GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V spodnji preglednici je poenostavljen prikaz, za katere pošiljke odpadkov je po Uredbi 1013/2006 potrebna predhodna pisna prijava in soglasje. Bolj podrobne informacije so seveda v sami uredbi.


Znotraj držav članic ES

Uvoz v ES

Tranzit skozi ES

Izvoz izven ES


Odpadki na odstranjevanje


Soglasje


Soglasje


Soglasje


Prepovedan (1)


"Zeleni odpadki" na predelavo (Priloga III, IIIA in IIIB), ki ne vsebujejo nobenih nevarnih snovi

18. člen

18. člen

18. člen

Prepovedan oz. Soglasje (2)


Vsi ostali odpadki - na predelavo

Soglasje

Soglasje

Soglasje

Prepovedan (3)

 
(1) Izvoz v Islandijo, Lihtenštajn, Norveško in Švico je dovoljen s predhodno prijavo in soglasjem
(2) V ciljni državi se izvajajo drugi postopki nadzora v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo. V primeru pošiljk odpadkov iz priloge IIIB v vse države, ki niso članice OECD velja postopek predhodne pisne prijave in soglasja. Glej tudi poglavje E - Pošiljke odpadkov iz priloge III in IIIA v države, ki niso članice OECD
(3) Izvoz nevarnih odpadkov na predelavo v države, za katere se Sklep OECD ne uporablja, je prepovedan.

 

 

Prijavni obrazec

 

Prijavni obrazec je sestavljen iz Priloge IA (prijavni dokument) ter Priloge IB (transportni dokument) Uredbe 1013/2006. Originalni obrazec je na voljo na sedežu DZS in njenih podružnicah (številka obrazca je 3,10). Več informacij v zvezi z možnostjo nakupa in razpoložljivostjo boste dobili pri:

DZS Divizija založništvo
Založništvo tiskovin
Direktna prodaja
Dalmatinova 2
1538 Ljubljana

ga.Tea Tozon

Telefon: 01 30 69 831
Faks: 01 30 69 810
e-mail: tea.tozon@dzs.si
 

Označevanje odpadkov

 

Pomoč pri izpolnjevanju obrazcev najdete v Prilogi IC Uredbe 1013/2006 - Navodila za izpolnjevanje prijavnega in transportnega dokumenta.
Dodatna pojasnila (pri izpolnjevanju polja 14):

(i) Baselska konvencija – Priloga VIII (ali IX, če je primerno):
Neuradno prečiščeno besedilo Prilog III, IIIA, IIIB, IV in IVA (wordov dokument – pripet k mailu)
- v to polje se navajajo kode, ki so sestavljene iz ene črke in štirih številk (npr. A1010)
(ii) Oznaka OECD (če se razlikuje od (i)): glej v prejšnji točko navedeno povezavo
- v to polje se navajajo kode, ki so sestavljene iz dveh črk in treh številk (npr. AA010)
(iii) Seznam odpadkov ES: Evropski katalog odpadkov (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955&from=SL)
(iv) Nacionalna oznaka v državi izvoznici:
(v) Nacionalna oznaka v državi uvoznici:
(vi) Drugo (opredeli):
(vii) Oznaka Y (wordov dokument – pripet k mailu)
(viii) Oznaka H(5): glej hrbtno stran obrazca
(ix) Razred UN(5): glej hrbtno stran obrazca
(x) Številka UN: vnesejo se kode v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga
(xi) Odpremno ime UN: vnesejo se kode v skladu s predpisi o prevozu nevarnega blaga
(xii) Carinska(-e) koda(-e) (HS):

 

Vzorci dokumentov, ki jih je tudi potrebno priložiti prijavi

 

Prijavnemu in transportnemu dokumentu je potrebno priložiti še dodatne podatke ali dokumente (glej Prilogo II Uredbe 1013/2006).
Primeri besedil:
- Finančna garancija (wordov dokument – pripet k mailu)
- Splošna pogodba  (wordov dokument – pripet k mailu) (pošiljke znotraj ES na končne postopke predelave ali odstranjevanja) 
- Pogodba za izvoz odpadkov iz Priloge III (wordov dokument – pripet k mailu) (v države, ki niso članice EU)
Pogodba v skladu z določili 15. člena Uredbe 1013/2006 (wordov dokument – pripet k mailu)
- Pooblastilo za trgovca in posrednika (wordov dokument – pripet k mailu)

Vzorec izjave o škodnem zavarovanju (wordov dokument – pripet k mailu)

Vsaki prijavi je potrebno predložiti še dokazila o stroških (250 EUR). Informacije o načinu plačevanja in številkah računov najdete na naslednji povezavi:
- Upravna taksa in stroški (wordov dokument – pripet k mailu)

Vzorci dokumentov, ki jih je tudi potrebno priložiti prijavi