnih sodov iz ogljikovega jekla za polnjenje z izrabljenimi ionskimi izmenjevalniki in njihovo skladiščenje za obdobje skladiščenja 6 let.
23. 5. 2003 Varnostne analize za povečanje moči in zamenjavo uparjalnikov NE Krško 3 Odobril se je preostali del analiz in dokumentov, ki je bil po mnenju URSJV neposredno vezan na uporabo metodologije LBB, ki je bila odobrena začasno.
8. 5. 2003 Sprememba tehničnih specifikacij NEK "Loose Part Monitoring System" 3 Gre za detekcijo delcev v primarnem sistemu oz. za nadzor prostih/izgubljenih kovinskih delcev , ki so lahko indikacija poškodb varnostno pomembnih komponent v primarnem sistemu.
25. 4. 2003 Sprememba tehničnih specifikacij NEK, sekcija 3.3.3.5: "Systems Required for Safe Shutdown" 3 Modifikacija "Lokalno upravljanje MS PORV ventila PCV3702 iz lokalne kontrolne plošče v IB zgradbi" zagotavlja boljšo možnost upravljanja z MS PORV ventilom in vzdrževanje elektrarne v stanju vroče ustavitve ter ohlajanje elektrarne do stanja hladne ustavitve v primeru potrebe za evakuacijo kontrolne sobe ali požara v prostorih CB-1.
11. 4. 2003 Uporaba metodologije "Leak-Before-Break" (LBB) 3 LBB metodologija pomeni, da bi način odpovedi cevi v obliki razpoke, ki pušča hladilo skozi steno cevi bil pravočasno in varno zaznan z razpoložljivimi sredstvi. Gre za analize in apliciranje metodologije v analizah za zamenjavo uparjalnikov in povečanje moči NE Krško ter v programu zmanjšanja števila blažilcev na uparjalnikih in ceveh klase 1 znotraj zadrževalnega hrama.
3. 4. 2003 Odobritev vgradnje sistema "On Line Monitoring" (OLM) 3 S predlagano modifikacijo se je omogočilo izvajanje OLM testiranja med obratovanjem elektrarne na moči skladno s projektno rešitvijo, ki je bila podana z dopisom NEK št. ING.DOV-327.02/BF/14202.
20. 3. 2003 Plan strokovnega usposabljanja delavcev NEK za leto 2003 3 URSJV je podala soglasje k predlaganemu letnemu planu strokovnega usposabljanja delavcev NEK za leto 2003 po predlogu NEK št. ING. DOV-023.03/BF/1342.
24. 12. 2003 "Revised Flow Diagrams for NEK USAR rev. 10" 2 Modifikacija zajema zbirni prikaz sprememb načrtov v 10. rev. USAR-ja, ki so posledica odobrenih modifikacij. Zajete pa so tudi spremembe, ki so posledica EEAR sprememb, CADD pretvorb in tipkarskih napak oz. napak, ki so nastale zaradi spreminjanja formata načrta in za uskladitev z realnim stanjem ("as build").
5. 11. 2003 "Replacement/Uprading of PW and WT system" 2 Obstoječa sistema za predpripravo vode PW in za pripravo vode WT (demineralizacijo itd.) bosta nadomeščena z novima sistemoma. Zajemali bodo isto vodo iz vodnjaka ali vodovoda kot doslej, spremenjen pa bo način čiščenja vode, z reverzno osmozo, mehčanjem, razplinjenjem in elektro deionizacijo. Zamenjane bodo tudi nekatere črpalke in podzemni cevovod. Z modifikacijo ne bodo več uporabljali klorovodikove kisline (HCl) in natrijevega hidroksida (NaOH) za regeneracijo ionskih izmenjevalcev sistema WT v turbinski zgradbi, s tem pa bo odpravljeno nastajanje odpada ob regeneraciji, katerega so shranjevali v nevtralizacijskem zbiralniku.
5. 11. 2003 Ureditev napajanja na 10 kV platoju NEK 2 10 kV mreža na platoju NEK se ukine zaradi nezanesljivosti in zastarelosti. Porabnikom v NEK se zagotovi nadomestno napajanje iz 6,3 kV zanke NEK.
5. 11. 2003 Revizija meteoroloških podatkov v dokumentu USAR, rev. 9 2 Sprememba je v skladu z odločbo URSJV št. 39000-23/2001/6/JV/511 z dne 26.8.2002, ki nalaga NE Krško, da dopolni USAR z novimi podatki s področja meteorologije. Revizija meteoroloških podatkov je narejena na zadnjem desetletnem nizu podatkov (1993-2002) na štirih merilnih lokacijah Stolp-NEK, Krško, Cerklje in Brežice.
23. 5. 2003 "SOP - 3.2-201 Sistem za predelavo borove kisline" 2 V sistemu za predelavo borove kisline se spremeni osnovni položaj ventilov tako, da bodo ventili 8604, 8612, 9569, 8596A in B, 8597, 8550, 8557A, 8572A in 8579A zaprti, ventil 8603 pa bo v osnovnem položaju odprt. Dosežena bo izolacija tistih delov sistema, ki niso v funkciji, boljša bo kontrola pri prečrpavanju in recirkulaciji BR rezervoarjev in bolj učinkovito delovanje BR izparilnika. V USAR-ju se spremeni položaj ventilov na sliki 9.3-4.
23. 5. 2003 "Acquisition of PIS Signals" 2 Gre za vgradnjo dveh novih tlačnih transmiterjev PT871 in PT872 paralelno k obstoječim tlačnim indikatorjem PI871 in PI872 v proti požarnemu sistemu . Funkcija in klasifikacija prenosnikov nista varnostno problematični, ker je zagotovljena omejitev pretoka z zmanjšanjem cevovoda. Nova prenosnika bosta služila samo za prenos podatkov za PIS. Nadzor tlaka na sistemu protipožarne vode na PIS-u bo omogočila vgradnja novega tlačnega prenosnika PT7500.
23. 5. 2003 "Removal of FE 3696 and FE 3698" 2 Predlagana sprememba obsega odstranitev elementov FE3696 in FE3698 s pripadajočimi ventili na sistemu glavne napajalne vode. Predlagana modifikacija 415-FW-L zmanjšuje totalne dinamične izgube tlaka od izstopa iz napajalnih črpalk do šob v uparjalniku za 11% (0,746kp/cm2) pri določenih pogojih (pretok 1981t/h, temperatura 220°C). Zmanjšanje dinamičnih izgub tlaka, ob ostalih nespremenjenih pogojih, povzroči povečanje pretoka na sistemu glavne napajalne vode. Odstranitev elementov FE3696 in FE3698 s pripadajočimi ventili tako omogoča boljšo regulacijo nivoja vode v uparjalniku, saj sta sedaj ventila FCV551 in FCV552 običajno na mejnem položaju delovanja. Povečanje tlaka na omenjenih ventilih je za stabilnejšo regulacijo nivoja vode v uparjalniku potrebno, s tem pa se izboljša tudi delovanje sistema kot celote. Predlagana modifikacija nima povezave z varnostnimi funkcijami in ne vpliva na varnost.
23. 5. 2003 Izdaja nove serije postopkov za obvladovanje (stabilizacija, zaustavitev, ohlajanje) elektrarne v primeru požara v tehnoloških prostorih 2 V sklopu novega seta postopkov FRP ("Fire Response Procedures" – Postopki za obvladovanje elektrarne v primeru požara), so bili pripravljeni štirje novi postopki, ki izhajajo iz zahteve US NRC regulative iz področja požarne zaščite in bodo omogočali zaustavitev in ohlajanje v primeru požara.
23. 5. 2003 Sprememba USAR poglavja 13.2 2 USAR, poglavje 13.2 v sekcijah, kjer opisuje program usposabljanja osebja NEK s področja varnosti in zdravja pri delu, do sedaj ni zajemal obsega in strukture usposabljanja, kot ga definira novi zakon. Po novem zakonu se zahteva specifično usposabljanje glede ocene tveganja za posamezna delovna mesta.
7. 4. 2003 Sprememba USAR tabele 3.2-1 2 Vodila inštrumentov za meritev parametrov znotraj sredice ("In-core Instrumentation Flux Thimble") so bila prvotno klasificirana kot tlačna meja ("Pressure Boundary"), glede na Westinghouse dokument WCAP-12866 (January 1991) pa naj bi bila po novem klasificirana kot instrumentacija, kar je bilo že leta 1983 sprejeto v NRC R.G. 1.151. Vodila so bila že v času zamenjave leta 1988 in 1999 kvalificirana kot instrumentacija. Ker vodila ne spadajo več pod ASME Sec.III, se za njih uporablja standard ISA-S67.02 ("Instrument Society of America"), inšpekcija ISI pa se vrši v skladu z zahtevami NRC Bulletin 88-09.
7. 4. 2003 Sanacija regulacije napajanja tesnilne vode za CW črpalke 2 V RVHVS (Reactor Vessel Head System) se nadzoruje temperatura s pomočjo štirih temperaturnih tipal vrste RTD –Pt100, ki preko temperaturnega merilnega kroga alarmira doseženo temperaturo 80 °C. Ker napajalnik in pretvornik upornosti Pt100 v tokovni signal – TIS zaradi staranja povzročata nelinearnost merilnih rezultatov in težave pri izvedbi kalibracije, je potrebno pretvorniški del zamenjati z novim programabilnim temperaturnim indikatorjem (Yokogava – Model UM330-32). Celotna modifikacija je klasificirana kot ne-varnostna oprema. Zanesljivost nove opreme je povečana, lokalne indikacije ostanejo nespremenjene, kakor tudi povezava na PIS. Modifikacija ne spreminja funkcije temperaturnih merilnih zank. Zaradi manjšega števila komponent je zmanjšana možnost odpovedi. Programabilni modul omogoča enostavno in hitro vzdrževanje in preverjanje.
8. 3. 2003 Varovanje SW "taprogge" črpalke 2 Na tlačnem cevovodu črpalke SW103PMP-01A/B za čiščenje toplotnih izmenjevalcev CC101HEX-001 in 002 se bo dogradila ekspanzijska posoda, razbremenilni ventil in manometer z izolacijskim ventilom. Modifikacija bo izvedena na ne-varnostni ("Non-Safety") opremi in bo preprečila porast tlaka v črpalki, kot posledice termalne ekspanzije vode pozimi (temperatura vode 9…11 oC, temperatura prostora s črpalko 19…20 oC).
8. 3. 2003 Zamenjava BD HEX 2 V sistemu za kaluženje uparjalnikov bodo zamenjani izmenjevalniki toplote z novimi, ki imajo boljše lastnosti glede na prenos toplote. Novi izmenjevalniki so primerni za obratovanje poleti v zelo toplem vremenu.
