Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Na Upravi za jedrsko varnost poleg vsakodnevnega spremljanja obratovanja jedrske elektrarne namenjamo posebno pozornost spremljanju sprememb in izboljšav v elektrarni, ki nastajajo na podlagi svetovne prakse, obratovalnih izkušenj in najnovejših dognanj na jedrskem področju.

Sprememba projekta in projektnih osnov jedrskih objektov ali pogojev izkoriščanja nuklearnih elektrarn pomeni eno najpomembnejših aktivnosti, ki lahko vplivajo na varnost jedrskih objektov, zato morajo biti spremembe pod strogim nadzorom in ustrezno dokumentirane. Sprememba v sevalnem ali jedrskem objektu je vsaka nameravana sprememba v zvezi z objektom ali načinom njegovega upravljanja ali njegovim obratovanjem, vključno z vzdrževalnimi deli, pregledovanjem, preskušanjem ali uvedbo tehnične, organizacijske ali druge spremembe v zvezi s temi deli. Upravljavec jedrskega objekta mora vsako nameravano spremembo oceniti glede na njen pomen na sevalno ali jedrsko varnost. URSJV lahko po uradni dolžnosti zahteva uvedbo spremembe v elektrarno, če meni, da je takšen poseg nujen za ohranjanje ali izboljšanje sevalne in jedrske varnosti.

Spremembe so glede na pomen za sevalno ali jedrsko varnost lahko spremembe:

  • 1. kategorije, o katerih je potrebno pristojno ministrstvo le obvestiti,
  • 2. kategorije, katerih izvedbo je treba ministrstvu, pristojnemu za okolje, priglasiti,
  • 3. kategorije, ki so pomembne za sevalno ali jedrsko varnost in za katerih izvedbo je treba pridobiti odobritev ministrstva, pristojnega za okolje.

V spodnji tabeli so navedene vse spremembe v letu 2019, ki smo jih na URSJV obravnavali ali dobili v vednost.

2019
Datum odobritve Naziv spremembe Kategorija Opis spremembe
12. 12. 2019 Spremembe poglavij in diagramov USAR do 1.11.2019 2 Vključene so spremembe besedila, diagramov poteka in drugih skic, ki jih je potrebno spremeniti, da bodo odražali obstoječe stanje v NEK. Besedilo, diagrami poteka in druge skice v različnih poglavjih USAR vključujejo spremembe iz zahtevkov korektivnih programov in sprememb že odobrenih paketov sprememb, ki so bile spregledane pri predhodni reviziji USAR. Usklajene so tudi oznake opreme v USAR z MECL bazo in z diagrami poteka ter bolj jasno označene posamezne komponente na shemah.
11. 11. 2019 Sprememba sekcije USAR 3A na strani 3A-28 2 S spremembo je v USAR poglavje 3A dodana oznaka revizije 0 za RG 1.52, ker je ta bila uporabljena za projektiranje sistema za zaščito zadrževalnega hrama. Dodana pa je tudi navedba nadzorne zahteve NEK STS, ki je v skladu z revizijo 3 RG 1.52.
8. 10. 2019 Novi postopek SAMG-17: Severe Accident Management Guidelines 2 NEK je uvedel SAMG na podlagi smernic WOG in izvedel validacijo SAMG na simulatorju NEK leta 2001. Po nesreči v Fukušimi so v sklopu PWROG razvili nove izboljšane verzije smernic. NEK je na podlagi generičnih SAMG za mednarodne elektrarne PSC-1413 pripravil novo revizijo svojih SAMG in izvedel validacijo na lastnem simulatorju, ki lahko modelira razmere ob težkih nesrečah. Nov SAMG uvaja drugačen format, v katerega so prenesene obstoječe strategije SAMG, dodaja pa se tudi nekatere nove vsebine, npr. smernice za tehnično podporo (TSG). Obravnavana sprememba USAR se tiče samo nove revizije SAMG in ne pomeni spremembe SSK ali analiz projektnih nesreč v USAR. V poglavju USAR-19.2 spremembe obsegajo opis SAMG in dodatni referenci PWROG SAMG ter poročilo o validaciji SAMG.
