GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Izhodišča za določanje prioritetnih inšpekcijskih nadzorov iz naše pristojnosti in strateške usmeritve

Pri določitvi subjektov inšpekcijskega nadzora upoštevamo njihovo potencialno možnost za prekomerno obsevanje delavcev ali drugih oseb in morebitno kontaminacijo izvajalcev dejavnosti, prebivalcev in okolja.  Tako za leto 2019 načrtujemo:

  • Sistematično dnevno spremljanje obratovanja Nuklearne elektrarne Krško (NEK), s posebnim poudarkom na razpoložljivosti varnostne opreme in izpusti radioaktivnih snovi v okolje
  • Sistematično tedensko spremljanje obratovanja NEK skladno z mednarodnimi standardi in izkušnjami in na osnovi rezultatov verjetnostnih varnostnih analiz
  • Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem remontnih aktivnosti NEK med rednim remontom 2019 s posebnim poudarkom na razpoložljivosti varnostne opreme in izpusti radioaktivnih snovi v okolje, implementacijo sprememb in nadgradenj tehnoloških sistemov ter delovanjem pooblaščenih organizacij
  • Inšpekcijski nadzor spremljanja izvajanja Projekta nadgradnje varnosti NEK – aktivnosti po nesreči v Fukušimi
  • Pripravo dolgoročnega plana sistematičnega inšpekcijskega nadzora področji v NEK
  • Ukrepanje ob dogodkih, ki zahtevajo odziv Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV)
  • Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem strokovnega usposabljanja operaterjev NEK in preveritvijo njihove strokovne usposobljenosti
  • Inšpekcijski nadzor obratovanja raziskovalnega reaktorja TRIGA na Institutu Jožef Stefan in nad izvajanjem strokovnega usposabljanja operaterjev reaktorja TRIGA ter preveritvijo njihove strokovne usposobljenosti
  • Inšpekcijski nadzor pooblaščenih izvedencev po 89. členu Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

Za ostale jedrske objekte (skladišče radioaktivnih odpadkov v Brinju in rudnik Žirovski vrh) bomo opravili po eno ali dve rutinski inšpekciji, med katerimi bomo pregledali njihovo redno obratovanje.

Med izvajalci sevalnih dejavnosti, ki jih je v Sloveniji nekaj sto, smo za inšpekcijo določili tiste, za katere smo v minulem času prepoznali težave pri izpolnjevanju zakonskih zahtev (zamude pri izvajanju obveznega usposabljanja, neizvajanje rednih nadzorov opreme ali zdravstvenih nadzorov delavcev, nezgode med obratovanjem). Dodatno merilo za izbiro je načelo, da naj bo pri vsakem izvajalcu obisk inšpekcije vsaj enkrat v obdobju med rednim podaljševanjem njihovega dovoljenja, upoštevamo pa tudi mednarodno prakso, izkušnje in priporočila, predvsem pogostost pregledov za posamezne sevalne dejavnosti, kot jih priporoča mednarodna agencija za atomsko energijo.

Pomembna prioriteta je tudi takojšnje ukrepanje ob dogodkih na terenu, pri katerih lahko pride do neupravičenega obsevanja z viri ionizirajočega sevanja.

Skupni inšpekcijski nadzori z drugimi inšpekcijami

Skupne preglede načrtujemo z Upravo RS za varstvo pred sevanji (NEK, Inštitut Jožef Stefan, izvajalci sevalne dejavnosti in morebitne intervencije), z Inšpektoratom RS za notranje zadeve (NEK, Inštitut Jožef Stefan) in z Inšpektoratom RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (NEK).

Delež inšpekcijskih nadzorov, izvedenih na osnovi prejetih prijav

Delež inšpekcijskih nadzorov, izvedenih na osnovi prejetih prijav, je skoraj nič, zato vse prejete prijave skrbno preučimo. Ukrepanje je odvisno od posamezne zadeve.