8. 3. 2003 "Page System Upgrade" 2 Vgrajene bodo dodatne govorne enote ("handset units") in zvočniki v sistem komunikacij "intra plant" zaradi izboljšanja kvalitete notranjega komuniciranja.
8. 3. 2003 Sanacija regulacije napajanja tesnilne vode za CW črpalke 2 Zamenjana bo celotna obstoječa zanka LC56000 vključno z ventili. Vgrajena bosta dodatna alarma, ki se bosta sprožila pri padcu vira napajalne vode. Povečala se bo zanesljivost delovanja glavnih hladilnih črpalk in se zmanjšala verjetnost za njihov izpad in posledično zaustavitev elektrarne.
8. 3. 2003 Sprememba USAR – Deklasifikacija kompresorja DG 2 Skladno z novejšim predpisom Regulatory Guide 1.9, "Revision" 3, "Selection Design, Qualification and Testing of Emergency Diesel Generator Units Used as Class 1E Onsite Electric Power Systems at Nulear Power Plants", July 1993, ki priporoča uporabo IEEE 387-1984 "IEEE Standard Criteria for Diesel-Generator Units Applied as Standby Power Supplies for Nuclear Power Generating Stations". Kompresorji za startni zrak s pogoni, pripadajočimi cevovodi do izolacijskih in nepovratnih ventilov so kvalificirani kot ne-varnostna oprema.
28. 1. 2003 Solidifikacija kontaminiranih odpadnih olj in njihovo skladiščenje v skladišču RAO 2 Zajema solidifikacijo kontaminiranih odpadnih olj s solidifikacijskim sredstvom NOCHAR. S solidifikacijo bodo dosegli preoblikovanje olj v kristalinično obliko, kar omogoča lažje in varnejše rokovanje, ustreznejše skladiščenje (solidificirana odpadna olja se bodo skladiščila v 208 l sodih) in možnost kasnejšega sežiga.
2002
20. 11. 2002 Sprememba NEK tehničnih specifikacij v sekciji 3.8.1.1 – »A.C. Sources-Action Statements«. 3 Besedilo spremenjenih NEK-STS zajema vse možne kombinacije odpovedi opreme in s tem tudi različno časovno opredeljene ukrepe, kakor tudi časovno opredeljene ukrepe pri delnih odpovedih opreme. S tem je predlog novega besedila bolj dorečen in pregleden, možnost napačne interpretacije in napačnega ukrepanja pa je zmanjšana.
30. 10. 2002 Vloga za odobritev projekta Zamenjave rešetk v bazenu za izrabljeno gorivo – RSFP. 3 Odobrene so varnostne analize, potrebne za izvedbo projekta zamenjave rešetke v bazenu za izrabljeno gorivo.
26. 8. 2002 Pregled končnega varnostnega poročila NEK 3 Odobrile so se spremembe in dopolnitve Končnega varnostnega poročila NE Krško in sicer kot dokument "Updated Safety Analysis Report" (USAR), revizija 8, v poglavjih od 1 do 17, razen poglavja 16. NEK-STS. NE Krško mora izdelati ter dostaviti URSJV v potrditev novo dopolnjeno revizijo dokumenta USAR , ki bo v celoti usklajen z zahtevami, ki jih narekuje "Regulatory Guide" (RG) 1.70. rev. 3 in bo dopolnjena z odpravljenimi napakami, pomankljivostimi ter dopolnjenja z novimi spoznanji s področja seizmike in meteorologije.
3. 6. 2002 Varnostne analize za povečanje moči in zamenjava uparjalnikov NE Krško. 3 Začasno se do začetko 20. gorivnega cikla odobri vsebina sprememb NEK Tehničnih specifikacij iz revizije 79, razen tistih poglavij in strani, ki jih je URSJV odobrila v kasnejših spremenbah NEK STS. Začasno je privzeta metologija »Leak Before Break« le kot vhodna predpostavka pri analizah in se bo dokončno rešila skozi upravni postopek.
31. 5. 2002 Operabilnost črpalke SW101PMP03C bistvene oskrbe vode pod posebnimi pogoji. 3 Podaljša se rok za odpravo pomanjkljivosti črpalke bistvene oskrbe vode, ki je bil določen z odločbo.
24. 5. 2002 Spremembe NEK Tehničnih specifikacij v poglavju 3.1 »Reavtivity Control System« v točki Control Rod Inspection Limits«. 3 NEK mora pri obratovanju na moči upoštevati omejitvene krivulje za izvlek regulacijskih palic (Rod Insertion Limit) za zagotavljanje zadostne negativne reaktivnosti na moči z dvignjenimi regulacijskimi palicami (Shutdown Margin), preprečitev napačnega prekrivanja regulacijskih palic in zagotovitev primerne porazdelitve moči. Te krivulje se redno spreminjajo (vsake 3 gorilne cikle), namen spreminjanja je, da se lokalna obraba srajčk regulacijskih palic porazdeli po vsej površini čim bolj enakomerno.
25. 4. 2002 Sprememba NEK Tehničnih specifikacij, Krivulje ogrevanja in hlajenja primarnega sistema 3 Na osnovi rezultatov rednega testiranja nadzorne sonde pri 15 EFPY (Efektivno število let obratovanja na polni moči) so postavljene nove p/T omejitvene krivulje , ki začnejo veljati z 17 EFPY in bodo veljavne do 22 EFPY.
19. 4. 2002 Sprememba NEK Tehničnih specifikacij v sekciji 3.3.3.8 »Fire Detection Instrumentation« 3 Odobrena je nadgradnja sistema javljanja požarov tako da se vgradijo dodatni javljalniki dima v glavni komandni sobi, v vroči delavnici in v tehničnem podpornem centru, kjer bo vgrajena še dodatna oprema za detekcijo požara.
16. 4. 2002 Sprememba NEK Tehničnih specifikacij »Section« SR 3.8.1.1.2 »24 urni test DG« 3 Izvedena je sprememba časovne razdelitve in zmanjšanja obremenitve testiranja dizelskega generatorja. S spremembo bo zagotovljena zanesljivost DG-ja, zmanjšana obraba in s tem tudi podaljšana življenjska doba.
15. 4. 2002 Plan strokovnega usposobljanja delavcev NE Krško za leto 2002 3 URSJV je podala soglasje k predlaganemu letnemu planu strokovnega usposobljanja delavcev NE Krško za leto 2002 po predlogu št. ING.DOV-028.02/BF/1443.
6. 4. 2002 Sprememba NEK tehničnih specifikacij – brisanje sekcije 16.7 NEK TS-Appendix A. 3 Brišejo se okoljevarstveni pogoji obratovanja, ki niso del standardne oblike tehničnih specifikacij. Omenjene omejitve, za rabo in izkoriščanje vode iz vodotoka Sava in iz podtalnice (savski filtrat) ter za izpust odpadnih voda v vodotok Savo, določa Vodnogospodarsko dovoljenje, ki ga izda Agencija RS za okolje, Ministrstva za okolje, prostor in energijo.
12. 3. 2002 Odobritev projekta Zamenjave rešetk v bazenu za izrabljeno gorivo - RSFP 3 NE Krško se je odobrila vgradnja in obratovanje tretjega toplotnega izmenjevalnika z oznako SFAHSF03, v sistem za hlajenje in čiščenje bazena za izrabljeno gorivo.
8. 3. 2002 Sprememba tehničnih specifikacij NEK – Sekcija 3.7.1.1 "Safety Valves" 3 V prej veljavnih NEK TS v sekciji LCO 3.7.1.1 je bilo predvideno, da morajo biti v "mode" 1, 2, in 3 operabilni vsi varnostni ventili na sistemu glavnega parovoda (MS) z nastavitvami odpiranja pri tlakih, ki so določeni v tabeli 3.7-1, NEK TS. Med obratovanjem obeh hladilnih zank in uparjalnikov je potrebno v primeru ne-operabilnosti enega ali več varnostnih ventilov le-te v štirih urah popraviti ali ustrezno znižati nastavitev za hitro zaustavitev reaktorja na visok nevtronski fluks (Power Range High Neutron Trip) na vrednosti, ki so definirane v tabeli 3. 7-1 v NEK TS, sicer je potrebno preiti v stanje vroče zaustavitve (Hot Standby" in nato v stanje hladne zaustavitve (Cold Shutdown). Nove nastavitvene vrednosti v tabeli 3. 7-1 so izračunane z upoštevanjem masnega (namesto volumskega) pretoka skozi MSSV, pomnoženega z razliko entalpije, za odvod toplotne energije. Strokovno oceno je izdelala pooblaščena organizacija IJS, Ljubljana, ki je ugotovila, da so predlagane spremembe sprejemljive in ustrezno konzervativne.
1. 3. 2002 Sprememba tehničnih specifikacij NEK – odprava očitne napake v poglavju 3.1.1.5 »Moderator Temperature Coefficient 3 V tekstu je odobrena sprememba očitne napake. Gre za uvedbo novega načina poročanja o MTC, tako da je bil napačen sklic na mesto, kjer je opisan ta način poročanja.
21. 2. 2002 Sprememba tehničnih specifikacij NEK v poglavju 3.7.9 3"Snubbers" in poglavju B 3.7.9 "Snubbers" 3 URSJV je izdala delno odločbo v kateri se nalaga nadaljevanje funkcionalnih testiranj blažilnikov sunkov na sistemih pomembnih za ublažitev posledic nezgod (accident mitigation). NE Krško mora URSJV dostaviti celoten program in terminski plan izvedbe teh testiranj do 31.12.2002. Najkasneje 30 dni pred izvedbo funkcionalnega nadzora blažilnikov v posameznem gorivnem ciklu je potrebno URSJV predložiti program funkcionalnih testiranj, vključno s terminskim planom izvedbe. Za program funkcionalnih testiranj si mora NE Krško pridobiti mnenje pooblaščene organizacije, ki v času remonta ne spremlja aktivnosti na testiranjih blažilnikov sunkov, in ga predložiti URSJV najkasneje v 15 dneh pred začetkom funkcionalnih terstiranj. Poročilo mora biti predloženo URSJV najkasneje v 30 dneh po zaključku.
21. 2. 2002 Sprememba tehničnih specifikacij NEK »Cooldown and Heatup Curves for 16 EFPY« 3 Vloga je bila podprta z delovnim poročilom ADD-NEK ESD-TR-01/95, Rev. 0 "Omejitvene krivulje za ogrevanje in ohlajanje tlačne posode NE Krško" v katerem je dokazano, da se obstoječe omejitvene krivulje lahko varno uporabljajo tudi v 18. gorivnem ciklusu, to je do konca 16 EFPY.. Pridobljena je bila pozitivna strokovna ocena, ki jo je izdelal IJS, ki ugotavlja: "da sodosedanje omejitvene krivulje zaradi nizkega porasta temperature prehoda iz krhkega v žilavi zlom za 18. gorivni cikel brez modifikacij in z več kot zadostno varnostno rezervo uporabne za varno ogrevanje in ohlajevanje jedrskega sistemaza proizvodnjo pare NEK tudi v 18. gorivnem ciklusu (do dokončanja analiz nadzorne sonde S)…".