4. 10. 2019 Sprememba Varnostnega poročila v zvezi s spremembo 1058-VA-L 2 V pomožni komandni sobi je po originalnem projektu ventilacijski panel napajan iz varnostne zbiralke MD3, vendar bi v primeru izgube MD3 ventilacijski panel ostal brez napajanja za statusne lučke in alarmni sistem. Tako bi operaterji ostali brez informacij o položaju loput in alarmih, kar je pomembno tudi ob izgubi izmeničnega napajanja. S to spremembo napajanja se izvede brezprekinitveno napajanje, tako kot je to narejeno za ostale panele v pomožni komandni sobi. Sprememba zahteva dopolnitev sheme relejev za progo Y v USAR Figure 8.3-2d.
25. 9. 2019 Projekt alternativnega hlajenja bazena za izrabljeno gorivo 2 V skladu z zaključki inšpekcijskega zapisnika št. 22/2019 na temo 1028-SF-L Projekt alternativnega hlajenja bazena za izrabljeno gorivo, je NEK poslala predlog manjše spremembe USAR. V novi reviziji varnostnega presejanja je opisana nova postavitev razpršilnega sistema. Razpršilni sistem bo nameščen vzdolž severne in južne stene bazena za izrabljeno gorivo na višino 115,5 m nad bazenom, in bo pritrjen vzdolž roba stene bazena. Razpršilni sistem bo razdeljen na vzhodni in zahodni del, da se bodo cevovodi izognili fizičnemu kontaktu s pršilnim obročem bazena in dvigalu nad bazenom. Razpršilne šobe so razvejanje po razpršilnem sistemu tako da zagotavljajo potrebno hlajenje goriva. Tlačni regulacijski ventil bo nameščen na skupni dovodni liniji in bo reguliral pritisk za napajanje z vodo za vzhodni in zahodni del razpršilnega sistema. V primeru okvare razpršilnega sistema bo možnost preusmerit vodo do bazena po obvodni liniji.
19. 9. 2019 Posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2018 2 Predlagana sprememba se nanaša na posodobitev inventarja RAO z dejanskim stanjem oz. gre za posodobitev USAR tabel 11.5-6, 11.5-7 in 11.5-8 na dan 31.12.2018.
4. 9. 2019 Revizija 3 postopka ADP-1.1.235 2 NEK je pripravil novo, tretjo revizijo postopka ADP-1.1.235. Spremembe postopka obsegajo: Dodani sta dve novi referenci zaradi dveh odobrenih modifikacij (1007-XI-L in 1029-RH-L), s katerima so dodane nove penetracije v zadrževalni hram (ZH); Dodana sta dva nova ventila (posledica odobrenih modifikacij), ki sta povečala skupni premer vseh izolacijskih ventilov ZH za 12 palcev. Skupno dovoljeno puščanje se razdeli na palec premera posameznega ventila v vrednosti. Posledično se zmanjšajo administrativne in opozorilne limite vseh izolacijskih ventilov ZH testa tipa C za 2,38%; Dodana sta dva nova tlačna pretvornika; Popravljena je očitna napaka (test ventila 10302 se v skladu s TS SR 3.6.1.2.d izvaja z vodo in ne s testom tipa C). Tehnične Specifikacije zahtevajo, da mora vsako spremembo tega programa odobriti upravni organ.
5. 8. 2019 Zamenjava transformatorja T3 in regulatorja napetosti T3 2 Obstoječi visoko energetski transformator T3 se bo zaradi izteka življenjske dobe in dotrajanosti zamenjal z novim. V omenjeni spremembi se bo izvedlo sledeče: zamenjava transformatorja T3, zamenjava regulatorja napetosti T3, vgradnja detektorja gorljivih plinov v transformatorskem olju, izdelava temelja in oljne jame za hranjenje originalnega transformatorja, predelava omare zaščite transformatorja T3, obnova starega transformatorja T3, priključitev na register prehodnih pojavov, nadvišanje požarne stene proti transformatorjema T1 in T2 in prilagoditev FP sistema.
