GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na URSJV poleg vsakodnevnega spremljanja obratovanja jedrske elektrarne namenjamo posebno pozornost spremljanju sprememb in izboljšav v elektrarni, ki nastajajo na podlagi svetovne prakse, obratovalnih izkušenj in najnovejših dognanj na jedrskem področju. Sprememba projekta in projektnih osnov jedrskih objektov ali pogojev izkoriščanja nuklearnih elektrarn pomeni eno najpomembnejših aktivnosti, ki lahko vplivajo na varnost jedrskih objektov, zato morajo biti spremembe pod strogim nadzorom in ustrezno dokumentirane. Sprememba v sevalnem ali jedrskem objektu je vsaka nameravana sprememba v zvezi z objektom ali načinom njegovega upravljanja ali njegovim obratovanjem, vključno z vzdrževalnimi deli, pregledovanjem, preskušanjem ali uvedbo tehnične, organizacijske ali druge spremembe v zvezi s temi deli. Upravljavec jedrskega objekta mora vsako nameravano spremembo oceniti glede na njen pomen na sevalno ali jedrsko varnost. URSJV lahko po uradni dolžnosti zahteva uvedbo spremembe v elektrarno, če meni, da je takšen poseg nujen za ohranjanje ali izboljšanje sevalne in jedrske varnosti.

Spremembe so glede na pomen za sevalno ali jedrsko varnost lahko spremembe:

  • 1. kategorije, o katerih je potrebno pristojno ministrstvo le obvestiti,
  • 2. kategorije, katerih izvedbo je treba ministrstvu, pristojnemu za okolje, priglasiti,
  • 3. kategorije, ki so pomembne za sevalno ali jedrsko varnost in za katerih izvedbo je treba pridobiti odobritev ministrstva, pristojnega za okolje.

V spodnji tabeli so navedene vse spremembe v letu 2019, ki smo jih na URSJV obravnavali ali dobili v vednost.