14. 2. 2002 Odobritev testiranja puščanja zadrževalnega hrama po metodologiji 10CFR50 Appendix J – Option B 3 Pri metodologiji, podani v »Option B«, so intervali med testi v primeru, če so bili predhodni testi uspešni, lahko, glede na oceno tveganja, daljši.
15. 1. 2002 Omejitvene krivulje za ogrevanje in hlajenje RCS 3 URSJV je s sklepom zavrgla vlogo NE Krško za podaljšanje roka iz odločbe URSJV 39000-28/2001-288826/AP z dne 14.06.2001, v kateri je bilo naloženo, da mora NE Krško dostaviti URSJV nove omejitvene krivulje za ogrevanje in ohlajanje RCS (Cooldown and Heatup Curves) do 01.12.2001.
31. 12. 2002 “ RTP 400/110 kV Krško” 2 Zajema izgradnjo RTP 400/110 kV Krško, ki v primeru izpada elektroenergetskega sistema postane rezervni vir napajanja lastne rabe NEK oz. omogoča povezavo plinskih agregatov v Brestanici neposredno na naprave lastne rabe NEK. Zunanje napajanje bo še vedno izvedeno preko dveh fizično neodvisnih električnih virov.
31. 12. 2002 "Nozzless Fuel Assembly Handling Tool", 2 Zajeta je uporabo novega orodja za premeščanje gorivnih elementov v bazenu za izrabljeno gorivo. Novo orodje je posebej prirejeno za delo s poškodovanimi gorivnimi elementi.
31. 12. 2002 “Sprememba USAR tabele 3.2-1” 2 Sistem za meritev parametrov znotraj sredice (In-core Instrumentation Flux Thimble) je bil prvotno klasificiran kot tlačna meja (Pressure Boundary), glede na Westinghouse dokument WCAP-12866 (January 1991) pa naj bi bil po novem klasificiran kot instrumentacija.
31. 12. 2002 “Issue Revised Flow Diagrams and other Drowings for USAR through 1.9.2002” 2 Sprememba USAR-ja, zajema spremembe, ki jih je URSJV že odobrila kot tudi spremembe USAR-ja, za katere ni opravljena varnostna analiza. Paket sprememb je potrebno pripraviti tako, da ne vsebuje spremembe, ki so že odobrene. Za ostale spremembe je potrebno priložiti varnostno oceno v skladu s proceduro NEK št. ESP-2.302.
31. 12. 2002 "USAR Change 13.2.1.1.3" 2 Zajeta je izboljšava besedila v poglavju 13.2 "Training" v točki 13.2.1.1.3 "Plant procedures and simulator training". Na bolj razumljiv način je opisan način dela izobraževanja na simulatorju NEK.
31. 12. 2002 "Ocena vplivov na jedrsko varnost pri izvajanju aktivnosti preizkusa puščanja bazena za izrabljeno jedrsko gorivo" 2 Med projektom povečanja kapacitete bazena za izrabljeno gorivo je enkratna priložnost za kontrolo tesnosti zvarov obloge bazena. Metoda testiranja je kombinacija spektometerskega načina detekcije s helijem (občutljivost 5x10-3 mbar.l/s) in vizualnega odkrivanja mehurčkov s televizijsko kamero.
31. 12. 2002 "Sprememba USAR v poglavju 13.3 Emergency Planning" 2 Gre za izpolnitev zahtev iz delne odločbe URSJV št. 39182-1/2001-28756/IG z dne 15.6.2001 v kateri je URSJV odobrila slovenski predlog besedila. Do sedaj je bilo to podpoglavje prazno.
31. 12. 2002 “Vgradnja dveh testnih priključkov z dvema izolacijskima ventiloma na FW liniji” 2 Zajeta je vgradnja testnih priključkov oz. izolacijskih ventilov na testne priključke zaradi potrebe po testiranju puščanja FW izolacijskih ventilov.
31. 12. 2002 “Medsebojna zamenjava razbremenilnih ventilov CC10047 in CC10399” 2 Zajeta je zamenjava v času gradnje napačno vgrajenih razbremenilnih ventilov.
31. 12. 2002 »Zamenjava kompresorjev IA zraka« 2 Modifikacija zajema zamenjavo obstoječih kompresorjev z novima, ki sta bolj zmogljiva. Ločeno bo tudi napajanje tehnoloških zaščit kompresorjev od sušilcev, signalizacije vlažnosti od signalizacije sušilcev.
31. 12. 2002 »Screen Wash Suction Lines« 2 Zajeta zamenjava dela cevovoda iz ogljikovega jekla s cevovodom iz nerjavečega jekla na sesalni strani črpalk SW 100PMP (Screen Wash Pump). S tem bo preprečeno nabiranje korozijskih produktov v cevovodu.
31. 12. 2002 »Sprememba trase cevovoda z izolacijskim ventilom« 2 Zajeta je zamenjava podzemnega cevovoda sistema zraka za instrumentacijo (IA), ki bo speljan po novi nadzemni trasi in vgradnjo izolacijskega ventila. Zagotovljena bo večja tesnost in manjša korozija, možna bo tudi izolacija izven turbinske zgradbe.
31. 12. 2002 »Zamenjava severnega in centralnega dela hidrantnega omrežja« 2 Poseg je nadaljevanje sanacije puščanja zunanjega hidrantnega omrežja. S to modifikacijo se bodo zamenjale dotrajane železne cevi (erozija/korozija) z cevmi iz polietilena (HDP). Zamenjava se bo izvršila na delu omrežja med ventilom V3A in V7 in bo potekala v štirih fazah. Zaradi zamenjave cevi se spremeni tudi sl. 9.5-1 v USAR-ju tako, da se spremeni nazivni premer cevi.
31. 12. 2002 »Toxic Gases Monitoring Upgrade«, 2 Zajeta je zamenjava detektorjev Cl2, za vzdrževanje bivalnih razmer v TPC, OPC in MCR ter zamenjavo detektorjev CO in CO2 v prostorih dizel generatorjev. V USAR-ju se spremenijo oznake detektorjev.
31. 12. 2002 »Zamenjava opreme in pohištva v MCR« 2 Zajeta je preureditev glavne komandne sobe oz. zamenjava in preureditev pohištva ter zamenjavo tal. V osnovi bodo izboljšani pogoji za glavnega operaterja, kot tudi za operaterja primarnih in sekundarnih sistemov. Bistvena sprememba je v zagotovitvi delovni mesti VI in SRA, ki sta tako še boljše integrirani v sam operativni tim, kar je posebej pomembno med obvladovanjem izrednih pogojev.
31. 12. 2002 »110 kV RTP – dela na 400 kV«, 2 Povezane sta zbiralnici 400 kV stikališč NEK in nove 400/110 kV RTP Krško, ki je zunaj ograje NEK. Posledica tega je premestitev napetostnih merilnih transformatorjev in ureditev/nastavitev zbiralnične zaščite.
31. 12. 2002 »Zamenjava cevi sistema zraka za zagon DG« 2 Varnostni Sistem zraka za zagon DG zagotavlja dobavo komprimiranega zraka za zagon diesel motorjev v »stand-by«. Zrak se dovaja po cevovodih iz črnega jekla, ki so zaradi vlažnega zraka pričeli rjaveti na notranji strani. Obstaja nevarnost odnašanja rje v stator motorja ob zagonu DG. Zato se morajo zamenjati cevovodi z novimi iz nerjavnega SS jekla. V USAR-ju se spremenijo oznake cevovodov.
31. 12. 2002 »Containment response to LOCA« 2 Spremembe v USAR-ju zaradi modernizacije zajemajo spremembo referenc, tipkarsko napako in spremembo kriterija za uspešnost CRS (containment recirculation system). Po morebitni nesreči je zahteva namesto uspešnega zagona 1 RCFC (ventilatorja) sedaj pogoj zagon 2 (dveh).
31. 12. 2002 »Pregled USAR rev. 7« 2 Zajeta je odprava tipkarskih napak, pretvorbe enot in popravki zaradi nezadostno ali slabo opisanih sistemov.
31. 12. 2002 »Zvišana nastavitev pretoka CC na RCP 1&2 Lower Bearing« 2 Zaradi večkratnega pojava alarma »RCP 1 Lower Bearing LO Flow« se poveča nastavitev pretoka CC na spodnji ležaj iz 1,4 m3/h na 1,8 m3/h. Hkrati s povečanjem pretoka se zviša tudi alarmna vrednost (setpoint) iz 1,09 m3/h na 1,2 m3/h.
31. 12. 2002 »WT monitoring« 2 Zajeta je vgradnja 4 lokalnih panelov z analizatorji za kontinuirno vzorčenje vode v posameznih točkah sistema za pripravo vode (WT). Opravljane bodo meritve kisika, silicija, natrija in celotnega organskega ogljika.
31. 12. 2002 »Vgradnja 3 regulacijskih žaluzij za kanal VA 331« 2 Modifikacija zajema preureditev sistema dobave zraka za hlajenje prostora, kjer se nahaja linija glavnega parovoda VA 72331 ( T=16-46ºC), ter se na ta način izboljšata hlajenje samega prostora in komponent, ki se v njem nahajajo. Gre za trajno vgraditev treh novih regulacijskih žaluzij v kanal VA 331- prostor IB 024, s fiksno rešetko dimenzij 700x380x1,5 mm, hkrati pa se odstrani začasno vgrajeno fleksibilno cev na rešetki R-J-409.
31. 12. 2002 Frekvenčna regulacija hitrosti na FHSCMC 01 (refueling machine) 2 Modifikacija zajema zamenjavo obstoječega tiristorskega regulatorja hitrosti pogonov vožnje, mačka in dviga na vložnem stroju z novimi frekvenčnim regulatorjem, ki omogoča boljšo regulacijo vrtljajev pogonskih motorjev in s tem zanesljivejše manipuliranje s strojem.
31. 12. 2002 Kontrola pretoka “AB HEPA Exhaust” 2 Gre za izboljšanje obstoječe kontrole pretoka na krogu F- 7040, tako, da se inštalira nov pnevmatski kontroler.
31. 12. 2002 »BD monitoring« 2 Z modifikacijo se na linijo BD sistema za kaluženje uparjalnikov izza mešanih ionskih izmenjevalcev povezujejo on-line analizatorji za meritev kationske prevodnosti, natrija in silicija. Povečala se bo detekcija korozijskih produktov in posredno se zmanjšuje hitrost propadanja materiala, kar je pomembno za nove uparjalnike.