1. 8. 2019 Zamenjava krmilnika, nadgradnja programske opreme in zamenjava instrumentacije IDD sistema 2 Zaradi zastarelosti Siemens krmilnika (Siemens že več kot 10 let ne zagotavlja podpore za te generacije krmilnikov), zanesljivosti delovanja in zaradi možnosti vzdrževanja je potrebno na sistemu IDDS opremo krmiljenja in vodenja posodobiti. Sočasno bodo na opremi odpravljene določene manjše nepravilnosti (odpoved nekaterih senzorjev) in uvedene določene izboljšave na upravljavskih zaslonih sistema, ki bodo olajšale samo delovanje operaterjev sistema. IDDS sistem se poveže tudi na PIS (Plant Information System). Zaradi starosti in izpostavljenosti sevanju obstoječe kamere video nadzora so dotrajane in neuporabne, zato jih je potrebno zamenjati z novimi. Z vključitvijo pogoja v logiko delovanja črpalke WPIDHGOI »Prisotnost LoLo nivoja vode v posodi WPIDMSOI« se bo rešil tudi problem puščanja tesnilne vode na tej črpalki.
22. 7. 2019 Spremembe USAR poglavja 3.10 2 V poglavje 3.10 USAR se dodaja opis seizmičnega programa ED-18 (Seismic qualification program). Omenjeni program podaja vhodne seizmične podatke, določa seizmično klasifikacijo za SSK ter podaja osnovne projektne pogoje. Program velja za obstoječo opremo kot tudi novo opremo. V programu so navedeni standardi (npr. IEEE 344) in smernice (NRC RG-1.100) v skladu s katerimi mora biti seizmična oprema kvalificirana.
12. 7. 2019 Ožičenje procesnih parametrov na PIS sistem-razširitev obsega 768-NA-L 2 Z namenom izboljšanja kontrole nad opremo sistemov v NEK se na PIS (Procesno informacijski sistem) ožičijo nekatere nove procesne veličine. Dodatno ožičenje signalov se izvede iz že obstoječih in novih merilnih zank. Ožičenje na PIS zagotavlja "on-line" spremljanje in trendiranje izbranih parametrov ter s tem kvalitetnejšo spremljanje oziroma nadzorovanje izbranih sistemov.
10. 7. 2019 UCP Equipment Survivability and Mechanical Equipment Environmental Qualification Program 2 Namen omenjene spremembe je vzpostavitev programa "Equipment Survivability (ES)" in programa kvalifikacije mehanskih komponent (MEQ) ED-17. Pri tem se je ES program vključil v obstoječi program »Environmental qualification program« (ED-12). Na novo pa je bil napisan program kvalifikacije aktivne mehanske opreme (MEQ), ED-17, skladno z metodologijo opisano v EPRI dokumentu TR-100516. Posledično sta se dopolnili KVP poglavji 3.11 in 20.1.2.10. Omenjena sprememba se je obravnavala tudi v okviru PSR2 akcije 1.3-04 "Equipment qualification vs. severe accidents".
2. 7. 2019 Razširitev kontejnerske zloženke vhodne kontrolne točke (VKT), ZKP 2019-1083 2 Razširitev kontejnerske zloženke vhodne kontrolne točke, ki je namenjena prehodu oseb iz netehnološkega v tehnološki del elektrarne. Ta funkcija vhodne kontrolne točke se v celoti ohranja. Spremeni (podaljša) se velikost objekta za 2989 mm (prej 6985 mm), tako, da bo skupna dolžina znašala 9974 mm. Vgradila se bodo drsna vrata. Razvod elektrike se priključi na obstoječi del objekta. Izvede se sanitarni priključek.