2019
Datum odobritve Naziv spremembe Kategorija Opis spremembe
26. 4. 2019 Dvig nasipa ob Potočnici in Savi 2 V sklopu projekta izgradnje HE Brežice so bili v okviru državnega prostorskega načrta (DPN) za območje HE Brežice načrtovani posegi v prostor, ki spreminjajo razmere pretoka reke Save in s tem vplivajo na poplavno varnost NEK. Analiza poplavne varnosti NEK z upoštevanjem vseh sprememb v prostoru je pokazala, da je treba izvesti dodatne ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti NEK. Na nasipu Potočnice je bil izveden dodatni varovalni zid višine 50 cm, nasip ob Savi pa je bil v dolžini 100m nadvišan za 10 cm. Sprememba zajema tudi spremembe opisa protipoplavne zaščite NEK v USAR 2.4.10.
26. 4. 2019 Revizija - EDMG Smernice za omejitev posledic pri obširnih poškodbah elektrarne 2 Za obvladovanje težkih nesreč, v kateri je možna izguba nadzora nad elektrarno iz glavne komandne sobe, je bil izdan standard NEI 06-12 za ukrepanje po dogodkih kot v primeru 11. septembra 2001. NEK je smiselno upoštevala ta standard pri pripravi novih smernic EDMG, ki jih uporabi razpoložljivo osebje v primerih eksplozije, požara ali drugem pojavu, ki privede do izgube nadzora in upravljanja sistemov in naprav elektrarne iz glavne komandne sobe. Smernice EDMG se za izvedbo ukrepov sklicujejo na postopke za uporabo mobilne opreme v dodatkih EOP, na postopke za upravljanje iz pomožne komandne sobe EEOP in na smernice za težke nesreče SAMG, s tem pa izpolnjujejo tudi zahteve standarda NEI 06-12. Opis novih postopkov EDMG se doda v 13. in 19. poglavje USAR.
14. 2. 2019 Spremembe USAR Poglavja 13 in Tehničnih specifikacij zaradi uskladitve z obstoječo slovensko zakonodajo 2 Predlagana aktivnost zajema uskladitev USAR poglavij, vezanih na organizacijsko strukturo NEK (poglavje 13.1), usposabljanje (poglavje 13.2), obvladovanje izrednega dogodka (poglavje 13.3) in fizično varovanje (poglavje 13.7) z obstoječo zakonodajo v RS. Z veljavno zakonodajo v RS se uskladijo tudi Tehnične specifikacije, vezane na organizacijo NEK (poglavje 5.2), kvalifikacije osebja (poglavje 5.3) in usposabljanje (poglavje 5.4).
14. 2. 2019 Posodobitev podatkov o udarnih strelah v okolici NEK 2 Na osnovi PSR2 akcije «Posodobitev podatkov o udarnih strelah v USAR« , je potrebno posodobiti USAR s podatki o udarih strel na območju NEK. Akcija tudi zahteva obravnavo udara strel in posledično direktni in indirektni vpliv na NEK varnostne in ne-varnostne sisteme. EIMV je izdelala študijo, v kateri je opisana statistična prostorska analiza pojavnosti amplitude atmosferskih razelektritev in gostote udarov strel na območju Slovenije in okolici NEK. Podatki so bili pridobljeni iz sistema za lociranje strel -SCALAR, ki beleži atmosferske razelektritve med oblakom in zemljo.
7. 2. 2019 Spremembe USAR na osnovi Študije zanesljivosti izmeničnega napajanja NEK 3 NEK je dopolnila varnostno poročilo z opisom analize popolne izgube izmeničnega električnega napajanja, v skladu z URSJV smernicami. Opisani so dokumenti, kjer so podane zahteve za analizo popolne izgube izmeničnega električnega napajanja, pojasnitev časa, ki ga mora elektrarna obvladovati ter opis posameznih skupin, ki so podlaga za določitev tega časa, opis postopkov, ki so potrebni v primeru popolne izgube električnega napajanja in kako elektrarna s svojimi projektnimi osnovami zadosti zahtevam. Te projektne osnove vključujejo kapaciteto baterij, hladilo, ki je na voljo brez električnega napajanja, uporabo stisnjenega zraka, izgubo hlajenja, izolacijo zadrževalnega hrama in ohranjanje hladila v primarnem krogu.  URSJV je preverila opis v varnostnemu poročilu in ugotovila, da je skladen z zahtevami URSJV, zato ga je odobrila. Poleg opisa omenjene analize je NEK pripravila Študijo zanesljivosti izmeničnega napajanja NEK. V njej je analizirala frekvenco začetnega dogodka "izguba zunanjega napajanja" in predlagala novo vrednost frekvence tega začetnega dogodka v verjetnostnih varnostnih analizah NEK. V študiji so poleg tega raziskane možnosti neodvisnega napajanja 110 kV stikališča iz zunanjih virov. V okviru študije pa je tudi pregledala analizo popolne izgube izmeničnega električnega napajanja in potrdila njene rezultate.
7. 2. 2019 Nadgradnja mostnega žerjava HE107CRN-001 odpornega na enojne okvare 3 NEK je že leta 2012 začel izvajati projekt za suho skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva (v nadaljevanju SFDS). Projekt SFDS bo vseboval novo zgradbo za suho shranjevanje izrabljenega jedrskega goriva. Izrabljeno gorivo se bo preneslo v SFDS v več sklopih in sicer v posebnih betonskih zabojnikih. Za potrebe prenosa teh zabojnikov med polnjenjem z izrabljenimi gorivnimi elementi v stavbi za ravnanje z izrabljenim gorivom (v nadaljevanju FHB) je bil predviden obstoječi mostni žerjav HE107CRN-001. Da pa bi NEK lahko uporabljal obstoječi mostni žerjav za potrebe transporta betonskih zabojnikov, je treba žerjav ustrezno nadgraditi. Da se zagotovi izredno majhna verjetnost padca bremena v bazen z izrabljenim gorivom, se žerjav nadgradi tako, da je odporen na enojne odpovedi (ang. »single failure proof crane«).
18. 1. 2019 "Nadgradnja komunikacijskih sistemov v NEK Faza 1" 2 Sprememba 1053-PC-L "Nadgradnja komunikacijskih sistemov v NEK Faza 1" zajema nadgradnjo komunikacijskih sistemov NEK, in sicer nadgradnjo sistema telefonije ter vzpostavitev novega sistema satelitske telefonije. V ta namen se bo obstoječa telefonska centrala v turbinski zgradbi posodobila oziroma zamenjala z novo. Hkrati se v pomožno komandno sobo  v zgradbi BB1 namesti manjša redundantna telefonska centrala.
8. 1. 2019 Sprememba 1220-VA-L »Nadgradnja požarne pregrade  - stikališča in baterije« 2 Sprememba 1220-VA-L »Nadgradnja požarne pregrade  - stikališča in baterije« izboljšuje požarno varnost v nekaterih delih vmesne in kontrolne zgradbe na osnovi pomanjkljivosti, ki so bile identificirane v okviru Analize požarne nevarnosti, Revizija 3.