31. 12. 2002 »Aquisition of PIS Phase II Signals, Signals from SX Syst PnI, « 2 Gre za priključitev signalov na PIS Phase II in sicer za: kationsko prevodnost in vsebnost natrija na BD sistemu za oba uparjalnika, koncentracijo hidrazina, kisika in pH v napajalni vodi, kationsko prevodnost v MS sistemu ter za signale pH, kationske prevodnosti in koncentracije kisika na tlačni strani CY črpalk.
31. 12. 2002 »Aquisition of PIS Phase II Signals« 2 Gre za priključitev 9 novih signalov na PIS Phase II in sicer za: merjenje tlaka na tlačni strani SW in CC črpalk in na vsisni strani CC črpalk.
31. 12. 2002 »Aquisition of PIS Phase II Signals, PT Signals from SW and CC Pumps« 2 Gre za priključitev signalov na PIS zaradi zahtev TO.PR za nadzorna testiranja na sistemih AF, RHR, CS. Na AF sistemu za merjenje tlakov se na tlačni strani črpalk uporabi obstoječe kartice, za druge signale se vgradi nove transmitre, ki bodo priključeni s T priključkom paralelno k obstoječim lokalnim indikatorjem.
31. 12. 2002 »Revised Flow Diagrams in USAR Section 3B«, 2 Zajete so vse spremembe, ki so v sklopu 3B diagramov in so ovrednotene v drugih modifikacijskih paketih in ocenjene v SE 01-030.
31. 12. 2002 »Zamenjava zahodnega hidrantnega omrežja« 2 Zajeta je zamenjava cevi hidrantnega omrežja zaradi korozije z cevmi iz polietilena. Zamenjava spada v sklop sanacije, katere del je določen tudi z odločbo URSJV, glede na zahteve študije NUS. Gre za večletno sanacijo tega območja.
31. 12. 2002 »Issue Revised Diagrams for USAR Through 7.9.2001«, 2 Zajeti so popravki oz. izboljšanje določenih slik in načrtov USAR-ja, izboljšanja kvalitete slik in popravkov v nazivih slik, modifikacij in EEAR rešitev. Vse skupaj je zajeto 28 slik.
31. 12. 2002 »Odprava tipkarskih in drugih manjših napak« 2 Odpravijo se tipkarske in druge manjše napake, ki jih je ugotovila URSJV ob pregledu USAR-ja rev.7.
31. 12. 2002 »Spremembe USAR sekcije 13.2«, 2 Spremeni se izobraževanje operaterjev zaradi uporabe specifičnega simulatorja..
2001
8. 3. 2001 Vgradnja požarnih javljalnikov v IDDS 3 Po dogodku samovžiga krp, ki so se sušile na IDDS-u, je URSJV izdala odločbo, s katero je zahtevala kontinuiran nadzor prostora IDDS s stališča požarne varnosti. Sam dogodek sicer ni imel nobenih posledic na delovanje elektrarne niti ni povzročil nobene materialne škode. NEK je v IDDS - prostor vgradila dva dimna javljalnika, ki pokrivata ves prostor in sta priključena na glavno FP - centralo.
6. 6. 2001 Sprememba NEK-STS 3 URSJV je odobrila spremembo NEK-STS "Steam Generators" SR 3.4.5. Odobri se tudi vsebina postopka ADP-1.4.322, rev. 0, »Inservice Inspection of Steam Generator Tubes«, ki zajema povečani obseg pregleda cevi novih uparjalnikov.
30. 11. 2001 Sprememba NEK-STS 3 URSJV je odobrila spremembo NEK-STS zaradi izgradnje RTP 400/110 kV Krško in zaradi adaptacije vhodnega objekta. Gre za spremembo varnostne ograje, razdelilna transformatorska postaja (RTP) je izven varovalnega območja NEK. Tloris vhodnega objekta NEK se je s tem povečal.
3. 4. 2001 Sveže jedrsko gorivo 3 NEK je bilo izdano dovoljenje za nabavo jedrskega materiala: 36 kosov svežih jedrskih gorivnih elementov z največjo obogatitvijo urana do 4,35 % in skupno aktivnostjo 1551,78 GBq.
3. 4. 2001 Promet jedrskih materialov 3 NEK je bilo izdano dovoljenje za ukvarjanje s prometom jedrskih materialov. Dovoljenje je bilo izdano samo za dejavnosti v zvezi z nabavo, uvozom in prevozom svežih jedrskih gorivnih elementov za potrebe NEK do vključno 31. 12. 2001.
3. 4. 2001 Jedrsko gorivo 3 URSJV je potrdila, da je jedrsko gorivo pakirano v skladu z opisom pakiranja in odobreno radioaktivnostjo vsebine, podane v "Competent Authority Certification for a Fissile Radioactive Materials Package Design Certificate USA/9239/AF, Revision 12", ki ga je izdalo Ministrstvo za transport ZDA dne 21. decembra 2000, s prilogo "Certificate of Compliance for Radioactive Materials Packages USA/9239/AF, Revision 11", ki ga je 21. decembra 2000 izdala Zvezna jedrska upravna komisija ZDA (US NRC).
27. 7. 2001 Programa Periodični varnostni pregled NEK (PSR) 3 URSJV je odobrila program in izvedbo programa Periodični varnostni pregled NEK (PSR), št. ESD-TR03/01, rev. 1, julij 2001. Program zajema celovit, temeljit in sistematičen pregled delovanja jedrske elektrarne v celotnem času obratovanja vključno s spremembami, ki so posledica modernizacije elektrarne.
26. 3. 2001 Spremembo NEK-STS 3 URSJV je odobrila spremembo NEK-STS v poglavju 16.4 Surveillance Requirements za radiacijski monitor v zgradbi za skladiščenje starih uparjalnikov in dekontaminacijo. V odločbi so se odobrile manjše spremembe glede najmanjše frekvence za preverjanje, kalibracijo in testiranja.
25. 5. 2001 Sprememba NEK-STS 3 URSJV je odobrila spremembo NEK-STS "Electrical Power Systems - DC Sources - Operating" SR 3.8.2.1, ki definira zahteve za operabilnost 125 V DC sistema novih baterij.
25. 1. 2002 Radiološki nadzor NEK za leto 2001 3 URSJV je izdala odločbo v kateri je URSJV naložila NEK , da mora v letu 2001 zagotoviti: meritve po programu nadzora radioaktivnosti imisij, plinastih in tekočih emisij, meritve radioaktivnosti v sistemih, inventar skladišča NSRAO, ter vzdrževanje pripravljenosti
19. 11. 2001 Sprememba NEK-STS 3 URSJV je odobrila spremembo NEK-STS v sekcijah 1. "Definitions" in v 3.10.3 "Physics Tests". Spremembe NEK – STS so posledica napak pri izdelavi delovnega poročila SSR-NEK-10.4 in posledično napak pri izdelavi standardnega formata NEK – STS na osnovi NUREG 0452, Rev. 5.
19. 11. 2001 Sprememba NEK-STS 3 URSJV je odobrila spremembo NEK-STS - odprava tipkarskih napak v LCO 3.1.3.1 ter LCO 3.1.3.6. Gre za napačno številčenje slike 3.1-4.
18. 4. 2001 NEK-STS sprememba 3 URSJV je odobrila spremembo NEK-STS zaradi spremembe nadzornih zahtev sekciji 3: SR 3.1.3.1.2, SR 3.3.2.1, SR 3.6.5.1, LCO 3.4.4, SR 3.5.1.1.b, LCO 3.5.1, SR 3.6.5.2, LCO 3.8.1, SR 3.10.1.2. Ob tem se NEK ne odobri spremembe NEK-STS v sekciji 3 za: SR 3.5.2.c.2, SR 3.3.3.1, SR 3.6.2.1.d, SR 3.7.1.2. Sprememba je v skladu z NUREG 1366, v katerem je podan program izboljšav Tehničnih specifikacij, v smislu zmanjševanja nadzornih zahtev.
16. 5. 2001 Spremembo NEK-STS 3 URSJV je odobrila spremembo NEK-STS "Pump Performance Curves" SR 3.5.2, SR 3.6.2.1, SR 3.7.1.2, Bases 3.5.3 in B 3.7.1.2. Odpravljena je neskladnost med nadzornimi zahtevami, ki so opredeljene v NEK – STS ter med obratovalnimi vrednostmi, ki so ovrednotene v varnostnih in sistemskih analizah za zamenjavo uparjalnikov in povečanje moči elektrarne.
15. 6. 2001 Sprememba Končnega varnostnega poročila 3 Z dopolnilno odločbo se NEK odobri revizija poglavja 13.3 Končnega varnostnega poročila Načrtovanje ukrepov za primer izrednega dogodka, marec 2001. To je v predpisanem roku (31.8.) potrebno dopolniti še z naštetimi dodatki (tabele, formularji, sheme...), da bo poglavje 13.3 skladno s priporočili iz NUREG-0654.
15. 1. 2001 NEK načrt medobratovalnih preizkusov (Inservice Inspection Programe) 3 URSJV odobri NEK načrt medobratovalnih preizkusov, TD2E za drugo desetletno obratovalno obdobje, razen uporabe alternativne metode za pregled notranjosti ohišja reaktorske črpalke v skladu z ASME Code Case N-481. V celoti se odpravi poglavje 16.4.2 Inservice Inspection. Dopolne se Standardne tehnične specifikacije NEK (NEK-STS) poglavje 3.0 "Aplicability", podpoglavje "Surveiliance Requirements" SR 3.05.
14. 6. 2001 Varnostne analize za povečanje moči in zamenjavo uparjalnikov 3 Z delno odločbo se NEK v zadevi Varnostne analize za povečanje moči in zamenjavo uparjalnikov NEK odobrijo: različne analize zamenjave uparjalnikov in povečanja moči, začasna uporaba metodologije LBB (do začetka 19. gorivnega cikla), začasne spremembe vsebine NEK-STS (do začetka 19. gorivnega cikla). V tem času je URSJV pridobila strokovna mnenja od IJS, FER Zagreb, ENCONET Dunaj. V zvezi uporabe metodologije LBB poteka na URSJV poseben upravni postopek, ki pa še ni zaključen v letu 2001.
14. 6. 2001 Sprememba NEK-STS 3 URSJV je odobrila spremembo NEK-STS "Cooldown and Heatup Curves for 16 EFPY" v poglavju SR 3.4.9, ki velja do 31.12. 2001. Odobri se tudi spremembe NEK-STS "Reactor Coolant System", SR 3.4. V skladu s programom nadzora reaktorske posode in na podlagi treh nadzornih sond so narejene nove omejitvene krivulje, ki bodo predvidoma veljale do 32 EFPY.