21. 6. 2019 Analiza ZKP 2018-1412 2 V sklopu modifikacije 220-BD-S (leta 1998) se je vgradila BD booster črpalka BD9000PMP-001 za pospešitev dreniranja uparjalnikov. Največji pretok te črpalke je bil 17m3/h. Iz krivulje črpalke pa je razvidno, da bi moral pretok pri obratovalnih pogojih NEK biti do 50m3/h. Opaženo je bilo tudi, da z odpiranjem tlačnega ventila v polno odprt položaj črpalka kavitirala. S to spremembo, ki se izvede med remontom 2019, se bo na črpalki povečal premer sesalnega cevovoda iz 2.5" na 4" ter zamenjal pripadajoči ventil. S tem se bo povečal dotok vode do črpalke in bo preprečena njena kavitacija. Tudi dreniranje uparjalnikov bo s tem hitrejše.
18. 6. 2019 Inclusion of RG-1.180 in USAR-3A 2 NEK je pripravila novi program elektromagnetne kompatibilnosti (EMK) ED-19. ED-19 program je pripravljen v skladu z NRC RG 1.180 "Guidelines for Evaluating Electromagnetic and Radio-Frequency Interference in Safety-Related Instrumentation and Control Systems" rev.1 in dokumenta EPRI TR-102323 rev.1. Omenjeni program izhaja iz PSR2 akcije: 1.3- 10 »New equipment qualification program development«.
18. 6. 2019 Alternativno varnostno vbrizgavanje – Faza 1 2 Pri spremembi gre za prvo fazo spremembe 1005-SI-L »Alternativno varnostno vbrizgavanje«, ki spada v okvir NEK programa nadgradnje varnosti. Prva faza spremembe (1005-SI-L), zajema le vstavitev dela cevovoda sistema ASI s pripadajočimi podporami in odzračevalnimi ventili v zadrževalni hram ter penetriranje zadrževalnega hrama skozi rezervno penetracijo S-104.3-028.0. V tej fazi ni predvidena priključitev cevovoda na primarni sistem reaktorja ali na cevovod sistema za alternativno varnostno vbrizgavanje, ki bo potekal iz stavbe BB2 (to je načrtovano v drugi fazi te spremembe). Cevovod je klasificiran kot ASME III Class 2 in bo v tej fazi na obeh straneh zaprt s kapama. Penetracija zadrževalnega hrama bo po posegu testirana na puščanje, da bo zagotovljena neprepustnost zadrževalnega hrama. Prva faza spremembe 1005-SI-L naj bi bila realizirana med remontom 2019.
18. 6. 2019 Alternativno vbrizgavanje pomožne napajalne vode Faza 1 2 Sprememba zajema prvo fazo spremembe 1010-AF-L »Alternativno vbrizgavanje pomožne napajalne vode«, ki spada v okvir NEK programa nadgradnje varnosti. Prva faza navedene spremembe, ki jo obravnava ta sprememba, zajema le vstavitev dela cevovoda sistema alternativnega vbrizgavanja pomožne napajalne vode s pripadajočimi podporami in odzračevalnimi ventili v zadrževalni hram ter penetriranje zadrževalnega hrama skozi rezervni penetraciji S-112.2-223.5 in S-112.2-226.3. V tej fazi ni predvidene priključitve cevovoda na cevovod obstoječega vbrizgavanja pomožne napajalne vode ali na cevovod sistema alternativnega vbrizgavanja pomožne napajalne vode, ki bo potekal iz stavbe BB2 (to je načrtovano v drugi fazi te spremembe). Cevovod je klasificiran kot ASME III Class 2 in bo v tej fazi na obeh straneh zaprt s kapama. Penetraciji zadrževalnega hrama bosta po izvedbi te faze spremembe testirani na puščanje, da se bo zagotovila neprepustnost zadrževalnega hrama
10. 6. 2019 Zamenjava krmilnih omar sistema protipožarne zaščite in detekcije 2 S spremembo se zamenjujejo krmilne omare za pršilne sisteme, ki so del požarnega sistema. Zamenjalo se bo 11 krmilnih omar, 3 krmilne omare pa se bodo na novo vgradile. Krmilne omare se bodo vgradile v pomožni zgradbi, zgradbi dizel generatorjev, vmesni zgradbi, turbinski zgradbi, transformatorjih GT1, GT2, T1, T2 in T3. Vzroki za zamenjavo je zastarelost opreme in nezmožnost nabave rezervnih delov ter menjava dotrajanih kabelskih cevi (konduitov) in kablov od kontrolnih panelov do vseh toplotnih javljalnikov na transformatorjih.