13. 4. 2001 Promet jedrskega materiala 3 URSJV je dovolila NEK promet jedrskega materiala čez mejo Republike Slovenije in prevoz v notranjem prometu – za 36 kos. svežih jedrskih gorivnih elementov (cepitveni material z oznako OZN, št. UN 2918, razred 7) z največjo obogatitvijo urana do 4,35 % in skupno aktivnostjo 1.551,78 TBq. Skupna masa urana je znašala 14.638,924 kg, v katerem je bilo 612,942 kg izotopa 235U. Gorivni elementi so bili pakirani po dva v 18 zabojnikih z oznako USA/9239/AF tip A (II-RUMENO), ter so bili prepeljani v 9 kontejnerjih 20’ (III-RUMENO) s po dvema zabojnikoma; model pakiranja MCC-3.
12. 6. 2001 Sprememba NEK-STS 3 URSJV je odobrila spremembo NEK-STS "Low Temperature Overpressure protection of the Reactor Coolant System - LTOP" SR 3.4.9.3. Ob tem se odobri tudi sprememba Končnega varnostnega poročila (USAR) v ustreznih poglavjih (5.0, 5.2, 5.5, 5.6 in 7.6). Zajeta je zaščita LTOP z dvema razbremenilnima ventiloma na sesalni strani RHR (Residual Heat Removal) črpalk.
12. 12. 2001 Sprememba NEK-STS 3 URSJV je odobrila spremembo NEK-STS v zadevi Odstranitev motornega ventila CC-10301 iz NEK TS LCO 3.6.4, Tabela 3.6-1. Sprememba je posledica napake pri gradnji elektrarne, kjer je bil dodan en ventil več, kot to zahtevajo standardi.
11. 4. 2001 Strokovno usposabljanje delavcev NEK 3 URSJV je izdala soglasje k predlaganemu letnemu Planu strokovnega usposabljanja delavcev NEK za leto 2001, ki je v skladu s Pravilnikom o strokovni izobrazbi, delovnih izkušnjah, preveritvi znanja in potrdilu o izpolnjenih pogojih oseb, ki opravljajo določena dela v jedrskih objektih.
11. 1. 2001 Periodični varnostni pregled NEK program 3 URSJV je naložila NEK, pripravo programa in opredelitev terminske izvedbe programa »Periodični varnostni pregled NEK« s potrebnimi obrazložitvami ter ga predložiti v odobritev na URSJV najkasneje do 30.3.2001. Program mora slediti varnostnim smernicam MAAE »Periodic Safety Review of Operational Nuclear Power Plants« No.–50-SG-012 ter mora biti v skladu z evropsko prakso.
10. 7. 2001 Operabilnosti črpalke SW101PMP03C 3 Z odločbo se NEK v vlogi Odobritev razglasitve operabilnosti črpalke SW101PMP03C bistvene oskrbne vode - ESW pod posebnimi pogoji do konca remonta 2002 odobri pogojna operabilnost črpalke pod predpisanimi pogoji (temperatura Save etc.).
10. 4. 2001 Sprememba NEK-STS 3 NEK se odobri sprememba NEK-STS v sekciji 3.4.10 "Structural Integrity". V novem besedilu so podani mejni pogoji za obratovanje, kateri zagotavljajo mehansko integriteto komponent kategorije 1, 2 in 3 glede na razdelitev v standardu ASME Code Class.
1. 8. 2001 Odpadno motorno olje 3 URSJV je glede na obstoječo zakonodajo zavrnila zahtevek NEK za izločitev odpadnega motornega olja, ki je kontaminirano z izotopi Cs-137 in izotopom Co-60 iz nadaljnjega radiološkega nadzora.
31. 12. 2001 Zaščita RCS-a proti nenadnemu porastu pritiska pri nizkih temperaturah (Low Temperature Overpressure Protection - LTOP) 3 Namen modifikacije je bil zagotoviti zaščito RCS-a pred nenadnimi porasti pritiska pri obratovanju pri nizkih temperaturah. Zahteva za takšno zaščito RCS-a izhaja iz NUREG-0800, Poglavje 5.5.2, Overpressure Protection. V okviru te aktivnosti je bila izvedena odstranitev obstoječih 3" RHR - razbremenilnih ventilov (8708A in 8708B), 2" RHR - dovodnih cevi do razbremenilnih ventilov in 3" odvodne cevi od razbremenilnih ventilov do PRT vstopne cevi ter zamenjava z novima 4" razbremenilnima ventiloma 8709A in 8709B in 6" odvodnimi cevmi ter ustreznimi podporami. Odstranjena je bila tudi električna logika za avtomatsko zapiranje sesalnih ventilov RHR na visok tlak RCS-a.
31. 12. 2001 Sistem za detekcijo tujkov v RCS-u (Loose Part Monitoring) 3 Obstoječi analogni, (med remontom 2000) začasno vgrajeni sistem za odkrivanje tujkov v primarnem krogu, je bil zamenjan z novim digitalnim večkanalnim sistemom. K že obstoječima detektorjema na primarni strani uparjalnika so bili dodani še detektorji na podporno ploščo uparjalnikov, sekundarno stran uparjalnikov, na glavo reaktorja in na dno reaktorja. Vgrajenih je bilo 10 detektorjev. Kabinet z digitalnim sistemom se nahaja v računalnici (Computer Room) in bo povezan s PIS - sistemom. Alarm, ki bo detektiral nenormalno stanje šumov v RCS-u, je speljan na alarmno okno v MCR-u.
31. 12. 2001 Zamenjava in prilagoditve GT1 v remontu 2001 2 V sklopu zamenjave glavnega transformatorja GT1 (Glavni transformator št. 1) je bil v remontu leta 2001 zamenjan obstoječi transformator z novim. Izvedena je bila vključitev novega transformatorja v obstoječi sistem zaščite, krmiljenja, signalizacije, alarmiranja in paralelnega obratovanja glavnih transformatorjev. Pri tem je oprema in konfiguracija obstoječih sistemov doživela samo minimalne nujno potrebne spremembe. Način avtomatskega paralelnega obratovanja je ostal enak kot pri obstoječih transformatorjih - napetostno regulacijo pri oddajanju energije v omrežje vodi en napetostni regulator, ki narekuje stopnjo regulacijskega stikala na obeh transformatorjih. Novi transformator je zaradi izbrane, ustrezno nižje uk (12,83 % proti 15.12 %) relativno bolj obremenjen kot obstoječi (60 % - 40 %). Ozko grlo pri oddaji električne energije v omrežje (pregrevanje navitij transformatorjev v poletnih mesecih) je odpravljeno. Zamenjani (stari) transformator je konzerviran in uskladiščen na temelju za rezervni transformator.
31. 12. 2001 Vgradnja »Containment« izolacijskega ventila v CC (Component Cooling System)- linije za hlajenje črpalk reaktorskega hladila (RCP) 2 V okviru te modifikacije so bili na linijo za dovod CC - vode do reaktorskih črpalk in do toplotnega izmenjalnika drenažnega tanka primarnega kroga (RC (reactor Coolant System) Drain Tank Heat Exchanger) vgrajeni dodatni izolacijski ventili. Vgradnja novih ventilov omogoča lažjo izvedbo zračnega testiranja CC - penetracij reaktorske stavbe (RB). Zaradi vgradnje dodatnih ventilov v cevni sistem je bilo potrebno modificirati določene cevne podpore. Med obratovanjem elektrarne so ti ventili zaklenjeni v odprtem položaju.
31. 12. 2001 Posodobitev hidravličnih blažilnikov uparjalnikov (Large Bore Snubbers) 2 Namen modifikacije je bila posodobitev obstoječih hidravličnih blažilnikov uparjalnikov (RC105HSN-01 do 10) z individualnimi tlačnimi stenskimi hidravličnimi rezervoarji. Vzdrževanje čistega hidravličnega olja je pomembno za brezhibno delovanje opreme, kot so hidravlični blažilniki sunkov uparjalnikov (RC105HSN-01 do 10). S posodobitvijo blažilnikov z individualnimi tlačnimi stenskimi hidravličnimi rezervoarji je preprečena morebitna kontaminacija hidravličnega olja, povečala se je njihova zanesljivost delovanja ter preprečila istočasna odpoved vseh blažilnikov zaradi odpovedi skupnega rezervoarja. Prav tako je onemogočeno izlitje hidravličnega olja v reaktorski bazen in omogočena lažja kontrola olja v rezervoarjih, jemanje vzorcev, dreniranje, odzračevanje, meritev raztezka itd. Po končani modifikaciji je bil izveden tudi desetletni vzdrževalni poseg ter funkcionalni testi na mestu vgradnje, s čimer je bila dokazana brezhibnost delovanja.
31. 12. 2001 Alarm za izgubo podhlajenosti RCS-a po zaustavitvi Rx (Subcooling monitor alarm) 2 S funkcijsko povezavo »Subcooling« alarma s statusom signala »C-5« (15 % turbinske moči) je onemogočena stalna prisotnost alarma v normalnem načinu obratovanja na mreži. Po znižanju turbinske moči izpod 15 % bo sistem javil alarm »SUBCOOLING ALARM.« kadar koli bo podhlajenost RCS-a manjša, kot je to zahtevano v EOP (Emergancy Operating Procedures) - postopkih.
31. 12. 2001 Nova postaja CO2 za zamenjavo atmosfere v glavnem generatorju 2 Modifikacija je obsegala vgradnjo sistema, ki pred odpiranjem generatorja (do sedaj je bilo potrebno ročno priklapljanje jeklenk) omogoča enostavno zamenjavo vodika s CO2. Enako bo možno zamenjati atmosfero generatorja v primeru izrednega dogodka, če bi bilo potrebno hitro odplinjanje vodika iz tehnoloških prostorov (nevarnost požara itd.). Nova lokacija fiksne postaje CO2 je v TB (Turbine Building) 100.300 nasproti glavnega vhoda, pri CK (Condensate Polishing System) - panelu.
31. 12. 2001 Dodatni zanki za merjenje širokega območja nivojev uparjalnika št. 1 in št. 2 2 Za meritev celotnega nivoja uparjalnikov sta bili vgrajeni dodatni merilni zanki, ki pomeni neposredno zahtevo Regulatory Guide 1.97. Uporabljeno je bilo standardno merjenje nivoja v zaprti posodi pod tlakom s pomočjo referenčnega stolpca s pretvornikoma, ki bosta merila diferencialni tlak. Meritev je kontinuirana v področju 0 do 100 % ter pokriva 14620 mm področja uparjalnika. Vrednost dodatnih zank je prikazana na štirikanalnem pisalniku na MCB (Main Control Board), sekcija C, ki je nadomestil sedanjega dvokanalnega za prikaz širokega območja nivoja uparjalnikov.
31. 12. 2001 Posodobitev sistema za vibracijski nadzor nad črpalkami reaktorskega hladila (RCP vibration monitoring) 2 V okviru modifikacije je odstranjen analizator Bruel&Kjaer in nameščena nova omara z nadzornim sistemom Bently Nevada v prostoru DEH -a. Obstoječi senzorji s predojačevalniki absolutnih vrednosti so bili ohranjeni in prespojeni na nov sistem (7 merilnih kanalov na črpalko). Nadzor je bil razširjen z vgradnjo novih merilnih kanalov meritve relativnih pomikov osi in meritve hitrosti (8 merilnih kanalov na črpalko). Obstoječa konfiguracija alarmov na MCB je bila funkcijsko ohranjena, razširila pa se je možnost diagnostike. Nov nadzorni sistem bo tako zajemal podatke v realnem času, spremljal, arhiviral in alarmiral ob prekoračitvah mejnih vrednosti (alarm, trip).
31. 12. 2001 Zamenjava hlajenje CK - kompresorja – priključitev na WT – sistem 2 Osnovni vir hlajenja CK - kompresorja je TC (Turbine Plant Aux. Cooling System) - sistem. Ker je ta sistem večji del remonta neoperabilen, razpoložljivost CK - kompresorja pa vseeno potrebna zaradi merebitnih del na sistemu instrumentacijskega zraka, je sedaj možno preklopiti hlajenje tudi na WT - sistem in tako omogočiti delovanje kompresorja tudi v obdobjih, ko TC - sistem ne deluje.
31. 12. 2001 Zamenjava daljnovodne zaščite na daljnovodu NEK-Tumbri I 2 Modifikacija pomeni zamenjavo obstoječe distančne zaščite na 400 kV daljnovodu NEK-Tumbri I z novo, preverjeno zaščito, proizvajalcev ABB in SIEMENS. Zamenjava je bila potrebna tudi zaradi poenotenja zaščite z daljnovodom MB-NEK, in je v skladu z namero ELES-a o posodobitvi in poenotenju zaščitne opreme v celotnem elektroenergetskem sistemu. V remontu 2002 bo zamenjana še distančna zaščita na daljnovodnem polju NEK-Tumbri II.
31. 12. 2001 Zagotovitev+neprekinjenega delovanja sistema PIS (PIS level 1 UPS Sources) 2 Osnovna struktura procesnega informacijsega sistema NEK (PIS) je sestavljena iz dveh redundantnih podsistemov prenosa informacij od svojega izvora (»field transmitters«, contact etc.), prek PIS, nivoja 1 (Data Acqusition System) na PIS, nivo 2. Napajanje celotnega podsistema PIS Level 1 in posameznih komponent je bila že dosedaj redundantna (MCCD in UPS), medtem ko samo napajanje posameznih komponent v sistemu po izvirnem projektu ni bilo izvedeno popolnoma v skladu ločitve na dve progi. Tako je lahko ob izgubi enega vira (traina) napajanja (odklop ob remontu) prišlo do izgube napajanja komponent iz obeh podsistemov PIS-a. Namen modifikacije je bil ločiti napajanje podkomponent PIS, Level 1 na redundantne vire napajanja in vse aktivne komponente spojiti na brezprekinitveno napajanje (UPS). Tako je zagotovljeno neprekinjeno delovanje PIS-a pri enojni napaki (MCCD ali PIS) in avtonomija sistema za določen čas (kapaciteta baterij) tudi po izgubi vseh primarnih virov napajanja (MCCD).
31. 12. 2001 Prenos podatkov PIS v Ljubljano (ERDS & EOF) 2 S to modifikacijo so bile izvedene vse potrebne vgradnje programske in strojne opreme, s pomočjo katere se zagotavlja prenos ključnih procesnih podatkov na URSJV (Emergency Response Data system - ERDS) in zagotovitev procesnih podatkov v prostorih zunanjega podpornega centra (tako podatkov iz procesno informacijskega sistema (PIS) kot podatkov iz simulatorja - stimuliranega PIS-a).
31. 12. 2001 Povezava tehnološke računalniške mreže 2 Z izvedbo te modifikacije so bili vzpostavljeni osnovni predpogoji (strojna in programska oprama) za povezovanje procesnih računalnikov. Hkrati so bili posamezni procesni računalniški sistemi povezani v tehnološko računalniško mrežo (TRM), ki sedaj predstavlja osnovno komunikacijsko vez za povezovanje posameznih procesnih računalnikov. V TRM so tako vključeni računalniški procesni sistemi kot npr. Chemnet, EIS, IDDS, Beacon, ... Tako so bili vzpostavljeni vsi potrebni predpogoji za nadaljnje povezovanje procesnih računalnikov (strojna in programska oprema).
31. 12. 2001 Uravnavanje tlaka v pomožni zgradbi (AB) 2 Modifikacija izboljšuje nadzor stalnega podtlaka v pomožni zgradbi oziroma delovanje ventila PCV 6635. Vgrajen je bil kontroler z možnostjo nastavitve vrednosti (set-pointa) z nastavljivim neaktivnim območjem (Dead-band), kar je stabiliziralo delovanje ventila oziroma izključilo njegovo stalno ciklično delovanje.
31. 12. 2001 Zamenjava jeklenk kisika na sistemu HC 2 V okviru modifikacije so bile zamenjane jeklenke s kisikom (O2), ki izhajajo iz ZDA in niso ustrezale slovenskim predpisom. Zamenjale so jih ustreznejše jeklenke, izdelane v skladu s slovenskimi predpisi, prilagoditi pa je bilo treba tudi vmesni člen med ventili in jeklenkami.
31. 12. 2001 HEPA Exhaust Flow 2 Obstoječa zanka F-7040 je bila rekonfigurirana z vgradnjo novega pnevmatskega kontrolerja FIC 7040, ki je priključen na FT 7040. Vse kontrolne funkcije tako izvaja ta kontroler, ki izboljšuje nadzor kontrolnih damperjev in omogoča nastavitve na mestu izvajanja.
31. 12. 2001 Zamenjava instrumentacije za spremljanje temperatur CT črpalk 2 V sklopu modifikacije sta bila zamenjana oba (za vsako črpalko) sklopa prikazovalnikov temperatur. Nameščena sta bila Yokogawina digitalna prikazovalnika, delno pa je bilo potrebno preurediti tudi njegovo ožičenje. Sami senzorji (RTD’s) oziroma inštalacija je ostala nespremenjena.
31. 12. 2001 Zamenjava zahodnega dela hidrantnega omrežja 2 V okviru projekta zamenjave cevi celotnega hidrantnega omrežja z novimi HDPE so bile zamenjane cevi od ventila V3 do V3A (zahodni del elektrarne med zgradbo za dekontaminacijo ter vmesno in pomožno zgradbo (IB in AB). Zamenjana sta tudi oba navedena izolacijska ventila. Ta del hidrantnega omrežja je bil zadnje obdobje zaradi puščanj izoliran. Istočasno so zamenjani tudi vsi hidranti na tej trasi.
31. 12. 2001 Dvojno napajanje transformatorja lastne rabe, T3 2 Napajanje lastne rabe transformatorja T3 je bilo originalno izvedeno iz zbiralke M1. Ob izklopu zbiralke med remontom je bilo tako potrebno za zagotovitev delovanja tega transformatorja izvesti začasno modifikacijo in fizično preklopiti napajalni kabel iz M1 na M2. V sklopu modifikacije je bil iz M2 položen nov kabel na transformatorju pa je bilo vgrajeno tudi transferno stikalo, ki sedaj po postopku omogoča izbor napajanja iz M1 ali M2.
31. 12. 2001 Samodejno uravnavanje pretoka tesnilne vode črpalk HD (Heater Drain System) 2 Namen modifikacije je bil zbrati vse izvedene manjše spremembe na HD, izvedene kot začasne modifikacije, in jih uvesti kot trajne spremembe. Tako so kot trajna sprememba sedaj zavedeni: novi časovni releji za HI-HI nivo na FW(Feedwater System) - grelniku št. 2B in št. 6B. Kot je predvideval izvirni projekt, se je v linijo tesnilne vode HD - sistema vgradil spet PIC – kontroler, urejene so bile nastavitvene vrednosti na posameznih nivojskih stikalih, drenažni protipovratni ventil pred grelnikom št. 2B spet deluje.
31. 12. 2001 Posodobitev hidravličnih blažilnikov uparjalnikov (Large Bore Snubbers). 1
31. 12. 2001 Alarm za izgubo podhlajenosti RCS-a (Reactor Coolant System) po zaustavitvi Rx (Reactor)«. (Subcooling Alarm) 1
31. 12. 2001 Nova CO2 postaja za zamenjavo atmosfere v glavnem generatorju 1
31. 12. 2001 Zamenjava hlajenja CK kompresorja (kompresorja sistema za čiščenje kondenzata) – priključitev na sistem priprave vode (WT sistem)« 1
31. 12. 2001 Zamenjava daljnovodne zaščite na daljnovodu NEK-Tumbra I 1
31. 12. 2001 Zagotovitev neprekinjenega delovanja PIS (Procces Information System) sistema 1
31. 12. 2001 Prenos PIS podatkov v Ljubljano« ((ERDS (Emergency Response Data System) in EOF 1
31. 12. 2001 Integracija tehnološke računalniške mreže 1
31. 12. 2001 Zamenjava O2 jeklenk na HC (H2 Control and Monitoring) sistemu 1
31. 12. 2001 Dvojno napajanje lastne rabe T3 (Transformator). 1
2000
5. 5. 2000 Modifikacija sistema glavne napajalne vode (SGR - Main Feedwater System Modification). 3 Izvedene so bile naslednje spremembe na sistemu glavne napajalne vode (FW): odrezana je bila zgornja napajalna linija in odstranjeni vsi ventili, v RB so bile vgrajene nove podpore (restraints) in spremenjene nekatere stare, odstranjene so bile električne blokade v zvezi z odpiranjem spodnje napajalne linije (ventila 21136 in 21137), zamenjana sta bila regulacijska ventila 551 in 552 razen ohišja, zamenjani so bili rotorji črpalk FW, sprememnjena logika upravljanja črpalk FW, ki sedaj omogoča delovanje vseh treh črpalk hkrati, popolnoma ločen je napajalni del sistemov AF in FW, izvedene so bile določene spremembe na krmilni logiki glavnih in pomožnih napajalnih ventilov, v krmilni logiki je po novem kartica, ki izbere za regulacijo srednjo vrednost pretoka pare, napajalne vode in nivoja in na MCB je bil nameščen tudi dodaten indikator za pretok napajalne vode.