26. 4. 2019 Dvig nasipa ob Potočnici in Savi 2 V sklopu projekta izgradnje HE Brežice so bili v okviru državnega prostorskega načrta (DPN) za območje HE Brežice načrtovani posegi v prostor, ki spreminjajo razmere pretoka reke Save in s tem vplivajo na poplavno varnost NEK. Analiza poplavne varnosti NEK z upoštevanjem vseh sprememb v prostoru je pokazala, da je treba izvesti dodatne ukrepe za izboljšanje poplavne varnosti NEK. Na nasipu Potočnice je bil izveden dodatni varovalni zid višine 50 cm, nasip ob Savi pa je bil v dolžini 100m nadvišan za 10 cm. Sprememba zajema tudi spremembe opisa protipoplavne zaščite NEK v USAR 2.4.10.
26. 4. 2019 Revizija - EDMG Smernice za omejitev posledic pri obširnih poškodbah elektrarne 2 Za obvladovanje težkih nesreč, v kateri je možna izguba nadzora nad elektrarno iz glavne komandne sobe, je bil izdan standard NEI 06-12 za ukrepanje po dogodkih kot v primeru 11. septembra 2001. NEK je smiselno upoštevala ta standard pri pripravi novih smernic EDMG, ki jih uporabi razpoložljivo osebje v primerih eksplozije, požara ali drugem pojavu, ki privede do izgube nadzora in upravljanja sistemov in naprav elektrarne iz glavne komandne sobe. Smernice EDMG se za izvedbo ukrepov sklicujejo na postopke za uporabo mobilne opreme v dodatkih EOP, na postopke za upravljanje iz pomožne komandne sobe EEOP in na smernice za težke nesreče SAMG, s tem pa izpolnjujejo tudi zahteve standarda NEI 06-12. Opis novih postopkov EDMG se doda v 13. in 19. poglavje USAR.
14. 2. 2019 Spremembe USAR Poglavja 13 in Tehničnih specifikacij zaradi uskladitve z obstoječo slovensko zakonodajo 2 Predlagana aktivnost zajema uskladitev USAR poglavij, vezanih na organizacijsko strukturo NEK (poglavje 13.1), usposabljanje (poglavje 13.2), obvladovanje izrednega dogodka (poglavje 13.3) in fizično varovanje (poglavje 13.7) z obstoječo zakonodajo v RS. Z veljavno zakonodajo v RS se uskladijo tudi Tehnične specifikacije, vezane na organizacijo NEK (poglavje 5.2), kvalifikacije osebja (poglavje 5.3) in usposabljanje (poglavje 5.4).
14. 2. 2019 Posodobitev podatkov o udarnih strelah v okolici NEK 2 Na osnovi PSR2 akcije «Posodobitev podatkov o udarnih strelah v USAR« , je potrebno posodobiti USAR s podatki o udarih strel na območju NEK. Akcija tudi zahteva obravnavo udara strel in posledično direktni in indirektni vpliv na NEK varnostne in ne-varnostne sisteme. EIMV je izdelala študijo, v kateri je opisana statistična prostorska analiza pojavnosti amplitude atmosferskih razelektritev in gostote udarov strel na območju Slovenije in okolici NEK. Podatki so bili pridobljeni iz sistema za lociranje strel -SCALAR, ki beleži atmosferske razelektritve med oblakom in zemljo.