3. 5. 2000 Modifikacija sistema reaktorskega hladila (SGR - Reactor Coolant System Modification 3 Modifikacijo 272-RC-L (zamenjava uparjalnikov) bi lahko razdelili na štiri logične dele: zamenjavo uparjalnikov in varjenje cevovodov reaktorskega hladila (RC) (optične meritve, rezanje RCS-a, priprava zvarnega roba, varjenje uparjalnikov in inšpekcija cevovodov RC), primarne drenaže (vgradnja drenažnih ventilov za drenirnje komor) podpore in omejevalniki uparjalnikov (spremembe na podporah glede na izvedene meritve), izolacija cevovodov RC in uparjalnikov (odmik stare in vgradnja nove reflektivne izolacije iz nerjavnega jekla)
12. 5. 2000 Modifikacija kondenzatnega sistema (SGR - Condensate System Modification) 3 Namen modifikacije je bil zagotoviti ustrezno sesalno višino (NPSH) kondenzatnih (CY) črpalk in zmožnost sočasnega obratovanja vseh treh črpalk CY v vseh obratovalnih pogojih ter tako zagotoviti ustrezen pretok in tlak na vsisu glavnih napajalnih črpalk. Izvedena je bila zamenjava cevi, loput in sit na vstopu v črpalke CY (večji premer - dvig NPSH).
12. 5. 2000 Modifikacija dizelskega generatorja #1 za primer požara v glavni kontrolni sobi 3 Modifikacija zajema usposobitev DG #1 za delovanje v primeru požara v glavni kontrolni sobi. Ob preklopu v LOCAL način je tako možno upravljati lokalno z DG #1 in pripadajočim 6.3-kV odklopnikom. V tem načinu obratovanja so vsi tokokrogi v MCR, regulacijski in instrumentalni, električno ločeni od aktivnega dela tokokrogov DG #1 in njegovega 6.3-kV odklopnika.
31. 12. 2000 Protipožarni načrt za pomožno zgradbo (FPAP Implementation for AB-9). 3 V protipožarnem načrtu (Fire Protection Action Plan - FPAP) so bile identificirane kritične varnostne komponente. Po ovijanju polic, kablov, kanalov in montaži novega pršilnega sistema so tako kritične komponente zaščitene v skladu z Zahtevami iz 10 CFR 50 Appendix R.
31. 12. 2000 Protipožarni načrt za sistem oskrbne vode (FPAP Implementation for SW 3 V Proti požarnem načrtu so bile identificirane kritične varnostne komponente, ki se morajo zaščiti v primeru požara v zgradbi SW. Zaščiten je bil energetski kabel za SW A črpalko. Vgrajen pa je bil tudi pršilni sistem in postavljena zaščitna pregrada med SW A in C črpalkama.
31. 12. 2000 Modifikacija sistema glavne pare (SGR - Main Steam System Modification) 3 Modifikacije zajema rezanje in privaritev cevi glavnega parovoda na nova uparjalnika. Prilagojene so nekatere cevne podpore in cevne omejilnike. V regulacijski zanki turbinskega obvoda (steam dump) je bila vgrajena še dodatna kartica "lead/lag". V skladu z analizami povečanja moči naj bi bila s tem omogočena večja fleksibilnost pri optimizaciji odziva dušenja pare (SD) in povratnih učinkov na NSSS glede na značilnosti novih uparjalnikov.
31. 12. 2000 Modifikacija sistema za kaluženje uparjalnikov (SGR - Blowdown (BD) System Modification) 3 Blowdown (BD) System Modification). Modifikacija zajema zamenjavo in prilagoditev BD-cevi v prostoru uparjalnika (SG cubicles), prilagoditev sistema za vzorčenje uparjalnikov in vgraditev drenaž na oba uparjalnika. Novovgrajene cevi so dimenzionirane tako, do bo v prihodnje skoznje omogočen 5% pretok. Prav tako so vgrajeni novi ventili za ventiliranje cevovoda. Zaradi novih cevi je bilo potrebno spremeniti tudi nosilne podpore. Cevovod zunaj zadrževalnega hrama je spremenjen tako, da so dodane ventilacijske točke na najvišjih mestih in priključek iz sistema kondenzata za polnjenje sistema kaluženja uparjalnikov. To zmanjšuje možnost nastanka vodnega udara v času zagona sistema. V okviru modifikacije je bil odstranjen tudi podsistem za tlačno kontrolo sistema BD.
31. 12. 2000 Modifikacija sistema pomožne napajalne vode (SGR - Auxiliary Feedwater (AF) System Modification). 3 Izvedene so bile prilagoditve cevovodov sistema AF zaradi zamenjave uparjalnikov (rezanje obstoječe linije AF), popolna ločitev od sistema FW in priklopa 6” cevovoda AF na nova uparjalnika.
31. 12. 2000 Modifikacija platform (SGR - Buildings and Grounds System Modification). 3 Za potrebe zamenjave uparjalnikov so bile začasno umaknjene stare podesti, ki so bile po vgraditvi uparjalnikov vgrajene nazaj, zraven njih pa so bile nameščene še nekatere nove (nova platforma za dostop do sekundarnih odprtin, nova platforma za dostop do el. 105). Montirani so bili tudi novi mehanizmi za zapiranje primarnih pokrovov, lestve za dostop do SG 1, el.119.
31. 12. 2000 Modifikacjia sistema drenaž grelnikov (SGR - Heater Drain System Modification). 3 Namen modifikacije je bil zagotoviti pravilno delovanje drenaž (samoodzračevalni režim) med grelnikoma napajalne vode 2A in 2B ter drenažnim tankom. Izvedena je bila zamenjava 12" cevi od HTR#2 do HDT s 24" in posledična prestavitev instrumentacije. Iz delovanja grelnikov po zagonu lahko sklepamo, da namen modifikacije ni bil v celoti dosežen. Za iskanje trajne rešitve je bil izdan Zahtevek za inženirsko evaluacijo (EEAR).
31. 12. 2000 Večnamenska zgradba (Multi Purpose Building) 3 Zgrajena je večnamenska zgradba oz. "zgradbe za dekontaminacijo", katere glavna funkcija je skladiščenje starih kontaminiranih uparjalnikov. Zgradba je bila zgrajena skladno z zakonom o graditvi objektov in prevzeta od Konzorcija SF. Zgradba je bila zgrajena tako, da popolnoma onemogoča sproščanje dodatnega sevanja v okolje, prav zato pa ima vgrajen tudi celoten sistem za radiološki nadzor in ventilacijo, ki izpolnjuje zahteve za zgradbe, ki vsebujejo radioaktivne materiale. V okviru zgradbe za dekontaminacijo je urejen tudi prostor za različne vrste dekontaminacije.
31. 12. 2000 Odstranitev NaOH tanka pršilnega sistema zadrževalnega hrama (SAT Removal Modification) 3 Funkcijo zviševanja pH v primeru izlivne nezgode v reaktorski zgradbi (RB) je prevzel pasivni sistem dodajanja trinatrijevega fosfata, ki je nameščen v RB 96.
31. 12. 2000 Postaja za neprekinjeno vzorčenje Save v Brežicah 3 Na podlagi zahteve URSJV, da NEK zagotovi neprekinjeno vzorčenje Save v Brežicah (pred vstopom Krke), je NEK postavila postajo za neprekinjeno vzorčenje. Organizacija in priprave na delo so bile zelo zahtevne, saj je bilo potrebno pridobiti veliko dovoljenj, soglasij, izvesti posnetek lokacije in profila dna Save, pripraviti idejno rešitev, pridobiti lokacijsko dovoljenje, PZI, dobaviti posebno opremo za vzorčenje in zagotoviti gradbeno dovoljenje. V sklopu postaje za neprekinjeno vzorčenje Save je tako: vsisna košara v strugi, zabojnik s posebno opremo, jašek za vzorčenje v nasipu in pripadajoča strojna oprema. Po enomesečnem poskusnem režimu delovanja je opravljen tehnični pregled. Postaja tako deluje avtomatsko, brez posadke v vseh pogojih.
31. 12. 2000 Izboljšave na izparilnikih 3 S to modifikacijo je bilo izboljšano delovanje obeh izparilnikov in omogočeno zagotavljanje pH koncentrata od 7,2 do 7,4. Tako je zmanjšana korozijska aktivnost koncentrata in morebitna možnost kristalizacije bora v ceveh med transportom, omogočeno je tudi bolj zanesljivo delovanje sistema (kakovostno in zanesljivo merjenje nivoja). Omogočena je tudi možnost popolne izpraznitve trdih delcev iz evaporatorske posode in avtomatsko delovanje hlajenja par. Za vsak ciklus sušenja bo možno kakovostno jemanje vzorcev in bolj ekonomično obratovanje, saj ne bo več vnosa hladilne tekočine v sistem, ki ga uparjamo, omogočeno pa je tudi prečrpanje vsega koncentrata v sistem IDDS.
31. 12. 2000 Remontno napajanje 2 Z modifikacijo je vgrajen enotni vir remontnih potrošnikov TP 4, ki je spojen v obstoječo verigo trafo postaj lastne rabe.
31. 12. 2000 Električne povezave (Interface connections) 2 Modifikacija zajema priključitev večnamenske zgradbe na sisteme elektrarne, in sicer: el. napajanje iz TP-B, priključitev na sistem DD, RM alarmiranje v MCR, priključitev požarnih javljalnikov na požarno centralo, priključitev na telefonsko centralo, priključitev na napeljavo pitne vode, priključitev na kanalizacijo meteorne vode in priključitev na sistem card-key.
31. 12. 2000 Vgradnja merilnika vlage v reaktorski zgradbi (RB) 2 Z namenom zgodnjega odkrivanja nenadzorovanih puščanj v RB je bila na elevaciji 132.750 vgrajena sonda za merjenje vlažnosti.
31. 12. 2000 Prestavitev in zamenjava pretvornikov nivojev (LT) 950,951,952,953 in 954 2 Pretvorniki so bili prestavljeni bliže procesnim priključkom, da bi zmanjšali odzivni čas (skrajšanje instrumentacijskih kapilar).
31. 12. 2000 Zamenjava in premestitev instrumentacije BD 2 Zamenjana je zastarela instrumentacija BD-panela
31. 12. 2000 Akvizicija analognih napetostnih signalov (PIS Phase II Signals Acquisition from ACM 7300) 2 Z modifikacijo je zajet zajem novih 61 analognih napetostnih signalov za spremljanje statusa komponent med obratovanjem iz naslednjih omar ACM7300: CB103RCKK201, CB103RCKK401, CB103RCKK801, ESELRR01A, ESELRR01B, ESELRR01C, ESELRR01D, ESELRR01E, ESELRR01F, ESELRR01G. Dodatno je bil v obseg modifikacije vključen FDCR01, ki je dodal tri nove signale in zamenjal začasno modifikacijo FW-99-29.
31. 12. 2000 Akvizicija analognih napetostnih signalov (PIS Phase II Signals Acquisition from ACM 7300, EE106PNLJ401 & BD904PNL) 2 Z modifikacijo je zajet zajem novih 11 analognih napetostnih PIS-signalov za spremljanje statusa komponent med obratovanjem iz naslednjih omar ACM7300: CB103RCKK201, CB103RCKK401, CB103RCKK801, ESELRR01F, ESELRR01G in EE106PNLJ401, BD904PNL.
31. 12. 2000 analognih napetostnih signalov iz pretvornikov (PIS Phase II Signals Acquisition from SI Full Flow Test Transmitters) 2 Z modifikacijo je zajet zajem novih 8 analognih tokovnih (4-20 mA) PIS signalov za spremljanje statusa komponent med obratovanjem iz pretvornikov za SI Full Flow Test FT980 – FT987 in povezava na DAS#4 v RB107. Vgrajenih je 8 napajalnikov in nove omarice v RB107. Najobsežnejša dela so obsegala polaganje novih konduitov do 8 pretvornikov.
31. 12. 2000 Akvizicija digitalnih PIS-signalov (PIS Phase II Signals Acquisition, 9 Digital Signals from Annulus, SW, CW & RCP Seal Standpipe) 2 Z modifikacijo je zajet zajem novih 9 digitalnih PIS-signalov za spremljanje statusa komponent med obratovanjem iz naslednjih omar: CB103RCKK201, CB103RCKK401, ASELAL01A03, EE103MCCD113 in EE103MCCD213.
31. 12. 2000 Akvizicija digitalnih PIS-signalov (PIS Phase II Signals Acquisition, 8 Digital Signals from SSPS Slave Output Relays, MCB Switches for CI manual Actuation and Safeguard Actuation Signals). 2 Z modifikacijo je zajet zajem novih 9 digitalnih PIS-signalov iz naslednjih omar: ESELSP01B02, ESELSP01B03, ASELMB01C, ASELMB01E, CB103RCKK202 in CB103RCKK402.
31. 12. 2000 Vgraditev odzračevalnih in drenažnih ventilov na črpalke sistema za hlajenje komponent (Vent/Drain Valves CC Pumps). 2 V okviru modifikacije so bili na črpalke CC, na dovodne in odvodne cevovode in na protipovratne ventile vgrajeni odzračevalni in drenažni ventili. Odzračevalni ventili omogočajo odzračevanje črpalk in najvišjih delov cevovoda po polnjenju sistema pred zagonom. S tem se prepreči potovanje zraka naprej po sistemu. Zviša se zanesljivost delovanja, ker se izognemo morebitnim težavam, ki bi se zaradi tega pojavile. S pomočjo drenažnih ventilov je možno nadzorovano dreniranje posameznih delov cevovoda in s tem tudi olajšano servisiranje protipovratnih ventilov.
31. 12. 2000 Vgradnja sit Duplex na dizelsko črpalko protipožarnega sistema (DG FP ) 2 S to modifikacijo sta bili v sekundarni sistem hlajenja FP dizelske črpalke vgrajeni dve paralelni bateriji filtrov dupleks, kot to zahteva NFPA standard. S tem je bil odpravljen problem morebitne zamašitve filtrov. Večina del te modifikacije je bila narejena že leta 1995, v letu 2000 so naknadno vgrajeni in testirani filtrski vložki, ki zagotavljajo ustrezno kapaciteto.
31. 12. 2000 Lokalno vzorčenje sistemov FW in HD 2 Na koti 115 (FW sistem) in na koti 107 (HD sistem) so bili nameščeni analizatorji suspendiranih korozijskih produktov in paneli za pripravo vzorcev (hlajenje in redukcija tlaka), ki omogočajo ročno jemanje vzorcev in priključevanje različnih analizatorjev
31. 12. 2000 Vgraditev tahometra in ločilke za DG FP črpalko FP100PMP001 1 Na samo črpalko DG FP je bil vgrajen digitalni tahometer SUI7315 in induktivni senzor SE7313 (rpm črpalke FP100PMP001). Dodatno je bila vgrajena tudi ločilka (FP100PMP001-DSW) za baterijo za zagon črpalke.
31. 12. 2000 Prestavitev transformatorske postaje TP-B 1 Modifikacija zajema prestavitev trafo postaje TP-B na 10-kV mreži zaradi izgradnje večnamenske zgradbe. TP-B je bila prestavljena na novo lokacijo, zgrajena je nova kabelska kanalizacija do priključka za napajanje kompresorja za izvajanje testa ILRT ter za napajanje zgradbe za dekontaminacijo.
31. 12. 2000 Zamenjava distančne zaščite v 400-kV DV stikališču NEK 1 Stara in neselektivna distančna zaščita za daljnovod 400 kV proti RTP Maribor je bila zamenjana z novo sodobno distančno zaščito. Uporabljen je koncept zaščite ELES-a na osnovi numeričnih diferenčnih terminalov zaščite REL 561 za zaščito A (namesto stare ASEA RAZFE) in 7SA513 za zaščito B (namesto stare BBC L8a). Povezava med releji REL 561 je izvedena z optičnimi vlakni.
31. 12. 2000 Podest pri SI-akumulatorju 1 V sklopu modifikacije je bilo potrebno izdelati podest ob SI-akumulatorju SIATAT01, ki omogoča dostop do instrumentacije na različnih nivojih ob akumulatorju. Med izvedbo se je izkazala tudi potreba po manjši delovni ploščadi ob akumulatorju SIATAT02 ob prenosnikih.
31. 12. 2000 Modifikacija elektro-hidravlične opreme in sanacija pragov, (Faza 3 & Faza 4) 1 V sklopu te faze modifikacije so bile izvedene zamenjave oljekazov in servisiranje ročnih črpalk hidravličnih agregatov 10HAG-TNK, 20HAG-TNK, 30HAG-TNK.
31. 12. 2000 Vgradnja lir (SI02/SI06 Branch Line Modifications). 1 Vgrajene so bile lire med 12" »Safety Injection Accumulator Tank discharge« linijami in 3/4" »Accumulator Check Valve test« linijami. Vgradnja lir je bila potrebna zaradi ponovljene analize sistema podpor in zaradi integritete cevovoda v primeru okvare blažilnikov (snubbers) zaradi nenamernega blokiranja ali blokiranja v primeru seizmičnega dogodka. Izvedene so bile tudi modifikacije na nekaterih podporah tega dela cevovoda, določeni blažilniki pa so bili odstranjeni ali zamenjani z togimi podporniki (rigid strut).
31. 12. 2000 Nastavitev vzmetnih podpor (Class 1 Pipe Support reconciliation for CC011). 1 Modifikacija je bila izvedena na podlagi rezultatov "Pipe Support Reconciliaton Review-a", ki sta ga izvedla Westinghouse in Parsons Power zaradi zamenjave uparjalnikov in povečanja moči. Izvedene so bile nastavitve vzmetnih podpor, modifikacije posameznih podpor (nosilne plošče) in zamenjave blažilnikov.
31. 12. 2000 Odstranitev protipovratnega ventila iz zbiralnika v reaktorski zgradbi (Containment Sump Check Valve Removal). 1 V sklopu modifikacije je bil odstranjen “protipovratni” ventil v RB-zbiralniku, s tem pa tudi izvedena sprememba prostora pod reaktorjem v primeru nezgode izlitja primarnega ali sekundarnega sistema iz suhega v mokrega (Dry Cavity to Wet Cavity Design). Modifikacija pozitivno vpliva na rezultate analize PSA.
31. 12. 2000 Modifikacije na turbinskem dvigalu HE105CRN-001 1 Na turbinskem dvigalu so bile izvedene naslednje izboljšave: izboljšava sistema zaviranja vožnje mosta s prigraditvijo zavornega stroja na vrtinčne tokove, kar odpravlja sunkovito zaviranje vožnje mosta v prvi hitrosti in s tem posledično zelo veliko nihanje težjih bremen, zamenjava dotrajanih upravljalnih stikal v kabini, ki niso imela potrebnih varnostnih elementov (mojstrsko stikalo ni omogočalo samodejnega izklopa v katerem koli položaju, zato je bilo nadomeščeno z ustreznim novim) in izvedena je bila predelava daljinskega vodenja dvigala, tako da je omogočeno nadzorovano vodenje dvigala do odbijača na zahodni strani turbinske hale, s čimer je pokrit večji manipulacijski prostor
31. 12. 2000 Sanacija instrumentacijske opreme sistema za obdelavo odpadkov (WT). 1 Da bi izboljšali instrumentacijske merilne zanke, so izvedena naslednja dela: rekonfiguracija L-5927, zamenjava in optimizacija tipal LT-5927 in odstranitev instrumentov in tokokrogov LS5928, LS5929, LS5030. Predelana je bila konfiguracija sensorjev (LT-5927 & LS5931) in dodano električno gretje cevi ter termična izolacija. Zamenjani pa so bili tudi analizatorj C-5906A & B in C-5917A & B (koncentracija sistema WT-lužine in kisline). Sočasno je bila izvedena sprememba ožičenja in logike zagona WT114PMP001 (LS5931).
31. 12. 2000 Vzorčenje kondenzata 1 V okviru modifikacije je bil vgrajen sistem za vzorčenje kondenzata. Sistem sestoji iz črpalk, natrijevih analizatorjev, povezovalnega cevovoda ter ostalih električnih in instrumentacijskih komponent. Omogočeno je ločeno vzorčenje iz vseh štirih sekcij obeh kondenzatorjev in analiziranje vsebnosti natrija v kondenzatu s povezavo na PIS. Izveden je tudi priključek sistema glavne pare (MS) iz laboratorija, ki služi za kalibracijo Na analizatorjev.
31. 12. 2000 Namestitev lokalne mreže za simulator in SPIS v tehnični in operativni podporni center 1 Namen modifikacije je bil postavitev strojne opreme za delovanje lokalne mreže med simulatorsko zgradbo, PIS - nivo 3 in simulatorskim procesno informacijskim sistemom (SPIS). Tako naj bi omogočili prenos podatkov in prikazov med navedenimi lokacijami. V sklopu teh del so bili položeni optični kabli in vgrajena tudi vsa dodatna oprema (stikala itd.).
31. 12. 2000 Računalniška mreža za PIS, nivo 3 1 Namen modifikacije je bil postavitev strojne opreme za delovanje lokalne mreže za PIS, nivo 3. PIS, nivo 3 je ime za sistem, ki bo omogočal prenos podatkov iz PIS-a, nivo 1 in 2, na različne lokacije v elektrarni (pisarne, lokalna operaterska mesta, povezava na zunanji podporni center (ZPC).
31. 12. 2000 Telefonska centrala – simulator 1 Zaradi popolnejše simulacije glavne komandne sobe je v zgradbi simulatorja vgrajena nova telefonska centrala, ki omogoča uporabo enakih telefonskih številk v MCR -simulator, kot so uporabljene v glavni kontrolni sobi (MCR).
31. 12. 2000 Brezžične komunikacije – simulator 1 Za potrebe treninga na simulatorju (povezava s tehnološkim delom) se je razširil sistem brezžične komunikacije še za dodatni kanal, ki bo v uporabi samo za potrebe simulatorja. Izvedba je predvidena v marcu 2001.