7. 2. 2019 Spremembe USAR na osnovi Študije zanesljivosti izmeničnega napajanja NEK 3 NEK je dopolnila varnostno poročilo z opisom analize popolne izgube izmeničnega električnega napajanja, v skladu z URSJV smernicami. Opisani so dokumenti, kjer so podane zahteve za analizo popolne izgube izmeničnega električnega napajanja, pojasnitev časa, ki ga mora elektrarna obvladovati ter opis posameznih skupin, ki so podlaga za določitev tega časa, opis postopkov, ki so potrebni v primeru popolne izgube električnega napajanja in kako elektrarna s svojimi projektnimi osnovami zadosti zahtevam. Te projektne osnove vključujejo kapaciteto baterij, hladilo, ki je na voljo brez električnega napajanja, uporabo stisnjenega zraka, izgubo hlajenja, izolacijo zadrževalnega hrama in ohranjanje hladila v primarnem krogu.  URSJV je preverila opis v varnostnemu poročilu in ugotovila, da je skladen z zahtevami URSJV, zato ga je odobrila. Poleg opisa omenjene analize je NEK pripravila Študijo zanesljivosti izmeničnega napajanja NEK. V njej je analizirala frekvenco začetnega dogodka "izguba zunanjega napajanja" in predlagala novo vrednost frekvence tega začetnega dogodka v verjetnostnih varnostnih analizah NEK. V študiji so poleg tega raziskane možnosti neodvisnega napajanja 110 kV stikališča iz zunanjih virov. V okviru študije pa je tudi pregledala analizo popolne izgube izmeničnega električnega napajanja in potrdila njene rezultate.
7. 2. 2019 Nadgradnja mostnega žerjava HE107CRN-001 odpornega na enojne okvare 3 NEK je že leta 2012 začel izvajati projekt za suho skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva (v nadaljevanju SFDS). Projekt SFDS bo vseboval novo zgradbo za suho shranjevanje izrabljenega jedrskega goriva. Izrabljeno gorivo se bo preneslo v SFDS v več sklopih in sicer v posebnih betonskih zabojnikih. Za potrebe prenosa teh zabojnikov med polnjenjem z izrabljenimi gorivnimi elementi v stavbi za ravnanje z izrabljenim gorivom (v nadaljevanju FHB) je bil predviden obstoječi mostni žerjav HE107CRN-001. Da pa bi NEK lahko uporabljal obstoječi mostni žerjav za potrebe transporta betonskih zabojnikov, je treba žerjav ustrezno nadgraditi. Da se zagotovi izredno majhna verjetnost padca bremena v bazen z izrabljenim gorivom, se žerjav nadgradi tako, da je odporen na enojne odpovedi (ang. »single failure proof crane«).
18. 1. 2019 "Nadgradnja komunikacijskih sistemov v NEK Faza 1" 2 Sprememba 1053-PC-L "Nadgradnja komunikacijskih sistemov v NEK Faza 1" zajema nadgradnjo komunikacijskih sistemov NEK, in sicer nadgradnjo sistema telefonije ter vzpostavitev novega sistema satelitske telefonije. V ta namen se bo obstoječa telefonska centrala v turbinski zgradbi posodobila oziroma zamenjala z novo. Hkrati se v pomožno komandno sobo  v zgradbi BB1 namesti manjša redundantna telefonska centrala.
8. 1. 2019 Sprememba 1220-VA-L »Nadgradnja požarne pregrade  - stikališča in baterije« 2 Sprememba 1220-VA-L »Nadgradnja požarne pregrade  - stikališča in baterije« izboljšuje požarno varnost v nekaterih delih vmesne in kontrolne zgradbe na osnovi pomanjkljivosti, ki so bile identificirane v okviru Analize požarne nevarnosti, Revizija 3.
Iskalnik